В. О. Сухомлинського кафедра військової підготовки затверджую завідувач кафедри військової підготовки А. М. Бахтін 20 р. Робоча програмаСкачати 61.74 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.09.2018
Розмір61.74 Kb.
#46492
ТипРобоча програма
  1   2   3
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Кафедра військової підготовкиЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри військової підготовки

______________________ А.М. БАХТІН

« _____ » ________________ 20 ____ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ГРОМАДЯН

ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ


факультет

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

спеціальність

СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

кваліфікація

ЗАСТУПНИК КОМАНДИРА РОТИ (БАТАРЕЇ)

ПО РОБОТІ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

2017-2018 навчальний рік

Робоча програма навчальної дисципліни «Морально-психологічне забезпечення військової діяльності», військової підготовки громадян за програмою офіцерів запасу, спеціальності СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

Розробники:

1.Доцент Василенко С.М..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри військової підготовки

Протокол № від " " 2017 року.

Завідувач кафедри військової підготовки

__________________ А.М. БАХТІН

" " " 2017 року.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування

показниківГалузь знань, напрям

підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівеньХарактеристика

навчальної дисципліниденна форма навчання

Кількість кредитів - 3

Військова підготовка громадян за програмою офіцерів запасу

Нормативна

Блоків змістових

модулів - 2Спеціальність:

«Для усіх військових спеціальностей».
Рік підготовки:

Змістових модулів - 5

1,2-й

Загальна кількість

годин - 90Семестр

2-3-4

Лекції

Навчальних годин для

денної форми навчання:

аудиторних - 44

самостійної роботи - 46Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


20

Практичні,

семінарські заняття

24

Групові заняття

-

Самостійна робота

46

Вид контролю:

Контрольна робота - 1 год. 4-й семестр
Примітка. Співвідношення кількості годин аудит. занять до самостійної роботи становить -1 :1

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

Військова підготовка студентів по спеціальності « Соціальний психолог».Завдання:

Підготувати офіцера запасу відданого своїй Батьківщині, народові, який поважає Конституцію та Закони України, володіє глибокими військовими знаннями, вміє планувати, організовувати, та проводити заходи морально-психологічного забезпечення військової діяльності, організовувати роботу по зміцненню військової дисципліни, знає основи військової психології та вміло використовує їх в роботі з підлеглими; вміє прогнозувати і здійснювати управління соціально-психологічними процесами у військових колективах, планує і організовує навчально-виховний процес в підрозділі, застосовує на практиці все нове, передове і має організаторські здібності, тверду волю, ініціативу й самостійність мислення.

В результаті отриманих знань, вмінь і практичних навичок з модуля “Морально-психологічне забезпечення військової діяльності” громадяни, які проходять військову підготовку, повинні володіти наступними професійними компетенціями:


  • знання основних форм і методів проведення заходів виховної роботи з особовим складом, основ правового забезпечення діяльності підрозділів, військових частин;

  • здатність управляти професійною діяльністю посадових осіб підпорядкованих органам структур по роботі з особовим складом, використовувати знання з теорії та практики військової педагогіки та психології в організації роботи з особовим складом;

  • здатність планувати та організовувати роботу з особовим складом підрозділу, військової частини, забезпечувати дотримання норм законодавства з питань організації соціально-психологічної та виховної діяльності у військовій частині;

  • здатність керувати соціально-психологічними процесами та формувати сприятливий морально-психологічний клімат при здійсненні спільної діяльності у військовому колективі;

3. Методичні вказівки

1. Предметом модуля є вивчення актуальних проблем виховання військовослужбовців, сутності та принципів військово-педагогічного процесу, основ військової психології, форм і методів організації виховання військовослужбовців, психологічної підготовки особового складу підрозділу в бойовій обстановці, особливостей роботи заступника командира по роботі з особовим складом у повсякденній діяльності та у бойовій обстановці. Наукову основу модуля складає положення Воєнної доктрини України, теорія і практика військового будівництва, військове законодавство. Методологічну основу викладання модуля - загальна та військова педагогіка і психологія, досвід ведення бойових дій в зоні антитерористичної операції.

Вивчення модуля “Морально-психологічне забезпечення військової діяльності ” базується на знаннях, які отримані здобувачами вищої освіти з гуманітарних та соціально-економічних дисциплін у вищому навчальному закладі. Знання та вміння, одержані під час занять, використовуються тими, хто навчається, при вивченні розділів програми військової підготовки: загальновійськова підготовка, тактична і тактико-спеціальна підготовка, військово-технічна і військово-спеціальна підготовка.

4. Службові функції, типові задачі діяльності, уміння та компетенції, якими повинні володіти випускники кафедри військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу

Кафедра забезпечує опанування (досягнення) громадянами, які проходять військову підготовку, системою вмінь та набуття відповідної компетенції, які дозволяють вирішувати типові завдання діяльності під час здійснення певних службових функцій, що визначені у кваліфікаційній характеристиці відповідної ВОС.

3. Програма навчальної дисципліни

1 рік навчання 2 семестр

Розділ 1. ВП 10 (Блок змістових модулів 10.21). Морально-психологічне забезпечення повсякденної діяльності військ

Змістовий модуль 1 КСП 16.01, КСП 16.02, КСП 01.01

Тема 1. Актуальні проблеми, теоретичні та методичні основи виховної роботи в ЗСУ.

Заняття 1.1 (лекція – 2 год.) Вступ до предмету. Історія сучасність та актуальні проблеми виховної роботи в ЗСУ.

1.Вступ до предмету. Мета, завдання і зміст виховної роботи.

2. Система організації виховної роботи в Збройних Силах..

3. Структура та обов’язки органів по роботі з особовим складом.Заняття 1.2 (самостійна робота –1 год.) Нормативно-правова база організації виховної роботи та морально-психологічного забезпечення в ЗСУ.

1.Записати в зошит основні положення керівних документів з організації виховної роботи та МПЗ.Заняття 1.3 (лекція – 2 год.) Теоретичні та методичні основи виховної роботи в ЗСУ.

1.Психолого-педагогічна характеристика процесу виховання, Принципи та види виховання в ЗСУ.

2. Методи виховання військовослужбовців та психолого-педагогічні умови їх застосування.

3. Основні напрями військового виховання та їх характеристика.Заняття 1.4 (самостійна робота – 1 год.) Обов’язки заступника командира роти по роботі з особовим складом.

Заняття 1.5 (практичне завдання – 2 год.) Особистість військовослужбовця, її формування і розвиток в процесі військової діяльності.

1.Особистість, її психологічна структура та психічні властивості.

2.Форми і методи вивчення особистості військовослужбовця.

Заняття 1.6 (самостійна робота – 1 год.) Особова справа військовослужбовця.

1.Підготувати зразки документів особової справи військовослужбовця.Заняття 1.7 (практичне заняття – 2 год.) Рота-центр виховної роботи з особовим складом

1. Ситема роботи заступника командира роти по роботі з особовим складом по вихованню підлеглих.

2. Актив і громадські організації в підрозділі. Планування виховної роботи.

3. Прийом та адаптація молодого поповнення до військової служби.Заняття 1.8 (самостійна робота – 1 год.) Планування виховної роботи з особовим складом.

1.План передвихідного і вихідного дня.

2.Методика підготовки і проведення передвихідного і вихідного дня.

Тема 2. Морально-психологічне забезпечення бойової готовності, бойової та психологічної підготовки.

Заняття 2.1 (практичне заняття – 2 год.) МПЗ бойової готовності та бойової підготовки

1.Організація МПЗ бойової та мобілізаційної готовності.

2.Робота заступника командира підрозділу по роботі з особовим складом під час організації МПЗ бойової підготовки..

3.МПЗ процесу вивчення,збереження та експлуатації бойової техніки та зброї.

4.Організація МПЗ під час занять зі спеціальної підготовки та підготовки та проведенню навчань.

Заняття 2.2 (самостійна робота – 1 год.) План МПЗ проведення навчань.

1. Підготувати план МПЗ ротних тактичних навчань с бойовою стрільбою.Заняття 2.3 (практичне завдання – 2 год.) Організація психологічної підготовки військовослужбовців.

1.Сутність зміст завдання та напрями психологічної підготовки.

2. Методи і прийоми психологічної підготовки. Обов’язки посадових осіб щодо керівництва та організації психологічної підготовки.

3. Методика оцінювання психологічної підготовки особового складу.Заняття 2.4 (самостійна робота – 1 год.) Психологічна підготовка військовослужбовців армій світу.

1.Дослідити організацію та зміст психологічної підготовки армій світу.Заняття 2.5 (практичне завдання – 2 год.) Морально-психологічне забезпечення бойового чергування та вартової служби.

1.Визначення, зміст та основні напрями МПЗ бойового чергування .

2. Зміст завдання та складові морально-психологічного забезпечення служби військ.

3. Організація морально-психологічного забезпечення вартової служби в підрозділі.Заняття 2.6 (самостійна робота – 2 год.) – Відбір особового складу до бойового чергування та вартової служби.

1.Зміст основних методик відбору особового складу до несення бойового чергування та вартової служби.

2. Порядок оформлення особової справи вартового.

Тема 3. Робота заступника командира по роботі з особовим складом по зміцненню військової дисципліни та профілактиці правопорушень.

Заняття 3.1 (лекція– 2 год.) МПЗ військової дисципліни та профілактика правопорушень.

1.Психолого-педагогічні основи та характеристика військової дисципліни.

2.Соціально-психологічні чинники стану військової дисципліни у підрозділі

3.Роль заступника командира по роботі з особовим складом в забезпеченні військової дисципліни та правопорядку в підрозділі.

4.Форми і методи індивідуально-виховної роботи з підлеглими

Заняття 3.2 (самостійна робота –1год.) Військова дисципліна, на чому вона засновується та чим досягається. Права командирів по наданню заохочень та накладанню стягнень.

1.Записати та вивчити ст..1-4 Дисциплінарного статуту ЗСУ.

2.Права командирів від командира відділення до командира роти по наданню заохочень та накладанню стягнень.

Заняття 3.3 (практичне завдання – 2 год.) Правопорушення, їх види та облік.

1.Злочини, події, корупційні діяння та їх характеристика.

2.Грубі порушення військової дисципліни.

3.Облік правопорушень та порядок доповіді про їх скоєння.Заняття 3.4 (самостійна робота – 1 год.) Порядок проведення службового розслідування в ЗСУ

1. Інструкція про проведення службового розслідування в ЗСУ.Заняття 3.5 (практичне завдання – 2 год.) Система роботи командирів(начальників) з профілактики правопорушень

1.Психологічні аспекти девіантної поведінки військовослужбовців та їх корекція.

2. Профілактика суіцидальних вчинків серед військовослужбовців.

3. Система роботи по боротьбі з наркоманією та алкоголізмом.

4. Організація профілактичної роботи по збереженню життя та здоров’я військовослужбовців.

Заняття 3.6 (самостійна робота – 1 год.) Система роботи посадових осіб по зміцненню військової дисципліни в підрозділі.

1.Система роботи командира взводу по зміцненню військової дисципліни в підрозділі.

3.Система роботи заступника командира по роботі з особовим складом по зміцненню військової дисципліни.

3.Система роботи командира роти по зміцненню військової дисципліни в підрозділі.Заняття 3.7 (лекція – 2 год.) Організація правової підготовки в частині(підрозділі).

1.Мета, зміст та завдання правової підготовки з особовим складом.

2. Система організації правової підготовки військовослужбовців.

3. Органи дізнання військової частини, їх завдання та роль у вихованні військовослужбовців

4. Пільги військовослужбовцям та членам їх сімей.

Заняття 3.8 (самостійна робота – 1 год.) Робота зі скаргами та пропозиціями військовослужбовців

1.Робота зі скаргами та пропозиціями військовослужбовців2-й семестр Розділ 1 ВП 10 (Блок змістових модулів ВП 10.22) Морально-психологічне забезпечення застосування військ

Змістовий модуль 2 КСП 07. 01, КСП 06.02, КСП 21.03

Тема 4. Система організації ідеологічної роботи в ЗСУ.

Заняття 4.1 (лекція – 2 год.) Організація ідеологічної роботи в ЗСУ. Інформаційно-психологічне забезпечення особового складу.

1.Мета, завдання та напрями ідеологічної роботи в ЗСУ.

2.Організація інформаційно-психологічного забезпечення особового складу у військовій частині(підрозділі).

3.Народознавча світлиця та вимоги до її оформлення. Наочна агітація військової частини(підрозділу).

4.Технічні засоби виховання та система забезпечення періодичною печаттю ЗСУ.

Заняття 4.2 (самостійна робота – 1 год.) Вимоги до оформлення та видання стінгазети та фотогазети підрозділу.

1.Випустити стінгазету(фотогазету) на вказану тему.Заняття 4.3 (практичне завдання – 2 год.) Система та методика організації національно-патріотичної підготовки в частині(підрозділі).

1.Система організації занять з національно-патріотичної підготовки в частині(підрозділі.

2. Методична підготовка керівників груп національно-патріотичної підготовки.

3.Порядок оцінювання занять з національно-патріотичної підготовки.Заняття 4.4 (самостійна робота – 2 год.) План проведення занять з національно-патріотичної підготовки.

1.Підготувати план конспект занять з національно-патріотичної на вказану тему за формою занять – відео урок, розповідь-бесіда.Заняття 4.5 (лекція – 2 год.) Система організації військово-патріотичного виховання, культурно виховної та просвітницької роботи в ЗСУ.

1.Мета, зміст завдання військово-патріотичного виховання в ЗСУ.

2. Форми та методи військово-патріотичного виховання. Методика їх підготовки та проведення.

3. Організація військово-шефської роботи у військових частинах.

4.Методика організації і проведення культурно-виховної та просвітницької роботи з особовим складом частини(підрозділу).

5. Організація та проведення передвихідних та вихідних днів.Заняття4.6 (самостійна робота –1год.) Методика підготовки та проведення заходів виховної роботи та військово-патріотичного виховання з особовим складом підрозділу .

1.Розглянути методику підготовки та проведення заходів та підготувати сценарій проведення тематичного вечора на вказану тему.Заняття 4.7 (лекція – 2 год.) Завдання, структура та організація роботи клубу військової частини.

1. Завдання та місце клубу військової частини в системі організації роботи з особовим складом.

2. Форми методи та засоби роботи клубу військової частини.

3.Система та норми забезпечення технічними засобами виховання та періодичною печаттю в ЗСУ3-й семестр

Тема 5 Порядок дій заступника командира роти по роботі з особовим складом з організації МПЗ підготовки та ведення бойових дій.

Заняття 5.1 (лекція – 2 год.) Організація морально-психологічного забезпечення з підготовки до ведення бойових дій.

1. Зміст, завдання та напрями морально-психологічного забезпечення під час підготовки та ведення бойових дій

2. Організація МПЗ під час підготовки до ведення бойових дій

3. Заходи МПЗ в ході відновлення боєздатності підрозділу.Заняття 5.2 (самостійна робота – 1 год.) Завдання виховної роботи під час підготовки та ведення бою.

1. Виписати з бойового статуту організацію морально-психологічного забезпечення під час підготовки та ведення бою.Заняття 5.3 (практичне завдання – 2 год.) Морально-психологічне забезпечення основних видів бою.

1. Організація МПЗ бойових дій у взводі.

2. Організація МПЗ бойових дій у роті(батальйоні).

3. Психологічна допомога при веденні бойових дій.Заняття 5.4 (самостійна робота – 2 год.) Донесення з морально-психологічного забезпечення.

1.Відпрацювати донесення з МПЗ оборонного бою.Заняття 5.5 (практичне завдання – 4 год.) Робота заступника командира по роботі з особовим складом з морально-психологічного забезпечення бойових дій.

1. Управління морально-психологічним забезпеченням бойових дій.

2. Алгоритм роботи заступника командира по роботі з особовим складом з організації морально психологічного забезпечення бойових дій.

3. Методика оцінки морально-психологічного стану особового складу підрозділу та соціально-політичної обстановки

4. Бойові психогенні втрати: причини виникнення, класифікація та особливості прогнозування

Заняття 5.6 (самостійна робота – 1 год.) Правила оформлення робочої карти заступника командира по роботі з особовим складом.

1.Оформити робочу карту.Тема 6 Місце і роль офіцерів структур по роботі з особовим складом в організації і проведенні інформаційно-пропагандистського забезпечення бойових дій.

Заняття 6.1 (лекція – 2 год.) Інформаційні та психологічні війни.

1. Інформаційно-психологічні операції та «холодна війна» у 20 сторіччі.

2. Зміст завдання та система інформаційно-психологічного забезпечення в ході підготовки та ведення бойових дій.

3. Психологічні операції як головний елемент інформаційно-психологічної війни


Заняття 6.2 (самостійна робота – 1 год.) Структура та завдання сил ПСО в іноземних арміях світу.

1.Структура та завдання сил ПСО в іноземних арміях світу.

2.Листівки та плакати як форми пропаганди

3.Аналіз відео: «Інформаційна війна як частина гібридної».Заняття 6.3 (лекція – 2 год.) Інформаційно-пропагандистське забезпечення як напрям МПЗ бойових дій.

1. Зміст, завдання та інформаційно-пропагандистського забезпечення

2. Форми та методами інформаційно-пропагандистського забезпечення.

3. Зв’язки з громадськістю та ЗМІ.

4. Організація інформаційно-психологічної протидії противнику.
Заняття 6.4 (самостійна робота –1 год.) Технічні засоби інформаційно -психологічного забезпечення бойових дій та їх характеристика.

1.Види технічних засобів інформаційно-психологічного забезпечення бойових дій.

2.Правила оформлення листівок.

Заняття 6.5 (практичне завдання – 2 год.) Модульна контрольна робота.

Навчальні збори:

1. Заняття 1.9 (практичне завдання – 2 год.) Методика підготовки загальних зборів особового складу підрозділу.

1. Методика проведення загальних зборів особового складу підрозділу.2. Заняття 1.10 (практичне завдання – 2 год.) Організація роботи з питань задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців.

1. Види релігій, їх традиції та обряди.

2. Наказ Міністра оборони України від 27 січня 2015 року № 40 “Про затвердження Положення про службу військового духовенства (капеланську) службу у Збройних Силах України.

3. Форми та методи по задоволення духовних та релігійних потреб військовослужбовців.3. Заняття 1.11 (практичне завдання – 2 год.) Документи, які ведуться в роті(батальйоні) з питань організації роботи з особовим складом.

1. Перелік документів, які ведуться в роті(батальйоні) з питань організації роботи з особовим складом.

2. Вимоги до їх оформлення.

4. Заняття 2.7 (практичне завдання – 2 год.) Організація психологічної підготовки в ході проведення занять з вогневої підготовки.

1. Зміст та завдання психологічної підготовки в ході проведення занять з вогневої підготовки.

2. Форми та методи психологічної підготовки в ході проведення занять з вогневої підготовки.

5. Заняття 2.8 (практичне завдання – 2 год.) Організація психологічної підготовки в ході проведення занять з спеціальної підготовки.

1. Зміст та завдання психологічної підготовки в ході проведення занять з спеціальної підготовки.

2. Форми та методи психологічної підготовки в ході проведення занять з спеціальної підготовки.

6. Заняття 2.9 (практичне завдання – 2 год.) Організація морально-психологічного забезпечення під час підготовки та проведення навчань.

1. Організація морально-психологічного забезпечення під час підготовки до навчань.

2. Особливості організації морально-психологічного забезпечення під час проведення навчань.

7. Заняття 2.10 (практичне завдання – 2 год.) Основні етапи та особливості планування і проведення заходів МПЗ вартової служби.

1. Основні етапи МПЗ вартової служби.

2. Особливості планування заходів МПЗ вартової служби.

3. Методика підготовки і проведення заходів МПЗ вартової служби.8. Заняття 3.9 (практичне завдання – 2 год.) Методика організації та проведення аналізу та підсумків стану бойової підготовки та військової дисципліни.

1. Аналіз стану бойової підготовки та військової дисципліни.

2. Методика організації та проведення підсумків стану бойової підготовки та військової дисципліни.

9. Заняття 4.7 (практичне завдання – 2 год.) Методика організації та проведення занять з національно-патріотичної підготовки.

1. Методика підготовки до занять з національно-патріотичної підготовки.

2. Методика проведення занять з національно-патріотичної підготовки.

10. Заняття 4.8 (самостійна робота) – 1 год.) План-конспект проведення занять з національно-патріотичної підготовки.

1. Написати план-конспект проведення занять з національно-патріотичної підготовки на вказану тематику.11. Заняття 4.9 (практичне завдання – 2 год.) Методика організації та проведення інформування особового складу.

1. Види інформувань та методика підготовки до їх проведення.

2. Методика проведення інформування особового складу.

12. Заняття 4.10 (самостійна робота –1год.) План проведення інформування особового складу.

1. Написати план проведення інформування на вказану тематику.13. Заняття 4.11(практичне завдання – 2 год.) Методика організації та проведення заходів культурно-виховної та просвітницької роботи.

1. Завдання та форми проведення заходів культурно-виховної та просвітницької роботи.

2.Методика організації та проведення заходів культурно-виховної та просвітницької роботи.

14. Заняття 5.7(практичне завдання – 2 год.) Оформлення на карті рішення з організації МПЗ наступу.

1. Зміст рішення з організації МПЗ наступу.

2. Вимоги до оформлення його на карті.

15. Заняття 5.8 (самостійна робота – 1 год.) Оформлення бойових документів.

1. Вимоги до оформлення бойових документів.

2. Відпрацювати пропозиції до рішення з організації МПЗ по веденню бойових дій в обороні.

4.Структура навчальної дисципліни

Розподіл навчального часу за модулями, темами і видами навчальних занятьНазви модулів та тем
Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

групові

практичні заняття
практичні

(семінарські) заняттягрупові заняття

самостійні заняття

1

2

3

4

5

6

7

1-й рік навчання 2 семестр

Розділ №1. Морально-психологічне забезпечення повсякденної діяльності військ

Кредит № 1 Теоретико-методичні основи виховання військовослужбовців ЗСУ.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Міністерство освіти І науки україни миколаївський національний університет
2018 -> Тема дослідження традиційної культури та народної творчості українців етнологами київської
2018 -> Робоча програма навчальної дисципліни теорія міжнародних відносин та геополітика частина І окр
2018 -> Програма навчальної дисципліни Політична історія україни Ступінь бакалавра
2018 -> Музеєзнавство академічна характеристика дисципліни

Скачати 61.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка