В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологія


Тема 3 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СТРАТИФІКАЦІЯСторінка3/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема 3 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА І СТРАТИФІКАЦІЯ


 1. Поняття «соціальна спільність» і «соціальна група»

 2. Соціальна структура суспільства

 3. Сутність та історичні типи соціальної стратифікації

 4. Соціальна мобільність, види мобільності


Основні поняття: соціальна структура, соціальна група, соціально-професійна підструктура, соціально-демографічна підструктура, соціально-територіальна підструктура, соціально-етнічна підструктура; соціально-класова підструктура, соціальна стратифікація, критерії соціальної стратифікації, профіль соціальної стратифікації, закрита і відкрита соціальна стратифікація, історичні типи стратифікації, соціальний клас, соціальна мобільність, типи соціальної мобільності, канали соціальної мобільності..
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Тенденції розвитку соціальної структури сучасного українського суспільства.

 2. Бідність як соціальний феномен.

 3. Робочий клас у сучасному суспільстві.

 4. Розвиток середнього класу в Україні.

 5. Зміни в соціально-професійній структурі українського суспільства: минуле, сучасне та майбутнє.

 6. Зміни в соціально-демографічній структурі українського суспільства: минуле, сучасне та майбутнє.


Теми есе

 1. Переваги та недоліки соціальної (не)рівності.

 2. Соціальна мобільність моєї родини: соціологічний аналіз життя трьох поколінь.

 3. Відтворення соціального розшарування у родині.

 4. Соціальна стратифікація – необхідність чи джерело конфлікту?

 5. Соціальне походження та життєвий успіх.

Додаткові завдання та питання для обговорення

    1. Чому виникла соціальна нерівність в суспільстві? Як пов’язані біологічна та соціальна нерівність

 1. Описати основні страти українського суспільства. Розмістити себе в одній з страт, пояснити чому була обрана саме ця страта. Описати стереотипний образ життя кожної з страт.

 2. Визначити, до якого виду соціальних спільнот відносяться: мусульмани, офісні працівники (всі, хто працює в офісах), сільські жителі, власники «Жигулів», бідні, глядачі феєрверку на площі, холерики, молодь Харкова, татари, члени асоціації стоматологів України, пасажири трамвая, чоловіки, безробітні, попутники в електричці які постійно зустрічаються, глядачі футболу, вчителі

 3. Описати, які канали вертикальної мобільності діють в сучасній Україні?

 4. Т. Мальтус вважав: бідність – наслідок надмірного зростання населення. У бідності винні самі бідні. Допомагаючи бідним, держава заохочує зростання населення і тим самим збільшує бідність. Треба, вважає він, скасувати державні субсидії, а турботу про бідних цілком покласти на приватні благодійні фонди. Чи згодні ви з такою думкою? Чи підходить рецепт Мальтуса до України? Дж.С. Мілль вважав обмеження народжуваності кращим засобом боротьби з бідністю. Яка ваша думка з цього приводу?

Тестові завдання


 1. Яка з тенденцій зміни структури України не вірно відображає реальну демографічну ситуацію?

1. Збільшення частки людей, які ніколи не перебували у шлюбі і розлучених, бездітних і малодітних.

2. Збільшується чисельність професійних груп, які пов’язані зі сферою послуг.

3. Чисельну перевагу жінок над чоловіками, що пов’язано з більш короткою тривалістю життя чоловіків.

4. Збільшення питомої ваги літніх груп у складі населення та зменшення частки дітей. 1. Яким поняттям можна визначити внутрішньо неорганізовані тимчасові збори людей, що знаходяться у просторовій близькості, об’єднані спільними зовнішніми стимулами, інтересами та емоційної спільністю, які реагують на поведінку один одного?

1. Маса.

2. Клас.


3. Cоціальна агрегація.

4. Натовп. 1. Референтна група – це така група:

1. в якій людина вчиться, або працює.

2. до якої людина належить;

3. в якій всі члени групи контактують один з одним;

4. з якою людина себе співвідносить як з еталоном; 1. Соціальна структура це

1. розподіл соціального простору на підпростори, до яких належать економічне, політичне, соціальне, культурне поле;

2. сукупність соціальних позицій в межах того чи іншого соціального простору;

3. сукупність усталених соціальних взаємодій, які включають людей в суспільство як представників тих чи інших великих соціальних груп, організацій, інститутів;

4. основні соціальні ролі, що притаманні даному суспільству, організації, сімейній групі тощо. 1. Як прийнято називати в соціологи соціальну групу, на яку індивід орієнтує свою поведінку, цінності якої є значущими для індивіда?

1. Нормативної групою.

2. Реальної групою.

3. Компаративної групою.

4. Референтною групою. 1. Кафедра викладачів є прикладом:

1. малої соціальної групи;

2. великої соціальної групи.

3. соціальної агрегації;

4. неформальної групи. 1. Під демографічною структурою ми розуміємо:

1. графічне зображення поділу на вікові та гендерні групи;

2. поділ на гендерні, вікові та групи за сімейним станом і систему соціальних відносин між ними;

3. розподіл населення за ознакою місця проживання і відповідний тип відносин;

4. поділ на городян і жителів села і відносини між ними. 1. До малих груп відносяться об’єднання людей:

1. з кількістю членів від двох і максимум до 25, які знаходяться в безпосередньому контакті, персонально спілкуються і вирішують спільні завдання;

2. групи, що діють у невиробничій сфері ( сусідські, дружні... );

3. якщо їх члени проживають спільно в загальному домоволодінні;

4. чисельність яких менше 100 чоловік. 1. Як називають соціальну групу, яка сформована на основі міжособистісних відносин без офіційно затверджених статусів?

1. Суспільство.

2. Неформальна (неофіційна) група.

3. Толпа.

4. Сім’я. 1. Найважливішою характеристикою первинної соціальної групи є …

1. чітко визначена жорстка система ієрархії, лідерства;

2. стабільні персоналізовані, емоційно забарвлені безпосередні контакти між членами групи;

3. здатність членів групи до скоординовано і завжди ефективно діяти;

4. її здатність до швидкого скорочення (збільшення) кількості членів відповідно до обставин. 1. Професійно-посадова структура відображає:

1. співвідношення між керівною ланкою і виконавцями;

2. популярність професій в сучасному суспільстві;

3. співвідношення між зайнятим і незайнятим населенням;

4. розподіл населення за характером і змістом праці. 1. Залежно від характеру взаємодії індивідів в соціальних групах, групи поділяють на...

1. формальні і неформальні;

2. цільові і не цільові;

3. інгрупи і аутгрупи;

4. великі і малі. 1. Професійно-посадова структура є похідною від …

1. поділу праці;

2. форм власності на засоби виробництва;

3. популярності професій в масовій свідомості;

4. класової структури суспільства.
 1. Неформальними є групи, які …

1. створені в обхід належної реєстрації в державних органах;

2. мають установчі документи, але які ще чекають свого затвердження у вищестоящих інстанціях;

3. ґрунтуються на емоційних факторах, взаємних симпатіях і неофіційних домовленостях;

4. здебільшого створюються злочинцями, торговцями наркотиків тощо. 1. Яка ознака не є специфічним для визначення професійних груп?

1. Технічна озброєність і рівень кваліфікації.

2. Етнічна приналежність.

3. Наявність або відсутність організаторської функції.

4. Ознаки характеру праці (переважно розумова чи фізична). 1. Групи, які самостійно створюють правила поведінки в них, не мають формальних статутів мають назву:

1. соціальна організація;

2. політична партія;

3. неформальна група;

4. маса


 1. На сьогодні основним фактором, який впливає на професійну структуру розвинених країн є:

1. непопулярність професій, пов’язаних з фізичною працею;

2. науково-технічний прогрес;

3. перенесення шкідливих виробництв в країни «третього світу»;

4. зміна пропорцій сільського населення та населення міст. 1. Сукупність індивідів, що взаємодіють один з одним на підставі очікувань кожного члена групи щодо інших, усвідомлюють свою приналежність до даної групи і визнаються членами даної групи з точки зору інших людей, називається:

1. соціальна стратифікація;

2. соціальна структура;

3. соціальна група;

4. соціальна агрегація. 1. Що не належить до загальноприйнятих типів соціальної структури українського суспільства, які в першу чергу досліджуються соціологами?

1. Поділ на сільське і міське населення і відповідні відносини між містом і селом.

2. Класи і класові відносини.

3. Гендерні групи і відповідні відносини.

4. Неформальні групи і неформальні відносини в суспільстві. 1. Яка соціальна група є первинною?

1. Сім’я Іванових.

2. Підприємці України.

3. Харків’яни як соціально-територіальна група.

4. Молодь як соціально-демографічна спільність. 1. Серед соціально-поселенських груп виділяють:

1. професійні групи.

2. нації;

3. соціальні класи;

4. міське населення. 1. Соціально – демографічні групи виділяються за критеріями:

1. професійної приналежності;

2. статі, віку, сімейного стану;

3. місця проживання;

4. національної приналежності. 1. Сукупність взаємопов’язаних і взаємодіючих соціальних груп, спільнот, інститутів називається:

1. соціальна мобільність;

2. соціальна стратифікація;

3. соціальна структура;

4. соціальна спільнота. 1. Навчальна група студентів є прикладом:

1. малої первинної групи;

2. великої групи;

3. малої вторинної групи;

4. соціальної агрегації. 1. При розгляді соціально-територіальної структури аналізують:

1. розподіл населення на вікові групи;

2. розподіл населення на міське і сільське;

3. розподіл населення за етнічними ознаками;

4. розподіл населення з професійної приналежності. 1. Для встановлення престижу професій в Україні найбільш доцільно:

1. опитати безпосередньо працівників кожної з професій і виявити їх думку щодо престижу їхньої діяльності;

2. вивчити потоки абітурієнтів після закінчення середньої школи, тобто вивчити престиж професій за типом вищих навчальних закладів, в які найбільше намагаються вчинити;

3. зібрати статистичні дані щодо рядовий оплати праці у відповідних професійних групах;

4. провести масове опитування всіх верств населення і «виставити» на оцінку респондентам список основних професій, а потім після обробки анкет проранжувати професії за індексами престижу. 1. Які соціальні групи розрізняють соціологи залежно від приналежності до них індивіда?

1. Цільові і не цільові.

2. Інгрупи і аутгрупи.

3. Формальні і неформальні.

4. Номінальні і реальні. 1. Велика сукупність індивідів, яка розосереджена в фізичному просторі, але однаково реагує на зовнішні стимули, подразники називається...

1. натовп;

2. соціальна агрегація;

3. маса;

4. клас.


 1. Стратифікація – це…

1. синонім соціальної структури;

2. процес розчленування складних понять на простіші;

3. перехідний період від традиційного до індустріального суспільства;

4. нерівність соціального становища різних верств суспільства. 1. Пан "X" був студентом, став інженером, а пізніше став державним службовцем високого рангу. Це приклад:

1. горизонтальної мобільності;

2. вертикальних переміщень по соціально-стратифікаційним сходах;

3. вимушеної мобільності;

4. міжпоколінної мобільності. 1. Соціальна мобільність означає:

1. рух людей у фізичному просторі;

2. рух людини або групи в соціальному просторі, яке супроводжується зміною соціальної позиції, придбанням нового статусу;

3. виконання індивідами властивих їм обов’язків;

4. засвоєння нової інформації, набуття вмінь і знань. 1. Основним критерієм класового розшарування в сучасному суспільстві, за Марксом є …

1. загальний стиль життя сімей, які відносяться до тієї чи іншої класової групі;

2. володіння землею та нерухомістю, яка дає можливість отримувати ренту;

3. рядовий розмір щорічного прибутку;

4. володіння (власність ) засобами виробництва, наявність або відсутність капіталу. 1. Який факт є типовим прикладом висхідній соціальної мобільності?

1. Отримання грошової винагороди за результатами праці за місяць.

2. Вихід на пенсію.

3. Переїзд з одного міста в інше для постійного проживання.

4. Отримання диплома і закінчення навчального закладу. 1. Які критерії класового розшарування запропоновані Максом Вебером?

1. Багатство, влада, престиж.

2. Володіння засобами виробництва, приватна власність.

3. Соціальні статуси, які визначається типом професії та рівнем освіти.

4. «свідомість роду», психологічний стан людини і її ставлення до суспільства і різних соціальних груп. 1. Соціальний клас – це…

1. мала соціальна група;

2. велика соціальна група;

3. формальна соціальна група;

4. професійна соціальна група. 1. Для "закритих" стратифікаційних систем характерним є:

1. високий рівень соціальної мобільності;

2. низький рівень соціальної мобільності;

3. рівень соціальної мобільності приблизно однаковий і в "відкритих" ів "закритих" соціально-стратифікаційних системах;

4. масова низхідна мобільність. 1. Теза про те, що стратифікація необхідна і забезпечує нормальне функціонування суспільства, відстоюють представники:

1. функціоналізму;

2. конфліктного спрямування;

3. еволюційного напряму;

4. так вважають представники всіх напрямів. 1. Що не є ознакою класу?

1. Рівень освіти, кваліфікація.

2. Релігійна приналежність.

3. Розмір доходу, наявність власності.

4. Участь в управлінні. 1. Що не є ознакою вищого класу?

1. Володіння високим соціальним статусом.

2. Контроль над значними соціальними ресурсами.

3. Те, що він займає значну питому вагу в структурі населення.

4. Прагнення приховати особисте життя від «жовтої преси». 1. Які головні особливості еволюції сучасної соціальної структури українського суспільства?

1. Поява соціальної групи безробітних.

2. Поява соціальної групи біженців.

3. Зміна соціального статусу багатьох елементів соціальної структури суспільства (професійних, вікових, освітніх), їх соціальне сходження або деградація.

4. Стабільність становища більшості класових груп; 1. Найважливішим проявом класових відносин за Марксом є:

1. співробітництво;

2. взаємовиручка;

3. конкуренція;

4. експлуатація. 1. Маркс вважав, що основними класами капіталістичного суспільства є:

1. багаті і бідні;

2. більш високий, середній, нижчий класи;

3. буржуа і пролетарі;

4. феодали і кріпаки. 1. Соціальна стратифікація – це:

1. система соціальних взаємодій;

2. переміщення індивідів в соціальному просторі;

3. сукупність прав і обов’язків людини;

4. сукупність розташованих у вертикальному порядку шарів в суспільстві, не рівних по відношенню до ресурсів. 1. Яка ознака притаманний середньому класу?

1. Політичний радикалізм.

2. Переважно фізична праця.

3. Доступ до вищих посад і "політичних важелів".

4. Порівняно високий рівень освіти. 1. До відкритої формі стратифікації можна віднести:

1. станово-феодальну систему;

2. кастову систему;

3. рабство;

4. класову систему. 1. Типовим прикладом маргінала є

1. емігрант;

2. економіст;

3. студент;

4. дитина. 1. Що не є типовою ознакою нижчого класу?

1. Переважно фізична праця.

2. Не високий соціальний статус.

3. Роль найманого працівника.

4. Наявність вищої освіти. 1. Під час соціальних криз, переворотів інтенсивність соціальної мобільності, як правило:

1. знижується;

2. зростає;

3. залишається приблизно на тому ж рівні, що і в стабільних суспільствах.

4. змінюється, але в кожному суспільстві все відбувається по-різному, і закономірність не визначена. 1. Термін «соціальна стратифікація» означає:

1. нерівність людей і сімей в соціальному просторі, коли особи з об’єктивних причин належать до різних прошарків, які займають «вищі» або більш «низькі» соціальні позиції;

2. можливість послідовної мобільності суб’єктів від однієї до іншої позиції соціального простору за умов, якщо поведінка і соціальні успіхи людини відповідають суспільним очікуванням;

3. розподіл соціології на окремі галузі в залежності від наявності структурних елементів у сучасних суспільствах;

4. ділення широких соціальних понять на більш конкретні наукові терміни. 1. Що не належить до критеріїв соціальної стратифікації?

1. Мужність.

2. Влада.

3. Багатство.

4. Рівень освіти.


Тема 4 ЕТНІЧНА І ГЕНДЕРНА НЕРІВНІСТЬ


 1. Поняття та історичні типи етносу

 2. Етнічні відносини. Етнічна свідомість народу України

 3. Поняття ґендеру. Ґендерні відмінності у сучасному світі


Основні поняття: етнос, плем’я, народність, нація, етнічний конфлікт, біологічна стать, ґендер, ґендерна сегрегація праці, маскуліність, феміність, «скляна стеля», фемінізм.
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Сучасні проблеми національної ідентичності, толерантності, ксенофобії.

 2. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовий контекст.

 3. Фемінізм як теорія і соціально-політичний Рух.

 4. Гендерні стереотипи: минуле та сучасність

 5. Регіоналізм в Україні: причини та наслідки.

 6. Невербальні засоби гендерної соціалізації.

 7. Реклама як відзеркалення гендерних стереотипів.

Теми есе

 1. Телесеріали як засоби ґендерної соціалізації.

 2. Моє бачення ґендерної рівності.

 3. Позитивні та негативні наслідки ксенофобії.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Чи може існувати рівність між чоловікам і жінками, в чому вона має виражатися, якими мають бути гендерні ролі.

 2. Опишіть образи ідеального чоловіка і жінки, які поширені у Вашому оточенні. Пояснити, чим обумовлено існування таких образів?

 3. Опишіть Вашу власну гендерну соціалізацію. Відзначте внесок різних агентів соціалізації.

 4. Чому існують міжнаціональна ненависть і ворожнеча?

 5. Чому у багатьох країнах можна спостерігати прояви антисемітизму?


Тестові завдання


 1. Що не належить до історичних типів етносів?

 1. Рід.

 2. Держава.

 3. Нація.

 4. Народність.

 5. Плем’я.

 1. Що можна віднести до об’єктивно – культурних ознак етносу?

 1. Типову зовнішність.

 2. Мову.

 3. Почуття єдності з певною етнічною групою.

 4. Менталітет.

 1. Етнічна свідомість народу сучасної України характеризується...

 1. відсутністю регіоналізму;

 2. ксенофобією;

 3. високим рівнем антисемітизму;

 4. доброзичливим ставленням до представників усіх націй.

 1. Суб’єктивний критерій етнічності це

 1. спільна релігія як форма колективної свідомості;

 2. міф щодо походження етносу;

 3. особливості психічного складу (ментальність) народу;

 4. самоідентифікація особи як члена етносу.

 1. Слово «ксенофобія» означає

 1. острах осіб, які знаходяться на «соціальному дні»;

 2. процес депортації національних меншин;

 3. манера поведінки, яка полягає у прагненні уникати представників інших етносів, релігій, расових груп;

 4. підозріле ставлення до переселенців.

 1. До об’єктивних ознак етносу НЕ відносять...

 1. зовнішній вигляд;

 2. мову етносу;

 3. релігію етносу;

 4. самоідентіфікацію.

 1. Нації формуються …

 1. при рабовласницькому ладі;

 2. при первіснообщинному ладі;

 3. при капіталізмі;

 4. при соціалізмі.

 1. До суб’єктивних ознак етносу відносять...

 1. расові ознаки;

 2. ідентифікацію з певним народом;

 3. фольклор;

 4. кулінарні традиції.

 1. Назвіть історичний тип етносу, який формується на капіталістичної стадії розвитку суспільства:

 1. плем’я;

 2. рід;

 3. народність;

 4. нація.

 1. Етнічна самоідентифікація– це …

 1. вибір людиною віросповідання;

 2. визначення людиною свого місця в соціальному просторі;

 3. усвідомлення людиною своєї приналежності до певної етнічної групи;

 4. сукупність об’єктивних ознак, за якими встановлюється етнічна ідентичність.

 1. Яку назву носить політика і практика фізичного винищення осіб за певними етнічними або релігійними ознаками?

 1. Геноцид.

 2. Ксенофобія.

 3. Етнічна дискримінація.

 4. Погром.

 1. Що не є специфічною ознакою етнічної групи?

 1. Загальне історичне походження.

 2. Самоназва етносу.

 3. Фольклорні традиції.

 4. Спільна держава.

 1. Етноси – це …

1. регіональні спільноти, які мають власні назви відповідно до місцевості;

2. історично сформовані великі соціальні групи, які є носіями загальної культури, члени яких відрізняються від інших груп як за власною думкою, так і з точки зору оточуючих;

3. невеликі за розміром групи, які відрізняються від всього народу говіркою, фольклором, традиціями;

4. племена, народності, які існували до появи сучасних націй. 1. Ксенофобія – це…

1. зменшення антисемітських настроїв;

2. схильність до східнослов’янського відокремлення;

3. відокремлення, недовіра до чужих етнічних груп;

4. збільшення числа людей, стурбованих можливістю загострення міжнаціональних відносин. 1. Уніфікація мови, розвиток професійної культури і мистецтва відрізняє такий етап розвитку етносу як …

1. народність;

2. плем’я;

3. нація;

4. етногенез. 1. В умовах наростання соціальної напруженості, поглиблення економічної кризи етнічність …

1. відроджується, виконуючи захисні функції;

2. перестає грати істотну роль в суспільстві;

3. є значущою тільки для політичної еліти суспільства;

4. замінюється приналежністю до гендеру. 1. Що можна віднести до об’єктивних біологічних ознак етносу?

1. Мову.

2. Типову зовнішність.

3. Почуття приналежності, єдності з певною етнічною групою.

4. Релігію. 1. За даними перепису 2001 р. серед громадян України доля етнічних українців збільшилася на 5,1 %, а росіян – зменшилася на 4,8 % порівняно з попереднім переписом 1989 р. Яка основна причина цього?

1. Масове повернення етнічних українців з діаспор різних країн світу, що змінило питому вагу основних етнічних груп.

2. Зміна самоідентифікації у певної частини громадян України, особливо у дітей в етнічно змішаних подружніх парах.

3. Велика народжуваність у селах, де живуть переважно етнічні українці, спад народжуваності у великих містах, де переважно проживають росіяни.

4. Різна динаміка смертності та народжуваності у росіян і українців. 1. Для феодального суспільства найбільш характерний такий історичний тип етносу як...

1. рід;

2. плем’я;

3. народність;

4. нація. 1. Конфлікти, в яких висуваються вимоги вирівнювання рівня життя між окремими етнічними групами, називаються...

1. статусні;

2. соціально-економічні;

3. територіальні;

4. сецессійні. 1. Соціальне спільнота, яка має спільне походження, якій властиві певні ознаки: мова, традиції, фольклор, ментальні риси, самовизначення (самоідентифікація) її членів має назву:

1. поселення;

2. етнос;

3. професійна група;

4. територіальна громада. 1. Конфлікти, пов’язані з боротьбою за права та інтереси етнічних груп мають назву...

 1. релігійні конфлікти;

 2. класові конфлікти;

 3. національно-етнічні конфлікти;

 4. організаційні конфлікти.

 1. Серед ознак нації виділяють …

1. закриту систему стратифікації;

2. єдину мову;

3. сталу державність;

4. економіку, що заснована на натуральному господарстві. 1. Розподіл суспільства і територіальних спільнот на етнічні групи і чинні міжетнічні відносини – це …

1. етнічна структура суспільства;

2. етнічний склад населення;

3. етнічні конфлікти;

4. етнічні процеси. 1. Чи змінюються етноси на протязі часу?

 1. Так, це відбувається з усіма етносами.

 2. Ні, вони практично не змінюються.

 3. Змінюються лише культурні ознаки етносу.

 4. Змінюються лише суб’єктивні ознаки етносу.

 5. Змінюється лише зовнішній вигляд представників етносу.

 1. Предметом гендерних досліджень є …

1. суто жіночі проблеми;

2. ролі, норми, цінності, риси характеру, які приписує суспільство жінкам і чоловікам через системи соціалізації, розподілу праці, культурні символи і цінності;

3. проблеми відносин жінок і чоловіків;

4. суто чоловічі проблеми. 1. Гендерні ролі являють собою...

1. моделі поведінки індивідів у сексуальній сфер;

2. розподіл праці, прав і обов’язків відповідно до статі;

3. ідеологію, що виправдовує існування в суспільстві гендерної нерівності;

4. професійні ролі чоловіків і жінок. 1. Фемінність – це …

1. модель поведінки, яка традиційно асоціюється з незалежністю, активністю, самовпевненістю, раціональністю, емоційною стриманістю;

2. модель поведінки, яка традиційно асоціюється із залежністю, невпевненістю, пасивністю, емоційністю;

3. модель поведінки, що характеризується гнучкістю і проявом різних якостей в різних ситуаціях;

4. модель поведінки, що характеризується ввічливістю, знанням і дотриманням культурних традицій. 1. Сформованість в культурі узагальнені уявлення про те, як насправді поводяться чоловіки і жінки – це …

1. гендерні норми;

2. гендерні презентації;

3. гендерні стереотипи;

4. гендерні контракти. 1. Поняття "гендер" означає...

1. ототожнення себе з певною статтю;

2. біологічну стать людини;

3. розподіл праці між членами суспільства відповідно до їх статі;

4. соціальну стать людини. 1. Виберіть вірне судження: у сфері праці в Україні …

1. існує стереотип, що коли роботи не вистачає, то вона повинна дістатися жінкам;

2. зарплата чоловіків і жінок однакова;

3. жінки переважають на більш високих, престижних посадах;

4. можливість зайнятися бізнесом у жінок нижче, ніж у чоловіків. 1. Маскулінність асоціюється з...

1. сентиментальністю;

2. активністю;

3. залежністю;

4. невпевненістю. 1. Гендерний поділ праці – це …

1. розподіл продуктивної і домашньої праці між членами суспільства відповідно до їх статі;

2. поділ професій на чоловічі і жіночі;

3. поділ обов’язків між начальником і підлеглими;

4. поділ стандартів поведінки на чоловічі і жіночі. 1. Виберіть правильне судження, відповідне гендерному підходу...

1. модель поведінки чоловіків і жінок не програмується біологічно, а формується відповідною культурою суспільства;

2. модель поведінки чоловіків і жінок жорстко задана природою;

3. поведінка жінок обов’язково має бути ремінною;

4. поведінка чоловіків обов’язково має бути маскулінною. 1. Відмінності між феминністю і маскулінністю як соціальними моделями поведінки відображає термін...

1. фемінізм;

2. біологічна стать;

3. соціальна стать;

4. андрогінність. 1. Фемінність асоціюється з...

1. незалежністю;

2. активністю;

3. домінуванням;

4. невпевненістю. 1. Найкраще в сучасному суспільстві адаптується людина з...

1. маскулінною моделлю поведінки;

2. андрогінноюмоделлю поведінки;

3. фемінною моделлю поведінки;

4. здатність до адаптації не залежить від моделі поведінки. 1. Гендерні ідеали представляють собою...

1. прийняти у даному суспільстві уявлення про те, яку поведінку, почуття і прагнення повинні мати представники кожної статі;

2. сукупність первинних і вторинних статевих ознак;

3. усвідомлення індивідом своєї приналежності до статі;

4. культурні та психологічні відмінності між статями. 1. Ідеологія і практика дискримінації людей за ознаками статі має назву...

1. фемінізм;

2. патріархат;

3. расизм;

4. сексізм. 1. Гендерна ідеологія – це …

1. сукупність гендерних ідеалів суспільства;

2. процес засвоєння індивідом гендерних ідеалів;

3. система ідей, що виправдовують існування у суспільстві гендерної нерівності;

4. думка людей з приводу гендерних відмінностей. 1. Андрогінність представляє собою...

1. набір соціально сконструйованих очікувань з приводу поведінки, прагнень і бажань представників кожної статі;

2. найвищий рівень близькості рис фемінності і маскулінності, досягнутий одним індивідом;

3. розподіл продуктивного і домашньої праці між членами суспільства відповідно до їх статі;

4. сукупність первинних і вторинних статевих ознак. 1. Виберіть вірне судження...

1. чим вищий соціальний статус посади, тим менше на цих посадах жінок;

2. у заміжніх жінок тимчасові витрати на ведення домашнього господарства набагато менше, ніж у одружених чоловіків;

3. в українському парламенті кількість жінок пропорційна їх частці у складі населення країни;

4. серед керівників обласних рад та облдержадміністрацій кількість чоловіків і жінок однакова. 1. З точки зору конфліктної теорії причина гендерної нерівності лежить в...

1. біологічної здатності жінки народжувати дітей;

2. більшій фізичній силі чоловіків в порівнянні з жінками;

3. насадженні гендерних ідеалів з дитячих років;

4. різниці в хромосомному наборі чоловіків і жінок. 1. Виберіть вірне судження...

1. в українському суспільстві насильство в сім’ї однаково поширене як по відношенню до жінок, так і по відношенню до чоловіків;

2. чоловіки концентруються в так званих «чоловічих професіях», які мають нижчий рівень оплати;

3. власники крупного та середнього бізнесу в Україні – чоловіки;

4. жінки та чоловіки однаково представлені на вищих посадах в компаніях та підприємствах в Україні. 1. Яка з професій є найбільш фемінізованою в Україні...

1. вихователь дитячого садку;

2. викладач вищої школи;

3. інженер;

4. військовий. 1. Демонстрація себе як індивіда, що належить до конкретної статі, за допомогою одягу, косметики, прикрас і інших символів це...

1. гендерна роль;

2. гендерна ідентичність;

3. гендерна презентація;

4. гендерна особистість. 1. Нормативні зразки сексуального бажання і сексуальної поведінки, що диктуються суспільством в залежності від біологічної статі – це …

 1. гендерні біологічні сценарії поведінки;

 2. гендерні статуси;

 3. гендерні стереотипи;

 4. гендерні установки.

 1. Формальне та неформальне прийняття і заохочення поведінки, що відповідає статі, і соціальна ізоляція, презирство і медичне лікування індивіда, що демонструє поведінку, яка не відповідає статі – це …

 1. гендерна ідентичність;

 2. гендерне копіювання;

 3. гендерний соціальний контроль;

 4. гендерна дискримінація.
 1. Маскулінність –це...

1. модель поведінки, яка асоціюється із залежністю, невпевненістю, пасивністю, емоційністю;

2. модель поведінки, яка асоціюється з незалежністю, активністю, самовпевненістю, раціональністю, емоційною стриманістю;

3. модель поведінки, що характеризується гнучкістю і проявом різних якостей в різних ситуаціях;

4. модель поведінки сучасної дорослої людини. 1. З точки зору функціонального підходу причиною гендерної нерівності є...

1. біологічна здатності жінки народжувати дітей;

2. більша фізична сила чоловіка та сексуальний тиск з його боку на жінку;

3. насадженні гендерних ідеалів в процесі виховання дитини;

4. структура капіталістичного суспільства та ринкова економіка.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка