В. Бурега, Н. О. Ляшенко соціологіяСторінка6/6
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.36 Mb.
#12157
1   2   3   4   5   6Ціль написання есе полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального апарату соціології та уміння використовувати соціологічну уяву для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві.

Великий енциклопедичний словник визначає есе як «варіант філософської, літературно-критичної, історико-біографічної, публіцистичної прози, що поєднує у собі підкреслено індивідуальну позицію автора з невимушеним, часто парадоксальним викладенням матеріалу, орієнтованим на розмовну мову».Відмітними рисами есе є:

 • образність;

 • афористичність;

 • парадоксальність;

 • яскраво виражена авторська позиція.

Для передачі особистого сприйняття автор есе залучає численні приклади, проводить паралелі, підбирає аналогії й використовує асоціації.

Зміст есе по соціології полягає в критичному аналізі підходів і точок зору по одній із соціальних проблем. Тому в есе повинні бути висвітлені наступні питання: • теоретичний зміст проблеми с точки зору різних підходів;

 • соціальний зміст проблеми, чим пояснюється посилена увага їй сьогодні, або, навпаки, відсутність такої уваги;

 • перспективи вивчення й рішення проблеми.

Правила оформлення есе:

 1. Текс набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.

 2. Обсяг роботи – 4000-6000 тисяч знаків (без пробілів) або 2-5 сторінок.

 3. На першому аркуші необхідно обов'язково вказати назву есе, прізвище, ім'я й групу автора. Текст можна починати писати відразу.

 4. Наприкінці роботи необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти та інші джерела інформації.

Процедура оцінювання есе спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати балі у 5-бальну систему оцінок.


Критерії оцінювання есе

Критерії оцінювання

бали

1

Змістовність (широта й повнота викладання теми)

2

2

Формулювання проблеми в соціологічних термінах

2

3

Структурованість і відповідність заданій темі

2

4

Коректне використання соціологічного категоріального апарату

2

5

Наявність емпіричних матеріалів, що підтверджують точку зору автора

2

6

Аналітичні елементи в роботі

2

7

Наявність авторської позиції

2

8

Ясність, логічність письмового викладу матеріалу, відповідність стилю викладання даному жанру роботи

2

9

Уміння стисло, логічно й повно представити роботу, зацікавити аудиторію

2

10

Уміння точно й змістовно відповісти на питання

2
Підсумковий показник (у балах)

20
Оцінка за 5-бальною шкалою


Правила написання та КРИТЕРІЇ оцінювання реферату.
Ціль написання реферату полягає в перевірці успішності засвоєння студентами категоріального та понятійного апарату соціології та уміння застосовувати його для аналізу явищ і процесів, що відбуваються у суспільстві..

Реферат (лат. refero — доношу, повідомляю, переказую) — стислий переказ змісту матеріалу, зроблений на основі критичного огляду відповідних джерел інформації (наукових праць, підручників, матеріалів періодичної преси, Інтернет-ресурсів ).

Тобто, реферат є адекватним за змістом переказом первинного тексту. Реферат відображає головну інформацію першоджерела. Реферат повинен бути інформативним, об'єктивно передавати інформацію, відрізнятися повнотою викладу, а також коректно оцінювати матеріал, що міститься в першоджерелі.Розрізняють два види рефератів: продуктивні й репродуктивні. Репродуктивний реферат відтворює зміст первинного тексту. Продуктивний – містить творче або критичне осмислення джерела (або джерел), що реферується.

На відміну від есе реферат має наступні ознаки:

 • зміст реферату повністю залежить від змісту джерела, що реферується;

 • реферат містить у собі точний переказ основної інформації без перекручувань і суб'єктивних оцінок.

Реферат має певну структуру:

 1. Вступ. У вступі обґрунтовується вибір теми, її актуальність, розкривається проблематика обраної теми. Також у вступі можуть бути наведені вихідні дані тексту, що реферується (назва, де опублікована, у якому році), відомості про автора (Ф.И.О., спеціальність, учений ступінь, учене звання).

 2. Основна частина. Вона містить у собі зміст тексту, що реферується, приводяться основні тези, вони аргументуються.

 3. Висновок. Робиться загальний висновок по проблемі, заявленій у рефераті.

 4. Список використаної літератури (не менш 5 джерел).

Правила оформлення реферату:

 1. Текс набирається на комп'ютері (Times New Roman 14, полуторний інтервал) або (у крайньому випадку) пишеться розбірливим почерком.

 2. Обсяг роботи – 15000-25000 тисяч знаків (без пробілів) або 10–15 сторінок.

 3. На першому аркуші обов'язково вказати назву реферату, прізвище, ім'я й групу автора. На другому – план. На третьому – починається текст. На останньому необхідно привести список використаної літератури, посилання на веб-сайти й інші джерела інформації (література – за абеткою, Інтернет джерела – наприкінці).

Процедура оцінювання есе спирається на десять показників. Кожний показник оцінюється за шкалою від 1 до 10. Максимальний бал, таким чином, становить 100. Це дозволяє перерахувати балі у 5-бальну систему оцінок.

Критерії оцінювання рефератів

Критерії оцінювання

бали

1

Оформлення робіт: тест на відповідність до вимог кафедри
2

Структурованість роботи (наявність чіткого плану) і валідність (відповідність структури змісту теми)
3

Чітке визначення актуальності, об’єкту, предмету, цілі, завдань, проблеми, що освітлюються у рефераті
4

Змістовність (широта і повнота висвітлення теми)
5

Коректне оформлення цитування
6

Бібліографія роботи (кількість і якість, новизна використаних джерел)
7

Наявність емпіричної частини
8

Наявність схем, таблиць, діаграм, моделей та вміння їх інтерпретувати й аналізувати
9

Вміння стисло, логічно і повно доповісти про результати дослідження
10

Вміння точно і змістовно відповідати на питанняПідсумковий показник (у балах)Оцінка за 5-бальною шкалою

Тематика групових проектів (колажів)
1. Соціальні статуси і ролі жителя сучасного міста

Виділити основні статуси і ролі жителів міст, охарактеризувати їх типи. Проаналізувати фактори, які визначають можливість людини займати той чи інший статус. Розглянути статусні та рольові набори чоловіків і жінок, проаналізувати як змінюються статуси городян з віком. Проілюструйте свій виступ.

2. Проституція і повії (або наркоманія і наркомани)

Історія розвитку проституції, проституція в сучасному світі (в тому числі і в Харкові), проблема легалізації проституції, соціальні наслідки проституції, соціальний портрет повій (історичний зріз). Проілюструйте свій виступ.

3. Соціальна структура м. Харкова.

Виділіть основні соціальні зони міста (можна на прикладі Харкова), проілюструйте свій виступ. За якими ознаками виділяються зони і чому. Як змінювалося місто з плином часу (наприклад, за останні 100 років) і чому.

4. Соціологія поколінь

Розгляньте стилі поведінки людей різного віку. Якими рисами характеризується соціальна взаємодія людей різного віку. З'ясуйте, які предмети, події. Особистості значимі для людей різних поколінь? Чи існує різниця і в чому вона полягає? Якими соціальними причинами вона обумовлена? Проілюструйте свій виступ.

5. Гендерні стереотипи

Що таке стереотип, як він формується, що таке гендерні стереотипи, яким чином вони формуються і розповсюджується. Реклама як один з трансляторів стереотипів. Відображення гендерних стереотипів в рекламі (різні види). Вплив стереотипів на поведінку. Проілюструйте свій виступ.

6. Етнічні групи сучасної України.

Охарактеризувати Україну в етнічному плані. Яким чином сформувалася сучасна ситуація. Описати основні етнічні групи (території), виділити основні етнічні проблеми (як України в цілому, так і окремих регіонів). Розробити свій прогноз міжетнічних відносин.

7. Інститут освіти в Україні та за кордоном

Описати інститут освіти в Україні та різних країнах, виділити основні плюси і мінуси різних систем освіти, основні проблеми освіти в Україні та способи боротьби з ними, перспективи освіти в Україні.

8. Сім'я в сучасній Україні і світі

Описати типи сімей сучасної України, поширення різних типів сім'ї по регіонах України. Статистика в сфері сімейних відносин. Спосіб життя сімей в Україні та в світі. Соціальна політика в сімейній сфері, проблеми сімей та шляхи їх вирішення.

9. Молодіжні субкультури

Опишіть діючі серед молоді субкультури. Продемонструйте їх основні особливості. Опишіть соціальний портрет цих груп. Які ознаки свідчать про існування окремої субкультури, чому виникають субкультури (і в молодіжному середовищі зокрема), які з них можна віднести до контркультуру? Проілюструйте свій виступ.

10. Пам'ятники, як відображення соціального духу часу.

Розгляньте пам'ятники міста Харкова, поставлені в різні періоди його існування. Яким людям або пам'ятних дат вони присвячені? З чим це пов'язано? На які соціальні групи вони, в першу чергу, спрямовані. Які культурні цінності та ідеї висловлює.

11. Прояви глобалізації в Україні та світі.

Поняття глобалізації та антиглобалізації, ілюстрація проявів глобалізації і антиглобалізації в Україні і в світі, причини та наслідки глобалізації.

12. Мода і модне споживання

Історія розвитку проституції, проституція в сучасному світі (в тому числі і в Харкові), проблема легалізації проституції, соціальні наслідки проституції, соціальний портрет повій (історичний зріз). Проілюструйте свій виступ.

13. Вільний час сучасного жителя України

Визначте поняття «вільний час». Використовуючи дані соціологічних досліджень і статистики, спостережень ваших знайомих опишіть структуру і зміст вільного часу основних вікових груп в сучасній Україні. Порівняйте проведення вільного часу в сучасній Україні і в Україні 40-50 років тому (60-70 рр ХХ ст); порівняйте проведення вільного часу в сучасній Україні і в розвинених країнах Заходу. Проілюструйте свій виступ.

14. Агенти соціалізації в сучасному українському суспільстві

Дайте визначення поняттю «агенти соціалізації», покажіть, хто або що виконує обов'язки агентів соціалізації в українському суспільстві. Виділіть агентів первинної та вторинної соціалізації. У чому полягають їх функції на кожному з етапів соціалізації. Охарактеризуйте специфіку впливу кожного з них на особистість. Проілюструйте свій виступ.

15. Телебачення як агент соціалізації

Описати процес виникнення телебачення і історію його розвитку. Які зміни відбулися в суспільстві з виникненням телебачення? Чому телебачення вважається агентом соціалізації? Які особливості впливу телепрограм на особистість (соціальні риси людини), їх потреби, інтереси, цінності, зразки поведінки, погляди на етапах первинної та вторинної соціалізації. Проілюструйте свій виступ.

15. Середній клас в Україні і в світі

Пояснити що таке середній клас. Проаналізувати причини його появи. Виділити функції. Пояснити, чому розвинений середній клас вважається чинником стабільності суспільства. Виділити критерії за якими людей можна віднести до середнього класу. Описати середній клас України, використовуючи дані соціологічних досліджень і статистики. Чим цінності і спосіб життя середнього класу відрізняється від цінностей і способу життя інших верств суспільства. Проілюструйте свій виступ.

16. Стилі життя основних соціально-класових груп сучасного суспільства

Опишіть соціально-класові групи українського і розвиненого західного суспільства. Розгляньте і порівняйте їх стилі життя. Чим вони займаються? Яке мають освіту? Яке маю житло і майно? Як використовують свій вільний час, де і як відпочивають? Де навчаються їхні діти? Як різні групи впливають на розвиток суспільства? Як до них ставляться інші люди? Проілюструйте свій виступ.

17. Реклама як відображення гендерних стереотипів

Що таке стереотип, як він формується? Що таке гендерні стереотипи, яким чином вони формуються і поширюються? Вплив стереотипів на поведінку людини в різних сферах суспільства. Реклама як один з трансляторів стереотипів. Відображення гендерних стереотипів в рекламі (різні види реклами). Проілюструйте свій виступ.

18. Особливості менталітету українця в народному фольклорі

Що таке менталітет? У чому відбиваються особливості менталітету. Що таке фольклор, як у фольклорі відбивається менталітет. Які основні риси українців ми бачимо завдяки народній творчості. Проілюструйте ці риси прислів'ями, приказками, казками, анекдотами. Порівняйте національні риси українців та інших слов'янських народів (наприклад росіян, білорусів, поляків), використовуючи народну творчість цих народів. Можна також провести порівняння українців з яким-небудь іншим народом на ваш вибір. Проілюструйте свій виступ.

19. Видатна особистість як символ епохи.

Порівняйте портрети відомих людей різних епох. Особливу увагу приділіть радянських часу і сучасної української дійсності. Проаналізуйте, чи відрізняються біографією, соціальним статусом, родом занять, впливом на суспільство, поведінкою видатні особистості в різні епохи і в різних частинах світу: в розвинених країнах Західної Європи, США, на Сході, в Росії і в Україні. Використовуючи дані соціологічних досліджень, власні спостереження, спостереження своїх друзів. Батьків, бабусь і дідусів визначте, чи є у сучасних українців герої, до яких епох вони відносяться, чи є у сучасної особистості ідеали. Проілюструйте свій виступ.

20. Прояви глобалізації в Україні та світі.

Поняття глобалізації та антиглобалізації. З чим пов'язана поява глобалізації. Яким чином глобалізація позначається на культурі різних суспільств в тому числі і на українській культурі. Чи існує вплив української культури на культуру інших країн (в тому числі розвинених країн Заходу). Які наслідки глобалізації для світу взагалі і для України зокрема. Проілюструйте свій виступ.Навчально-методичне видання
БОЛОТОВА Вікторія Олександрівна

БУРЕГА Валерій Васильович

ЛЯШЕНКО Наталя Олександрівна

СОЦІОЛОГІЯ

Посібник для самостійної роботи студентів

усіх спеціальностей денної форми навчання

та дистанційного навчання

Під заг. ред. проф. Буреги В. В.

Відповідальний за випуск В. В. Бурега

Роботу до видання рекомендував А.В.Кіпенський
Редактор

Комп’ютерна верстка О. С. Курандо

План 2016 р., поз
Підп. до друку 30.06.2016 р. Формат 60х84 1/16. Папір офсетний.

Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк.

Наклад 50 прим. Зам. № Ціна договірна

_______________________________________________________________

Видавничий центр НТУ “ХПІ”. 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 3657 від 24.12.2009 р.

________________________________________________________________

Надруковано у копі-центрі «МОДЕЛІСТ»

(ФО-П Миронов М.В., Свідоцтво ВО4№022953)

М. Харків, вул. Червонопрапорна, 3 літер Б-1Тел. 7-170-354

www.modelist.in.ua
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
sites -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
sites -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
sites -> С. Ю. Кривошеєв (ініціали та прізвище)
sites -> Навчальна робота
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (французька)»
sites -> Правила оформлення І порядок подання статей у вісник нту «хпі» загальні вимоги
sites -> Введение в специальность
sites -> Робоча програма «Іноземна мова (німецька)»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка