Урок Глобальні небезпеки. Людський фактор у формуванні безпеки людейСкачати 79.38 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір79.38 Kb.
#12379
`9-й клас 3-4 урок
Глобальні небезпеки. Людський фактор у формуванні безпеки людей.

Поняття про небезпеку.

Небезпека – це негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна завдавати шкоди самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям.
Небезпекам не притаманна вибіркова властивість, їхнього впливу зазнає і людина, і природне середовище, і матеріальні цінності, створені людиною.
Небезпеки:
Індивідуальні – каналізаційний люк;

Цілого міста – аварія на очисних спорудах;

Для всього людства – для всього людства.
Природні небезпеки спричиняють стихійні явища, кліматичні умови, рельєф місцевості тощо.

Антропогенні небезпеки пов’язані з діяльністю людей (атомна енергія)
Кіо́тський протоко́л — міжнародна угода про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Головна мета угоди: стабілізувати рівень концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети[2].
Парнико́вий газ (англ. Greenhouse gas)— газ, що поглинає теплове випромінювання поверхні Землі і хмар (інфрачервона радіація) і відбиває його назад до Землі.

Парнико́вий ефе́кт — явище в атмосфері Землі, при якому енергія сонячних променів, відбиваючись від поверхні Землі, не може повернутися в космос, оскільки затримується молекулами різних газів.

У результаті на Землі підвищується температура. Без парникового ефекту температура Землі за оцінками була б на 25o-30o нижчою, ніж є насправді.

ра

Глобальні небезпеки і глобальні проблеми

Глобальні проблеми сучасності (від. Латин. «globus» - «куля» ) – це головні , ключові проблеми, від розв’язання яких залежать саме існування, збереження й розвиток цивілізації, це проблеми, які стосуються всієї земної кулі, всього людства.

Термоядерної війни
Зростання озброєнь
нераціональні витрати природних ресурсів, хвороби, голод, бідність.


До глобальних проблем належать:

1 Проблема збереження миру й забезпечення процесів обмеження озброєнь


2 Проблема ліквідації голоду й хвороб
3 проблема охорони навколишнього середовища
4 проблема питної води
5 демографічна проблема
6 проблема забезпечення сировиною та енергією
7 проблема використання ресурсів Світового океану
8 проблема освоєння космічного простору
9 проблема глобального потепління

Групи глобальних проблем:

1 Інтерсоціальні проблеми: політичні та економічні інтереси Наприклад: «Схід-Захід», багаті й бідні країни, ….. запобігання війні й забезпечення миру.

2 Взаємодія «суспільства та природи», проблеми забезпечення енергією, паливом, сировиною, прісною водою. Завдання освоєння Світового океану

3 Безпосередньо пов’язані з людиною. До них належать проблеми охорони здоров’я , освіти, питання контролю кількості народонаселення, проблеми забезпечення здорового життя.Глобалістика

Глобалістика – це наука, що розробляє практичні рекомендації щодо розв’язання глобальних проблембіологія-екологія-геологія-геохімія-геофізика-грунтознавством.

Велике значення для глобалістики має факт виявлення вичерпаності (скінченності) природних ресурсів.

З моменту створення атомної бомби існує реальна можливість самознищення людства.!!!! накопичених на планеті запасів ядерної зброї вистачить для того , щоб багато разів знищити Землю

Римський клуб – організація вчених, бізнесменів, політиків, та суспільних діячів, які переймаються розробкою заходів щодо запобігання глобальним загрозам. (створенний у 1968 році)

(Велика вітчизняна війна, війна в в’єтнамі…..)

До глобальних екологічних проблем належать:

  • Демографічна проблема (негативні наслідки зростання кількості населення);

  • Енергетична проблема (дефіцит енергії, що породжує пошук нових її джерел, і пов’язані з їх видобутком та використанням забруднення);

  • Харчова проблема (необхідність досягнення повноцінного рівня харчування кожної людини спричинює виникнення питань у галузі с/г й використання добрив

  • Проблема збереження природних ресурсів (сировинні й мінеральні ресурси виснажуються ще з часів бронзового віку, актуальне збереження генофонду людства та біорізноманітності, прісна вода й кисень атмосфери обмежені)

  • Проблема захисту навколишнього середовища й людини від впливу шкідливих речовин (відомі невтішні факти масового викидання китів на узбережжя, ртутних і тому подібних катастроф….

Людський фактор у формуванні безпеки людей.

За оцінками експертів 80% аварій та техногенних катастроф є помилки персоналу, тобто людей, які працюють на потенційно небезпечних виробництвах.культура безпеки життєдіяльності!!!

Безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз.

Культура безпеки життєдіяльності – це соціальний процес, спрямований на реалізацію таких умов існування й діяльності людей, соціальних груп, суспільства, за яких значення всіх ризиків не перевищують допустимих меж.

Основна мета – зниження ризиків за рахунок людського фактора!

Глобальні проблеми людства та їх прояв на території України


Глобальними проблемами називають такі, що, по-перше, стосуються всього людства, усіх країн, народів і соціальних верств; по-друге, призводять до значних економічних і со­ціальних втрат, а у випадку загострення можуть загрожувати існуванню людської цивілізації; по-третє, вимагають для розв’язання співпраці в загальнопланетарному масштабі та спільних дій усіх урядів і народів.
Під час свого розвитку людство накопичувало матеріальні й духовні ресурси для задоволення своїх потреб і розв’язання різних проблем. Але шляхи їх вирішення ніколи не виходили за межі окремих держав аж до другої половини XX ст. Зараз багато проблем набули всесвітніх масштабів і можуть бути вирішені лише об’єднаними зусиллями в ході світових інтеграційних процесів, що охоплюють усі сфери життя людей.
Глобальні проблеми мають планетарний характер, загрожують усьому людству, потребують невідкладного вирішення й вимагають спільних дій народів світу. Серед глобальних проблем виділяються такі: збереження миру (боротьба з тероризмом); екологічна; освоєння космосу; енергосировинна; продовольча; демографічна; подолання економічної відсталості країн. Гострота цих проблем у різних країнах неоднакова.
Розглянемо, як вони проявляються на території України.
Проблема війни і миру вкрай загострилася внаслідок різкого зростання потужності зброї, насамперед ядерної. Подальша гонка озброєнь ставить під загрозу існування життя на Землі. У зв’язку з цим дуже важливим є крок, зроблений Україною з моменту проголошення незалежності,— відмова в односторонньому порядку від розміщення атомної зброї на своїй території. Тепер Україна належить до без’ядерних держав світу.
Актуальною для України є енергосировинна проблема. Життєдіяльність країни залежить від імпорту нафти і природного газу загалом на 43 %.
Торкнулася України і продовольча проб­лема. Сьогодні економіка країни на 12 % залежить від імпорту продуктів харчування.
Демографічна проблема (криза) загострилася в Україні в останнє десятиліття. Для країни характерна інтенсивна депопуляція (близько 400 тис. осіб на рік), тобто процес вимирання населення країни. Відсутнє просте заміщення поколінь (смертність удвічі перевищує народжуваність); спостерігається погіршення стану здоров’я населення.
Середня тривалість життя в Україні у 2000 p. становила 65 років: 59 — чоловіки, 72 — жінки. Таким чином, має місце процес старіння нації (частка осіб, вік яких становить понад 65 років, досягає 11 %).
Екологічна криза вибухнула на планеті услід за енергосировинною й спричинила глобальні проблеми забруднення повітря, Світового океану, поверхневих вод, ґрунтів тощо.
В Україні екологічні проблеми є найбільш гострими, тому що для країни характерні: а) високий рівень концентрації виробництва; б) застарілі технології переробки сировини; в) тривалий період експлуатації мінерально-сировинних ресурсів.
Основними джерелами забруднення природного середовища в Україні є хімічна, металургійна, гірничодобувна галузі промисловості, атомні й теплові електростанції, цукрові заводи, автотранспорт, сільськогосподарське виробництво з надмірним використанням мінеральних добрив і пестицидів, водномеліоративні системи тощо.
Екологічний стан окремих територій відображає господарську спеціалізацію районів. Виділяється особлива територія — тридцятикілометрова зона Чорнобильської АЕС, де порушення природного комплексу пов’язане з радіоактивним забрудненням.
На території України наочно представлене «спільне» забруднення вод і повітря. Шкідливі викиди в атмосферу із країн Західної і Центральної Європи з повітряними потоками переносяться до Західної України, а забруднене повітря зі східної частини України — до Росії. Транскордонне перенесення забруднюючих речовин постійними водотоками згубно впливає на стан навколишнього середовища України. Наприклад, Ру­мунія є «експортером» фосфатів, мангану, нафтопродуктів, цинку, фенолів; знач­на частина забруднення хромом надходить із дніпровською водою з Білорусі. Таким чином екологічні проблеми Укра­їни перекликаються з аналогічними пробле­мами сусідніх держав і Європи в ці­лому.
Глобальні проблеми людства, незалежно від міри їх гостроти в тій чи іншій країні, вимагають глобальних рішень, що передбачають широку міжнародну співпрацю і координацію зусиль у сферах політики, економіки, науки тощо.Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 79.38 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка