В. Ф. Живодьор ректор соіппо, доцент, заслужений учитель УкраїниСторінка1/13
Дата конвертації03.11.2017
Розмір3.42 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Міністерство освіти та науки України

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Національний Університет Києво-Могилянська Академія

(кафедра політології)

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ)

Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ)

Новосибирский государственный педагогический университет

(г.Новосибирск, РФ)

Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ)

Институт управления (г.Астана, Казахстан)

EMCO, the world's top provider of CNC training and advanced education (Austria)

Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska)


МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ

ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ:

ВИКЛИКИ, РЕФОРМИ, ДОСЯГНЕННЯ
матеріали міжнародної наукової конференції

10-12 травня 2007 року
Ч а с т и н а ІІ

Суми 2007

УДК 351.751; 336.64; 60.5

ББК 65.9;67.99(2)06; 316.42

Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №5 від 22.03.07 р.
Рецензенти:

Н.Н.Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти СОІППО.

Л.М.Герасіна, професор, доктор соціологічних наук, Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого.

Редакційна колегія:

В.Ф. Живодьор – ректор СОІППО, доцент, заслужений учитель України;

М.В.Жук - координатор конференції, завідувач кафедри, доцент, кандидат філософських наук, СОІППО.

І.А. Медвєдєв – кандидат наук з державного управління, проректор з наукової роботи СОІППО

І.О. Захарова – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри, доцент.
МЕНЕДЖМЕНТ ЗА УМОВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ІННОВАЦІЙ:

ВИКЛИКИ, РЕФОРМИ, ДОСЯГНЕННЯ. У 2 ч. – Ч 2.

У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Менеджмент за умов трансформаційних інновацій: виклики, реформи, досягнення», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі дослідження трансформаційних процесів та проблем інноваційного менеджменту.

Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу МОН України за №77 від 02.02.2007 р. з метою обговорення соціальних, філософських, політологічних, педагогічних, психологічних та економічних аспектів інноваційного менеджменту за умов перехідних суспільств.
ББК 65.9;67.99(2)06; 316.42

© СОІППО, 2007
СЕКЦІЯ №5

СУСПІЛЬСТВО ЗНАНЬ – ЗАПРОВАДЖЕННЯ

КРЕАТИВНОЇ ТА ПАРТНЕРСЬКОЇ ОСВІТИ
1. Наливайко Н.В. К вопросу о специфике управления

современным образованием …………………………………………………6

2. Ведмедєв М.М. Суспільство знання, ІКТ та

цінності постмодерну …………………………………………………………13

3. Головченко М.О. Інтелектуальна еміграція: реалії

та шляхи виходу з кризи ………………………………….……………….…15

4. Загорулько Л.П. Проектне навчання в основній

школі Австрії …………………………………………………………………...18

5. Караманов О.В. Застосування музейно-педагогічних

технологій у новому суспільстві знань: проблеми і перспективи ……..20

6. Матковська М.В. Запровадження креативного навчання

та формування духовності ……………………………………..……………23

7. Акуленко В.Л. Павленко Ю.Є., Мазепа О.Ю.

Суспільство знань: неупереджений погляд на проблеми

вищої освіти …………………………………………………………………....25

8. Приходькіна Н.О. Впровадження ґендерних підходів

в освіту: причини та проблеми ………………………………………...……29

9. Равчина Т.В. Посередницькі функції діяльності

викладача як менеджера організації навчального процесу

у вищій школі ……………………………………………………………….…32

10. Коробка Л.М. Саморозвиток особистості фахівця

як мета та умова креативної та партнерської освіти ………………..…34

11. Чувакова О.О. Значення і роль інформації на

формування людської особистості у суспільстві знань ……………...…36

12. Чупахин Н.П. Cмысл партнерства в образовании ………….40

13. Шавкун І.Г. Сучасний менеджмент: спрямованість

на формування суспільства знань …………………………………………42

14. Кода С.В. Професійна підготовка вчителя

в умовах реформування освіти …………………………………………….44

СЕКЦІЯ №6

БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС – ІНТЕГРАЦІЙНІ СТАНДАРТИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ
1. Андрейчук С.К. Європейська кредипно транспортна

система та вища школа України – шляхи впровадження

та адаптації ……………………………………………………………………48

2. Діуліна В.В. Культурологічні інтерпретації стратегії

побудови освітнього простору ………………………………………………50

3. Барвинский А.А. Формальное или реальное образование: Дилема на пути интеграции Высшего образования

в болонский процесс …………………………………………………..…..…52

4. Власюк Н.Н. Образование для устойчивого развития ……..…55

5. Гладка, Л.М. Чхайло О.М. Проблеми фахової

культури вчителя в умовах сучасної освіти ………………………………58

6. Єрьоміна І.Д. Трансформація функцій вищої освіти ………….60

7. Ніколаєнко С.П. Краєзнавство в освіті як фактор

формування громадянської свідомості українців …………………….…63

8. Предборська І. Досвід західної педагогіки і пост-

болонські реалії Української освіти ………………………………………..65

9. Самойленко Н.В. партнерство як фактор підвищення

можливості здійснення підготовки майбутніх спеціалістів в ПТНЗ …..68

10. Удовиченко І.В. проблеми модернізації освіти

України в контексті болонського процесу …………………………………70СЕКЦІЯ №7

ЕКОНОМІКА З ПОЗИЦІЙ МІСЦЯ В РЕГІОНАЛЬНОМУ

ТА СВІТОВОМУ РОЗВИТКУ

(ІННОВАЦІЇ, СТРАТЕГІЇ, КЛАСТЕРИ)
1. Артемьева А.М. Региональный анализ эколого-

экономического ущерба при паспортизации пляжей

большой Ялты …………………………………………………………………73

2. Беличенко А. А., Щетинская Я.В. Социально-

экономическая проблема трудоустройства инвалидов

на предприятии …………………………………………………………..……75

3. Богак Т.В. Применения GTL технологий в процессе

добычи и использования природного сырья .……………………….……78

4. Буко С.Л. Корпоративная социальная ответственность

малого и среднего бизнеса в контексте партнерства

Украины и США ……………………………………………………………..…80

5. Гуменюк О.К., Тофан А.Л. Экономические аспекты природоохранных мероприятий и взаимосвязь с

энергосберегающими технологиями ………………………………………83

6. Зеличенко В.М., Червонный М.А. Модель бизнес-

инкубатора социальной направленности как компонент

инновационной деятельности и менеджмента

педагогического вуза ……………………………………………………..….85

7. Кучерук Т.Г. Жизненный цикл инновационных

кластеров: особенности формирования и развития ……………………88

8. Лобанова О.С., Тофан А.Л. Иинновации как способ

усиления конкурентоспособности Украины ……………………………..90

9. Землянкин А.И., Лях И.И. Особенности обеспечения конкурентных преимуществ организационных структур на основе инноваций ………………………………………………………………………93

10. Митева Ю.А., Тофан А.Л. Проблемы кредитования

малого бизнеса в условиях рыночной экономики …..………………..…95

11. Мосейко В.В. К вопросу об использовании

стабилизационного фонда России …………………………………...……98

12. Петрушенко Ю.М., Віхров Д.Ю. Проблеми бюджетного

фінансування культурної діяльності …………………………………..…10013. А.Г. Русская, Стрелина Е.Н. Проблемы инвестирования металлургических предприятий в Украине …………………………..…103

14. Типутень А.С., Тофан А.Л. Проблемні аспекти

матеріально-технічного забезпечення агропромислового

комплексу ……………………………………………………………………..105

15. Хрипун Н.В. Інноваційна діяльність промислових

підприємств Миколаївської області ………………………………………108

16. Шеверда В.А. Електронне урядування як спосіб

підвищення ефективності системи державного управління ………….…110СЕКЦІЯ №8

СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:

ПРОБЛЕМА СПІВВІДНОШЕННЯ ЗНАНЬ ТА ІНФОРМАЦІЇ

1. Артюх В. Зміст поняття історична пам’ять на тлі

українських реалій .……………………………………………………….…113

2. Reinhard Fanninger EMCO, the world's top provider

of CNC training and advanced education ……………………………….…117

3. Артюшкіна Л.М., Рудь О.М. Мовленева компетентність

як складова комунікативного процесу державних службовців ………120

4. Іваненко Л.О. Можливості віртуальної реальності:

проблеми й перспективи ………………………………………………...…125

5. Любчак В.А., Півень А.Г. Можливості веб-конференцій

для розвитку інформаційного суспільства ……………………………...127

6. Руднєва В.Ю. Використання технологій «спін-доктор»

в діяльності зовнішньополітичних установ та відомств ………………128

7 Снитнікова О.,Жук М.В. Проблема безпеки інформації

в умовах становлення інформаційного суспільства ……………….….131

8. Бубнов І.В. Порівняльний аналіз варіантів проектів в

системі project expert …………………………………………………….….135

9. Захарова І.О., Кожем’якина І.В. Інтелектуалізація

нації в процесі технолізації освіти ……………………………………..…137

10. Яненко Я.В. Слышны ли шаги виртуального

командора? …………………………………………………………….…..…141

11. Євтушенко В.Г. Стан репродуктивного здоров’я

населення сумської області та його вплив на демографічні

показники ……………………………………………………………………..143

12. Ivanenko N. Business Management Education in Ukraine.......145Каталог: documents
documents -> Число. Натуральні числа. Римська система числення
documents -> Інформатіо-Консорціум
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій ч. I
documents -> Стилі оформлення бібліографічних посилань для міжнародних публікацій Ч. II оксана Кордюкова, Наукова бібліотека Наукма
documents -> Програма для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів
documents -> І. Тазове передлежання плода. Вивчення наказу моз україни №899 від 27. 12. 2006 р. «Тазове передлежання плода»
documents -> Нетрадиційні методи оздоровлення
documents -> Маневицький професійний ліцей (№2 10. 2012)
documents -> Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Кабінет навчальної роботи орієнтована тематика курсових робіт слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Вимоги до змісту та оформлення курсових робіт рівне
documents -> Issn 2078-1628 Міністерство освіти І науки України Східноєвропейський університет економіки І менеджменту Вісник


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка