Уроку 21 тема програми: Технології комп’ютерної обробки інформаціїДата конвертації20.11.2018
Розмір90 Kb.
#65788
ТипУрокПЛАН УРОКУ 5.21

ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп’ютерної обробки інформації.

ТЕМА УРОКУ: Системи управління базами даних. Організація баз даних у СУБД. Зв'язування таблиць.

НАВЧ.-ВИХ.МЕТА: Ознайомити учнів з режимами створення таблиць в Access, системами управління баз даних. Вивчення типів та властивостей полів таблиць. Зв’язування таблиць.

ТИП УРОКУ: Засвоєння нових знань, умінь та практичних навичок, оволодіння новими прийомами роботи.

МЕТОД ПРОВЕДЕННЯ: Комбінований (ознайомлення з новим матеріалом, вивчення нових прийомів роботи, виконання тренувальних вправ по створенню різних типів таблиць).

МТЗ: Базове обладнання лабораторії (комп’ютери –14 шт.), план-конспект, плакати, роздаткові поурочні картки-завдання, картки опитування, допоміжна література: Баженов В.А. Інформатика. Комп’ютерна техніка; Чаповська Р.Б. Access 2000.

Місце проведення: Лабораторія комп'ютерної обробки інформації

ХІД УРОКУ:


 1. Організаційна частина – 5 хв.

 1. Привітання, перевірка наявності учнів та призначення чергових

 1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ – 50 хв.

  1. Ознайомлення учнів з темою і метою уроку, планом проведення заняття.

  2. Викладення нового матеріалу за планом:

   1. Режими створення таблиць Access

   2. Структура таблиць та типи даних.

   3. Встановлення зв'язку між таблицями.

  3. Пояснення і показ найбільш раціональних прийомів, способів і послідовності виконання завдання, а також контролю якості роботи шляхом попередження можливих помилок, поясненням і показом способів раціонального усунення цих помилок при виконання завдання.

  4. Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного інструктажу за питаннями, що додаються.

  5. Видати завдання учням на урок.

 2. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ – 200 хв.

  1. Перевірка готовності робочих місць та робочий стан ПК, нагадати про правила БП та дисципліни.

  2. Провести цільовий обхід робочих місць учнів з метою перевірки своєчасного початку роботи і організацією робочих місць.

  3. Звернути увагу на самостійне виконання робіт учнями.

  4. Надання допомоги та консультацій невстигаючим учням та учням, у яких виявлені помилки.

  5. Провести оцінку робіт та виставити бали.

 3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ – 15 хв.

  1. Підведення підсумків роботи за урок.

  2. Аналіз допущених помилок та способи їх виправлення.

  3. Відзначення успішних робіт учнів.

  4. Видати домашнє завдання.

  5. Прийняти робочі місця учнів та лабораторію після прибирання її черговими.

Майстер в/н О.В.Цюпак


Програма Access є складовою пакету офісних програм, яка призначена для обробки даних. Вона вражає своїми аналітичними можливостями. До складу бази даних Access може входити не більше 32 768 таблиць, а одночасно для доступу можна відкрити 255 таблиць.

Окремі блоки інформації, які пов’язані між собою і утворюють структуру, називаються базою даних. Коли таблиці пов’язані між собою, то з них в потрібний момент можна вилучити необхідні дані для запиту .

СУБД (database management systems - система управління базами даних). У більш широкому розумінні - це програмне забезпечення, яке необхідне для використання і/або модифікації БД однією чи декількома особами. Організувати бази даних у СУБД означає здійснити обробку, аналіз, пошук даних у створеній базі даних та встановити зв’язки між таблицями.

Телефонний довідник являє собою т.зв. "плоску" або просту БД, у якій вся інформація розташовується в єдиній таблиці. Цей список прізвищ власників телефонів та їх телефонних номерів, представлений у записній книжці за абеткою, являє собою проіндексовану базу даних. Використання індексу, в даному випадку прізвища (чи імені), дозволяє досить швидко відшукати необхідний номер телефону.

Однією з характеристик бази даних є наявність зв’язків між елементами в ній. За способом встановлення таких зв’язків існує 4 основні моделі БД, що можуть перехрещуватись між собою: Ієрархічна, мережева, реляційна, об'єктно-орієнтована.Ієрархічна модель (один-до-багатьох) будується за принципом ієрархії, тобто один об’єкт є головним, а решта – підлеглі. Наприклад, деревоподібна структура комп’ютерних файлів.

Мережева модель (багато-до-багатьох). Один і той самий об’єкт може одночасно виступати як в ролі головного, так і підлеглого елемента. Прикладом такої бази можуть бути каси на залізничних вокзалах, де квитки на різні напрямки продають у всіх касах одночасно.

Реляційна модель (один-до-одного – модель зв’язаних таблиць). Реляційні БД складаються з декількох таблиць, зв'язок між якими встановлюється за допомогою співпадаючих значень однойменних полів. Цей тип зв’язку найбільш поширений.

У реляційній БД кожна таблиця повинна мати ключовий елемент (первинний ключ) – одне або декілька полів, які однозначно визначають (ідентифікують) запис таблиці. За мовчазною згодою ключові поля у списку даних таблиці відображаються першими. У ролі ключових полів можна використовувати лише дані, які ніколи не будуть повторюватись.Об'єктно-орієнтована модель призначена для маніпулювання значними обсягами даних з різноманітним семантичним змістом. Зокрема, у випадку наявності великої кількості зв’язків між таблицями.

Кожна база даних – це окремий файл, який складається з таких об’єктів: таблиць, запитів, форм, звітів, макросів, модулів.

Таблиці – це основні об’єкти бази даних, куди вноситься вся інформація.

Запити - мають широкий спектр функцій: пошук, відбір інформації за певними критеріями.

Форма – це бланк, який потрібно заповнити для поповнення таблиці.

Звіти - відображають підсумкові дані з таблиці і виводяться на друк.

Макроси автоматизують процеси заповнення та відбору інформації у таблицях.
Відкривши програму Access побачимо стандартне вікно програми, в якому можна вибрати пропозиції:

 • відкрити готову базу даних

 • або створити нову (за допомогою майстра або у режимі конструктора).

 • перед тим, як створювати нову таблицю, треба її спроектувати (визначити таблиці БД, поля); визначити її структуру (поля, типи даних: символи, числа, грошові і логічні величини, графіку і т.ін. та визначити зв’язки між таблицями); потім ввести дані; відредагувати та використати засоби аналізу.

ІНТЕРФЕЙС ACCESS

Рядок заголовку – містить назву БД: ім'я БД і слова "база даних".

Кнопки керування вікном

Меню Файл – відкриття файлу БД та збереження

Правка – редагування таблиць і об’єктів БД

Вид – вигляд вікна програми.

Вставка – імпортування і вставка об’єктів

Сервіс – перевірка орфографії, вибір мови і т.п.

Вікно – відповідає за роботу з вікном

Довідка – довідкова система

Панелі інструментів: Access автоматично змінює меню і панелі інструментів в залежності від того, як часто використовуються команди. При першому запуску програми відображаються команди найбільш загального призначення, але їх є дуже багато (конструктор таблиць, конструктор звітів, конструктор запитів, конструктор форм…)

Робоча область – область, де знаходяться об’єкти БД.

Рядок стану – містить інформацію по роботі користувача у вікні програми.

СТВОРЕННЯ БД ЗА ДОПОМОГОЮ МАЙСТРА ТАБЛИЦЬ

Відбувається через діалогові вікна, де треба вибрати пропозиції щодо відбору і форматування інформації. На першому кроці вибирається зразок таблиці, на другому – задають ім’я нової таблиці та вибирають спосіб визначення ключового поля, на третьому – задають типи зв’язків з уже існуючими таблицями. На четвертому – перетворення (зміна структури, форматування).

СТВОРЕННЯ ТАБЛИЦЬ В РЕЖИМІ КОНСТРУКТОРА

Передбачає самостійне створення таблиці та надання певних властивостей її полям. Вносити зміни в структуру таблиці можна лише в конструкторі.

При внесенні змін в структуру таблиці потрібно пам’ятати, що структуру можна змінювати лише до наповнення її даними. Якщо в таблицю вже введено дані, то зміни в структурі можуть зумовити втрату даних.
Кожен рядок в таблиці називається записом, а кожний стовпчик - полем. Запис містить набір даних про один об’єкт, а поле – однорідні дані про всі об’єкти.

Структура таблиці формується в області проекту, яка складається з трьох стовпців – Ім'я поля, Тип даних, Опис. Нижня частина вікна конструктора (Властивості поля) стає доступною тільки після введення назви поля та вибору його типу.

Вікно конструктора таблиць має три стовпці: Ім'я поля, Тип даних, Опис.

У стовпчику Ім'я поля треба ввести назву майбутнього стовпчика таблиці. Імена полів можуть мати довжину не більше 64 символів і можуть містити літери, цифри, пробіли і знаки пунктуації.

Про поля слід сказати окремо. В Access є 9 типів полів (тип даних):


 1. текстове – може містити до 255 символів (за замовчуванням довжина текстового поля дорівнює 50 символів); використовується для збереження будь-якої послідовності символів (літер, цифр, пробілів, спеціальних символів).

 2. Поле МЕМО використовується для зберігання текстової або числової інформації великого обсягу (тут може міститися до 64 тис. символів).

 3. Числове – використовується для збереження числових значень, крім грошових сум (до 16 байтів). У цих полях зазвичай містяться значення, над якими в подальшому будуть виконуватись обчислення. Числа можуть містити крапку і знак “мінус”.

 4. Дата/час - використовують для збереження дати і часу (8 байт), допускається введення дат з діапазону від 100 до 9999 року. Над значеннями, які містять поля цього типу, можна також виконувати обчислення.

 5. Грошове - використовується для збереження значень грошових сум. Автоматично додається кількість цифр після десяткової коми.

 6. Лічильник - використовується для автоматичної нумерації запису, який додається.

 7. Логічне - використовується для збереження логічних величин, які можуть приймати тільки два значення : “так”, “ні”.

 8. Поле об’єкта OLE містить документ іншого додатку Windows, який підтримує зв’язування і впровадження об’єктів (графічні об’єкти: фото, емблеми).

 9. Гіперпосилання містить буквено-цифровий ідентифікатор - адресу гіперпосилання, яка вказує шлях до іншого об’єкта, документа.

У нижній частині вікна конструктора таблиці міститься розділ Властивості поля, де визначаються властивості кожного поля таблиці. Вірне визначення властивостей полів спростить контроль за введенням даних.Розмір поля визначає максимальну довжину текстового поля. Для числових полів обмежує допустимі значення.

Формат поля визначає формат відображення даних. Його можна вибрати з уже створених форматів або створити заново.

Маска введення визначає шаблон, якому мають відповідати дані, що вводяться в поле.

Підпис визначає мітку (відмінну від імені поля)для використання у формах і звітах.

Значення по замовчуванню визначає встановлене за умовчанням значення, яке автоматично з’являється в полі при додаванні нових записів.

Умова на значення визначає умову, яку мають задовольняти дані, що вводяться в поле.

Повідомлення про помилку визначає повідомлення, яке з’явиться в рядку стану, якщо дані, що вводяться, не відповідають умові.

Обов’язкове поле визначає, чи обов’язково вводити дані в поле.

Індексоване поле визначає символ поля (індекси прискорюють пошук).

Заповнення таблиць в режимі конструктора

Після створення структури таблиць і встановлення зв’язків між ними можна вводити дані. Заповнення таблиці даними відбувається лише в режимі таблиці. Для того, щоб в поле ввести інформацію, досить помістити курсор у відповідну комірку і ввести з клавіатури потрібні символи.Новий запис можна ввести такими способами:

 • перемістити курсор в кінець таблиці за допомогою клавіш керування курсором;

 • натиснути кнопку (стрілка/зірочка) області Запис чи панелі інструментів;

 • виконати команду ВставкаНовий запис.

В Access неможливо редагувати поле типу Лічильник – значення в полях лічильника встановлюються і зберігаються автоматично.

В Access процес знищення записів незворотній. Єдиний спосіб відновити знищений запис – ввести його знову.ЗМІНИ СТРУКТУРИ ТАБЛИЦІ

Назви поля – знищити стару назву і ввести нову

Тип поля – поставити курсор у комірку Тип даних і вибрати зі списку елемент відповідного типу даних.

Властивості поля – у властивостях поля вибрати відповідне значення зі списку.

Послідовність полів таблиці – виділивши поле для переміщення з натиснутою ЛКМ (вказівник набуде форми прямокутника), переміщають його так, щоб контрастна лінія опинилась між полями, де повинно знаходитись виділене поле.

Вставка пропущеного поляВставкаРядки або (Добавити рядки панелі інструментів)

Вилучення поляПравкаЗнищити або кнопка Знищити поля панелі інструментів.

Копіювання полівПравкаКопіювати; ПравкаВставити. Після вставки копії обов’язково змінити ім'я поля, оскільки таблиця не може містити поля з однаковими іменами.

Копіювання таблиці – копіювати можна цілу таблицю або лише структуру таблиці (без даних). В Access передбачена можливість доповнення даних однієї таблиці даними іншої (як окремий спосіб копіювання). Для будь-якого способу копіювання необхідно виділити на вкладці піктограму таблиці, копію якої потрібно створити, зайти в меню ПравкаКопіювативибрати опцію, чи копіювати структуру таблиці, чи тільки дані. Далі, залишаючись на цій самій вкладці, виконати команду ПравкаВставити і в діалоговому вікні Вставка таблиці вибрати спосіб копіювання та ввести назву нової таблиці.

Імпорт даних - Активізувати Базу даних, вибрати команду ФайлВнешние данныеІмпорт. Імпортовані дані можна зв’язувати зі створеними таблицями.

Експорт даних - У вікні БД вибрати таблицю, де зберігаються потрібні дані. Виконати команду ФайлЕкспортЕкспорт об'єкта.

Режими відображення таблиці

Створена у БД таблиця може відображатись у 2 режимах: • В режимі таблиці ( можна змінювати структуру і вміст даних)

 • В режимі конструктора (можна змінювати лише структуру таблиці)

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗВ’ЯЗКІВ

Один із найсильніших засобів Access – можливість встановлення зв’язків між декількома таблицями. Для цього використовується команда меню СервісСхема даних. Встановлені зв’язки автоматично зв’язують поля в створюваних запитах, формах, звітах. Полям, на основі яких встановлюються зв’язки, не обов’язково мати однакові імена, але вони повинні мати один і той самий тип поля.

Існуючі зв’язки можна редагувати, відкривши вікно Схема данихЗміна зв'язків.

Для відображення зв’язку між таблицями натискають кнопку Відобразити таблицю панелі інструментів Зв’язки або виконують команду Зв’язкиДодати таблицю чи відповідну команду контекстного меню вікна Схема даних.

У вікні додавання таблиці по черзі вибрати зі списку існуючих таблиць БД ті, які беруть участь у зв’язках, та натиснути кнопку Додати.

Для того, щоб відобразити усі таблиці БД, використовують кнопку Відобразити всі зв'язки панелі інструментів або виконують команду Зв’язкиВідобразити все чи відповідну команду контекстного меню вікна.

Для завдання типу зв’язку потрібно активізувати зв'язок (лінію, яка з’єднує ві таблиці) та виконати команду Зв'язокЗмінити зв'язок або викликати контекстне меню лінії зв’язку та вибрати аналогічну команду. При цьому відкриється діалогове вікно Зміна зв’язків, у якому буде запропоновано тип зв’язку між таблицями. У цьому вікні встановлюються параметри зв’язку.

Опція Забезпечення цілісності даних забезпечує перевірку на цілісність зв’язків між таблицями, яка дозволяє уникнути помилок при знищенні або при доповненні даних у зв’язаній таблиці. Такі помилки трапляються тоді, коли: 1. Додають у зв’язану таблицю записи, для яких відсутній запис у головній таблиці.

 2. Знищують записи та вносять зміни у головній таблиці, в результаті чого у зв’язаній таблиці будуть незв’язані записи.

Зв’язки між таблицями мають позначки 1 (визначає таблицю з боку "один") та ∞ (таблицю з боку "багато").

Зв'язок між таблицями можна задати і вручну. У вікні Схема даних відобразити вікна зв’язаних таблиць та перемістити за допомогою миші поле однієї таблиці до відповідного поля іншої (зачепивши назву поля і, не відпускаючи кнопку миші, перетягнути його в інше місце). При цьому з'являється діалогове вікно Зміна зв’язків, в якому задають параметри зв’язку.


ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОЇ ТЕМИ:

 • Що називається базою даних?

 • Які функції виконує база даних?

 • Які моделі баз даних ви знаєте?

 • Які є способи створення баз даних?

 • Які об’єкти баз даних ви можете назвати?

 • Як запускається програма Microsoft Access ?

 • Як називаються рядки і стовпчики таблиці БД?

 • З чого починається заповнення таблиці?

 • Як вводяться наступні нові записи?

 • Який тип поля не підлягає редагуванню?

 • Як відбувається процес знищення записів?

 • Яким способом можна доповнювати дані в таблиці?

 • Яким чином відбувається процес імпорту/експорту даних?

 • Для чого і як встановлюються зв’язки між таблицями?

 • Як відбувається зміна зв’язків?


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка