Урок №18 тема. Поняття моделі даних, базиСторінка1/12
Дата конвертації20.11.2018
Розмір1.57 Mb.
#65787
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
УРОК 18

ТЕМА. ПОНЯТТЯ МОДЕЛІ ДАНИХ, БАЗИ ДАНИХ

Мета: сформувати навички форматувати дані, комірки, діапазони
комірок
в електронній таблиці;

сформувати: • поняття моделі даних;

 • поняття бази даних;

 • поняття систем керування базами даних;

розглянути:

 • види систем керування базами даних;

 • призначення й можливості систем керування базами даних;

формувати:

 • інформаційну культуру учнів;

 • навички роботи з ПК.

Тип уроку: формування і комплексне застосування знань, умінь та навичок.

Обладнання та наочність: дошка, комп'ютер, презентація «Бази даних. СУБД», інструкції з ТБ в ком­п'ютерному кабінеті.

Програмне забезпечення: МS Access.

Базові поняття й терміни: модель даних, база даних, система керування базами даних.
ХІД УРОКУ

І. Організаційний етап

Учитель. Тема, яку ми розпочинаємо вивчати, має назву «Бази даних. Системи керування базами даних». На вивчення цієї теми за програмою відведено 9 годин.

На уроках ми вивчатимемо теоретичний матеріал, виконувати­мемо різноманітні практичні завдання. У результаті ви повинні на­бути певні знання, вміння та навички. (Ознайомлення зі стендами на зразок «Вивчаємо тему», посібники «Учні повинні знати та вмі­ти », « Критерії оцінювання »).II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

►► Фронтальне опитування 1. Пригадайте, що таке база даних (список) в електронній таблиці

 2. Наведіть приклади баз даних.

 3. Що називають полем, записом у базі даних?

 4. Які основні завдання виконують над базами даних в електронній таблиці?

 5. Як виконати пошук потрібних даних?

Відповіді учнів можна супроводити демонстраціями кадрів з презентацій по попередній темі або лабораторних робіт по темі.

IV. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. Під час інформаційної діяльності людина збирає і накопичує відомості про довкілля. До появи обчислювальної тех­ніки всю інформацію зберігали в письмовому або друкованому ви­гляді. Однак зі збільшенням обсягів інформації загострювалося питання зберігання інформації та її обробки. Нагадаємо, що інфор­мацію для обробки називають даними.

Під час вивчення цієї теми ми вивчатимемо, як об'єднати інформацію згідно з певними критеріями та як працювати зі структурованою інформацією.V. Вивчення нового матеріалу (міні-лекція)

План вивчення теми

 1. Основні поняття про моделі даних та бази даних (БД).

 2. Поняття й призначення систем керування базами даних.

 3. Інтерфейс програми МS Access..

 4. Завантаження і вихід із програми МS Access..

 5. Структура БД МS Access.. Порядок проектування БД.

Учитель пояснює тему, використовуючи можливості локальної мережі кабінету або проектор (за наявності).

Щоб користувач легко міг знаходити потрібну інформацію, во­на має бути організована певним чином. Це стосується не лише інформації в комп'ютері, а й будь-якої інформації про об'єкти реаль­ного світу. Скажімо, зручно знаходити потрібну книгу в бібліотеці, користуючись каталогом. Легко відшукати в газеті оголошення, що вас цікавлять. Така легкість пошуку можлива завдяки тому, що дані в каталозі або газеті мають структуру, або, інакше, є структурованими.Загальна термінологія

База даних (БД ) — це систематизоване сховище структурованої інформації з певної предметної області, до якого можуть мати доступ багато прикладних програм.

Приклади подібних сховищ інформації: телефонний довідник, бібліотечний каталог, прайс-лист.

Але якщо зберігання й обробляння даних відбувається за допо­могою комп'ютера, то для цього нам погрібні певні програмні засо­би — системи керування базами даних.

Система керування базами даних (СКБД) — це програмні за­соби для створення, введення і використання БД. Усі наявні систе­ми задовольняють, як правило, таким вимогам: • можливість маніпулювати даними;

 • можливість пошуку і формування запитів;

 • забезпечення цілісності (узгодженості) даних;

 • забезпечення захисту і таємності.

Існує кілька послідовних етапів розробляння бази даних, ко­жен з яких використовує певну модель даних. На практиці ми за­стосовуємо різні моделі. Фізичні моделі дають змогу вивчати зако­ни фізики (наприклад, закон всесвітнього тяжіння); математичні - призначені для опису будь-яких процесів і явищ; економічні - відображають закони економічного розвитку. Моделі баз даних призначені для однакового подання будь-яких даних, що містить
способи опису даних і маніпулювання ними.

За структурою організації інформації в БД розрізняють такі мо­делі баз даних: • реляційна;

 • ієрархічна;

 • мережна.

Ієрархічна модель БД — зберігає інформацію, організовану по­слідовно: один елемент вважається головним, інші йому під­порядковуються ;

Мережна модель БД — має складові структури, як і реляційна, але відрізняється характером відношень між ними: існує можливість встановлення додаткових зв'язків;
№ особової справи

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата наро­дження

1-123

Іванов

Іван

Іванович

29.02.1988

Б-67

Буренко

Ганна

Сергіївна

07.08.1988

Реляційна модель БД — побудована на взаємовідношеннях між складовими структури: складається з сукупності взаємо­пов'язаних двовимірних таблиць.


Ми вивчатимемо теми на прикладі СКБД Access, яка належить до складу пакету Місrosoft Оffiсе. База даних СКБД Access є реляційною базою даних, яка складається із взаємопов'язаних двови­мірних таблиць.

СКБД Access дає змогу: • проектувати табличні об'єкти бази даних;

 • встановлювати зв'язки між таблицями;

 • вводити, зберігати, переглядати, сортувати, модифікувати дані;

 • створювати й використовувати об'єкти БД.

Створення бази даних

Створення бази даних відбувається зазвичай у кілька етапів.Проектування (на папері або в спеціальних програмах) є най­важливішим етапом, у ході якого потрібно:

 • визначити проблему;

 • вибрати та проаналізувати інформацію, яку отримуватиме конкретна база даних;

 • дібрати об'єкти, які міститиме база даних;

 • встановити зв'язки між об'єктами бази даних;

 • ввести інформацію в базу даних.

Програмна реалізація — технологія створення бази даних. Експлуатація БД.

VI. Застосування знань, умінь та навичок

Учням пропонуємо спроектувати структуру бази даних з метою автоматизувати роботу бібліотеки. Для роботи учні об'єднуються в групи.

Приклад структури бази даних «Школа»


ВчителіУчні

КласиПІБ

Посада


Дата народження

Телефон


Адреса

Стаж


ПІБ

Клас


Дата народження

Адреса


Класний керівник

Кабінет


Кількість учнів

Староста класу
VII. Засвоєння нових знань

Учням пропонуємо дати відповіді на запитання, при цьому зволяється попарне обговорення (в межах парти). 1. Як взаємопов'язані поняття БД та СКБД?

 2. Яка з моделей баз даних є провідною?

 3. Які основні завдання СКБД?

 4. Які вимоги до сучасних СКБД?

 5. Яке призначення моделей баз даних?
  Наприкінці учні визначають основні функції СКБД.

Визначення даних — можна визначити, яка саме інформація буде зберігатися в базі даних, задати структуру даних та їх тип (на­приклад, максимальну кількість цифр або символів), а також ука­зати, як ці дані зв'язані між собою. У деяких випадках ви можете також задати формати та критерії перевірки даних.

Обробляння даних – дані можна обробляти в найрізноманітніші способи. Можна об’єднувати дані з іншою зв’язаною з ними інформацією та обчислювати підсумкові значення.

Керування даними – можна вказувати, кому дозволено ознайомлюватися з даними, корегувати їх або додавати нову інформацію. Можна також визначати правила колективного користування даними.

 1. Підбиття підсумків уроку

Учитель виставляє і коментує оцінки.

 1. Домашнє завдання

1.Опрацювати конспект і відповідний розділ підручника.

2. Приготувати власні приклади баз даних із різних предметних галузей (3-4 приклади)


УРОК 19Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка