Урок «Технологія приготування виробів із муки»Сторінка1/3
Дата конвертації19.11.2018
Розмір2.69 Mb.
#64963
ТипУрок
  1   2   3
Зміст

Вступ …………………………………………………………………….2

Урок 1. «Технологія приготування виробів із муки»

(інтегрований урок з біології та обслуговуючої праці),

Яресько Л. В., учитель біології ЗОШ №10 …………………………....5

Урок 2. «Масляна» (позакласний захід),

Яресько Л. В., учитель біології ЗОШ №10 …………………………...16

Урок 3. «Вивчення класу комах. Типи розвитку комах»,

Яресько Л. В., учитель біології ЗОШ №10 ………………...................23

Урок 4. «Різноманітність голонасінних рослин.

Їх значення в природі й житті людини»,

Петренко О.М., учитель біології ЗОШ №44 ………………………....31

Урок 5. «Харчування і здоров’я. Практична робота:

«Антропометричні вимірювання. Аналіз індивідуального

харчування за добу», Петренко О.М., учитель біології ЗОШ №44 ...39

Урок 6. «Кровообіг. Органи кровообігу», Рябцева І. В.,

учитель біології ЗОШ №40 ……………………………………………44

Сутність процесу навчання на уроках біології,

Терещенко Т.М., учитель біології Миколаївської гімназії №41…….49

Урок 7. «Весняний калейдоскоп первоцвітів» (виховний захід),

Марковська В.О., учитель біології ЗОШ №34 ……………………….58

Література ……………………………………………………………...74

Додаток. Психофізіологічні особливості процесу
навчання: бібліографічний список літератури…………….………….75

Сучасні підходи до розуміння сутності процесу навчання
Шкільна практика містить арсенал методів і засобів, необхідних для формування знань, умінь і навичок, а також раціональної організації навчальної праці школярів з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей. Водночас одне з найактуальніших завдань навчання – формування вміння вчитися – ще далеке від розв’язання, хоч в експериментальному аспекті є чимало цікавих і плідних підходів. У самій школі йде активний пошук нових форм навчання.

Психологічні й дидактичні дослідження, узагальнення досвіду вчителів засвідчують, що формування вміння навчатися залежить від значної кількості факторів. Так, оцінюючи рівень самостійності школяра, учитель, констатує вміння дитини самостійно розв’язати задачу, відповісти на запитання, опрацювати матеріал за підручником. Проте лише частина вчителів знає, чи може учень самостійно проаналізувати свій шлях до вирішення завдання, усвідомити труднощі пошуку відповіді, сформулювати нові запитання. Слід зауважити, що не тільки вчителі, а й учні схильні оцінювати свою навчальну працю здебільшого за результатами. Підвищення результативності цієї праці багато в чому залежить від аналізу, оцінювання самого процесу пізнавальної діяльності. Аналіз уроків та окремих методичних прийомів, які використовують педагоги в своїй роботі, засвідчує, що на успішність роботи вчителя і класу впливають не лише місце й роль того або іншого методичного прийому, а й психологічні умови засвоєння матеріалу. Однією з найбільш поширених причин є недостатнє знання вчителем класу загалом і кожного учня, необізнаність педагога з тим, як навчається той чи інший учень, що і чому може його зацікавити або видатися важким, непосильним.

Звичайно, не кожний учень може самостійно виховати в себе вміння ефективно засвоювати знання. Однією з передумов уміння вчитися є вироблення в дітей ефективних способів навчальної роботи. Спосіб навчальної роботи є результатом взаємодії педагогічних факторів шкільного навчання й особистого життєвого досвіду дитини.

Добре відомо, що знання, відірвані від власного досвіду школяра, засвоюються формально, без активної внутрішньої переробки навчального матеріалу. Саме тому потрібні не лише корекція навчальної діяльності школяра, а й створення умов для правильного осмислення й узагальнення ним власного досвіду.

Нове в педагогіці може з’явитися лише від нових знань. Якщо немає нових відкриттів, то немає і підґрунтя для створення більш досконалих теорій та технологій.

Останнє десятиліття розвитку світової науки позначилося сенсаційними відкриттями нових закономірностей роботи головного мозку. Саме ці дослідження стають підґрунтям для розробки більш досконалих педагогічних теорій і технологій. Знати їх сучасному педагогові необхідно.

Мозок є органом учіння. Про нього ми поки знаємо мало.

Сьогодні людина використовує менше 1% з багатьох мільйонів клітин свого мозку. Приблизно таким самим показником оцінюється і коефіцієнт його корисної дії. Отже, перспективи прогресу у навчанні пов’язані насамперед з пошуками способів активізації і використання більшого відсотка клітин мозку.

Ми знаємо, що мозок складається з лівої і правої півкуль. Кожна з півкуль виконує свою функцію, спрощено можна сказати, що вони відповідають за різне бачення світу. Ліва – це світ логіки, раціональності та вміння аналізувати. Права півкуля відповідає за кольори, форми, ритми, це світ емоцій, інтуїції.

Дослідження постійно підтверджують, що загальна інтелектуальна здатність вища в осіб, які користуються обома півкулями. Це також потрібно враховувати у навчанні. Саме на пропорційному навантаженні обох півкуль – академічної та емоційної – сьогодні розробляються новітні технології керування роботою мозку.

Мислення і пам’ять – головна зброя того, хто навчається. Надзвичайно потужна і дієва. Нею треба навчитися користуватися.

Мислення полягає у пізнанні суті речей і явищ, закономірних зв’язків і відносин між ними. Це процес відображення внутрішнього і зовнішнього світу у свідомості. Мислення проявляється під час вирішення завдань, проблем, що постійно постають перед людиною. Результат мислення – нові знання.

Матеріальною формою функціонування мислення є мова. Мислення і мова – єдині. Тому про мислення людини може багато сказати те, як вона висловлює свої думки. Хто чітко мислить, той чітко висловлюється.

Активні методи навчання покращують розуміння, активізують емоції і почуття, завдяки чому полегшують запам’ятовування матеріалу. Як влучно сказав Конфуцій: „Чую і забуваю. Бачу і пам’ятаю. Роблю і розумію ”.

Із шкільного курсу біології ми знаємо, що люди народжуються із задатками до певних видів діяльності. Математичні, лінгвістичні, музичні та всі інші задатки успадковуються. Далі вони розвиваються залежно від того, в яких умовах живе людина. Вроджені задатки створюють основу для розвитку здібностей.

Для нас важливо зрозуміти, що у кожної людини є всі необхідні задатки для розвитку всіх її здібностей, але у кожного з нас вони розвинені на різному рівні.

Сьогодні психологи інтелектуальні здібності пов’язують з інтелектом, тобто загальною розумовою здатністю людини. Кожен з нас володіє багатьма різновидами інтелекту, наявними у різних співвідношеннях (лінгвістичний, логічний, музичний, природничий, кінестетичний, емоційний, між особистісний, внутрішньо особистісний).

Лише два з наших багатьох інтелектів високо цінуються в традиційній системі навчання. Перший – це лінгвістичний інтелект, тобто наша здатність читати, писати і спілкуватись за допомогою усної мови. Другий - логічний або математичний інтелект – наша здатність логічно міркувати і виконувати обчислення. Інші інтелекти недооцінюються і не розвиваються.

Метою навчального закладу має бути розвиток усіх типів інтелекту та допомога учням у пізнанні власного типу інтелекту. Особи, яким у цьому допомагають кваліфіковані педагоги, які розвиваються у компетентних фахівців, згодом краще виконують свою роботу, більш схильні до конструктивного суспільного життя.
Методист НМЦ Л.І.Мазуркевич

Яресько Л.В.,

учитель биологии

Николаевской общеобразовательной

школы І – ІІІ ступеней № 10

(интегрированый урок биология-обслуживающий труд)

Тема: Технология приготовления изделий из муки

Цель: познакомить учащихся с ассортиментом изделий из теста, историей распространения пшеницы, известными учеными, которые занимались селекцией пшеницы, сортами пшеницы, их влиянием на качество мучного изделия, технологией приготовления мучных изделий, требованием к качеству готового мучного изделия, научить готовить изделие из пресного теста,

расширить знания и умения по приготовлению кулинарных изделий, воспитывать культуру труда и технологическую дисциплину во время выполнения практической работы, воспитывать чувство ответственности за сохранение обычаев и традиций своего народа.Тип урока: интегрированный, комбинированный.

Методы ведения урока: беседа с элементами рассуждения, работа с информационными карточками, технологическими картами, работа у доски, опрос, взаимопроверка учащихся, практическая работа, физкульт-минутка – тренинг, работа в тетради.

Основные понятия и термины: изделия из теста, консистенция теста, замешивание и обработка теста, формирование изделий, сорта пшеницы, культурные растения, первая доврачебная помощь.

Оборудование: иллюстрации с изображением изделий из пресного теста, карта «Центры происхождения важнейших культурных растений», таблица «Правила безопасной работы», информационные карточки, технологические карты.

Межпредметные связи: биология, география, народознавство, основы здоровья.

Масленица идет,

блин да мед несет.

пословица

Ход урока

І. Организационный момент.

Учитель обсл. труда.

Приветствие.ІІ. Актуализация знаний и умений.

Фронтальный опрос: 1. Назвать виды питальных веществ.

 2. Какое соотношение питательных веществ считают оптимальным?

 3. На какие группы делят продукты питания по калорийности? (выписать на доске). Привести примеры.

 4. На какие группы делят изделия из муки? (выписать на доске). Привести примеры.

Самостоятельная работа. Тестовые вопросы:

 1. К какой группе мучных изделий относят пельмени, галушки, блины?

 2. К какой группе по калорийности относят изделия из муки?

 3. По каким признакам определяют доброкачественность муки?

 4. Мука высшего сорта должна быть белого или кремового оттенка. (да, нет).

 5. Мука должна иметь кислый, затхлый запах.(да, нет).

 6. Мука первого сорта имеет желтоватый оттенок. (да, нет).

 7. Мука высшего сорта содержит значительное количество примесей. (да, нет).

Обменяться работами и провести взаимопроверку.

Подчеркнуть на доске слова-ответы к 1и 2 вопросу.ІІІ. Мотивация учебной деятельности.

Тема еды очень широко представлена в творчестве людей.

Работа с информационными карточками.

Выполнить задание 1 и 2.

Из поколения в поколение человек передает значимые для него знания через традиции, обряды, устное народное творчество.

Работа с информационными карточками:

- прочитать пословицы,

- фрагмент русской народной песни.

О каком блюде шла речь?

Еда для человека является не только источником насыщения организма, но и приобретает символическое, магическое значение.

Работа с информационными карточками:

- знай больше о традициях.

О чем вы узнали?

Познакомимся с приготовлением блинов как обрядовым блюдом.

Зачитывается эпиграф, объявляется тема урока.

ІV. Изучение нового материала.

Учитель биологии.

Пшеница одна из наиболее древних зерновых культур. Зерна ее содержат 65-70% крахмала и до 20% белка. Из пшеничной муки выпекают лучший в мире хлеб. Пшеница издавна главная хлебная культура в Европе. Постепенно она заняла большие площади и в Америке , и в Австралии, немало ее сеют и Африке, и в Азии.

Сейчас это самая распространенная культура в мире.

Какие растения называют культурными?

Мы не можем представить обеденный стол без белого и черного хлеба, в нашем рационе есть и крупы, макароны, вермишель, картофель, и овощи, и фрукты. Все эти разнообразные продукты мы получаем от культурных растений. Различают мягкие и твердые сорта пшеницы, которые влияют на качество изделий из муки.

Дайте определение пшеницы как систематической единицы?

- Царство (Растения)

- Отдел (Покрытосеменные)

- Класс (Однодольные)

- Семейство (Злаки)

- Род (Пшеница)

- Вид (Озимая, Яровая)

Сорта пшеницы, районированные в Украине: безостая 1, прибой, одесская полукарликовая, харьковские.

Ботаники полагают , что пшеница одна из важнейших групп пищевых растений, которую называют зерновыми.

Зерновые характеризуются тем, что при их помоле получается мука, богатая крахмалом, клейковиной, витаминами, из которой пекут лепешки и хлеб.

Работа по карте «Центры происхождения важнейших культурных растений».Выступление ученицы (дополнительное задание).

«Изучение научной деятельности Н.В.Вавилова»

Николай Иванович Вавилов (1887-1943) – выдающийся советский ученый, который исследовал проблемы генетики, растениеводства и других областей биологической науки.

Он разработал научные основы современной селекции и учение о мировых центрах происхождения и эволюции культурных растений, об их географическом распространении.

Н.В.Вавилов был организатором и участником многочисленных экспедиций для изучения растительных ресурсов земного шара. На основе собранных во время экспедиций материалов создана богатейшая коллекция культурных растений мира и их дикорастущих предков. Свыше 350 печатных работ Н.И.Вавилова вошли в сокровищницу мировой биологической науки.Учитель биологии:

ВНИИРС (научно – исследовательский институт в г. Ленинграде (Санкт- Петербург)) сохраняет семена растений, обитающем на земном шаре еще со времен экспедиций под руководством Н.И.Вавилова.

В годы второй мировой войны (1939-1945), во время блокады г Ленинграда хранители фонда не позволили съесть хотя бы одно семя. Сами погибали от голода, но семнной фонд был сохранен. Семена содержат в специальных помещениях – складах – хранилищах, где поддерживается постоянная температура, влажность. Семена находятся в жизненном состоянии, готовые в любой момент дать ростки.

Учитель обс.труда.

Закончить предложение:

Основной компонент изделий из теста (мука).

Используют в пищевой промышленности муку (пшеничную, ржаную, гречневую, кукурузную, овсяную).

Работа с информационной картой.

Выписать в тетрадь классификацию теста по приготовлению, по консистенции.

Рассмотреть примеры.

Выполнить в тетрадях логическую цепочку:

Название изделия вид мучного изделия способ приготовления консистенция.

Работа с информационной картой: прочитать технологию приготовления пресного теста.

Беседа с ученицами.

Как вы думаете, должны ли предъявляться требования к мучному изделию?

Какие?

Прочитайте в информационной карте требования к изделиям из муки.Учитель биологии:

Проведем физкульт-минутку – тренинг.

Передавая мячик друг другу, повторить:

- правила техники безопасности во время пользования электрической (газовой) плитой;

- оказание первой доврачебной помощи при ожогах, попадании горячего жира на кожу;

- поражение электрическим током.V. Практическая работа.

Технология приготовления блинов.

Учитель обс. труда:

Изучить инструкционную карту.

Выполнение практической работы. Во время практической работы учитель помогает ученицам, контролирует выполнение правил безопасной работы, правил поведения за столом, сервировки стола.

VІ. Закрепление знаний и умений.

Учитель биологии.


 1. Верно ли утверждение «Хороший повар как врач» ?

 2. Является ли пшеница основной зерновой культурой в мире? Докажите.

 3. Чем различается приготовление густого и жидкого теста?

 4. Почему сохранился обряд празднования Масленицы?

Учителя комментируют ответы учащихся, оценивают результаты работы.

VІІ. Подведение итогов.

Учитель обс.труда:

Изделия из пресного теста занимают значительное место в украинской национальной кухне.

Масленица пришла к нам от древних славян, пережила Крещение Руси, дожила до наших дней. Мы продолжаем праздновать Масленицу в 21 веке, потому что этот обычай утверждает ценность родственных отношений, прочность семейных уз, любовь к ближнему, память о предках. Теперь вам предстоит передавать обряды и традиции будущим поколениям. Желаю вам найти свой оригинальный рецепт блинов.

Учитель биологии.

Выставление оценок.

Домашнее задание:


 1. Выписать в тетрадь мучные блюда, которые готовят в вашей семье.

 2. Выяснить стоимость готовых блинов в торговой сети, сделать сравнительный анализ с домашним приготовлением.

 3. Провести анкетирование среди учеников на изучение популярного мучного блюда (по группам).

Я - ученик

Я - хочу знать

Я - думаю

Я - умею

Я - знаю

Я - личность творческая

Я - звезда

Информационная карта №1

1.Найди мучные блюда.

Конца не видно переменам:

Свиная голова под хреном,

Кулеш, лемешка и лапша.

Тому - индюк с подливой лаком,

Другому - корж медовый с маком,

И путря тоже хороша…

Похлебка и уха для бедных

В пяти котлах кипели медных,

С борщем дымилось целых шесть;

Варились в четырех галушки,

Бараны жарились, индюшка,

А кур, гусей – не перечесть…

Вареники, оладьи, пышки

На блюдах высились горой.

Все наедались до одышки

Пшеничных калачей с икрой.

Там кушали паслен, клубнику,

Чеснок, рогоз, терн, ежевику…

И.П.Котляревский2.Отгадай рецепт.

Приготовить сдобное кислое тесто, увеличить в 2 раза количество сахара.

Разделать тесто на шарики, дать им расстойку 20—25 минут.

Жарят так же, как пирожки. Сложить на блюдо и обсыпать сахарной пудрой.

Ответ:
Пропустить говядину, свинину, лук и чеснок через мясорубку, посолить, поперчить, добавить молока и хорошо размешать фарш до пышности, приготовить тесто и слепить.

Ответ:3. Запомни пословицы.

Блинцы, блинчики, блины как колеса у Весны.

Масленица идет, блин да мед несет.

4.Русская народная песня «Блины»: «Как на масляной неделе со стола блины летели, и сыр, и творог – все летело под порог! Как на масляной неделе из печи блины летели. Весело было нам…»

5. Знай больше о традициях.

Масленица — это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому.

Символом праздника Масленицы, который длится неделю (Масляная неделя), стали блины.

Обычай печь блины и устраивать развлечения сохранился еще со времен язычества, когда славяне поклонялись многим богам. Одним из них был бог Солнца – Ярило. Именно в его честь устраивался прздник Масленица.

В честь солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились приготовлять заквасное тесто, стали печь блины. Обряд связан с проводами зимы и встречей весны. После крещения Руси Масленица празднуется в последнюю неделю перед Великим постом, за семь недель до Пасхи.

Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества.

Каждый день масленичной недели имеет своё название и требует определённых ритуалов.

Понедельник – встреча Масленицы (мастерится кукла из соломы).

Вторник – «заигрыши» ( гулянье молодежи)

Среда – «лакомка», «сладкоежка» (к теще на блины).

Четверг – «разгул»(возили куклу Масленицы, пели песни).

Пятница – «тещины вечерки» (к зятю на блины).

Суббота – «золовкины посиделки» ( спаливали куклу Масленицы).

Воскресенье – «проводы» (просили прощенье).Инструкционная карта №2
Технология приготовления блинов

Инструменты и материалы: сито, глубокая миска, ложки, миксер, тарелка, сковорода, лопатка.

Итак, нам понадобятся:

- 4 яйца;

- 1 столовая ложка сахарного песка;

- 1 чайная ложка соли;

- 1 чайная ложка соды гашеной;

- 700-800 мл молока;

- 2 столовые ложки растительного масла;

- 8-9 столовых ложек муки с большой горкой.

Смешайте 200 мл теплого молока, яйца, соль и сахар.

Теперь очередь муки (просеять), которую нужно размешать до полного исчезновения комочков . Сделать это можно миксером, но учтите, что вкус несколько изменится. Лучше потратьте немного времени и усилий, сделайте это руками и зарядите тесто вашей положительной энергией.

Затем добавьте соду, растительное масло и размешайте, чтобы оно растворилось в тесте. И только после этого влейте оставшееся молоко, которое тоже должно быть теплым.

А теперь можно приступать к выпеканию. Сковороду разогреть, немного смазать маслом. В середину налить тесто, сковороду покрутить, чтобы тесто равномерно распределилось. Когда низ блина зазолотится, его надо перевернуть. Жарить со второй стороны буквально несколько секунд. Затем блин снять со сковороды.

Само тесто периодически нужно помешивать, чтобы оно сохраняло однородную консистенцию.

Готовые блинчики можно сложить стопкой и накрыть крышкой, чтобы они остались мягкими, можно смазать сливочным маслом, а можно положить в них начинку, свернуть и некоторое время потомить на медленном огне в закрытой сковороде или духовке.

Приятного аппетита!Информационная карта №3


Мучные изделия

Хлебобулочные

Кулинарные

Кондитерские

Разные виды хлеба,

батоны, сухари,

булочки, бубликиБлины, оладьи, блинчики,

пельмени, галушки, кулебяки, пица, пироги, пирожки, расстегай

Торты, пирожные, рулеты, печенье, кексы, пряникиВиды теста

По способу приготовления по консистенции

дрожжевое пресное жидкое густое

блины пироги

блинчики вареники

оладьи пельмени

вафли печенье,

рулеты


бисквит торты

Технология приготовления пресного теста:

- жидкое тесто: смешивают все компоненты, кроме муки, которую вводят в последнюю очередь. Изделия выпекают на хорошо разогретой сковороде, смазанной растительным маслом или салом. Наливают тонкий слой теста и обжаривают с обоих сторон.

- густое тесто: к муке добавляют остальные компоненты, тщательно перемешивают и формируют изделия (вареники, пельмени, галушки), раскатывая тесто разделочной доске. Сформированные изделия или варят сразу, или кладут в холодильник на некоторое время.

Требования к качеству блюд, приготовленных из пресного теста:
- вареники (пельмени) не должны иметь разрывов по краям теста, оголения фарша. Поверхность не должна быть липкой;

- недопустимо в тесте наличие инородных включений, невымешивание;

- блины должны иметь круглую форму. Поверхность блинов - румяная, без подгорания;

- толщина блинов должна быть не больше 0,2 см; блинчиков - 0,1-0,15см.Яресько Л.В.,

учитель биологи

Николаевской общеобразовательной

школы І – ІІІ ступеней № 10
Тема: Масленица

Цель: познакомить учащихся с народным обычаем, который направлен на укрепление родственных отношений, семейных уз, память о предках, развивать интерес к народным обычаям, к культурному наследию своего народа, воспитывать чувство ответственности за сохранение украинских обычаев и традиций, их передаче из поколения в поколение.

Оборудование: воздушные шарики, бумажные снежки, миски, куски ткани, поролон, нитки.

Масленица идет,

блин да мед несет
Сценарий мероприятия

Звучит веселая народная музыка.1-скоморох. Добры молодцы и красны девицы, милые ребятушки,здравствуйте!

2-скоморох. Здравствуйте, почтенные господа. Вот и праздник к нам пришел! Нестесняйтесь, веселитесь, удовольствия желаем вам три короба!

3-скоморох. Подходите, ближе подходите и глаза свои протрите, мы развеселые потешники, известные скоморохи и насмешники.

1-скоморох. За медный пятак расскажем вам всё этак да так. Полюбуйтесь, как встречали Масленицу во времена древние.

2-скоморох. Ой, так Масленица, что ль, настала?

Ведущая 1. Здравствуйте, гости дорогие, приглашаем вас справить Масленицу, проводить зиму-зимушку и встретить весну-красну.

Ведущая 2. Масленица — это озорное и весёлое прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло. Люди испокон веков воспринимали весну как начало новой жизни и почитали Солнце, дающее жизнь и силы всему живому. В честь солнца сначала пекли пресные лепёшки, а когда научились приготовлять заквасное тесто, стали печь блины. Древние верили, что вместе с круглым, румяным блином, так похожим на солнце, они съедают частичку его тепла и могущества.

3-й скоморох. Глядите-ка, кто к нам идет! Это же сама Зимушка к нам шествует.

Зима. Здравствуйте люди! Не надоела ли вам зима долгая? Может быть, вам еще морозца добавить, снега напорошить?

Скоморохи (вместе). Не нужно нам такой радости, промерзли мы до косточек, зуб на зуб не попадает, ждем не дождемся денечков теплых. Может, ты уступишь место Весне?

Зима. Посмотрю, подумаю. Если рассмешите меня, позабавите, может быть, и уступлю место Весне.

Ведущая 1. И вправду, Масленица была самым веселым и сытным праздником на Руси. Народ старался вволю накататься с гор, поиграть в снежки, принять участие в кулачных боях. Предлагаю проверить вашу ловкость и сноровку в боях на воздушных шариках.

Скоморохи выносят воздушные шары, надевают участникам на головы бумажные шапки, завязывают глаза. Задание — сбить шариком шапку с головы противника. Побеждает тот, кто первым собьет шапку.Зима. Повеселили вы меня, давайте теперь проверим вашу меткость. Как вы за эти зимние месяцы научились снежки бросать?

Скоморохи выбирают участников соревнования и выстраиваются вместе с ними на линии «огня», на небольшом расстоянии от линии ставятся четыре ведерка (коробки или шляпы). Участникам дают по три «снежка», их задача — попасть в ведерко.1-й скоморох. (Зиме). А теперь уступи место Весне-красне. Она уж не за горами.

2-й скоморох. Поможет нам в этом Масленица.

3-й скоморох. 1-й день — понедельник — встреча Масленицы.

Зима. И где же это ваша помощница?

Ведущая 2. Сейчас мы с вами сделаем Масленицу.

Команды делают кукол из ткани, веревок, ниток, поролона.Девчата (2): Ой, да, Масленица, погости недельку,

Широкая, погости другую!

Масленица: «Я поста боюсь!»

Широкая: «Я поста боюсь!»

Ой да, Масленица, пост еще далече,

Широкая, пост еще далече.

Приехала Масленица!

Ведущая 1.

1. Что встречает Масленица? (Весну).

2. А что провожает? (Зиму).

3. Что является символом Масленицы? (Блины).


1-й скоморох. Вторник — «заигрыши».

2-й скоморох. Во вторник будем мы играть,

Красно солнышко встречать!1-й ведущий. Проведем соревнование на масленых пословиц знанье.
Конкурс «Продолжи пословицу»:

1.Без блина не … Маслена.

2. Не житье, а …Масленица.

3. Не все коту Масленица, будет и …Великий пост.

4. Один пирог два раза не ... съешь.

5. С кем хлеб-соль водишь на того и ... походишь.

6. Не вкусив горького, не узнаешь и ... сладкого.

7. Сам заварил кашу, сам и ... расхлебывай.

8. Кашу маслом не ... испортишь.

9. Хочешь есть калачи, не лежи на ... печи.

10. Кто хочет рыбку съесть, тот должен в воду … лезть.

11. Заварил кашу, так не жалей ... масла.

12. Не разбивши яйца, не сделаешь ... яичницу.

13. Блины и то ... надоедают.

14. Остатки ... сладки.

2-й Скоморох. Давай скорее объявлять!

Вместе: Среда — «Лакомка», «Сладкоежка».

3-й Скоморох. Да какая ж Масленица без блинов горячих, без блинов румяных!

Скоморох 1. Отгадайте, что за блюдо мы в загадку превратили?

Скоморох 2. Мы рецепт для вас прочтем

И ответа подождем!

скоморох зачитывает рецепт, а ребята должны угадать, что это за блюдо.

Скоморох 3. Приготовить сдобное кислое тесто, увеличить в 2 раза количество сахара. Разделать тесто на шарики, дать им расстойку 20—25 минут. Жарят так же, как пирожки. Сложить на блюдо и обсыпать сахарной пудрой. Ответ: Пончики московские.

Скоморох 1. Пропустить говядину, свинину, лук и чеснок через мясорубку, посолить, поперчить, добавить молока и хорошо размешать фарш до пышности, приготовить тесто и слепить. Ответ: Пельмени сибирские.

Скоморох 2. Белый хлеб, вымоченный в молоке, лук, обжаренный в сливочном масле, и мясо промолоть в мясорубке два раза, добавить специи, перемешать, сделать изделия, положить на раскаленную сковородку и обжарить в жире. Затем поставить в духовку и печь до готовности. Ответ: рубленая котлета.

Скоморох 3. Мясные продукты залить водой в кастрюле, поставить на огонь и варить до полной готовности. Свеклу нашинковать, обжарить на сливочном масле. Добавить лук и ложку муки, смешанной с бульоном. В бульон положить нарезанную капусту, через пятнадцать минут добавить свеклу. В конце положить сметану. Ответ: Борщ.

Скоморох 2. Творог выдержать под прессом, протереть сквозь сито, добавить сметану и растертое свежее сливочное масло, соль, сахарный песок, перемешать и выложить в форму. Ответ: Пасха творожная.

3-й скоморох. Четверг — день самый-самый масленый — «Разгул».

Ведущая 2: А давайте, ребята, продолжим масленичную традицию и посоревнуемся в отгадывании загадок. Раньше, когда молодежь собиралась вечером в одной избе "на посиделки" — там царило веселье и обязательно загадывались загадки:

1.Стоял я посреди двора, где веселилась детвора, но от солнечных лучей превратился я в ручей. (Снеговик)

2.Утром ранним не спеша надуваю красный шар, а как выпустят из рук — станет вдруг светло вокруг. (Солнце)

3.Без рук, а на стекле рисует. (Мороз)

4.Ток железный, посад яровой. (Блин на сковороде).

Слушайте внимательно,

Очень занимательно:

Чего нет в капусте,

Ни в свекле, ни в репе,

А есть в моркови,

Огурце, помидоре?

(Буквы "О")

Один человек купил трех овец и заплатил 3 тысячи рублей. Почему каждая овца шла? (По земле).

Каким гребешком никто не причесывается? (Петушиным).

Отчего гусь плавает? (От берега).

Какой в реке камень? (Мокрый).Ведущая1: Как задобрить Лешего? (Поблагодарить за грибы, ягоды, оставить на пеньке пирожок, блин.)

Почему древние славяне считали недопустимым здороваться или передавать что-либо через порог? (Древние славяне считали, что это — граница избы, между мирами своим и чужим, обжитым и необжитым.)

Где в доме живет домовой? (За печкой.)

У древних славян существовали ритуальные танцы, исполняемые в определенное время. Один из таких танцев сохранился и по сей день. Этот ритуальный танец был посвящен Солнцу и являлся его символом. Назовите этот танец. (Хоровод. Танцующие образуют круг — символ Солнца и повторяют его путь по небу. Таким образом, совершается магический обряд поклонения Солнцу.)2-скоморох. Ну а какая же Масленица без хоровода! Выходи, не ленись, Поиграй, повеселись!

Проводится хороводная игра «Лакомка». Все участники стоят по кругу, в центре — 4 девушки, взявшись за руки и подняв их вверх. Это «ворота», через которые проходят все участники. Если девушки поднимают руки —«ворота» открыты, если опускают вниз — закрыты. Все участники игры идут по кругу. Девчата произносят такие слова: А мы Масленицу устречали. Мы сыр с маслицем починали, Мы блинами гору устилали. Сверху маслицем поливали. Как от сыра гора крута, А от масла гора ясна. На последних словах девушки закрывают «ворота» и считают количество участников, которые остались в центре. Если девушки закрыли «ворота» и не пропустили 5 человек, то участники говорят: «Пять блинов, ели, ели, не наелись». Пять человек встают вместе с девушками, таким образом, «ворота» становятся шире.1-й скоморох. Пора пятницу объявлять.

2-й скоморох. День пятый — «Тещины вечерки». В гости к зятьям на блины тещи жаловали.

Ведущая 1. Ребята, а вы знаете, кто такая теща, кто такой зять? Давайте попробуем разобраться, кто кому кем приходится. Кто такой тесть, кто такая золовка, кто такой деверь, кто такой свекор, кто такая свекровь, кто такой кум?

1-й скоморох. А в субботу не безделки — «Золовкины посиделки»!

2-й скоморох. В эти дни устраивались семейные чаепития с поднесением подарков.

2-й ведущий. Красны девицы, вставайте, дорогих гостей встречайте.

1-й Скоморох. Погляди-ка, народ, (указывает) К нам Весна идет!

Появляется Весна в ярком платье.2-й Скоморох. Весна-красна — гость большой, хороший.

Здравствуй, Весна-голубушка, Весна-красна.Ведущая 1. Заканчивалась Масленица Прощеным воскресением. Все просили друг у друга прощения, а затем сжигали чучело Масленицы и окончательно прощались с Зимой. Давайте скажем ей хором слова, которые давным-давно произносили славяне.

Скоморохи и девчата (хором). Масленица-обманщица, до поста довела — сама удрала! Масленица, воротись, в новый год покажись! Гори, гори ясно, чтобы не погасло!!!

Скоморохи уносят чучело Масленицы из зала, за ними выходит Зима.Скоморох 3. А теперь за угощенье

Приниматься нам пора,

Вижу — кончилось терпенье ,

Угощайся, детвора!Ведущая 2. Вам спасибо за внимание, за активное старанье, за веселье, шутки, смех. Приглашаем на блины, к самовару.

Приглашаются гости, участники, команды к праздничному столу на блины.Яресько Л.В.,

учитель биологии

Николаевской общеобразовательной

школы І – ІІІ ступеней № 10


Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка