В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологія


Тема 5 СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇСторінка4/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
#12157
1   2   3   4   5   6
Тема 5 СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ


 1. Поняття, ознаки, структура й види соціальних інститутів.

 2. Функції соціальних інститутів.

 3. Зміни у соціальних інститутах.

 4. Соціальні організації.


Основні поняття: соціальний інститут, інституціоналізація, функція соціального інституту, дисфункція соціального інституту, явна та латентна функції соціального їнституту, соціальна організація, синергетичний ефект, утилітарна, примусова, символічна організації, формальна й неформальна організації, бюрократична організація, освіта, функції освіти: явні та латентні, екстенсивна, інтенсивна та продуктивна цілі освіти, реформування освіти.
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Переваги та недоліки бюрократичних організацій.

 2. Оновлення освіти у ХХI ст.: причини та головні тенденції.

 3. Основні проблеми вищої освіти в Україні.

 4. Освіта й соціальна нерівність.


Теми есе

 1. Соціальні інститути і свобода волі людини.

 2. Зміни соціальних інститутів в українському суспільстві: напрями та протиріччя.

 3. Примусові організації: що з ними буде?

 4. Роль організацій у житті людей.

 5. "Рівність шансів" як проблема сучасної освіти.

 6. Проблема якості у системі вищої освіти.

 7. Проблеми контрактного навчання в Україні.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Опишіть основні елементи армії та спорту як соціальних інститутів:

 2. соціальну потребу, яку він задовольняє

 3. функції, які він виконує (виділити явні і приховані)

 4. установи, організації, якими він представлений

 5. соціальні групи, які в ньому зайняті

 6. норми, якими регулюється поведінка цих груп

 7. соціальні статуси і ролі, які займають люди зайняті в ньому


Тестові завдання


 1. Соціальний інститут- це

1. клас людей;

2. організація, яка має свій статут;

3. встановлення, яке регулює і закріплює соціальні відносини у певній сфері діяльності;

4. професійна група;

5. навчальний заклад.


 1. Яка характеристика не стосується більшості соціальних інститутів?

1. Важливість для існування суспільства.

2. Регуляція діяльності та взаємодії великого числа людей.

3. Наявність системи прав і обов’язків їх членів.

4. Мінливість, швидкоплинність.

5. Наявність мети діяльності.


 1. Ознакою соціального інституту не є …

1. наявність мети діяльності;

2. поділ праці та професіоналізація виконання функцій;

3. наявність соціального розшарування між людьми;

4. розподіл прав і обов’язків учасників.
 1. Який з соціальних інститутів з’явився раніше інших?

1. Науки.

2. Освіти.

3. Сім’ї.

4. Поліції.

5. Держави.


 1. К сучасним соціальним інститутам можна віднести:

1. інститут мови;

2. інститут власності;

3. інститут президентства;

4. інститут держави. 1. Історично сформовані, стійкі форми організації спільної діяльності людей, спрямовані на задоволення основних потреб суспільства – це …

1. соціальні класи;

2. соціальні інститути;

3. соціальні організації;

4. соціальні групи. 1. Деперсоналізація діяльності є характеристикою соціального інституту, яка означає, що …

1. всі особистості, які підпадають під дію цього інституту, повинні відмовитися від свого "Я", нівелюватися, розчинитися серед інших;

2. не відмовляючись від особистісних якостей, люди повинні діяти відповідно до прийнятих стандартів поведінки, наданих їм соціальних ролей;

3. виникають нові якості людини, реалізація яких вимагає кооперації;

4. всі особистості, які відносяться до цього соціального інституту мають можливість задовольняти власні персональні потреби. 1. До якого типу можна віднести інститут держави?

1. Економічні інститути.

2. Неформальні інститути.

3. Політичні інститути.

4. Інститути культури. 1. Релігію як соціальний інститут можна віднести до:

1. формальних, сучасних;

2. складних, історичних;

3. економічних, простих;

4. утилітарних, складних;

5. культурних, сучасних.


 1. Який інститут з нижче наведених належить до інститутів культури?

1. Гроші.

2. Наука.

3. Шлюб.

4. Багатопартійність. 1. Ознакою деінституціалізації не є …

1. неясність мети існування інституту;

2. зниження соціального авторитету інституту;

3. плинність кадрів, нестача матеріальних коштів для підтримки інституту;

4. закріплення прав і обов’язків учасників діяльності інституту в нормативних актах. 1. Деінституціалізація є …

1. об’єктивним і позитивним процесом;

2. волюнтаристським і небезпечним явищем;

3. Може бути і першим і другим в залежності від обставин.


 1. Які інститути домінували в радянському суспільстві?

1. Людини, освіти, науки.

2. Моралі, релігії, науки.

3. Війська і силових структур.

4. Економічні інститути.

5. Комуністичної ідеології, комуністичної партії, держави.


 1. При яких умовах процес інституціоналізації має великі шанси завершитися виникненням нового інституту?

1. Якщо приймається відповідний закон на державному рівні.

2. Якщо існує стійка соціальна потреба в регулюванні певного типу відносин або діяльності.

3. Якщо на те є політична воля правителів або державного керівництва.

4. Якщо вчені обґрунтували доцільність існування інституту.

5. Якщо є відповідне фінансування та матеріальні ресурси.


 1. Що не належить до загальних функцій соціальних інститутів?

1. Функція закріплення й відтворення суспільних відносин у певній області.

2. Функція інтеграції й об’єднання суспільства.

3. Функція регулювання й соціального контролю.

4. Комунікативна функція, тобто включення людей у діяльність.

5. Каральна функція.


 1. Формальні завдання соціального інституту реалізуються в межах …

1. явних функцій;

2. дисфункції;

3. латентних функції;

4. історичних функцій. 1. Що з наведеного може розглядатися і як соціальний інститут і як мала соціальна група:

1. колектив Інституту соціології HAH України;

2. армія;

3. церква;

4. сім’я. 1. Що не є складовою частиною процесу інституціоналізації?

1. Фіксація, зміцнення певного типу соціальних зв’язків.

2. Розвиток нормативно-правової бази соціального інституту.

3. Поява (або закріплення) нових соціальних позицій, статусів, ролей в межах інституту.

4. Виникнення певного типу соціальних організацій, що діють в межах інституту.

5. Посилення процесів соціальної мобільності.


 1. Який інститут домінував у первісному суспільстві?

1. Держави.

2. Роду.


3. Війська.

4. Власності.

5. Мови.


 1. Який інститут не можна віднести до базових інститутів сучасних суспільств?

1. Держави.

2. Шлюбу.

3. Роду.

4. Освіти. 1. Процес розпаду старих інститутів або зменшення їх соціальної функції називається …

1. інституціоналізацією;

2. інституційним розривом;

3. асиміляцією;

4. секуляризацією;

5. деінстітуціоналізацією.


 1. Соціальні інститути являють собою …

1. історично сформовані стійкі форми організації спільної діяльності людей;

2. соціальні організації та установи, що функціонують у суспільстві;

3. групи людей, що виконують особливі функції в суспільстві;

4. нашарування груп у суспільстві, що мають різний доступ до соціальних благ. 1. Дисфункція соціального інституту являє собою …

1. невідповідність діяльності соціального інституту наявними соціальним потребам;

2. латентну функцію соціального інституту;

3. функцію, для виконання якої створювався даний соціальний інститут;

4. явище, що допомагає суспільному розвитку. 1. Соціальний інститут – це …

1. професійна група людей;

2. стійкі моделі поведінки людей у певній сфері діяльності;

3. соціальна організація, що має свій статус;

4. група людей, що виконує особливі функції в суспільстві. 1. НТУ «ХПІ» – це …

1. соціальний інститут;

2. соціальна організація;

3. форма масової поведінки;

4. і соціальний інститут, і соціальна організація, і форма масової поведінки одночасно. 1. Латентна функція соціального інституту являє собою:

1. невідповідність діяльності соціального інституту наявними соціальним потребам;

2. приховану функцію, виконання якої не обумовлено метою соціального інституту;

3. функцію, для виконання якої створювався даний соціальний інститут;

4. діяльність, що спрямована на соціальний контроль. 1. Серед явних функцій інституту економіки виділяють:

1. зміну клімату;

2. вплив на соціальну стратифікацію;

3. забруднення навколишнього середовища;

4. контроль у сфері виробництва, розподілу та обміну матеріальних благ. 1. Соціальні організації – це ...

1. будь-які групи людей, які займаються який завгодно діяльністю;

2. переважно великі соціальні групи, що відповідають за розподіл влади;

3. системи соціальних позиційістатусівнаосновіякихстворюютьсясоціальніколективи,спрямованінадосягненнязагальноїмети;

4. елемент соціальних груп;

5. неформальні групи та об’єднання людей для досягнення спільних цілей.


 1. До основних рис соціальних організацій не належать:

1. цілеспрямованість;

2. дружні відносини;

3. керованість;

4. ідентичність;

5. ієрархічність.


 1. За сферами діяльності організації поділяються на:

1. відкриті, напівзакриті, закриті;

2. економічні, соціальні, культурні;

3. адміністративні та громадські;

4. бюрократичні і не бюрократичні. 1. Організації, в які зараховують всіх бажаючих, називаються.

1. трудовими колективами;

2. закритими організаціями;

3. напівзакритими організаціями;

4. відкритими організаціями;

5. транснаціональними організаціями.


 1. Синергетичний (організаційний) ефект – це:

1. виникнення нового інституту відповідно до суспільної потреби;

2. синонім членства в організації;

3. отримання якісно нового результату спільної діяльності, який не міг бути досягнутий за межами відповідної кооперації;

4. розподіл дефіцитних ресурсів між членами організації;

5. відбір організаціями людей за певними критеріями.


 1. Абсолютну більшість університетів можна віднести до організацій …

1. економічного типу;

2. напівзакритого типу;

3. закритого типу;

4. політичної сфери;

5. відкритого типу.


 1. Організації, які не оголошують чітких умов прийому, висувають безліч вимог при вступі до них, використовують негласні методи поповнення, називають:

1. бюрократичними;

2. адміністративними;

3. політичними;

4. відкритими;

5. закритими.


 1. Що не є обов’язковими рисами соціальної організації? Оберіть дві альтернативи?

1. синергетичний ефект;

2. цілеспрямованість;

3. єдність світогляду всіх членів організації;

4. керованість;

5. ієрархічність;

6. повага до прав і свобод членів організації;

7. наявність норм, правил діяльності організації.


 1. Адміністративна організація характеризується:

1. жорстким закріпленням індивідів за певними ролями;

2. добровільністю;

3. регуляцією поведінки індивідів моральними нормами;

4. наявністю конкретної значимої особистості. 1. Характерною рисою сучасної соціальної організації є:

1. спонтанність, стихійність виникнення;

2. хаотичність, різноспрямованість діяльності горизонтальних структур;

3. наявність системи санкцій і норм;

4. розрізненість, незв’язність елементів, що входять в організацію.
 1. Яку організацію, з перерахованих нижче, потрібно додати до цього списку: політичні партії, масові суспільні рухи, фонди допомоги ...

1. профспілка;

2. дитячій садок;

3. військова частина;

4. тюрма. 1. Цілі організації – це …

1. алгоритм її діяльності, який веде до певного результату;

2. прирощення зусиль людей в ході їх спільної діяльності;

3. бажаний, планований результат, який намагаються досягти, використовуючи свою активність, члени організації для задоволення колективних потреб;

4. система соціальних позицій і ролей членів організації. 1. Що не належить до ознак бюрократичної організації:

1. Чіткий поділ прав і обов’язків між членами організації.

2. Посадова ієрархія.

3. Самостійна регламентація діяльності членами організації.

4. Важливість технічної компетентності, а не особистих якостей членів організації.

5. Формальна, письмова комунікація.


 1. Яка з цих спільнот не є соціальною організацією:

1. «Приват-банк»;

2. соціальний клас;

3. ресторан «Мафія»;

4. басейн «Хвиля». 1. Виберіть правильне судження: бюрократична організація …

1. ефективна в мінливому зовнішньому середовищі;

2. заснована на строгій раціоналізації;

3. проявляє особливу увагу до людського фактору;

4. враховує особливості характеру кожного її члену. 1. «Відкрита організація» – це…

1. організація, яка легкодоступна для дослідника;

2. організація, членом якої може стати будь-який бажаючий, що розділяє її цінності і норми;

3. організація, яка керується у своїй діяльності принципами гласності;

4. організація, яка практикує менеджмент в дусі доктрини «людяних відносин. 1. Основними варіантами інституціональних змін є:

1. удосконалення, ускладнення структури існуючих соціальних інститутів;

2. нове перенаправлення діяльності раніше існуючих інститутів;

3. виникнення нових і припинення існування старих соціальних інститутів;

4. всі варіанти є вірними. 1. Який з інститутів в першу чергу бере на себе роль регулятора сексуальних відносин між чоловіками та жінками?

1. Держава.

2. Шлюб.


3. Освіта.

4. Сім’я. 1. Який з інститутів неможна віднести до базових інститутів сучасних суспільств?

1. Держава.

2. Шлюб.


3. Освіта.

4. Сім’я. 1. Виберіть вірне судження:

1. виникнення та закріплення соціального інституту – це завжди корисне явище, що допомагає усім членам суспільства покращувати життя;

2. для виникнення соціального інституту потрібне виникнення потреби, задоволення якої вимагає спільних організованих дій та формування спільних цілей;

3. формування соціального інституту може відбуватися тільки стихійно;

4. зміни у соціальному інституті завжди приводять до його дезорганізації. 1. Наука як соціальний інститут належить до:

1. економічних інститутів;

2. інститутів сфери освіти;

3. політичних інститутів;

4. культурних. 1. Верховна Рада як соціальний інститут належить до …

1. фундаментальних, першочергових для існування суспільства;

2. економічних соціальних інститутів;

3. сучасних соціальних інститутів;

4. неформальних соціальних інститутів. 1. Соціальні організації, що поєднують своїх членів на основі матеріального інтересу, тобто організації, які платять своїм співробітникам за їхню працю мають назву …

1. примусові;

2. політичні;

3. символічні;

4. утилітарні;

5. цільові.

Тема 6 СІМ’Я ТА ШЛЮБ ЯК СОЦІАЛЬНІ ІНСТИТУТИ
1. Поняття шлюбу. Класифікації шлюбів

2. Шлюбна поведінка

3. Сім’я як мала соціальна група й соціальний інститут. Функції сім’ї

4. Розвиток інституту сім’ї. Проблеми розвитку сім’ї в сучасному суспільстві


Основні поняття: шлюб, сім’я, функції сім’ї, нуклеарна сім’я, розширена сім’я, моногамія, полігамія, шлюбний відбір, репродуктивна функція сім’ї.
Теми рефератів:

1. Родина як фактор девіантної поведінки

2. Родинні конфлікти: причини та наслідки

3. Шлюбна поведінка та шлюбний відбір

4. Перспективи родини в сучасному суспільстві.
Теми есе


 1. Заборона розлучень і абортів: можливі наслідки.

 2. Громадянські шлюби: плюси та мінуси.


Додаткові завдання та питання для обговорення

 1. Назвіть типи шлюбів, на Вашу думку, найбільш розповсюджені в Україні. Чому?

 2. Назвіть основні тенденції розвитку сім’ї в сучасних західних країнах та в Україні. Найдіть різницю між цими тенденціями.

3. Опишіть ідеальну сім'ю з точки зору пересічного українця. Як вона змінювалась на протязі століття? Як відрізняються ці уявлення від уявлень жителів західноєвропейських, північноамериканських і східних країн.

4. Складіть кросворд на тему «Сім'я»: 15 слів по горизонталі і 15 слів по вертикалі.

5. Які соціальні чинники впливають на вибір шлюбного партнера у сучасної молоді? Чи відрізняються вимоги, які висуваються по відношенню до шлюбних партнерів в Україні представники різних поколінь?

6. Яке майбутнє таких явищ як сім'я і шлюб в Україні і в світі?


Тестові завдання


 1. Сім’я як мала соціальна група це

1. група людей, які люблять один одного;

2. група людей, які мають загальних предків і проживають разом;

3. заснована на шлюбі або/та кровній спорідненості мала група, члени якої пов’язані спільністю побуту, взаємною допомогою, моральною і правовою відповідальністю;

4. група людей, що мають спільні цілі;

5. група людей, які мають санкціоновані суспільством, соціально і особистісне доцільні, стійкі статеві відносини.


 1. Який вид відносин є умовою для створення більшості сімей?

1. Шлюбні відносини.

2. Кровно-родинні відносини.

3. Відносини, що виникають між батьками і дітьми.

4. Господарсько-економічні відносини.

5. Політичні відносини.


 1. Що розуміють під специфічними функціями сім’ї?

1. Функції, що сім’я виконує при всіх змінах суспільства

2. Функції, що вона повинна виконувати в особливих історичних умовах

3. Функції, що виконуються тільки особливими типами сімей

4. Всі функції сучасної сім’ї

5. Унікальні функції власної сім’ї для кожного окремого індивіда


 1. Зазначте, які з функцій сім’ї є специфічними:

1. організація виробництва та матеріальна підтримка;

2. проведення дозвілля та навчання;

3. репродуктивна та виховна;

4. сексуально-регуляційна та охорона здоров’я ;

5. передача статусу та соціальний контроль.


 1. Шлюб однієї людини з декількома представниками протилежної статі має назву:

1. матріархат;

2. полігамія;

3. гетерогамія;

4. патріархат;

5. егалітарний.


 1. Сім’я, у якій влада належить батьку, називається:

1. патріархальна;

2. гомогенна;

3. матріархальна;

4. нуклеарна;

5. розширена.


 1. Які з нижче наведених характеристик сімейного способу життя не були розповсюджені в європейської сім’ї епохи феодалізму?

1. Сувора диференціація ролей чоловіка і жінки.

2. Пріоритет старших поколінь.

3. Пряма економічна залежність батьків від дітей, від їхньої кількості.

4. Нетривалий шлюб і велика можливість розлучення.

5. Діти обов’язково успадковують соціальний статус і сімейну спеціалізацію батьків.


 1. Яка з нижче наведених характеристик сімейного способу життя не розповсюджена в європейської сім’ї епохи капіталізму (в сучасної європейської сім’ї)?

1. Багатодітність.

2. Вибір майбутнього чоловіка та дружини на основі особистих переваг.

3. Сім’ї переважно нуклеарні.

4. Подовження процесу сімейної соціалізації дітей.

5. Відносне відокремлення сексуальної та репродуктивної поведінки.


 1. Найбільш розповсюдженими в сучасних урбанізованих суспільствах є родини, що складаються з батьків і їхніх дітей. Такі родини називаються:

1. демократичними;

2. унілокальними;

3. матріархальними;

4. нуклеарними;

5. полігамними.


 1. На що в першу чергу спиралася система соціальних норм багатодітності?

1. На норми, які забороняють попередження вагітності.

2. На норми загальної та ранньої шлюбності.

3. На норми довічного шлюбу.

4. На норми, які забороняють переривання вагітності.

5. На всі перераховані види норм.


 1. Нижче наведено низку тенденцій, що описують зміни в сім’ї. Позначте, що не притаманно сім’ї в індустріальному суспільстві:

1. збільшення кількості розлучень;

2. збільшення числа дітей, які народжені поза шлюбом і виховуються в неповних сім’ях;

3. зменшення середньої тривалості шлюбу та відкладання моменту вступу в шлюб;

4. збільшення народжуваності;

5. збільшення числа самотніх людей, які не вступають у шлюб та кількості людей, що мешкають у вільному шлюбі.


 1. Розширена сім’я – це сім’я, яка:

1. складається з 3-х і більше поколінь, об’єднаних єдиним домогосподарством;

2. сім’я, яка має 3-х і більше дітей;

3. має можливість жити окремо від батьків, у власному будинку;

4. сім’я представників середнього класу;

5. сім’я, представники якої працюють разом.


 1. У індустріальному суспільстві 20-го сторіччя зменшення виховної ролі сім’ї вчені пов’язують:

1. з тім, що більшість сімей складається з представників двох поколінь (батьків та дітей) та зменшується вплив прабатьків;

2. з втратою авторитету – наставництва батьків;

3. з передаючою і сім’єю функції соціалізації спеціалізованим інститутам виховання і освіти);

4. зайнятість батьків і дітей поза домом призводить до дефіциту емоційного контакту між ними;

5. вірні всі варіанти.


 1. Якого роду конфлікти виникають між представниками різних поколінь в одній сім’ї?

1. рольові конфлікти;

2. конфлікт культур;

3. економічні конфлікти;

4. конфлікти, що виникають на ґрунті соціальної зрілості/незрілості та претензій;

5. усі перераховані конфлікти.


 1. Сімейні відносини регулюються різними видами норм. Які з цих норм відіграють основну роль в індустріальному суспільстві?

1. норми права;

2. норми моралі;

3. релігійні норми;

4. естетичні норми;

5. економічні норми.


 1. Нижче перераховано низку функцій сім’ї. Зазначте, яка з них є специфічною:

1. організація сімейного виробництва;

2. рекреаційна;

3. репродуктивна;

4. передача статусу;

5. духовна.


 1. Розширена сім’я в першу чергу спирається на відносини:

1. подружні;

2. кровно-родинні;

3. економічні;

4. релігійні;

5. етнічні.


 1. Нижче наведено низку характеристик сімейного способу життя. Визначите, яка з них не відноситься до європейської сім’ї епохи феодалізму:

1. сувора диференціація ролей чоловіка і жінки;

2. сім’я є господарчо-виробничою одиницею;

3. нетривалий шлюб і велика можливість розлучення;

4. заборона на втручання в репродуктивний цикл;

5. багатодітність.


 1. Нижче наведено низку характеристик сімейного способу життя. Визначите, яка з них не відноситься до європейської сім’ї капіталістичної епохи:

1. подовження процесу соціалізації;

2. пріоритет старших поколінь;

3. малодітность;

4. дозвіл втручання в репродуктивний цикл;

5. сім’ї переважно нуклеарні.


 1. В останні 25 років зростання коефіцієнта розлучень спостерігається:

1. у бідних країнах;

2. у багатих країнах;

3. в сучасних, індустріально розвинених країнах;

4. в усіх країнах;

5. в країнах Європи.


 1. Коли виникли перші парні (первісно – егалітарні) шлюби?

1. 2 тис. років тому.

2. 25–24 тис. років тому.

3. 5–7 тис. років тому.

4. 1 млн. років тому.

5. 60 млн. років тому.


 1. Нижче перераховано низку функцій сім’ї. Зазначте, які з них є не специфічними:

1. виховання дітей та організація сімейного виробництва;

2. рекреаційна та репродуктивна;

3. економічна та виховна;

4. передача статусу та проведення вільного часу;

5. духовна та репродуктивна.


 1. Більшість сімей в Україні засновано на …

1. моногамному цивільному шлюбі;

2. полігамному шлюбі;

3. поліандрії;

4. полігінії;

5. повторному шлюбі.


 1. Сім’я з рівним впливом чоловіка та дружини і взаємозамінними ролями називається …

1. егалітарною;

2. ендогамною;

3. екзогамною;

4. полігамною;

5. моногамною.


 1. Молодіжна сім’я – це сім’я, яка …

1. складається з чоловіка та дружини, вік яких до 30 років;

2. складена з молодих чоловіка та жінці, що навчаються;

3. сім’я, що має маленьку дитину;

4. сім’я, що створена недавно (менш ніж 3 року тому);

5. відділилась від батьків та мешкає окремо.


 1. За формою реєстрації шлюби бувають:

1. цивільні і церковні;

2. моногамні і полігамні;

3. ендогамні та екзогамні;

4. перші та повторні;

5. авторитарні та демократичні.


 1. Нижче наведено низку тенденцій, що описують зміни в сім’ї. Позначте, яка з них не притаманна сім’ї в індустріальному суспільстві:

1. абсолютне і відносне збільшення кількості розлучень;

2. збільшення числа дітей, які народжені поза шлюбом і виховуються в неповних сім’ях;

3. збільшення середньої тривалості шлюбу;

4. відкладання моменту вступу в шлюб;

5. збільшення кількості людей, що мешкають у вільному шлюбі.


 1. Нижче наведено низку характеристик сімейного способу життя. Визначите, яка з них притаманна європейської сім’ї епохи феодалізму:

1. вибір майбутнього чоловіка та дружини на основі особистих переваг;

2. малодітність;

3. подовження процесу соціалізації;

4. дозвіл втручання в репродуктивний цикл;

5. більшість сімей розширені.


 1. Нижче наведено низку характеристик сімейного способу життя. Визначите, яка з них відноситься до європейської сім’ї при капіталізмі:

1. сім’я є господарчо-виробничою одиницею;

2. пряма економічна залежність батьків від дітей, від їхньої кількості;

3. взаємопов’язаність самозбережувальної, шлюбно-сексуальної і репродуктивної поведінки;

4. дозвіл втручання в репродуктивний цикл;

5. діти обов’язково успадковують соціальний статус і сімейну спеціалізацію батьків.


 1. Яке твердження невірно відображає існуючу соціальну закономірність?

1. Ініціатором розлучення в Україні частіше є чоловік.

2. У більшості випадків після розлучення дитина залишається з матір’ю.

3. Після розводу можливість створити сім’ю є вищою у чоловіка.

4. Сім’ї, в яких одна дитина розлучаються більш ніж в двічі частіше, ніж сім’ї з двома дітьми.

5. В якості шлюбного партнеру чоловіки бажають мати більш молоду жінку, з відносно більш низьким рівнем освіти.


 1. Сутність шлюбного градієнту полягає в тому, що в процесі шлюбного вибору чоловіки віддають перевагу:

1. більш молодим жінкам із більш високою в порівнянні з ними освітою та більш високим соціальним статусом;

2. жінкам, рівним із ними за віком і більш низьким соціальним статусом;

3. більш молодим жінкам із відносно низьким рівнем освіти і приналежних до більш низької соціальної групи, ніж вони;

4. більш старшим ніж вони жінкам, що мають більш високий дохід;

5. більш молодим жінкам що мають лише середню освіту.


 1. До якої із теорій шлюбного добору належить таке висловлення: "Основа шлюбу – обмін якостями особистостей, де кожний намагається виграти більше, ніж загубити. При виборі шлюбного партнера враховуються всі ресурси, якими він володіє і йде порівняння зі своїми ресурсами. Потім приймається рішення про укладання шлюбу…"?

1. теорія комплементарних потреб;

2. інструментальна теорія;

3. теорія стимулів-цінностей-ролей;

4. теорія обміну;

5. психологічна теорія.


 1. На які характеристики особистості в звертається увага при шлюбному відборі?

1. На вік.

2. На рівень освіти.

3. На зовнішні характеристики.

4. На соціальний статус.

5. На всі вищезгадані характеристики.


 1. Сімейні відносини регулюються різними видами норм. На які з цих норм орієнтується більшість сучасних сімей в Україні?

1. Норми права.

2. Норми моралі.

3. Релігійні норми.

4. Естетичні норми.

5. Економічні норми.


 1. Під шлюбним відбором розуміється:

1. поведінка по підготуванню шлюбної церемонії ;

2. процес, у результаті якого із сукупності можливих виборів відбирається найбільш привабливий партнер;

3. процес, у результаті якого чоловік знаходить собі жінку, готову стати його дружиною;

4. відбір із сукупності всіх можливих шлюбів тих, що оптимально відповідали б інтересам особистості і держави;

5. процес, у результаті якого із сукупності можливих виборів шлюбного партнера вибирається той, хто стає чоловіком (дружиною).


 1. Ендогамний тиск при шлюбному доборі змушує вибирати супутника життя:

1. із свого етносу;

2. із своєї вікової групи;

3. із своєї професійної групи;

4. із свого роду;

5. із свого соціального класу.


 1. Молода сім’я це сім’я, яка …

1. складається з чоловіка та дружини, вік яких до 30 років;

2. складена з молодих чоловіка та жінці, що навчаються;

3. сім’я, що має маленьку дитину;

4. сім’я, що створена недавно (менш ніж 3 року тому);

5. відділилась від батьків та мешкає окремо.


 1. Як пов’язані між собою у сучасному індустріальному суспільстві сексуальна і репродуктивна поведінка?

1. Єдині, не можуть існувати одна без одної.

2. Абсолютно автономні, існують паралельно.

3. Пов’язані між собою, тому що зазвичай цілі репродуктивної поведінки досягаються через сексуальні відносини.

4. Пов’язані між собою, тому що цілі сексуальної поведінки досягаються через дітородіння.

5. Вірні всі відповіді.


 1. Нуклеарна (проста) сім’я складається з …

1. подружньої пари і залежних від них дітей;

2. подружньої пари, дітей та інших родичів;

3. дитини та одного з батьків;

4. всі варіанти відповіді є вірними. 1. Полігамія – це шлюб між …

1. одним чоловіком і однією жінкою;

2. кількома чоловіками і декількома жінками;

3. одним індивідом однієї статі і декількома індивідами іншої статі;

4. двома представниками однієї статі. 1. Для сучасної моделі сім’ї характерно …

1. патріархальна владна структура сім’ї;

2. низький рівень соціальної та географічної мобільності;

3. культура малодітності з втручанням у репродуктивний цикл;

4. мала кількість розлучень. 1. Традиційна модель сім’ї характерна для …

1. аграрного суспільства;

2. індустріального суспільства;

3. постіндустріального суспільства;

4. це не пов’язано з рівнем розвитку індустрії та виробництва. 1. Репродуктивна функція сім’ї являє собою ….

1. біологічне відтворення населення;

2. надання певного соціального статусу членам сім’ї;

3. отримання психологічного захисту та емоційної підтримки;

4. спільне ведення господарства та надання побутових послуг. 1. Соціально-статусна функція сім’ї являє собою …

1. біологічне відтворення населення;

2. надання певного соціального статусу членам сім’ї;

3. отримання психологічного захисту та емоційної підтримки;

4. спільне ведення господарства та надання побутових послуг. 1. До тенденцій розвитку сім’ї в сучасному суспільстві можна віднести …

1. зменшення кількості розлучень;

2. збільшення середньої тривалості шлюбів;

3. зменшення кількості людей, що проживають у вільному шлюбі;

4. зменшення народжуваності. 1. Засноване на кровній спорідненості, шлюбі чи усиновленні об’єднання людей, пов’язаних спільністю побуту, які спільно проживають і мають спільний бюджет, називається:

1. сім’я;

2. шлюб;


3. друзі;

4. колектив. 1. Моногамія – це шлюб між …

1. одним чоловіком і кількома жінками;

2. однією жінкою і декількома чоловіками;

3. кількома жінками і кількома чоловіками;

4. одним чоловіком і однією жінкою. 1. Неповна сім’я складається з …

1. подружньої пари і залежних від них дітей;

2. подружньої пари, дітей та інших родичів;

3. дитини та одного з батьків;

4. бездітної подружньої пари. 1. Економічна функція сім’ї являє собою:

1. біологічне відтворення населення;

2. спільне ведення господарства та надання побутових послуг;

3. економічну підтримку неповнолітніх та непрацездатних членів сім’ї;

4. соціалізацію молодого покоління. 1. Емоційна функція сім’ї являє собою:

1. біологічне відтворення населення;

2. надання певного соціального статусу членам сім’ї;

3. отримання психологічного захисту та емоційної підтримки;

4. спільне ведення господарства та надання побутових послуг.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка