Урок №з т ема. Що таке законСкачати 33.17 Kb.
Дата конвертації26.10.2018
Розмір33.17 Kb.
#53569
ТипУрок
УРОК №З
Тема. Що таке закон
Мета: пояснити учням, що таке право, галузь права та норма права, познайомити їх із процесом виникнення

права у суспільстві: на прикладах з життя показати, як ці правила діють, формувати правильне

ставлення учнів до правил співжиття людей та необхідності їх дотримання, наводити приклади

правових норм та розрізняти їх види, характеризувати правові відносини та наводити приклади

правових ситуацій
Тип уроку: комбінований.
Форма уроку: урок з використанням інтерактивних техно­логій;

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент
II. Мотивація навчальної діяльності Актуалізація опорних знань

1. Що таке правило?

2. Навіщо в житті потрібні правила?

3. Які правила найбільш важливі? Чому?


III. Вивчення нового матеріалу

1.Виконати завдання за варіантами.

2. «Правовий диктант» (необхідно з'ясувати, які з наведених си­туацій є юридичною, а які моральною нормою):

3. «Мозковий штурм»

4.Висновок
IV. Фізична хвилинка.

Правові норми,це загальнообов'язкові, найбільш важливі та необхідні норми соціальної поведінки.

Сукупність взаємопов'язаних загальнообов'язкових норм поведінки, що встановлюються гарантуються та охороняються дер­жавою з метою регулювання відносин у суспільстві, називається правом.5.Запитання На якій ще відмінності права акцентується увага в цьому визна­ченні?

6.Робота в зошитах

Правила, які регулюють відносини між людьми у певній сфері життя (у сім'ї, під час навчання, на роботі), називаються галузями права. Сімейні відносини регулює сімейне право; відносини на роботі — трудове; права та обов'язки — конституційне; діяльність державних органів — адміністративне; питання, пов'язані зі зло­ми нами, — кримінальне. Конкретні загальнообов'язкові правила — це норми права.7.Колективна робота

8. Розповідь вчителя.
V. Підсумки уроку Рефлексія

1. До яких норм належать такі ситуації:

а) перехід вулиці у недозволеному місті;

б) кожен громадяни повинен сплачувати податки;

в) любити ближнього свого;

г) поступатися дорослим місцем у транспорті;

д) носити брудне взуття?

2. До яких галузей права належать такі правові норми:

а) розірвання шлюбу;

б) працевлаштування;

в) порушення правил громадського порядку;

г) вживання спиртних напоїв;

д) невиконання батьками обов'язків щодо своїх дітей?
VІ. Домашнє завдання

Підібрати по 2-3 приклади правовідносин.УРОК №4
Тема. Правомірна поведінка. Правопорушення та юридична відповідальність
Мета: дати уявлення про поняття «закон», ознаки закону та процедуру прийняття закону; формувати вміння

розрізняти ознаки ні кону, описувати процедуру прийняття законів, розрізняти закон і підзаконний

акт; аналізувати ситуацію, що регулюється підзаконним актом, пояснюючи його; виховувати повагу

до дотримання законів.


Тип уроку: комбінований.
Форма проведення: з елементами ігрових технологій.
Обладнання: персональні комп'ютери з підключенням до Інтернету
ХІД УРОКУ
I. Організаційний момент

II. Актуалізація базових знань.

1. Фронтальне опитування

2.Дидактична гра «Вгадай галузь»
III. Викладання нового матеріалу

1.Розповідь вчителя.

2.Словникова робота. Правовий закон — адекватне вираження права в його офіцій­ному визнанні,

3.Евристична бесіда

Завдання

1. Згадайте, чим норми права відрізняються від інших правил.

2. Для чого призначені закони?

3. Чому вони посідають важливе місце в нашому житті і в житті держави?


IV. Фізична хвилинка.
4. Завдання для роботи в групах :обговоріть у групах і вкажіть 3-5 критеріїв того, яким повинен бути закон.

5. Практична робота

6. Дидактична гра

7. Робота з правовими документами

Учитель. Тексти прийнятих законів публікуються в газетах Верховної Ради «Голос України» та уряду «Урядовий кур'єр». Крім і піч), видаються окремі збірки законів за галузями права — Кодек­си, або ж вони публікуються в синхронному порядку. На сьогодні і тексти законів можна знайти також в Інтернеті.

8. Завдання .За допомогою Інтернету знайти сайти, на яких розміщено пра­вові документи. Ознайомитися з одним з них, скласти ано­тацію.
IV. Підсумки уроку

Бесіда на закріплення матеріалу

1 Що таке закон?

2 Яку роль відіграють закони в житті суспільства?

3 Для чого потрібні підзаконні акти?

4 Яким вимогам повинні відповідати закони та підзаконні акти?V. Домашнє завдання

У будь-якій газеті або в Інтернеті знайдіть інформацію про буд який закон або підзаконний акт, проаналізуйте інформацію за якими параметрами:

• ким і коли прийнятий;

• з якою метою, для розв'язання якої проблеми;

• яких верств суспільства стосується.

Аналіз та короткий зміст закону зафіксувати в зошиті.УРОК № 5
Тема. Правопорушення та юридична відповідальність.
Мета: дати уявлення про те, що таке правопорушення та юридична відповідальність, їх ознаки і види, про

обставини що звільняють від юридичної відповідальності; сформувати вміння: пояснювати, що таке

правопорушення, описувати його ознаки розрізняти види правопорушень, наводити приклади

правопорушень; розтлумачувати поняття «юридична відповідальність», називати види юридичної

відповідальності; наводити приклади обставин, що звільняють від юридичної відповідальності;

аналізувати правові ситуації щодо правопорушень, оцінювати вчинки та поведінку учасників

ситуацій з точки зору її правомірності; виховувати повагу до правомірної поведінки.
Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.
Форма проведення: урок за технікою «Мереживо думок».
Обладнання: картки із завданнями та життєвими ситуаціями.
ХІД УРОКУ
І.Організаційний момент
II. Актуалізація знань учнів
III. Мотивація навчальної діяльності
IV. Вивчення нового матеріалу

1.Розповідь учителя. Правомірна поведінка — це суспільно корисна пра­ні» на поведінка особи (дія або бездіяльність), яка відповідає розпо­рядженням юридичних норм та охороняється державою. Ознаки правомірної поведінки:

а) є суспільно корисною соціальною поведінкою, забезпечує організованість і гармонійність громадського життя, стій­кий правопорядок, є найважливішим чинником розв'язання завдань і виконання функцій держави і суспільства, задово­лення інтересів суб'єктів права;б)втілена в юридичній формі — відповідає нормам і принци­пам права;в) має свідомо вольовий характер, який виражається зовні у ви­гляді дії або бездіяльності, здійснюється у формах реалізації норм права — дотримання, виконання, використання (гро­мадянами), правозастосування (посадовими особами), спричи­няє юридичні наслідки — юридичні акти, юридичні вчинки;

г) гарантується, охороняється державою.
IV. Фізична хвилинка.
2.Бесіда

Правопорушення — це винне протиправне діяння, вчинене су­б'єктом правовідносин. Ознаки:1) суперечить нормам права;2) порушує певні правові вимоги;3)дія, що завдає шкоди;4) винна дія (умисна чи необережна). Належно від ступеня небезпеки, завданого правопорушенням, .....ш поділяються на злочини та проступки.

3.Технологія «Мереживо думок»

4.Завдання.

5.Учитель. Юридична відповідальністьце примус, який! здійснюють щодо правопорушника уповноважені на це державну органи: прокуратура, міліція, Служба безпеки, суд. До правопорушника застосовуються певні санкції: позбавляють певних стат­ків, цінностей, обмежують у правах. Примус здійснюється на основі закону і в його межах. Але трапляються ситуації, коли людина, навіть винна, не несе кримінальної відповідальності.

6.Завдання
V. Підсумки уроку

І, Що таке правопорушення?

І, Що таке юридична відповідальність?

В яких випадках людину притягують до юридичної відпові­дальності, а в яких ні?


VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.УРОК №6
Тема. Що таке конституція
Мета: дати уявлення про те, що таке конституція, визначити іі характерні ознаки, які характеризують

Конституцію України як Основний Закон держави, зміст її окремих положень, називати три гілки

органів влади в Україні та їх повноваження; формувати вміння пояснювати що таке конституція

характеризувати Конститу­цію України як Основний Закон держави, тлумачити зміст її окре­мих

положень, називати органи законодавчої, виконавчої та судової п чади в Україні, описувати їх окремі

повноваження.


Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
Форма проведення: урок з використанням інтерактивних тех­нологій.
Обладнання: тексти Конституції України, конституцій інших країн (Росії, Білорусії тощо).
ХІД УРОКУ

І.Організаційний момент
II. Актуалізація навчальної діяльності учнів

Правовий диктант
III. Вивчення нового матеріалу

1.Розповідь учитель.

2.Словникова робота. Конституційне право — це система норм, що врегульовують найважливіші суспільні відносини, які складаються в процесі ор­ганізації здійснення державної влади. Перед вами Конституція Ук­раїни. Вона була прийнята 28 червня 1996 р. У грудні 2004 р. до неї були внесені зміни та доповнення.
IV. Фізична хвилинка.

3.Робота в групах

4. «Правовий хокей»

5. «Спостерігаємо та аналізуємо»
V. Підсумки уроку

Рефлексія

1.Чи зрозуміле вам поняття «конституція»?

2.Дайте тлумачення виразу: «Конституція має найвищу юридичну силу».

3.Коли була прийнята Конституція України?4. Як Конституція врегульовує життя громадян України?
VІ. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний матеріал підручника.

Підготувати виступи на тему: «Конституція України і проблеми сьогодення».

Повторити матеріал теми «Правила і закони у суспільстві та твоєму житті» і підготуватись до тематичного оцінювання.УРОК №7
Тема. Тематичне оцінювання з теми «Правила і закони у суспільстві й твоєму житті»
Мета: узагальнити та проконтролювати знання з теми, переві­рити сформованість вмінь пояснювати та

розтлумачувати поняття (правило, право, закон конституція та ін.), описувати та оцінювати окремі

правові положення та явища; перевірити, наскільки сформована свідома повага до права та закону.
Тип уроку: урок контролю та узагальнення знань.
ХІД УРОКУ
І.Організаційний момент
II. Етап контролю і корекції знань, умінь та навичок

Тестові завдання

1.Система встановлених або санкціонованих державою загально­обов'язкових правил поведінки, які є юридичним регулятором суспільних відносин:

А) звичаї; Б) традиції; В) право; Г) мораль.

2.Укажіть, які з наведених ознак характеризують право:

А) формується одночасно з виникненням суспільства; Б) існує лише у свідомості людини;

В) має встановлену форму вираження; Г) регулює всі суспільні відносини.

3. Скільки є видів правопорушень за змістом?

А) Стільки ж, скільки і галузей права; Б) більше, ніж галузей права;

В) менше, ніж галузей права; Г) види правопорушень з галузями права не пов'язані.

4. Що в перекладі означає слово «конституція» ? А) Устрій; Б) угода; В) створення; Г) договір.

5. Який із видів юридичної відповідальності указано неправильно?

А) Адміністративна;Б) матеріальна;В) дисциплінарна;Г) міждержавна.

6. Конституцію незалежної України було прийнято: А) 1991р. Б) 1978 р. В) 1990 р. Г) 1996 р.

7.Визначте види соціальної норми: А) укладання договору позики; В) святкування Великодня;

В) сватання перед весіллям; Г) неповага до старших

8.Згідно з Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачено:

А) Конституцією України; Б) законами України;

В) законами України та міжнародними договорами; Г) між народними договорами.

9. Серед суб'єктів правовідносин розрізняють:

А) громадян, Б) фізичних осіб;

В) організації; Г) юридичних осіб.

10. У до державний період роль регуляторів суспільних відносин виконували:

А) мораль; Б) право; В) звичаї; Г) традиції.


IV. Підсумки уроку

Рефлексія щодо вчасності та правильності виконаних завдань


V. Домашнє завдання

Повторити вивчений матеріал, особливу увагу звернути на ви значення ключових понять.
Каталог: uploads -> editor -> 2845 -> 98344 -> sitepage 102 -> files
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
files -> Які відносини регулює адміністративне право
files -> 50042, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, Співдружності, 44-a Матеріали проведення тематичного Тижня права під назвою «Права дитини»
files -> «Вступ. Що вивчає історія стародавнього світу»

Скачати 33.17 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка