Уроках «Художньої культури»Сторінка4/7
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.74 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7

Зовнішній контроль. У процесі контролю вчителем знань і умінь учнів виділяють такі компоненти:

1. Уточнення цілей вивчення даного відрізку навчального матеріалу і встановлення конкретного змісту контролю.

2. Різні способи вираження результатів контролю: оцінка і відмітка.

3. Вибір видів, форм, способів і засобів контролю, що відповідають поставленим цілям.

4. Зміст контролю. Встановлення змісту контролю залежить від цілей вивчення даного відрізку навчального матеріалу. Існують різні підходи до опису цілей і змісту, щоб вони служили основою для розробки засобів для контролю знань і вмінь учнів.

Розглянемо 2 з них:Перший підхід пов'язаний із зазначенням тих якостей, які повинні бути притаманні сформованим в результаті навчання знань і вмінь учнів: повноті, глибині, узагальненості, усвідомленості.

Другий підхід пов'язаний із зазначенням рівнів засвоєння знань і відповідним їм видам діяльності. Виділяють такі рівні засвоєння матеріалу: впізнавання, запам'ятовування, відтворення. Процес контролю знань і вмінь учнів пов'язаний з оцінкою і оцінкою. Слід розрізняти ці поняття. Оцінка - це процес, дія (діяльність) оцінювання, яке здійснюється людиною. Оцінка також перш за все відноситься до способу дій, тобто до міри виконання навчального завдання. Функція оцінки у навчальній діяльності полягає в тому, щоб визначити, освоїв чи учень, заданий спосіб дій і просунувся чи на сходинку вище саме в цьому відношенні. Оцінка - останній елемент контролю. Відмітка виступає як результат цього процесу (результат дії), як його умовно формальне вираження. Існують різні способи оцінювання в залежності від того, з чим проводиться порівняння дій учня при оцінці. Якщо порівнюються дії, вироблені учнем у сьогоденні, з аналогічними діями, зробленими цим же учнем в минулому, то ми маємо особистісний спосіб оцінювання. Якщо порівняння відбувається з встановленою нормою (зразком) виконання дій, то звертаємося до нормативного способу. У разі порівняльного способу оцінювання відбувається порівняння дій учня з аналогічними діями інших учнів. У поточній навчальній роботі вчитель, як правило, використовує особистісний спосіб оцінювання; при підведенні підсумків вивчення теми, підсумків чверті і т.д. - Нормативний. Оцінка і відмітка визначаються знаннями і вміннями учня, які він показав у процесі контролю. Одним з показників, за яким вчитель має можливість судити про ці знаннях, уміннях, служать похибки, допущені учнями при роботі із засобами контролю, запропонованими учителем. Похибки ділять на помилки і недоліки. Помилка - це похибка, яка свідчить про те, що учень не оволодів тими знаннями й уміннями (пов'язаними з контрольованим розділом, темою), які визначені програмою з художньої культури для середньої школи. Недоліком вважають похибка, що вказує або на недостатньо повне, міцне засвоєння основних знань і вмінь, або на відсутність знань, які програмою не відносяться до основних.
2.3 Форми контролю

Відповідно до форм навчання на практиці виділяють 5 форм контролю:

1. Індивідуальний

2. Груповий

3. Фронтальний контроль

4. Взаємний контроль

5. Самоконтроль
1. Індивідуальний контроль. При індивідуальному контролі кожен учень отримує своє завдання, яке він повинен виконати без сторонньої допомоги. Така форма контролю доцільна у випадку, якщо потрібно з'ясувати індивідуальні знання, здібності і можливості окремих учащіхся.Такая форма контролю завжди планується: вчитель намічає, коли, кого, з якою метою запитати і які для цього використовувати кошти.

2. Груповий контроль. При проведенні такого контролю група тимчасово ділиться на кілька груп (від 2 до 10 учнів) і кожній групі дається перевірочне завдання. Залежно від мети контролю групам пропонують однакові або різні завдання. Групову форму контролю застосовують:

а) При повторенні з метою узагальнення та систематизації навчального матеріалу.

б) При виділенні прийомів і методів розв'язання задач

в) При виявленні найбільш раціонального вирішення завдань чи доведення теорем. Іноді груповий контроль проводять у вигляді ущільненого опитування.

3. Фронтальний контроль. При фронтальному контролі завдання пропонуються всьому класу. У процесі цього контролю вивчається правильність сприйняття і розуміння навчального матеріалу, розкриваються слабкі сторони в знаннях учнів, виявляються недоліки, прогалини, помилки в роботах і відповідях учнів. Це дозволяє вчителю вчасно намітити заходи щодо їх подолання та усунення.

4. Взаємний контроль. Роль взаємного контролю якості та ефективності навчальної діяльності школярів важко переоцінити. Він сприяє виробленню таких якостей особистості, як чесність і справедливість, колективізм. Взаємний контроль допомагає також вчителю здійснювати перевірку знань учнів. У масовій школі порівняно часто використовується взаємна перевірка організаційної готовності до уроку (констатуючій взаємоконтроль виконання домашнього завдання) і часткова, епізодична взаємоперевірка знань учнів (рецензування відповідей на уроці, рецензування письмових робіт). Систематична ж взаємна перевірка знань, умінь, навичок застосовується досить рідко. Зупинимося на методиці проведення цієї перевірки. Кожен учень отримує картку з питанням, відповідь на який він повинен знати добре; на звороті картки записані прізвища кількох учнів і дати, коли вони будуть опитані з цього питання. У кожний із зазначених днів власник картки задає своє запитання одному з учнів, в той же час він і сам повинен відповісти на питання, поміщений в картці цього учня. За день до перевірки учні попереджають один одного, на які питання їм доведеться відповідати. Взаємоперевірка проводиться звичайно в останні три хвилини кожного уроку. За правильну відповідь проти прізвища (на звороті картки) учень ставить знак плюс, за невірну відповідь або відмова відповідати - мінус. Учитель періодично переглядає картки взаємоперевірки. У тих випадках, коли виявлялося багато мінусів, проводилася додаткова взаємоперевірка цих учнів у позаурочний час. Наприкінці чверті проводиться контрольний опитування всіх учнів, який дозволяє з'ясувати не тільки загальний рівень їх знань, а й наскільки справедливо і строго кожен з них питав своїх однокласників. Взаємоперевірка знань значно активізує діяльність учнів, підвищує інтерес до знань і навіть подобається їм. У ході взаємного контролю розкриваються індивідуальні особливості дітей, їх взаємини з товаришами.

5. Самоконтроль. На хорошому уроці завжди є своя надзавдання, яка зводиться до формування цих навичок і змінюється в залежності від теми уроку. В одному випадку вона полягає в навчанні прийомам аналізу, вмінню бачити закономірності, ставити питання, робити висновки. В іншому - у формуванні критичного ставлення учнів до результатів своєї роботи, вимогливості до себе. Постійної уваги вчителя потребує і проблема виховання в учнів віри у свої здібності. Відомо, що багато учнів бояться приступати до вирішення завдань, алгоритм розв'язання яких їм невідомий. Іноді виявляється страх перед труднощами, невміння долати їх самостійно. Вихід тут тільки один - прищеплювати учням уміння і навички самоконтролю. Це важливо з виховної, психолого-педагогічної точки зору. Адже при цьому учні фактично беруть участь в управлінні своєю власною навчальною діяльністю. Це породжує у них задоволеність своїми заняттями, своєю роботою, дозволяє їм повірити в себе, у свої пізнавальні здібності, відкриває простір для творчої ініціативи та самостійності. Хочеться відзначити два прийоми роботи вчителя у формуванні потреби в самоконтролі на уроці художньої культури:

1. давати визначення іноді має сенс не в остаточному вигляді. Більш змістовні бесіди з класом виходять тоді, коли учні пропонують свій варіант визначення, який потім уточнюється;

2. якщо учень відповів з помилкою, то в інших випадках не треба поспішати з виставленням оцінки. Якщо є можливість дати йому час на знаходження власної помилки, то її потрібно використовувати. Якщо помилка буде знайдена, то оцінку знижувати не варто.


2.4 Методи контролю

Серед методів контролю виділяють:  1. Усна перевірка.

  2. Перевірка письмових робіт.

  3. Перевірка практичних робіт.

Усна перевірка організується по-різному, в залежності від її мети та від змісту перевіряється матеріалу. Серед цільових установок перевірки можна виділити наступні: перевірити виконання домашнього завдання, виявити підготовленість учнів до вивчення нового матеріалу, перевірити ступінь розуміння і засвоєння нових знань. У залежності від змісту вона проводиться по матеріалі попереднього уроку або по окремих розділах і темах курсу. Методика усної перевірки містить у собі дві основні частини: а) складання перевірочних питань і їх задавание б) відповідь учнів на поставлені питання. Складання перевірочних питань і завдань - важливий елемент усної перевірки. Якість питань визначається їхнім змістом, характером виконуваних учнями при відповіді на питання, а також словесної формулюванням. При складанні питань завжди виходять з того, що перевіряти слід ті знання, які є основними в даному курсі або відносно важко засвоюються учнями або які необхідні для успішного засвоєння подальших розділів і тем курсу. На підбір питань впливає вид перевірки: для уточнення змісту питань для поточної перевірки необхідний аналіз зв'язків досліджуваного матеріалу з раніше пройденим, а для тематичної і підсумкової перевірки - виділення провідних знань і способів оперування ними. Причому усну перевірку вважають ефективною, якщо вона спрямована на виявлення свідомості сприйняття знань і усвідомленості їхнього використання, якщо вона стимулює самостійність і творчу активність учнів. Якість питань визначається характером розумових дій, які виконують учні при відповіді на запитання. Тому серед перевірочних завдань на уроках художньої культури виділяють питання, що активізують пам'ять (на відтворення вивченого), мислення (на порівняння, доказ, узагальнення), творчий аналіз, мова. Велике значення мають проблемні питання, які змушують застосовувати отримані знання у практичній діяльності. Якість усної перевірки залежить від підбора, послідовності і постановки питань, які пропонуються. По-перше кожне питання повинно бути цілеспрямованим і логічно завершеним, а по-друге повинен бути гранично стиснутим, лаконічним і точним. Другою складовою частиною усної перевірки є відповідь учня на питання.

У дидактичній літературі виділяються дві умови якісного виявлення знань учня:

1) Учню ніхто не заважає (вчитель і клас коментують відповідь потім).

2) Створюється обстановка, яка забезпечує найкращу роботу його інтелектуальних сил.

Переривати учня можна тільки в тому випадку, якщо він не відповідає на питання, а ухиляється вбік. При оцінці відповіді учня звертають увагу на правильність і повноту відповіді, послідовність викладу, якість мови. Прийоми усної перевірки використовуються на різних етапах уроку. Вибір тих чи інших прийомів багато в чому зумовлюється метою і логікою урок

Перевірка письмових робіт. Другим широко застосовуваним методом контролю є перевірка письмових робіт. Цей метод має свої якісні особливості: велика об'єктивність у порівнянні з усною перевіркою, охоплення потрібного числа що перевіряються, економія часу. Застосування письмових робіт використовується для:

1) Перевірки знання теоретичного матеріалу.

2) Уміння застосовувати його до рішення тестів.

3) Контролю сформованих навичок.

У методиці письмових робіт виділяють чотири основних етапи, яким треба приділяти увагу, це підготовка, організація, проведення, аналіз результатів. При підготовці потрібно: вичленувати мета перевірки, відібрати зміст об'єктів перевірки, скласти перевірочні завдання. Велику допомогу при цьому надають навчально-методичні посібники "Книга для вчителя", "Дидактичні матеріали". При організації перевірочної роботи учням повідомляється - в ​​яких зошитах її виконувати, які завдання їм призначені, як озаглавити роботу, як відповісти на запитання, час виконання роботи. При цьому стежити за самостійністю виконання роботи кожним учнем. Аналізування відповідей учнів ефективно тоді, коли воно проводиться за визначеними схемами (схемами поелементного аналізу). Ретельно проведений аналіз дозволяє глибоко вивчити прогалини і досягнення окремих учнів, виділити типові помилки й основні труднощі учнів, вивчити причини їхньої появи і намітити шляхи їх усунення.

Перевірка практичних робіт. Особливою формою письмового контролю є графічні роботи. До них відносяться малюнки, діаграми, схеми, креслення та ін Такі роботи можуть використовуватися на уроках з кожного предмету. Їх мета - перевірка вміння учнів використовувати знання в нестандартній ситуації, користуватися методом моделювання, працювати в просторовій перспективі, коротко резюмувати і узагальнювати знання.

За допомогою цього методу одержують дані про уміння учнів застосовувати отримані знання. Вчитель одержує звіт учня, у якому наводиться тільки результат чи схематично описані план практичної роботи та її результати.Висновок

Контроль як навчальний дію здійснюється не як перевірка якості засвоєння за кінцевим результатом навчальної діяльності, а таким, що по її ходу і виконується самим учням дію активного простежування безпомилковості їх розумових операцій, їх відповідності суті і змісту (принципам, законам, правилам) досліджуваної норми, що служить орієнтовною основою для правильного вирішення навчального завдання.

Контроль - це також спосіб отримання інформації про якісний стан навчального процесу. Контроль педагога спрямований як на діяльність учня, так і на контроль взаємодії учнів і педагогів.

Механізм контролю в навчальному процесі відіграє значну роль у пізнавальній діяльності учнів. Система перевірки їх знань і умінь - органічна частина навчального процесу, і її функції виходять далеко за межі власне контролю. Поряд з контролюючою, контроль виконує навчальну, діагностичну, виховує, розвиває, прогностичну і ориентирующую функції.

Метою контролю є встановлення зворотного зв'язку учень - викладач і внутрішньої: учень-учень, а також облік результатів контролю. Навчальний контроль проводиться з профілактично-попереджувальної метою та з метою управління процесом навчання, формування навичок і вмінь, їх корегування та вдосконалення, систематизації знань.

Контроль полягає у вдосконаленні знань і вмінь, їх систематизації. У процесі перевірки учні повторюють і закріплюють вивчений матеріал. Вони не тільки відтворюють раніше вивчене, але і застосовують знання і вміння в нову ситуацію.

Перевірка допомагає школярам виділити головне, основне в досліджуваному матеріалі, зробити перевіряються знання та вміння більш ясними і точними. Контроль сприяє також узагальнення та систематизації знань.

Таким чином, у розділі 1 я розглянула склалося на сьогоднішній день розуміння контролю, а також сформулювала деякі свої зауваження з цієї проблеми. Тим самим, в цьому розділі я виконала перші два завдання, поставлені переді мною при написанні цієї роботи, а саме:

1) визначено мету проведення контролю знань і вмінь учнів на уроках художньої культури;

2) систематизовано накопичені відомості по проблемі контролю знань учнів;


Результати моєї роботи у розділі1 можна коротко викласти в наступній таблиці:

Цілі контролю

знань і вмінь

учнів


-Діагностування вання та коригування знань, умінь і навичок учнів, передбачених програмою з художньої культури, а саме: визначення рівня набутих знань в області основних видів і жанрів мистецтва, напрямів і стилів художньої культури, особливостей мови різних видів мистецтв;

а так само уровеня отриманих навичок (знання вивчених творів і співвіднесення їх з певним стилем, епохою, напрямком; установка стильових і сюжетних зв'язків між творами різних видів мистецтв).

-Облік результативності окремого етапу процесу навчання;

-Визначення підсумкових результатів навчання на різному рівні Е;

-Навчання учнів прийомів взаємоконтролю і самоконтролю, формування потреби в самоконтролю і взаємоконтролю.


Методи контролю на уроці художньої культури

- Усна перевірка. - Перевірка письмових робіт. - Перевірка практичних робіт.

Види контролю та їх призначення

Попередній контроль (порівняння вихідного початкового рівня навченості з кінцевим (досягнутим) дозволяє виміряти «приріст» знань, визначення ступеня сформованості умінь і навичок;
Поточний контроль (регулярне управління навчальною діяльністю учнів та її коригування);

Періодичний контроль (дозволяє визначити якість вивчення учнями навчального матеріалу за розділами, темами предмета);

Підсумковий контроль (направлений на перевірку конкретних результатів навчання, виявлення ступеня оволодіння учнями системою знань, умінь і навичок, отриманих в процесі вивчення художньої культури).

Вивчення предмета художня культура в ліцеї допомагає естетичному та моральному вихованню учнів, розвиває їх творчі здібності. Учні долучаються не лише до вітчизняних, а й світових цінностей, вчаться цінувати і розуміти мистецтво, бути толерантними. У сучасному світі не можна забувати історію і культуру минулого. Це досвід наших предків, то, що ми повинні знати і вивчати.

Перевантаженість інформацією на уроках не викликає позитивної реакції ні в учнів, ні в самого педагога. Тому необхідно враховувати вік та психологічні особливості учнів. Щоб учням дати широке уявлення про розвиток світової культури у всьому її різноманітті, потрібно звертатися до того матеріалу, який вони вивчають на уроках суспільно-гуманітарного циклу, до знань і вмінь, отриманим на заняттях з історії, літератури.

У процесі навчання вчитель використовує різні види діяльності учнів. Важливо постійно розвивати все багатство видів діяльності, що забезпечують всебічний розвиток особистості. Знання видів діяльності, характерних для певного вікового періоду, дозволяє педагогам більш активно використовувати їх у навчанні та вихованні.Практична частина «Методика проведення контролю знань, умінь і навичок на уроках Художньої культури».

3.1 «Специфіка контролю на уроках художньої культури»

При розгляді даного питання, я постараюся дати оцінку доцільності використання певних форм контрольних заходів на уроках художньої культури і визначити, яка саме діяльність ховається за тим чи іншим назвою форми контролю знань, умінь і навичок учнів. Слід зазначити, що здійснення поточного та підсумкового контролю на уроках художньої культури тісно пов'язано зі специфікою предмета, творчим характером його освоєння, що передбачає доповнення традиційних форм і способів контролю специфічними.

Предмет «Художня культура» є частиною області мистецтва. Контроль на уроках художньої культури пов'язаний як з оцінкою фактологічного матеріалу, так і з творчою діяльністю учня. Засвоєння пропонованого матеріалу для дитини неможливо без емоційного та чуттєвого сприйняття. Тільки те, що зворушило душу і серце, стає важливим, підвищує мотивацію і інтерес до предмету. У зв'язку з цим виникає суперечність: вчитель прагне викликати емоційний відгук в учнів, але йому необхідно в той же час оцінити їх знання. Методи опитування учнів різноманітні, але в методичній літературі зустрічаються в основному матеріали щодо конкретного наповнення тестів або запитальників. Інтерес представляє не наповнення перевірочної роботи, а її форма, причому з урахуванням психологічних можливостей учнів.

Предмет художньої культури є комплексним, інтеграційним, тому система перевірки знань ввібрала в себе різні методи контролю і самоконтролю, які зустрічаються в практиці навчання. Розглянемо їх.


Тестові завдання дозволяють діагностувати рівень засвоєння знань і ступінь їх усвідомленості. Крім цього тести сприяють накопиченню нової інформації, формують інтелектуальні вміння та систематизують знання. Тут учням пропонується кілька, зазвичай 2-3, варіанти відповідей на питання, з яких треба вибрати правильний. Ця форма контролю теж має свої переваги, невипадково це одна з найбільш поширених форм контролю у всій системі освіти. Учні не втрачають часу на формулювання відповідей та їх запис, що дозволяє охопити більшу кількість матеріалу за той же час. Незважаючи на всі очевидні переваги, тестові завдання мають ряд недоліків. Головний із них - це труднощі формулювання варіантів відповідей на питання при їх складанні. Якщо відповіді підібрані вчителем без достатнього логічного обгрунтування, більшість учнів дуже легко обирають потрібний відповідь, виходячи не з наявних у них знань, а тільки лише з найпростіших логічних умовиводів і життєвого досвіду. Тому вчителю буває важко або навіть неможливо скласти вдалий тест без теоретичної підготовки. Проте, існують тестові завдання, що відрізняються від звичної схеми їх побудови, наприклад: скласти текст з фрагментів, розсудити спір на уроці художньої культури. Останнє завдання мені здалося найбільш цікавим, тому що учень, простежуючи доводи різних учнів у спорі і намагаючись з'ясувати, хто правий, а хто помиляється, сам проводить схожі міркування. Складність полягає в тому, що аргументи обох сторін достатньо правдоподібні: тут теж простежується загальна ідея складання тестів, отже знайти помилку в міркуваннях часом буває дуже нелегко.

Завдання з вибором відповіді доцільно застосовувати в тих випадках, коли ця форма контролю знань має переваги перед іншими, наприклад, вони особливо зручні з застосуванням різного типу контролюючих машин і комп'ютерів. Автори тестових розробок сходяться на думці, що тести не можуть замінити інших форм контролю, проте що вони відкривають багато нових можливостей перед вчителем, який проводить у групі контрольний урок, тому що знімають труднощі, характерні для усних і письмових відповідей учнів на поставлене питання. Відзначається один з основних недоліків цього методу: тестовий контроль не перевіряє вміння учнів будувати відповідь, грамотно і логічно висловлювати свої думки, міркувати й обгрунтовувати свої судження, проявляти творчий підхід. У зв'язку з цим багато авторів пропонують після проведення тестового контролю перевіряти, наскільки правильно учні можуть усно обгрунтувати відповіді, які вони дали в тестових завданнях, причому на це повинен відводитися ще один контрольний урок. Я не згодна з таким рішенням проблеми, тому що при цьому втрачається основна перевага такої форми контролю: можливість перевірити великий обсяг знань за невеликий проміжок часу. По-моєму, вирішення цієї проблеми може бути тільки одне: поєднання тестових завдань з іншими формами контролю, які зможуть перевірити області, недоступні тестам, не дублюючи їх результати.

При всій заданості форми тестів їх складання передбачає врахування специфіки предмета: не рекомендується давати тести на репродуктивне відтворення інформації, слід обмежити тести, спрямовані на перерахування дат життя, імен творців мистецтва, назви творів.

Залік - одна з форм узагальнюючого підсумкового повторення. Мета - систематизувати пройдений матеріал, створити в учнів цілісне уявлення про будь-які розділи досліджуваного матеріалу. Це одна з основних форм контролю в старших класах. Його перевага полягає в тому, що він передбачає комплексну перевірку всіх знань і вмінь учнів, показує реальний потенціал учнів, сприяє самоперевірці знань, привчає до самостійної роботи, підвищує відповідальність учнів за процес навчання. Усна бесіда з учителем, що дозволяє проконтролювати сформованість світогляду, прогалини в знаннях, розглянути незрозумілі місця в курсі, відрізняє залік від інших форм контролю. Це найбільш індивідуалізована форма. Підготовка до заліку прищеплює досвід самостійної дослідницької роботи як з різноманітними джерелами інформації, так і з реальними об'єктами культурної спадщини. Порядок проведення заліку може бути різний. В основному це пояснюється прагненням вчителів укластися у відведений для контролю урок або два. Залік-це єдина форма контролю, де відбувається безпосередня перевірка знань і вмінь учнів учителем, йде об'єктивне оцінювання результатів у поєднанні з індивідуальним підходом до кожного учня. Тому, на мою думку, залік треба проводити в його традиційній формі, як бесіда вчителя і учня, але для художньої культури найбільш прийнятні ті, які використовують елемент гри. У методичній літературі склалися деякі принципи підготовки та проведення заліку по темі:

1.На залік відводиться не більше 2 уроків;

2. Підготовка до заліку ведеться завчасно, вчитель вже на початку вивчення теми повідомляє дату проведення заліку та перелік теоретичних питань, які увійдуть до білетів;

3. Теоретичних питань має бути не більше 20;Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс
downloads -> «Місце професії «Оператор комп’ютерного набору» на сучасному ринку праці»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка