В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологіяСторінка2/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
#12157
1   2   3   4   5   6
Теми есе

 1. Основні види потреб сучасного студента.

 2. Ідеальний, базисний та модальний типи особистості стосовно до українського суспільства.

 3. Типи ціннісних орієнтацій, які, на Вашу думку, превалюють в сучасному українському суспільстві.

 4. Процес соціального контролю над окремою особистістю в українському суспільстві: механізм та суб’єкти.

 5. Легалізація проституції в Україні: аргументи «за» та «проти»

Додаткові завдання та питання для обговорення

1. Графічно зобразити співвідношення понять «людина», «індивід», «індивідуальність» і «особистість».

2. Малюнком зобразити соціалізацію людини, включаючи етапи, агентів соціалізації на кожному етапі, девіантну поведінку.

4. Пояснити співвідношення в людині соціального і біологічного. Аргументувати відповідь.

5. Поясніть з позицій різних теорій девіації таку поведінка, як бродяжництво

6. Що можна вважати проституцією? Чи треба легалізувати проституцію в нашій країні?Тестові завдання


 1. Виберіть правильне судження:

1. новонароджене немовля – це особистість;

2. соціалізація властива тільки людині;

3. соціалізація закінчується в зрілому віці;

4. соціалізація в першу чергу залежить від вроджених властивостей, характеристик людини. 1. Коли закінчується соціалізація людини?

1. З закінченням навчання.

2. З того моменту, як людина починає сам себе забезпечувати.

3. З виходом на пенсію.

4. Зі смертю людини. 1. Які з перерахованих нижче потреб А. Маслоу вважає потребами самого високого рівня?

1. Саморозвиток, творча самореалізація.

2. Службове зростання.

3. Прагнення отримати визнання, високу оцінку оточуючих.

4. Потреба у самозбереженні. 1. Який з перерахованих конфліктів не відноситься до міжрольового?

1. Працюючому студенту треба в один і той же час бути і на роботі і на лекції.

2. Мати повинна одночасно і любити дитину і проявляти до неї строгість.

3. Міліціонер, як носій професійної ролі повинен заарештувати свого брата.

4. Чоловік повинен піти на батьківські збори до школи до дочки і одночасно бути присутнім на нараді у директора фірми. 1. Що є предметом дослідження соціології при розгляді особистості?

1. Місце людини в світі як суб’єкта пізнання і творчості.

2. Психічні, ментальні структури та процеси.

3. Структурні елементи особистості, механізми соціалізації.

4. Специфічні фізіологічні особливості людини. 1. Виберіть з перерахованих нижче статусів придбаний:

1. жінка;

2. син;


3. українець;

4. студент. 1. З яким твердженням соціолог не може погодитися?

1. Особистості зустрічаються в сучасному суспільстві досить рідко.

2. Особистістю не народжуються, особистістю стають.

3. Індивід виступає в якості вихідного пункту розвитку особистості, особистість – результат розвитку індивіда.

4. Особистість відображає соціально значущі риси суспільства, його культури. 1. Яку назву має процес засвоєння особистістю цінностей, соціальних норм, їх включення у свій внутрішній світ?

1. Індикація.

2. Інтеріоризація.

3. Адаптація.

4. Інтеракція. 1. Який з перерахованих конфліктів відноситься до міжособистісних рольових конфліктів?

1. Студенту треба одночасно бути на дні народженні мати і на лекції.

2. Батько повинен одночасно і любити дитину і проявляти до неї строгість.

3. Міліціонер, як носій професійної ролі переслідує та заарештовує свого брата.

4. Чоловік добивається операції по зміні своєї статі. 1. Очікувана, типова поведінка людини, пов’язана з її соціальним статусом називається:

1. соціальна роль людини;

2. соціальна позиція людини;

3. авторитет людини;

4. престиж людини. 1. Особистість з погляду соціології це...

1. одиничний представник людського роду;

2. набір соціально значущих якостей, придбаних під впливом суспільства;

3. особливості людини, що відображають її своєрідність і унікальність;

4. видатна людина, що зробила значний внесок в життя суспільства. 1. Який тип потреб задовольняється, якщо людина прагне захистити своє житло від пожежі?

1. Вітальні.

2. Потреби безпеки і стабільності життя ( екзистенційні потреби ).

3. Соціальні потреби.

4. Потреби престижу. 1. Спрямованість людини на значущі для неї об’єкти є...

1. інтересом;

2. цінністю;

3. потребою;

4. самосвідомістю. 1. Найбільш значимі, важливі предмети, зв’язки, відносини, які є орієнтирами в поведінці людини, називаються...

1. мотиви;

2. інтереси;

3. цінності;

4. стимули. 1. Бажаний результат поведінки людини, який пов’язує майбутнє з теперішнім часом, називається…

1. стимул;

2. ідеал;

3. мета;

4. план.


 1. Виберіть з перерахованих нижче статусів запропоновані:

1. студент, майстер спорту, лідер групи;

2. син, чоловік, представник молоді;

3. дочка, викладач, аристократ;

4. банкір, американець, житель Чикаго. 1. Процес соціалізації триває...

1. до 5 років;

2. до 18 років;

3. все життя;

4. до пенсії. 1. До агентів первинної соціалізації особистості не належать...

1. батьки;

2. вчителі;

3. посадові особи організацій рівня міністерств та відомств;

4. друзі. 1. Соціалізація індивіда це...

1. процес виховання особистості;

2. процес спілкування з людьми;

3. процес засвоєння особистістю норм і цінностей суспільства;

4. розшарування суспільства на групи, які мають не рівний доступ до основних ресурсів. 1. Фізіологічні (вітальні) потреби це…

1. переважно біологічні потреби, від задоволення яких залежить виживання людини;

2. потреби в освіті;

3. потреби в володінні соціальними знаннями, необхідними для соціальної адаптації;

4. потреби, які виникають переважно у емігрантів, які не можуть відразу пристосуватися до нового середовища. 1. За А. Маслоу до вроджених потреб належить…

1. потреба у творчості;

2. потреба в прихильності близьких;

3. потреба в безпеці існування;

4. потреба в повазі. 1. Головною ознакою соціального статусу є…

1. сукупність прав і обов’язків;

2. професійна приналежність;

3. значимість для кожної конкретної людини;

4. здатність до зміни. 1. Як називається ситуація, коли шістнадцятирічну доньку одночасно чекають члени сім’ї, щоб разом відсвяткувати день народження, і друзі, щоб піти на дискотеку?

1. Культурний конфлікт.

2. Конфлікт поколінь.

3. Рольовий конфлікт.

4. Статусний конфлікт. 1. Пані «У» є студенткою, бухгалтером, дружиною. Це з точки зору соціолога, перелік її…

1. приписаних соціальних статусів;

2. придбаних соціальних статусів;

3. рангових соціальних характеристик;

4. особистих якостей. 1. Соціальна роль – це…

1. поведінка особи в ситуації, коли актуальним є контроль з боку оточення;

2. манера поведінки людей у побуті, соціальній сфері;

3. система прав і обов’язків, які вказують на місце людини в соціальному просторі;

4. деіндивідуалізовані моделі (стандарти) поведінки, які відповідають соціальним очікуванням щодо певних соціальних позицій (статусів). 1. Який статус не є успадкованим або приписаним?

1. Чоловіки чи жінки (гендерний статус).

2. Етнічний (тобто українця, поляка, білорус, кримського татарина тощо).

3. Менеджера корпорації або фірми.

4. Представника расово-антропологічної групи. 1. Виберіть з перерахованих нижче статусів запропоновані:

1. студент, майстер спорту, лідер групи;

2. син, городянин, українець;

3. професор, адвокат, дитина;

4. президент, старик, брат. 1. До набутих потреб А.Маслоу відносить

1. потребу у самозбереженні;

2. потребу у впевненості в завтрашньому дні;

3. потребу в дружбі;

4. потребу в певному наборі білків, жирів і вуглеводів для збереження та підтримки організму. 1. До складу індивідуальності входять:

1. соціальні якості особистості;

2. біологічні та психологічні властивості особистості;

3. як соціальні, так і біологічні та психологічні властивості особистості;

4. статусний набір. 1. До механізму соціалізації особистості не належить фаза...

1. соціальної адаптації;

2. соціальної інтеріоризації;

3. соціальної поляризації;

4. соціальної екстеріоризаціі. 1. До якого виду потреб належить потреба в кар’єрі?

1. До екзистенційних.

2. До соціализаційних.

3. До потреб в престижі.

4. До фізіологічних потреб. 1. Піраміда цінностей, яка міститься у свідомості особистості і керує її поведінкою, визначаючи вибір вчинків і дій людини, має назву…

1. мотиваційний комплекс;

2. структура потреб;

3. ціннісні орієнтації;

4. сукупність установок. 1. Соціальна роль людини – це

1. очікувана, типова поведінка людини, обумовлена її соціальним статусом;

2. місце людини в суспільстві;

3. сукупність бажаних людиною дій;

4. доступ людини до соціальних благ суспільства. 1. Що не входить в структуру особистості як соціологічної категорії?

1. Норми поведінки.

2. Рольові навички.

3. Потреби та інтереси.

4. Феномен пам’яті. 1. До якого рівня потреб, визначених А. Маслоу, належить потреба вживати продукцію визнаних товаровиробників, які пропонують якісні, модні товари?

1. Спонукальні потреби.

2. Потреби безпеки і стабільності життя (екзистенційні потреби).

3. Соціальні потреби.

4. Економічні потреби. 1. Що не належить до типів потреб особистості, за теорією А. Маслоу?

1. Основні потреби.

2. Фізіологічні потреби.

3. Потреби в безпеці.

4. Соціальні потреби. 1. До якого рівня потреб, визначених А. Маслоу, належить потреба в отриманні нової вищестоящої посади?

1. Біологічні, природні потреби.

2. Потреби безпеки і стабільності життя (екзистенційні потреби).

3. Потреби самореалізації та самовдосконалення.

4. Потреби престижу. 1. Термін «індивідуальність» вживається для позначення

1. «конкретної людини», одиничного представника людського роду;

2. приналежності людини до конкретної культури;

3. виключно соціального в людині;

4. особливих специфічних біологічних, психологічних та соціальних якостей, що відрізняють одну людину від всіх інших. 1. Поведінка носія певного соціального статусу, якa відповідає конкретним соціальним очікуванням – це, з точки зору соціолога:

1. соціальна роль;

2. статусно-рольовий набір індивіда;

3. статусна сумісність;

4. особистісні характеристики індивіда. 1. За класифікацією потреб А. Маслоу до придбаних потреб належить

1. потреба у творчості;

2. потреба в їжі;

3. потреба в безпеці існування;

4. потреба у самозбереженні. 1. Соціалізація – це

1. процес формування соціального інституту;

2. процес формування соціальної групи;

3. процес формування особистості;

4. процес формування суспільства. 1. Виберіть з перерахованих нижче статусів запропонований:

1. майстер спорту;

2. професор;

3. українець;

4. дружина. 1. Пані «У» є українкою, дочкою пана «X», 43-річною жінкою. Це, з точки зору соціолога, є перелік її

1. приписних соціальних статусів;

2. придбаних соціальних статусів;

3. рангових соціальних характеристик;

4. особистих якостей.
 1. Соціальний статус індивіда – це

1. позиція, місце людини в соціальній системі, пов’язане з приналежністю до певної соціальної групи;

2. соціальний престиж людини;

3. авторитет людини у групі;

4. функції, які він виконує при здійсненні трудової діяльності. 1. Засвоєння ролі пенсіонера людиною, що вийшла на пенсію за віком є прикладом події, що відноситься до

1. первинної соціалізації;

2. вторинної соціалізації;

3. третинної соціалізації;

4. рольового конфлікту. 1. Виберіть вірне судження:

1. соціалізація включає тільки цілеспрямований вплив на особистість;

2. методи соціалізації однакові у всьому світі;

3. соціалізація триває все життя людини;

4. соціалізація відбувається тільки в дитинстві. 1. Яке визначення особистості є найбільш правильним з точки зору соціології?

1. Особистість є найбільш широким поняттям, яке включає поняття людини.

2. Особистість – це сума успадкованих людиною неповторних ментальних рис, які визначають особливості її поведінки протягом життя.

3. Особистість – це синонім поняття індивід, тобто найменшої соціальної одиниці, з яких складається суспільство.

4. Особистість – це соціальна складова людини, сукупність рис і властивостей, які переважно не успадковуються генетично, а формуються в суспільстві. 1. Внутрішній побудник людини до діяльності називається

1. стимул;

2. інтерес;

3. мотив;

4. потреба;

5. мета.

49. Поняття «особистості» є

1. більш широким, ніж поняття «людина»;

2. вужчим, ніж поняття «людина»;

3. синонімом поняття «людина»;

4. взагалі не пов’язане з поняттям «людина».

50. Яку назву мають статуси, які передбачають чіткі права та обов’язки носія та закріплені в законах?

1. Придбані.

2. Формалізовані.

3. Другорядні.

4. Сімейні.
Тема 2.2 Девіантна поведінка особистості
Тестові завдання


 1. Девіантна поведінка – це

1. спадкові генетичні хвороби, які проявляться в дорослому віці як «неправильна» поведінка;

2. масові і індивідуальні форми поведінки, що відхиляються від соціальної норми;

3. злочинні дії, які завдають суспільству значної шкоди;

4. прояви таланту, обдарованість, яка є не зрозумілою пересічним громадянам. 1. Що не є формою індивідуального пристосування відповідно до теорії Р. Мертона?

1. Конформізм.

2. Делінквентність.

3. Інновація.

4. Бунт.


 1. До девіантної поведінки відноситься...

1. участь у виборах;

2. геніальність;

3. навчання у вузі;

4. повага до старших. 1. Екстравертними девіантними вчинками називають

1. відхилення, які спрямовані на інших людей, зовнішнє оточення людини;

2. відхилення, які викликають шкоду самому суб’єкту дії;

3. протиправну поведінку, яка не засуджується мораллю;

4. прояви таланту, обдарованість, яка є не зрозумілою пересічним громадянам. 1. Який різновид девіації можна віднести до первинних соціальних відхилень?

1. Крадіжка з будинку.

2. Самогубство.

3. Перехід дороги в недозволеному місці.

4. Вирощування наркотичних рослин для збуту. 1. Девіантна поведінка – це

1. кримінальна поведінка;

2. конформна поведінка;

3. поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві норм;

4. масова поведінка. 1. За Р. Мертоном девіантна поведінка є наслідком...

1. неузгодженості між запровадженими культурою цілями та соціально схвалюваними засобами їх досягнення;

2. соціальної дезорганізації;

3. відсутності чіткої моральної регуляції поведінки індивідів;

4. існуванням низки субкультур, носії яких мешкають разом.
 1. Що є оперативним засобом соціального контролю?

1. Соціальні норми.

2. Соціальні інтереси.

3. Соціальні санкції.

4. Соціальні можливості. 1. До типології форм індивідуального пристосування індивідів у суспільстві (за Р. Мертоном) не належить...

1. інновація;

2. ритуалізм;

3. максималізм;

4. бунт.


 1. Що не відноситься до неформальних негативних санкцій?

1. Ляпас.

2. Наклеп.

3. Поширення чуток.

4. Конфіскація майна. 1. Санкції бувають:

1. формальні і неформальні;

2. позитивні і негативні;

3. вірними є всі викладені вище відповіді;

4. жодна з відповідей не є вірною. 1. Формальний контроль це

1. контроль членів сім’ї;

2. контроль з боку соціального оточення;

3. контроль з боку державних органів;

4. самоконтроль особистості. 1. Який з наведених агентів в першу чергу здійснює формальні санкції?

1. Сусіди.

2. Сім’я.

3. Студентська група.

4. Податкова поліція. 1. Головною тезою психоаналітичного пояснення (теорія З.Фрейда) соціальних відхилень є...

1. конфлікт, який виникає між структурними елементами особистості (Воно, Я,Над-Я);

2. конфлікти між нормами субкультури і панівної культурою викликають девіацію;

3. девіація виникає з причини відсутності в суспільстві чітких і однозначних соціальних норм;

4. фізичні особливості людини є причиною девіантної поведінки. 1. Під делінквентною поведінкою розуміють...

1. активну протидію індивідів влади;

2. масові виступи людей;

3. протиправні дії;

4. позитивні відхилення від соціальних норм. 1. До якого типу санкцій відноситься преміальна винагорода працівнику за розпорядженням керівництва за відмову від паління?

1. формально позитивна;

2. неформально позитивна;

3. формально негативна;

4. неформально негативна; 1. Девіація – це поняття

1. структурне;

2. оціночне;

3. логічне;

4. традиційне. 1. Головною тезою біологічного пояснення причин соціальних відхилень є...

1. конфлікти, властиві структурі особистості, викликають девіацію;

2. конфлікти між нормами субкультури і панівної культурою викликають девіацію;

3. девіація виникає з причини відсутності в суспільстві стійких і однозначних соціальних норм;

4. фізичні особливості людини (побудова тіла, зовнішність…) є причиною девіантної поведінки. 1. Чи змінилися види девіації протягом ХХ століття в Україні?

1. Змінилися повністю.

2. Не змінилися.

3. змінилися частково.


 1. Який різновид девіації не можна віднести до первинних соціальних відхилень?

1. Заплив людини за межу буйків.

2. Дуже високі показники людини у сфері спортивних досягнень.

3. Перехід дороги на червоне світло.

4. Продаж нелегальних наркотиків. 1. До якого типу санкцій відноситься санкція на арешт?

1. Формально позитивна.

2. Неформально позитивна.

3. Формально негативна.

4. Неформально негативна. 1. Представник якої професії не займається діяльністю, яка пов’язана з виконанням офіційного контролю?

1. Суддя.

2. Прокурор.

3. Лікар-стоматолог.

4. Податковий інспектор. 1. Чи змінюються види девіації в залежності від типу країни, етапу її розвитку, особливостей культури?

1. Так, це загальна закономірність.

2. Так, але це було в давні часи.

3. Ні, не змінюються.


 1. Соціологічне пояснення девіації виходить з аналізу ролі...

1. спадковості і генетичної структури девіантів;

2. впливу психічних, ментальних чинників на поведінку особистості;

3. соціальних фактів, які зумовлюють існування різних девіацій;

4. морфологічних і фізіологічних факторів, що вплинули на поведінку девіантна. 1. Який тип поведінки людини, за класифікацією Р. Мертона, не належить до девіантної поведінки?

1. Інновація.

2. Ритуалізм.

3. Ретритизм.

4. Конформізм. 1. Що не відноситься до формальних негативних санкцій?

1. Тюремне ув’язнення.

2. Арешт.

3. Поширення чуток.

4. Конфіскація майна. 1. Що не є різновидом девіації?

1. Злочин.

2. Суїцид.

3. Участь у виборах.

4. Аморальний вчинок. 1. Який суспільний механізм виконує функції захисту соціальних структур та саморегуляції соціокультурних систем?

1. Соціального розвитку.

2. Соціального контролю.

3. Соціального конфлікту.

4. Соціальної стратифікації.

 1. Девіантну поведінку прийнято розглядати як…

1. вчинок, діяльність людини, які не задовольняють офіційно встановленим або фактично сформованим нормам даного суспільства;

2. образ дій суб’єкта в ситуаціях, які характеризуються альтернативної можливістю дії;

3. дії індивідів, вчинки, які зовні спостерігаються;

4. вчинки, що порушують найменш важливі соціальні норми. 1. До якого типу санкцій відноситься звільнення з посади працівника з ініціативи адміністрації?

1. Формально позитивна.

2. Неформально позитивна.

3. Формально негативна.

4. Неформально негативна. 1. Головна теза культурологічного пояснення причин соціальних відхилень формулюється таким чином:

1. девіацію викликають конфлікти, які властиві особистості;

2. конфлікти між нормами субкультури і панівної культурою викликають девіацію;

3. девіація виникає як наслідок інстинктів, які притаманні людині;

4. фізичні та психічні особливості людини – причини девіантної поведінки. 1. Що відноситься до неформальних негативних санкцій?

1. Позбавлення громадянських прав.

2. Ляпас, плювок, непристойний жест.

3. Конфіскація майна.

4. Відрахування з університету. 1. Що є інтравертним девіантним вчинком?

1. Крадіжка.

2. Порушення правил дорожнього руху.

3. Куріння марихуани.

4. Зґвалтування. 1. Регулятори поведінки людини в найбільш важливих сферах соціального життя, які забезпечують цілісність і стійкість суспільства – це…

1. сімейні норми;

2. норми – правила;

3. релігійні норми;

4. норми – очікування. 1. Способи реагування оточуючих на поведінку людини у вигляді заохочення або покарання за підтримання (порушення ) певних норм поведінки мають назву...

1. цінності;

2. цілі;


3. санкції;

4. вимоги. 1. Чим відрізняються норми правові від норм моральних?

1. Наявністю санкцій.

2. Типом соціальних відносин, які регулюють норми.

3. Сферами життя, на які вони розповсюджені.

4. Характером суб’єкта, який є джерелом відповідних норм. 1. Які компоненти не належать до ситуації девіантної поведінки?

1. Соціально діюча людина.

2. Норма, яка регулює той чи інший вид діяльності.

3. Освітній і посадовий рівень людини.

4. Соціальні групи, організації, які реагують на поведінку людини. 1. Чітко сформульовані і зафіксовані в документах норми мають назву...

1. формальні;

2. неформальні;

3. економічні;

4. моральні.
 1. Геніальність можна вважати прикладом…

1. групової девіації;

2. позитивної девіації;

3. культурної девіації;

4. корисливою девіації. 1. Який фактор розвитку девіації з кола тих, що розглядали різні дослідники протягом ХІХ і ХХ ст., не можна класифікувати як «біологічний»?

1. Специфічна конституція (будова) тіла за Шелдоном.

2. Зайва хромосома в генетичному коді чоловіків.

3. Перевищення норми тестостерону в складі крові.

4. Неблагополучна сім’я. 1. Соціологи пояснюють причини девіантної поведінки…

1. вродженою схильністю людини до злочинної поведінки;

2. особливостями соціального устрою;

3. особливостями психіки людини;

4. особливостями будови людського тіла. 1. Що не є характерним для девіацій в підлітковому віці?

1. Агресивність.

2. Бродяжництво, втечі з дому.

3. Токсикоманія.

4. Корупційні злочини.43. Скоєння самогубства це девіантний вчинок, що є...

 1. екстравертивним;

 2. груповим;

 3. ретристським;

 4. інтравертивним.

44. Неформальний соціальний контроль виконують...

 1. батьки;

 2. друзі;

 3. сусіді;

 4. всі варіанти є вірними.

45. Після закінчення вистави глядачі підіймаються та аплодують стоячи. Це приклад....

 1. формальної позитивної санкції;

 2. неформальної позитивної санкції;

 3. моральної підтримки акторів та режисера;

 4. звичаю;

 5. закону.

46. Нанесення тяжких тілесних ушкоджень людині з іншими релігійними поглядами, ніж злочинець є прикладом....

 1. первинної девіації;

 2. інтравертивної девіації;

 3. агресивної девіації;

 4. позитивної девіації.

47. До якого типу вчинків за класифікацією Р.Мертона належать дії людини, яка зламує банківські рахунки та перекладає гроші на допомогу онкологічне хворим дітям...

 1. ритуалізм;

 2. ретритизм;

 3. бунт;

 4. інновація;

 5. конформізм.

48. Якої девіації не існує?

1. Позитивної.

2. Негативної.

3. Первинної.

4. Вторинної.

5. Третинної.


49. Прикладом якої девіації є запізнення керівника на нараду?

1. Позитивної.

2. Групової.

3. Первинної.

4. Вторинної.

5. Третинної.50. Прикладом якої девіації за Р.Мертоном є проведення реформ?

1. Ритуалізму.

2. Ретритизму.

3. Бунту.

4. Інновації.

5. Конформізму.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка