В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологіяСторінка1/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
#12157
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»


В.О.Болотова, В. В. Бурега, Н.О.Ляшенко

СОЦІОЛОГІЯ

Посібник для самостійної роботи

студентів усіх спеціальностей

денної форми навчання та дистанційного навчання
Під загальною редакцією проф. Буреги В.В.
Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № 1 від 23.06.2016 р.

Харків

НТУ «ХПІ»2016

УДК 316


ББК 60 5

Рецензент:Л.В. Перевалова канд. філос. наук, доцент, зав. каф. права НТУ «ХПІ»
Авторський колектив:

В.О. Болотова, В.В. Бурега, Н.О. Ляшенко

під заг. ред. проф. В.В. Буреги


Соціологія. Посібник для самостійної роботи студентів усіх спеціальностей денної форми навчання та дистанційного навчання / В.О. Болотова, В.В. Бурега, Н.О. Ляшенко; під заг. ред. проф. Буреги В.В. –  Х. : НТУ «ХПІ», 2016. – 125 с.
ISBN
Даний навчально-методичний посібник містить теми есе, завдання для самостійної роботи та тести за темами з курсу «Соціологія», що надає можливість студентам засвоїти базові поняття з соціології під час самостійної роботи, краще підготуватись до семінарських занять та підсумкового контролю знань. Навчально-методичний посібник підготовлено як продовження та у відповідності до «Практикуму з соціології для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання».

Призначений для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання, що вивчають соціологію.


УДК 316

ББК 60 5


ISBN © Колектив авторів, 2016

© НТУ «ХПІ», 2016Зміст

ВСТУП…………………………………………….…………………………….4

Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА………………5

Тема 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І ПОВЕДІНКА, ЩО ВІДХИЛЯЄТЬСЯ……….17

Тема 2.1 Особистість: поняття, структура, формування..….17

Тема 2.2 Девіантна поведінка особистості…………………....28

Тема 3 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СТРАТИФІКАЦІЯ………….39

Тема 4 ЕТНІЧНА І ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ…………………..…..52

Тема 5 СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ………………64

Тема 6 СІМ’Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ…………76

Тема 7 КУЛЬТУРА………………………………………………………..89

Тема 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ……………….…102

Правила написання і Критерії оцінювання есЕ, РЕФЕРАТІВ, КОМАНДНИХ ПРОЕКТІВ ………….114

ВСТУП

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з курсу «Соціологія» призначений студентам всіх форм навчання, які вивчають цю навчальну дисципліну. Його мета – полегшити студентам підготовку до семінарських занять та здачу підсумкового контролю (заліку або іспиту).

Будова посібника за тематикою повністю відповідає структурі «Практикуму з курсу «Соціологія», який було видано колективом кафедри соціології та політології. Посібник містить теми рефератів, есе, групових проектів та тести, які дозволять студентам перевірити рівень своїх знань після зробленої самостійної роботи.

Тести містять питання щодо об’єкту та предмету соціології, структури соціологічної науки, її функцій, соціологічного уявлення про особистість, девіантної поведінки, основних елементів структуру суспільства, соціальні інститути. Особливу увагу приділено гендерним та етнічним групам, культурі, як соціальному явищу.

Перевагою посібника є надання вимог до підготовки рефератів, есе та групових проектів. Це дозволить студентам виконати роботу без помилок та проявити набуті знання під час семінарських занять.

Запропонований посібник стане у нагоді викладачам та студентам всіх спеціальностей НТУ «ХПІ».


Тема 1. СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА


 1. Об’єкт і предмет соціології. Місце соціології у системі наук

 2. Структура і функції соціології.

 3. Методологічні підходи до аналізу суспільства

 4. Передумови появи соціології й етапи її розвитку


Основні поняття: соціологія, об’єкт соціології, предмет соціології, структура соціології, загально соціологічні теорії, спеціальні соціологічні теорії, конкретно-соціологічні дослідження, макросоціологія, мікросоціологія, конфліктний підхід, структурно-функціональний підхід, функції соціології.

Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Роль соціології в сучасному суспільстві.

 2. Особливості та переваги макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

 3. Особливості та переваги мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства.


Теми есе


 1. Чи може знання соціології допомогти у повсякденному житті?

 2. Яким чином вивчення соціології може допомогти мені у професійній діяльності?

 3. Соціологія і влада.

 4. Мобільний телефон з точки зору соціології.

 5. Інтернет з точки зору соціології.

Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. За допомогою основних соціологічних підходів (функціоналізму, конфліктного підходу, теорії обміну, теорії ролей, пояснити виникнення таких явищ як: революція, індустрія моди, спорт, корупція, органи правопорядку (поліція), вибори глави держави, шлюб

 2. Скласти список ідей, відкритий, технологій, які значним чином вплинули на життя суспільства; охарактеризувати позитивні і негативні впливи цих явищ на суспільство. Відповісти, що б було, якби ці речі і технології не з'явилися.

 3. Проявити соціологічну уяву, вийти за рамки буденного сприйняття дійсності і проаналізувати такі буденні практики як: шопінг, куріння, азартні ігри, весілля, святкування Нового року, Інтернет-спілкування, комп'ютерні ігри Пояснити чому виникла така практика, чому люди це роблять, до яких наслідків в масовому вигляді приводять ці дії (і для тих, хто цим зайнятий і для оточення), виникнення яких нових явищ тягне за собою існування цих практик. Тобто відповісти на питання: чому, до чого призводить, поява чого тягне за собою.

 4. Пояснить, які сторони у вивченні сім'ї цікавили б соціолога, психолога, юриста і демографа.

 5. Які проблеми можна вирішити за допомогою соціологічних знань (навести приклади з усіх сфер життя людини)


Тестові завдання


 1. Назвіть прізвище вченого, який запропонував термін «соціологія»

1. Дюркгейм.

2. Конт.


3. Спенсер.

4. Маркс. 1. Який з наведених соціальних фактів є предметом макросоціологічного рівня аналізу?

1. Конфлікт друзів.

2. Розлучення.

3. Трансформація класової структури суспільства.

4. Поліпшення сімейних відносин. 1. Яке міркування є типовим соціологічним висновком?

1. Послуга з надання кредиту повинна бути сплачена.

2. Ціни на продукти харчування за один рік виросли в кілька разів.

3. Соціальний статус визначає стиль життя людей.

4. Емоційний стрес виникає в ситуаціях небезпеки, образи або погрози. 1. Яке висловлювання щодо соціології як науки є істинним?

1. Соціологія як наука існувала завжди.

2. Соціологія є ровесницею епохи відродження.

3. Соціологія фактично з’явилася після другої світової війни.

4. Соціологія є проектом індустріального суспільства. 1. Який характер має соціологічний прогноз?

1. Ймовірний.

2. Абстрактний.

3. Точний.


 1. Яке співвідношення між об’єктом і предметом науки?

1. Термін «об’єкт» вживається в природних, а «предмет» – в соціальних науках.

2. Об’єкт і предмет є синонімами і фактично ці поняття збігаються.

3. Предмет є певною стороною або аспектом об’єкта науки.

4. Предмет є більш широким поняттям і включає об’єкт. 1. До якого рівня в структурі соціологічного знання можна віднести теорію ролей?

1. До загальносоціологічної теорії.

2. До спеціальної соціологічної теорії.

3. До конкретних соціологічних досліджень.

4. До методів збору соціологічної інформації. 1. До мікросоціологічного підходу до аналізу суспільства відноситься …

1. редукціонізм;

2. теорія ролей;

3. теорія конфлікту;

4. функціоналізм. 1. Структура соціологічного знання складається з...

1. чотирьох рівнів;

2. п’яти рівнів;

3. двох рівнів;

4. трьох рівнів. 1. Який метод соціологічного дослідження найбільш доцільно застосовувати для вивчення особливостей поведінки студентів на лекціях?

1. Експеримент.

2. Опитування.

3. Спостереження.

4. Аналіз документів. 1. Об’єктом вивчення соціології виступає...

1. шлюб і сім’я;

2. політична система суспільства;

3. нормативний порядок;

4. суспільство як соціальна система, соціальна реальність. 1. Предметом соціології є...

1. політичні відносини;

2. соціальні відносини, що реалізуються черезсоціальні механізми функціонування й розвитку суспільства;

3. економічні відносини;

4. людина. 1. Що не є функцією соціології як наукової дисципліни?

1. Розробка методів збору, обробки, інтерпретації первинної соціальної інформації.

2. Пізнання соціальних явищ і процесів.

3. Доведення переваг демократичного устрою і ринкових відносин.

4. Надання експертних послуг та потрібної інформації для прийняття управлінських рішень. 1. До макросоціологічного підходу до аналізу суспільства належить ...

1. теорія обміну;

2. конфліктний підхід;

3. символічний інтеракціонізм;

4. соціальна антропологія. 1. З точки зору якого соціологічного підходу сутність процесу взаємодії між людьми полягає в обміні наявних у людей ресурсів на ресурси інших, з найбільшою вигодою для себе?

1. Функціоналізм.

2. Теорії ролей.

3. Конфліктності підходу.

4. Теорії обміну. 1. Яке висловлювання стосовно соціології політики є вірним?

1. Соціологія політики – це загальносоціологічна теорія.

2. Соціологія політики – це окрема галузь політології.

3. Соціологія політики – це спеціальна соціологічна теорія.

4. Соціологія політики – це конкретно-соціологічні дослідження. 1. До якого рівня в структурі соціологічного знання можна віднести конфліктний підхід?

1. До загальносоціологічної теорії.

2. До соціальної філософії.

3. До конкретно-соціологічних досліджень.

4. До спеціальної соціологічної теорії. 1. Яке визначення «соціальних відносин» є найбільш повним і правильним з точки зору визначення/формулювання предмета соціології?

1. Соціальними є всі відносини, які існують в суспільстві.

2. Соціальними є ті відносини, які пов’язані із задоволенням сімейно-побутових потреб і містять у собі освіту, охорону здоров’я, допомогу малозабезпеченим і т.п..

3. Соціальні відносини – це поведінка людей в суспільстві, яка зумовлена спілкуванням з іншими індивідами.

4. Соціальні відносини – це частина суспільних відносин, пов’язаних із взаємодією людей, з інтеграцією їх у спільності, що функціонують в упорядкованих структурах у конкретних умовах місця й часу. 1. Що не є об’єктом вивчення теорій середнього рівня в соціології (тобто галузевої соціології, спеціальних соціологічних теорій)?

1. Окремі соціальні групи (молодь, жінки, етноси, міські жителі тощо).

2. Загальносоціальні теорії, що пояснюють механізми функціонування суспільства (теорія обміну, теорія ролей, структурний функціоналізм тощо).

3. Соціальні інституції (освіта, армія, шлюб тощо).

4. Соціальні явища і процеси (злочинність, комунікація тощо). 1. Який метод соціологічного дослідження найбільш доцільно застосовувати для вивчення мотивів вступу студентів до ВНЗ?

1. Опитування.

2. Експеримент.

3. Спостереження.

4. Аналіз документів. 1. Що відображає соціальна закономірність?

1. Певну тенденцію, яка проявляється в масовій поведінці людей і підтверджується насамперед, даними статистики.

2. Події, які відбуваються в так званій соціальній сфері суспільства.

3. Процес реалізації законодавчих актів, які видають органи державної влади.

4. «жорсткий» зв’язок між причиною і її наслідками, де діє принцип: «Якщо з’являється причина – обов’язково настає певна подія».
 1. Який з названих соціальних фактів є предметом мікросоціологічного рівня аналізу?

1. Вибори Президента країни.

2. Загострення класової боротьби.

3. Плинність кадрів у конкретному підрозділі фірми.

4. Загальноукраїнський страйк шахтарів. 1. Соціологія молоді це...

1. загальносоціологічна теорія;

2. спеціальна соціологічна теорія;

3. емпіричні дослідження;

4. сучасний напрямок розвитку теорії ролей. 1. Що означає термін «теорії середнього рівня»?

1. Методи збору інформації.

2. Теорії, що були створені наступниками соціологів-класиків.

3. Теорії, які пояснюють не суспільство в цілому, а певні конкретні сторони і явища соціального життя, діяльність конкретних соціальних спільнот.

4. Теорії, де використано не загальнонаукові, а спеціальні методи пізнання реальності. 1. Який з названих соціальних фактів не є предметом макросоціологічного рівня аналізу?

1. Реформування системи освіти.

2. Трансформація класової структури суспільства.

3. Випадок антисоціальної поведінки учня середньої школи.

4. Зростання соціальної мобільності в суспільстві. 1. З якою науковою дисципліною соціологія має найменші зв’язки?

1. Математика.

2. Історія.

3. Право.

4. Фізика.
 1. Що є функцією соціології?

1. Боротьба із злочинністю.

2. Прогнозування соціальних процесів.

3. Профілактика соціальних відхилень.

4. Соціальний контроль мас. 1. У чому полягає прогностична функція соціології?

1. У магічному передбаченні майбутнього.

2. У зборі інформації про процеси та явища, що відбуваються в суспільстві.

3. У виявленні найбільш ймовірних альтернатив розвитку соціальних процесів.

4. У формуванні здібності особистості раціонально оцінювати суспільні процеси і явища. 1. Який з названих соціальних фактів не є предметом мікросоціологічного рівню аналізу?

1. Трансформація функцій та структури інституту армії.

2. Розлучення.

3. Погіршення сімейних відносин.

4. Зміцнення соціально-психологічного клімату в колективі. 1. Яке з тверджень є вірним?

1. Соціальні закони «створюють» законодавці, а закономірності породжує саме життя.

2. Соціальні закони створювали соціологи – класики, а закономірності – інші вчені.

3. Соціальні закономірності виражають лише тенденцію, яку можна перевірити на багатьох випадках і спостереженнях, і вони не мають абсолютної сили по відношенню до окремих індивідів як би того вимагали закони подібно до законів фізики.

4. Соціальні закони мають місце в теоретичній соціології, а закономірності – в емпіричної.
 1. У чому полягає функція соціального проектування й соціальної технології соціології?

1. У плануванні та організації колективної діяльності.

2. У прогнозуванні розвитку соціальних процесів.

3. У визначенні оптимальних шляхів рішення практичних проблем, розробці методів, способів, прийомів управлінських рішень.

4. У поясненні причин суспільних змін. 1.  Який соціологічний метод найбільш доцільно використовувати для вивчення рівня довіри населення до конкретного банку?

1. Опитування.

2. Спостереження.

3. Аналіз документальних джерел.

4. Експеримент. 1. Що не є функцією соціології?

1. Опис і пояснення соціальних фактів.

2. Соціально-технологічна діяльність.

3. Соціальний контроль.

4. Прогнозування соціальних процесів. 1. Чим відрізняється соціальний закон динамічного (фізичного) типу від статистичної соціальної закономірності?

1. Динамічний закон не має винятків, а соціальна закономірність діє лише в масі випадків і не є правилом для окремих осіб.

2. Динамічний закон є попередньою гіпотезою, а закономірність – остаточний висновок, зроблений на емпіричній основі.

3. Динамічний закон пов’язаний з теоретичною соціологією, а закономірність формулюється в межах галузевої соціології.

4. Динамічні закони можуть бути відмінені засобами логіки, а статистична закономірність – лише в разі появи суперечливих даних.
 1. Найбільш поширеним методом отримання соціологічної інформації на сьогоднішній день є :

1. аналіз документів;

2. опитування;

3. спостереження;

4. експеримент. 1. У який історичний період соціологія оформилася як самостійна наука?

1. Середина ХХ ст.

2. IV ст. до н. ери.

3. ІХ–ХІІ ст.

4. Друга половина ХІХ ст. 1. Назвіть рівні соціологічного знання?

1. Загальнотеоретична соціологія. Спеціальні (галузеві) соціологічні теорії. Конкретні соціологічні дослідження.

2. Фундаментальні (базисні) дослідження. Система прикладних соціальних досліджень. Соціальна інженерія.

3. Теорія ролей, теорія обміну, теорія конфлікту.

4. Опитування, аналіз документів, спостереження, експеримент. 1. Яку з названих теорій можна назвати загальною соціологічною теорією?

1. Соціологію девіантної поведінки.

2. Структурний функціоналізм.

3. Соціологію політики.

4. Соціологію праці. 1. Прогностична функція соціології полягає в...

1. визначенні методів дослідження соціальної реальності;

2. визначенні науково обґрунтованої перспективи розвитку особистості, спільності, соціальної групи, суспільства;

3. прийнятті управлінського рішення;

4. виявленні причин скоєння тої чи іншої соціальної дії.
 1. Що не відноситься до специфічних методів емпіричної соціології?

1. Опитування.

2. Метод аналізу і синтезу.

3. Експеримент.

4. Інтерв’ю. 1. Який з названих соціальних фактів є предметом мікросоціологічного рівня аналізу суспільства?

1. Загальноукраїнський страйк шахтарів.

2. Вибори президента країни.

3. Плинність кадрів в нту «хпі».

4. Реформування політичної системи суспільства. 1. Вимірювання конкретних соціальних процесів відбувається на рівні:

1. спеціальних соціологічних теорій;

2. мікросоціології;

3. загальносоціологічної теорії;

4. конкретних соціологічних досліджень 1. Перша назва соціології за О. Контом:

1. органічна хімія;

2. соціальна філософія;

3. соціальна фізика;

4. соціальна геометрія. 1. У чому полягає сенс теоретико-пізнавальної функції соціології?

1. у визначенні та розробці можливого сценарію політичного розвитку суспільства.

2. У накопиченні та систематизації знань про суспільство.

3. У розробці ефективних методів проведення соціологічного дослідження.

4. У прогнозуванні розвитку соціальних процесів. 1. Яке з висловлювань відноситься до теорії ролей?

1. Конфлікт – норма соціального розвитку.

2. Соціальна життя можливе тому, що деякі групи людей розділяють систему загальних символів.

3. Соціальний світ – це ринок, де люди вступаю в складну мережу обмінних операцій.

4. Соціальна життя – це театр, де у всіх людей є певні ролі. 1. До якого рівня соціологічного знання відноситься соціологія освіти?

1. До рівня загальної соціологічної теорії.

2. До рівня спеціальних соціологічних теорій.

3. До рівняемпіричних соціологічних досліджень.

4. До макросоціологічногопідходу до аналізу суспільства. 1. Соціологічний метод одержання інформації, при якому респондентам (людям, яких опитують) у письмовій або усній формі задають спеціально підібрані питання й просять відповісти на них це:

1. спостереження;

2. експеримент;

3. опитування;

4. аналіз документів. 1. Метод збору первинної інформації про досліджуваний об’єкт шляхом безпосереднього сприйняття й прямої реєстрації всіх фактів, що стосуються досліджуваного об’єкта це:

1. спостереження;

2. експеримент;

3. опитування;

4. аналіз документів. 1. В яких сферах соціального життя проводять дослідження соціологи?

1. В економічної та політичної.

2. В сімейної та професійної.

3. В культурної сфері.

4.в усіх сферах соціального життя. 1. Замовниками соціологічних досліджень є

1. комерційні структури;

2. політичні партії;

3. державні й громадські організації;

4. все вище вказане є вірним.Тема 2. ОСОБИСТІСТЬ І СУСПІЛЬСТВО. СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ І ПОВЕДІНКА, ЩО ВІДХИЛЯЄТЬСЯ

Тема 2.1 Особистість: поняття, структура, формування

 1. Соціологічний погляд на особистість. Структура особистості.

 2. Соціальний статус і соціальна роль. Типи особистості.

 3. Соціалізація особистості.

 4. Соціальний контроль і соціальні норми.

 5. Поняття й види поведінки, що відхиляється.

 6. Теорії, що пояснюють причини виникнення девіації.

Основні поняття: індивід, індивідуальність, особистість, соціальний статус, соціальна роль, рольовий конфлікт, соціальні норми і цінності,потреба, мотив, ціннісні орієнтації, соціалізація, соціальне відхилення, девіантна поведінка, делінквентна поведінка, стигматизація, соціальний контроль, санкція.

Теми рефератів та реферативних виступів:

 1. Типи особистості.

 2. Теорії особистості.

 3. Специфічні риси соціалізації особистості на різних етапах життя людини.

 4. Корупція: історія та сучасність

 5. Суїцид як форма девіантної поведінки

 6. Наркотизм як соціальне явище

 7. Феномен тероризму в сучасному суспільстві

 8. Гомосексуалізм: особливість чи девіація?

 9. Мода и девіація.Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка