В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологіяСторінка5/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
#12157
1   2   3   4   5   6
Тема 7 КУЛЬТУРА
1. Поняття та функції культури.

2. Основні елементи культури.

3. Види та форми культури.

4. Культурний шок.


Основні поняття: культура, матеріальна та духовна культура, мова, символи, цінності, норми, технології, панівна культура, субкультура, контркультура, елітарна культура, народна культура, масова культура, етноцентризм, культурний релятивізм, культурний шок.
Теми рефератів та реферативних виступів

 1. Українські культурні універсалії: поняття, зміст, функції.

 2. Культурні риси та цінності сучасного українського студентства.

 3. Сутність та походження масової культури.

4 Молодіжні субкультури в період системних суспільних змін.
Теми есе

 1. Культурне життя мого міста (спостереження за один місяць).

 2. Культура та цінності моєї професії.

 3. Культура та цінності моєї родини.


Додаткові завдання та питання для обговорення

    1. Як, на Вашу думку, змінилися культурні цінності в Україні за останні 100 років (особливо приділіть увагу останніх 20 років)? Чому це сталось?

    2. Поведіть порівняльний аналіз культури України і будь-якого іншого суспільства на Ваш вибір? У чому основна схожість і відмінність між культурами? Що може з'явиться основними причинами конфліктів між членами цих товариств.

    3. Висловіть свою думку про популярність або непопулярність серед сьогоднішньої молоді книг, театру, кіно, використовуючи наукову термінологію (духовна культура, норми, цінності, традиції, мотиви, інтереси)

    4. Інвективи як культурний елемент: позитивні та негативні фукнції в суспільстві.


Тестові завдання


 1. Поняття і речі, які несуть в собі певний сенс, який зрозумілий і має значення для людей однієї культури, називаються ...

1. мова;

2. цінності;

3. символи;

4. норми;

5. традиції.


 1. Різновид культури, норми і цінності якої не тільки відрізняються від загальноприйнятих, але і протистоять їм, називається …

1. панівна культура;

2. масова культура;

3. субкультура;

4. контркультура. 1. Професійну культуру лікарів можна назвати . ..

1. панівною культурою;

2. масовою культурою;

3. субкультурою;

4. контркультурою. 1. Пісні, танці і казки, які створювалися людьми в процесі повсякденної взаємодії, належать до …

1. елітарної культури;

2. контркультури;

3. народної культури;

4. масової культури. 1. Зразки і правила поведінки, виконання яких очікується від членів суспільства і підтримується за допомогою санкцій, називаються …

1. норми;

2. технологія;

3. цінності;

4. символи. 1. Позиція, з точки зору якої, кожна культура – це унікальне явище, і тому вона повинна розглядатися на основі прийнятих в ній стандартів, отримала назву …

1. етноцентризм;

2. атеїзм;

3. культурний релятивізм;

4. атавізм. 1. Система норм і цінностей, які поширені в межах окремої соціальної спільності і відрізняють її від інших, називається …

1. панівною культурою;

2. субкультурою;

3. масовою культурою;

4. контркультурою. 1. Сукупність цінностей, вірувань, традицій і звичаїв, якими керуються більшість членів суспільства, називається …

1. панівна культура;

2. масова культура;

3. субкультура;

4. контркультура. 1. Класичні музика, живопис і література належать до…

1. елітарної культури;

2. контркультури;

3. народної культури;

4. масової культури. 1. Сучасна популярна музика належить до …

1. елітарної культури;

2. контркультури;

3. народної культури;

4. масової культури. 1. Тенденція оцінювати звичаї, цінності і норми інших культур з позиції стандартів власної культури отримала назву …

1. етноцентризм;

2. атеїзм;

3. культурний релятивізм;

4. атавізм. 1. Спосіб виробничої діяльності і знання, які допомагають людям налагодити життя в певних умовах, називається …

1. норми;

2. технологія;

3. цінності;

4. символи. 1. До функцій культури НЕ відноситься:

1. функція соціального контролю;

2. регулятивна функція;

3. функція соціалізації;

4. репродуктивна функція. 1. Цінності, норми, традиції, переконання, моделі поведінки та матеріальні предмети, які разом формують стиль життя людей, отримали назву:

1. культура;

2. суспільство;

3. держава;

4. країна. 1. Конфлікт старих (властивих індивіду як представнику того суспільства, яке він залишив) і нових (характерних для того соціуму, в який він увійшов) культурних норм і орієнтацій, тобто конфлікт двох культур на рівні індивідуальної свідомості має назву:

1. культурні цінності;

2. субкультура;

3. культурний шок;

4. культурна дифузія;

5. культурні норми.


 1. Серед наведених продуктів діяльності вкажіть ті, які не належать до матеріально – предметних:

1. автомобілі;

2. картини;

3. музичні твори;

4. історичні монументи;

5. ювелірні прикраси.


 1. Серед наведених продуктів діяльності вкажіть ті, які не належать до символічно – знакових:

1. ноти;

2. фрески;

3. релігійні норми;

4. наукові статті;

5. верстати.


 1. Основними елементами культури у вітчизняній соціологічній традиції є:

1. мова і цінності;

2. цінності і норми;

3. мова, знання і технології, цінності, норми і ідеологія;

4. потреби, інтереси, мотиви, цілі;

5. ціннісні орієнтації та ідеали.


 1. Система комунікації, яка здійснюється за допомогою звуків і символів і виконує роль ретранслятора культури, – це …

1. ідеологія;

2. мова;


3. установки;

4. ціннісні орієнтації;

5. потреби.


 1. Найбільш значущі предмети, зв’язки, відносини, які є орієнтирами в поведінці людини, мають назву:

1. мотиви;

2. інтереси;

3. цінності;

4. цілі;


5. норми.

 1. Правила поведінки, очікування, і стандарти, які регулюють взаємодію між людьми, вказують на дозволену і недозволену поведінку в певних ситуаціях, мають назву:

1. норми;

2. особистість;

3. соціалізація;

4. мотив;

5. цілі.


 1. Регулятори поведінки людини в найбільш важливих системах соціального життя, які забезпечують цілісність і стійкість суспільства, – це …

1. норми правила;

2. сімейні норми;

3. релігійні норми;

4. норми очікування;

5. економічні норми.


 1. Способи реагування оточуючих на поведінку людини у вигляді заохочення або покарання за невиконання певних норм поведінки мають назву:

1. цінності;

2. цілі;


3. санкції;

4. вимоги;

5. знання.


 1. Санкції бувають:

1. формальні;

2. неформальні;

3. позитивні;

4. негативні;

5. вірними є всі вищевикладені відповіді.


 1. До функції культури можна віднести:

1. адаптацію і соціалізацію;

2. регуляцію поведінки людини;

3. ідентифікацію особистості і інтеграцію людей;

4. світоглядну;

5. вірними є всі вищевикладені відповіді.


 1. Стійкі і найбільш узагальнені норми і принципи суспільних відносин людей, які історично виникають, передаються з покоління в покоління і охороняються силою громадської думки – це …

1. групові інтереси;

2. традиції;

3. ідеологія;

4. мову;


5. знання.

 1. Передача культури здійснюється в процесі:

1. стратифікації;

2. репродукції;

3. соціальної мобільності;

4. соціалізації;

5. трансформації.


 1. Цінності поділяють на:

1. економічні та політичні;

2. матеріальні і духовні;

3. моральні і естетичні;

4. групові та загальнолюдські;

5. вірними є всі вищевикладені відповіді.


 1. Правила, які впроваджуються в життя спеціальною політичною організацією людей, яка має право застосовувати силу, і є зазвичай результатом осмислення, цілеспрямованого планування та офіційної декларації, мають назву …

1. звичаї;

2. закони;

3. подання;

4. моральні норми;

5. порядки.


 1. Для освоєння цієї культури, як правило, потрібна певна підготовка, накопичений "культурний капітал", що передує підготовка і освіта, естетичне виховання. Вона не має широкого поширення. Це – характеристика …

1. елітарної, "високої" культури;

2. масової культури;

3. народної культури;

4. девіантної культури;

5. іноземної культури.


 1. Модифікації культури відповідно до вікових, професійних, класових, територіальних та інших особливостей різних груп людей – це …

1. масова культура;

2. контркультура;

3. антикультура;

4. народна культура;

5. субкультура.


 1. Ця культура не формується стихійно в процесі повсякденної взаємодії і не передається з покоління в покоління. Вона створюється "професіоналами", спеціалізованими організаціями. Її зразки призначені для "споживання" найширшими верствами населення, вона демократична і існує, головним чином, для розваги, заповнення дозвілля. Це – характеристика …

1. елітарної, "високої" культури;

2. масової культури;

3. народної культури;

4. девіантної культури;

5. іноземної культури.


 1. Чим відрізняються норми правові від норм моральних?

1. наявністю санкцій;

2. сферою суспільного життя (політична, економічна, культурна.), яку регулюють норми;

3. рівнями інформованості людей про зміст норм;

4. характером суб’єкта, який є джерелом відповідних норм;

5. важливістю їх для особистості.


 1. Який з елементів культури є її «ЯДРОМ»:

1. ідеологія;

2. мова;


3. знання;

4. цінності;

5. правила.


 1. Яке визначення культури є найбільш загальним і універсальним?

1. це все те, що має штучне походження, створюється людьми, успадковується новими поколіннями, накопичується в історичному процесі;

2. культура це вміння поводитися з іншими людьми в різних ситуаціях, у т.ч. і в кризові періоди;

3. це правила «гарного тону», які є зразком для пересічної людини і можуть бути предметом виховання в сім’ї та школі;

4. це синонім цивілізації, тип суспільства або стародавнього поселення;

5. це матеріальні, технічні досягнення людства.


 1. В яких основних формах може виступати культура?

1. культура побутова і культура політична;

2. культура праці і культура дозвілля;

3. культура матеріальна і культура духовна;

4. культура фізична і культура сексуальна;

5. панівна культура і економічна;


 1. Норма вітатися при зустрічі зі знайомими є прикладом …

1. моральних норм;

2. законів;

3. естетичних норм;

4. релігійних норм;

5. норм кримінального права.


 1. Будь-який предмет, матеріальний або ідеальний, ідея або інститут, предмет справжній, або уявний, щодо якого індивіди або групи займають оціночну позицію, приписують йому важливу роль в своєму житті і відчувають постійне прагнення володіти ним, має назву …

1. символ;

2. скарб;

3. цінність;

4. святиня;

5. значення


 1. На базі спільних цінностей, норм і уявлень культура об’єднує людську спільність. Це характеристика …

1. ідентифікаційної функції культури;

2. адаптаційної функції культури;

3. інтеграційної функції культури;

4. регулятивної функції культури;

5. легітимаційної функції культури.


 1. Культура безпосередньо пов’язана зі створенням орієнтирів людських дій завдяки системі норм і правил. Це характеристика …

1. ідентифікаційної функції культури;

2. адаптаційної функції культури;

3. інтеграційної функції культури;

4. регулятивної функції культури;

5. легітимаційної функції культури.


 1. Первинна реакція індивідуальної або групової свідомості на зіткнення індивіда або групи з іншої культурної реальністю має назву …

1. культура;

2. інновація;

3. ретрансляція;

4. культурний шок;

5. адаптація.


 1. Яка з характеристик культури помилково відображає її властивість?

1. культура не передається за допомогою навчання, а успадковується генетично;

2. культура забезпечує адаптацію людини до соціального і природного середовища;

3. культура соціальна;

4. культура забезпечує задоволення потреб;

5. культура інтеграційна, цілісна.


 1. Засіб, за допомогою якого люди передають один одному ідеї, інформацію, погляди і емоції, створюють культуру і передають її з покоління в покоління – це:

1. норми;

2. цінності;

3. ідеологія;

4. мова;


5. знання.

 1. Це – дії або об’єкти, які сприймаються суспільством як еквівалент чогось іншого. Вони позначають різні речі, які однаково розуміють різними людьми. Це своєрідний код, який містить певний сенс або свого роду стенограма для позначення навколишнього нас світу. Про що йде мова?

1. про знання;

2. про навички;

3. про символи;

4. про цінності;

5. про норми.


 1. Це властиві тій або іншій культурі уявлення про те, до чого слід прагнути, це духовні орієнтири, які задають загальну стратегію поведінки індивіда в суспільстві. Про що йде мова?

1. про знання;

2. про навички;

3. про символи;

4. про цінності;

5. про норми.


 1. Чітко сформульовані і зафіксовані в документах норми мають назву …

1. формальні;

2. неформальні;

3. економічні;

4. моральні;

5. традиційні.


 1. Який з наведених об’єктів відноситься до матеріальної культури?

1. ритуал;

2. свято;

3. наукове відкриття;

4. картина;

5. релігійна норма.


 1. Культура забезпечує пристосування до середовища – природного, історичного, психологічного. Це характеристика:

1. ідентифікаційної функції культури;

2. адаптаційної функції культури;

3. інтеграційної функції культури;

4. регулятивної функції культури;

5. функції соціального контролю.


 1. Ситуація конфлікту між звичними для індивіда цінностями, нормами, мовою, повсякденними практиками, характерними для того середовища, яку він покинув, і тими цінностями, нормами, мовою, повсякденними практиками, що характерні для нової середовища, в якій він опинився має назву …

1. інновація;

2. революція;

3. культурний шок;

4. індикація;

5. адаптація.


 1. Яка з характеристик культури помилково відображає її властивості?

1. культура передається за допомогою навчання;

2. культура прищеплюється вихованням;

3. культура не соціальна, а біологічна;

4. культура забезпечує задоволення потреб;

5. культура інтеграційна, цілісна.


Тема 8. СУСПІЛЬСТВО ТА СОЦІАЛЬНІ ЗМІНИ
1. Поняття суспільства. Суспільство як соціальна система.

2. Поняття соціальних змін та їх види.

3. Концепції соціальних змін та модернізації.
Основні поняття: суспільство, соціальна система, соціальні зміни, соціальний розвиток, еволюція, революція, доіндустріальне, індустріальне, постіндустріальне суспільство, модернізація, глобалізація.
Теми рефератів та реферативних виступів


 1. Головні етапи та тенденції трансформації українського суспільства.

 2. Теорія модернізації та неоднаковість шляхів суспільного розвитку.

 3. Сучасна теоретична дискусія про соціальні зміни.

 4. Вплив сучасних технологій на розвиток суспільства.

 5. Зміни в сучасному суспільстві.

 6. Переваги та недоліки глобалізації


Теми есе

 1. В чому полягає особливість модернізації українського суспільства?

 2. Можливо чи ні українське суспільство назвати “масовим суспільством”?

 3. Глобалізація для України: загрози та переваги.

 4. Чи може відбутися планетна цивілізація?

 5. Соціальний розвиток: соціальна революція чи соціальна еволюція?


Додаткові питання для обговорення

1. Ви потрапили на нежилі острів, з іншими чоловіками і жінками різного віку, професій, національностей. Розбитися на 2 команди і створити модель суспільства. Звернути увагу на наступні положення.

• Розподіл гендерних ролей

• Типи сімей, механізм їх створення, виховання дітей

• Ставлення до проституції і гомосексуалізму

• Контроль за девіантною поведінкою і покаранням

• Релігійне питання

• Освіта


• Економіка (ринкова або планова, податки, бюджет)

• Структура і механізм управління суспільством

• Культурне життя, спорт
Тестові завдання


 1. Суспільство – це: (виберіть із запропонованих варіантів той, що, на Ваш погляд є правильним):

а) людська спільнота, що забезпечує реалізацію потреб людини у спілкуванні;

б) сукупність взаємовідносин та взаємодій, що історично склалися, взаємодій та форм об’єднань людей, що відображує їх всебічну залежність одне від одного, яка регулюється законами, звичаями та встановлюється соціальними інститутами;

в) соціум у виокремленні механізмів взаємовідносин між його членами та взаємодії.

2. Головними ознаками суспільства не являються (виберіть 2 ознаки, що не відносяться до суспільства):

а) ця спільнота не являється частиною більш великої системи;

б) вона має власну територію;

в) вона має назву і власну історію;

г) вона розвивається за рахунок надходжень із інших територій та інших великих спільнот;

д) воно має власну систему управління;

е) воно існує не більше ніж життя окремого члена суспільства;

ж) воно має загальну для своїх членів систему цінностей, традицій та нравів.


3. До широкого розуміння поняття «суспільство» відноситься (оберіть вірне висловлювання):

а) окреме суспільство, яке розглядається у межах його територіальних кордонів та політичного устрою;

б) сукупність суспільств зі сходним політичним устроєм;

в) світова спільнота, що об’єднує людство у його цілісності;

г) сукупність держав або країн, об’єднаних на загальних принципах та ідеях.

4. Вузьке розуміння поняття «суспільство» включає в себе:

а) окремо взяте суспільство у сукупності його територіальних кордонів та політичного устрою;

б) це соціальний інститут, який покликаний регулювати соціальну взаємодію членів суспільства;

в) це територія, що має визнані кордони та така, що користується державним суверенітетом.5. Основними характеристиками суспільства як системи є: (виберіть 2 таких, що не характерні для суспільства):

а) цілісність;

б) сталість структурно-функціональної організації;

в) самодостатність та схильність до саморозвитку;

г) незмінність форм розвитку;

д) зв’язок із зовнішнім середовищем;

е) відсутність варіантів розвитку;

ж) варіативність розвитку в певних межах;

з) компенсаторність, як взаємний зв’язок між виконуваними функціями;

і) багаторівневість.6. Складовими елементами суспільства є (оберіть 5 елементів, що створюють суспільну структуру):

а) соціальна взаємодія;

б) соціальні відносини та зв’язки;

в) окрема система управління;

г) соціальні норми та цінності;

д) особистості та соціальні групи;

е) соціальні організації та інститути.

7. Співвіднесіть назву рівня суспільства з його характеристикою:

1. Глобальний рівень а) рівень суспільства в цілому;

2. Макрорівень б) рівень окремого індивіда;

3. Мезорівень в) світ система;

4. Мікрорівень г) рівень соціальних груп.

8. Які сфери (основні підсистеми) включає в свою діяльність суспільство? (Обрати 4 вірні відповіді):

а) політичну; д) соціальну;

б) наукову; е) військову;

в) економічну; ж) духовну.

г) культурну;

9. Ці сфери життєдіяльності між собою (виберіть правильну відповідь):

а) не пов’язані між собою;

б) органічно пов’язані;

в) мають нестійкі зв’язки, що обумовлено їх природою.10. За Т. Парсонсом, сфери життєдіяльності суспільства виконують певні функції (співвіднесіть їх):

1. економічна (економіка); а) відтворення соціальної структури;

2. політична (політична система); б) ціледосягнення;

3. соціальна (інститути та звичаї); в) інтеграції;

4. духовна (віра, мораль, тощо); г) здібність до адаптації.

11. Соціологія як наука під поняттям «суспільство» розуміє (визначте одне вірне твердження):

а) об’єднання людей, що характеризується загальною територією їх проживання, цілісністю й стійкістю, самовідтворенням та певним рівнем культури;

б) соціальну систему, що має певну структуру, універсальні властивості, зв’язки й стани;

в) людську спільноту, що утворюють люди, а якій вони живуть.12. Чи може окрема сфера функціонування суспільства включати до свого складу інші? Оберіть вірну відповідь.

а) може;


б) може, але тільки в окремих випадках;

в) не може.13. Соціальні зміни – це (який варіант відповіді, на Вашу думку, є правильним)?

а) перехід соціальних систем, спільнот, інститутів і організацій з одного стану в інший;

б) будь-які зміни, що пов’язані зі суспільством,

в) зміни, що відбуваються у певній сфері суспільного життя.14. Соціальні зміни передбачають (оберіть зайве ствердження):

а) зміну характеристик процесів соціальної стратифікації;

б) перетворення у соціальних спільнотах;

в) зміни у динаміці соціальних процесів;

г) зміни темпів економічного розвитку;

д) зміни у функціонуванні соціальних інститутів;

е) зміни характеристик взаємодії соціальних організацій.

15. Соціальний розвиток – це (виберіть речення, що дає правильну відповідь):

а) соціальні зміни взагалі;

б) оцінка перебігу соціальних змін;

в) констатація факту соціальних змін;

г) соціальні зміни спрямовані у бік вдосконалення та поліпшення;

д) наслідок планомірних або спонтанних перетворень у суспільстві.

16. Співвіднесіть рівні соціальних змін та їх характеристики:

а) рівень особистісних і міжособистісних відносин; 1. зростання бідності;

б) рівень організацій та інститутів; 2. поява середнього класу;

в) рівень малих та великих соціальних груп; 3. зміна умов отримання освіти;

г) рівень глобальний. 4. лібералізація статевої моралі.
17. Соціальні зміни відрізняються за видами, які виділяються (визначте зайві критерії):

а) за інтенсивністю актів взаємодії;

б) за рівнем відповідності загальному плану соціальних змін;

в) за сутнісними характеристиками соціальних зв’язків;

г) за спрямованістю соціальної взаємодії;

д) за ступенем активності соціальних зв’язків.18. За сутністю характеристик соціальних зв’язків відокремлюють типи соціальних змін. Визначте два зайвих типи.

а) мотиваційний; г) технологічний;

б) процесуальний; д) функціональний;

в) глобальний е) структурний.19. За соціальною спрямованістю виділяють такі типи соціальних змін. Визначте два зайвих типи.

а) революційні; д) імітаційні;

б) еволюційні; е) глибинні;

в) зверхні; ж) прогресивні;

г) регресивні; з) інноваційні.

20. Імпульсами для здійснення соціальних змін слугують (оберіть три правильних відповіді):

а) діяльність органів соціального управління;

б) воля верховної влади;

в) соціальні протиріччя та конфлікти;

г) розуміння суспільством необхідності змін;

д) зовнішні чинники (екологічна криза, тощо);

е) слідування зразкам змін у інших суспільствах.

21. Соціально-адекватне управління – це (визначте зайві характеристики):

а) високоефективна модель соціального управління;

б) модель, орієнтована в майбутнє соціуму;

в) модель, адаптована до умов конкретного соціуму;

г) найменше витратна в процесі реалізації модель;

д) спрямоване на самоорганізацію;

е) максимально повне використання потенціалу суспільства;

ж) модель, що резонує ментальним характеристикам соціуму;

з) модель, що акумулює управлінські зусилля.

22. Суб’єктивні чинники соціальних змін пов’язуються з (оберіть вірну відповідь):

а) послідовною політикою керівництва;

б) помилками у виборі методів здійснення змін;

в) свідомою діяльністю індивіда та людей, що орієнтовані на його позицію.23. Об’єктивні чинники соціальних змін виникають в наслідок дії (оберіть вірну відповідь):

а) великих соціальних груп;

б) всього, що не пов’язане з дією окремих індивідів;

в) незалежно від волі та свідомості людей.24. Соціальні зміни відбуваються внаслідок (вкажіть неправильну відповідь):

а) причинно-наслідкової залежності усіх соціальних явищ;

б) сприятливого збігу обставин;

в) природного відбору.25. Причини, які породжують соціальні зміни, пов’язуються з (яке ствердження, на Ваш погляд, не є вірним?)

а) технічним прогресом та розвитком технологій;

б) змінами виробничих відносин;

в) змінами у свідомості суспільства в цілому;

г) змінами державного устрою.

26. У сучасній соціологічній науці виділяють такі концепції соціальних змін (виберіть 2 неправильних, на Вашу думку, відповіді):

а) теорії еволюційного розвитку суспільства;

б) теорії, що розглядають вплив неземного розуму;

в) теорії революційного розвитку суспільства;

г) теорії, що поєднують еволюційний та революційний моделі розвитку;

д) теорії культурно-історичних типів.


27. Співвіднесіть типи суспільств та різновид соціального ресурсу, що визначає соціальний статус індивіда:

а) доіндустріальне; 1. гроші;

б) індустріальне; 2. знання;

в) постіндустріальне 3. влада.28. Співвіднесіть найбільш впливову соціальну групу зі стадіями розвитку суспільства:

1. доіндустріальне; а) промисловці, банкіри;

2. індустріальне; б) менеджери, вчені;

3. постіндустріальне в) землевласники, духовенство.29. Співвіднесіть основний виробничий ресурс з відповідною стадією суспільного розвитку:

а) доіндустріальне; 1. знання;

б) індустріальне; 2. земля, природна сировина;

в) постіндустріальне 3. капітал.30. Співвіднесіть притаманний рівень освіти з конкретною стадією розвитку суспільства:

а) доіндустріальне; 1. більшість членів суспільства є безграмотні;

б) індустріальне; 2. загальна середня, розповсюдження вищої освіти;

в) постіндустріальне 3. розповсюдження професійної освіти.31. Кому належить авторство концепції п’яти суспільно-економічних формацій (первіснообщинної, рабовласницької, феодальної, капіталістичної, комуністичної)? Оберіть вірну відповідь.

а) Д. Белл, А. Турен; в) К. Маркс, Ф Енгельс;

б) Р. Арон, У Ростоу; г) М. Данилевський, А. Тойнбі.

32. Внаслідок соціальної революції здійснюється (вкажіть правильну відповідь):

а) зміна влади у суспільстві;

б) перерозподіл власності на засоби виробництва;

в) корінний якісний переворот у всій соціально-економічній та політичній системі суспільства;33. За теорією М. Данилевського, культурно-історичні типи розрізняються за сполученням в них основних чотирьох елементів. Визначте зайвий елемент:

а) релігійний; г) технологічний;

б) політичний; д) економічний.

в) культурний;34. У якому одному культурно-історичному типі, за М. Данилевським, поєднуються усі (чотири) основних елементи (релігійний, політичний, культурний, економічний)?

а) європейському; д) слов’янському;

б) грецькому; е) індійському;

в) романо-германському; ж) китайському.

г) римському;

35. За А. Тойнбі, всесвітня історія – це (виберіть вірне, на Вашу думку, ствердження):

а) відтворення та загибель регіонально несумісних одна з одною цивілізацій;

б) безперервне зростання рівня культурного розвитку;

в) послідовна зміна стадій суспільного розвитку від традиційної до постіндустріальної.36. Під модернізацією суспільства розуміється (знайдіть правильну відповідь):

а) надбання суспільством певних ознак, що притаманні сучасності;

б) перехід до більш високорозвинутого типу суспільства шляхом комплексних реформ подовжених у часі;

в) зміна сутності та форм функціонування основних соціальних інститутів у відповідь на виклик часу.37. Розрізняються певні типи модернізації. Які з цих два ствердження є правильними?

а) органічна модернізація, яка є результатом власного розвитку та підготовлена всім ходом попередньої еволюції;

б) неорганічна модернізація, яка є відповіддю на виклики з боку більш розвинених країн;

в) синтетична модернізація, що поєднує та одночасно реалізує органічний та неорганічний типи.38. Досягнення успіху в процесі модернізації українського суспільства можливо за певних умов. Оберіть чотири правильних положення, що розкривають такі умови:

а) своєчасність модернізаційних заходів;

б) достатній кількості представників середнього класу;

в) підтримка з боку країн-партнерів;

г) організаційних дій з боку центральної влади;

д) широкої соціальної підтримки широких верств населення.39. Яка ознака не є характерною для індустріального суспільства?

а) машинне виробництво;

б) інтенсивна соціальна мобільність;

в) станова ієрархія;

г) соціально-класова стратифікація.

40. Поняття, що характеризує певну територію з державним кордоном, яка користується суверенітетом – це :

а) держава; г) соціальний простір;

б) країна; д) соціальна спільнота;

в) суспільство; е) територіальна громада.41. Визначте, хто є автором теорії, за якою суспільства відрізняються (класифікуються) за провідними відношеннями власності та засобу виробництва матеріальних благ:

а) А. Белл; г) А. Турен;

б) К. Маркс; д) Е. Фромм.

в) У. Ростоу;42. Яким, на Ваш погляд, є сучасне українське суспільство?

а) аграрним; в) індустріальним;

б) традиційним; г) постіндустріальним.

43. Що, з Вашої точки зору, не є чинником стабільності в суспільстві? Оберіть три варіанти відповіді.

а) виражена соціальна диференціація;

б) сформована політична нація;

в) система державних інституцій;

г) боротьба політичної опозиції за владу;

д) завершений розподіл власності;

е) поліетнічність;

ж) стала правова система;

з) наявність національної ідеї.

44. Яка ознака не є притаманною традиційному (доіндустріальному) суспільству?

а) розпочато розвиток ринкових відносин;

б) культура, заснована на традиційних та релігійних цінностях;

в) перевагає застосування фізичної сили людини та тварин;

г) розвинута професійна структура;

д) аграрний сектор економіки є домінуючим.45. У традиційному суспільстві родина була провідною виробничо-господарською одиницею, а в індустріальному – розподільно-споживчою. Який вид соціальних змін ілюструє цей приклад?

а) структурні; г) циклічні;

б) функціональні; д) мотиваційні.

в) процесуальні;46. Що не є притаманним постіндустріальному суспільству? Оберіть одну неправильну відповідь.

а) перетворення науки в виробничу силу;

б) розширення прав особистості та інтересів меншин;

в) розповсюдження телекомунікаційних систем;

г) початок широкого використання машинного виробництва;

д) зростання значущості інституту освіти.


47. Співвіднесіть критерії суспільного прогресу з іменами вчених, що їх запропонували:

а) ускладнення соціальної організації суспільства; 1. У. Ростоу;

б) зміни у системі соціальних зв’язків; 2. К. Маркс;

в) зміни характеру виробництва та споживання; 3. У. Спенсер;

г) зростання продуктивності праці 4. Ф. Теніс

48. Що, на Ваш погляд, не є притаманним доіндустріальному суспільству?

а) переважно монархічний державний устрій;

б) станова система стратифікації;

в) промислове виробництво;

г) успадкування соціальних статусів та видів зайнятості населення;

д) обмеження соціальної мобільності.49. За яким критерієм суспільства розподіляють на прості та складні? Оберіть одну правильну, на Ваш погляд, відповідь.

а) наявність писемності;

б) чисельність рівнів управління;

в) спосіб виробництва;

г) наявність системи цінностей та норм.

50. Положення про те, що суспільство складається з двох взаємопов’язаних частин – базису та надбудови, при цьому базис визначає характер та напрям розвитку надбудови, сформульовано:

а) в теорії Р. Арона; г) в теорії К. Маркса;

б) в теорії А. Турена; д) в теорії О. Шпенглера.

в) в теорії Ф. Теніса;Правила написання і Критерії оцінювання есЕ

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка