Васильєва Олена Вікторівна 2015 пояснювальна записка робоча програмаСкачати 103.27 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації05.12.2018
Розмір103.27 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3
Державний освітній заклад «Селезнівська школа № 18»

«Затверджую»

Директор школи

__________С.А. Романова

« ____» ____________2015 р.Робоча программа

з української літератури
Рівень: базовий

Клас: 5-6

Укладач робочої програми:Васильєва Олена Вікторівна

2015
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Робоча програма складена на основі примірної програми з навчального предмету «Українська мова» для загальноосвітніх закладів з російською мовою навчання під редакцією Студенікіної Н.В.:Луганськ, 2015 програма поєднує в собі історичний, культурологічний, літературознавчий, морально-етичний та естетичний аспекти з врахуванням вікових особливостей учнів шкільного віку. В 5та 6 класі за програмою на рік заплановано 34 годину, 1 година на тиждень. Але за рахунок шкільного компоненту в 6 класі додається 1 година на тиждень, тому за рік буде вичитано 68годин.

Українська література - навчальний предмет, об'єктом вивчення якого є кращі твори й головні етапи розвитку українського літературного процесу. Головною метою вивчення предмета є залучення школярів до найвищих досягнень української літератури і культури, загальнолюдських духовних цінностей, виховання естетичного смаку, високої читацької і загальної культури, вироблення імунітету проти низькопробних явищ масової культури.

Для досягнення цієї мети необхідно вирішувати такі основні завдання:  • навчати школярів сукупності відомостей про явища українського літературного процесу, загальні закономірності його перебігу від найдавніших часів до сьогодення;

  • давати їм літературознавчі поняття і терміни, необхідні для повноцінного аналізу й інтерпретації художніх текстів, а також розуміння головних закономірностей перебігу літературного процесу;

  • вчити визначати своєрідність і загальнолюдську цінність творів української літератури (у т. ч. у зіставленні з творами російської літератури та інших видів мистецтва);
  • відпрацьовувати навички розрізнення явищ класичної та масової культури;

  • розвивати мислення школярів (образне, асоціативне, абстрактне, логічне

тощо);

виховувати в учнів повагу до духовних здобутків людства ; расову, етнічну, соціальну, релігійну і гендерну толерантність водночас із здатністю формувати, формулювати й активно відстоювати власну точку зору, систему життєвих (у т.ч.

естетичних) цінностей і пріоритетів, прагненням мати власне, ніким не нав'язане світобачення.

Під час добору творів для текстуального вивчення враховувалася не лише їх естетична цінність (у т.ч. належність до "літературного канону"), виховна спрямованість, відповідність віковим особливостям школярів, а й бралася до уваги здатність конкретного художнього тексту репрезентувати певне літературне явище, добу, стиль (від індивідуально-авторського до стилів літературних епох).

У викладанні української літератури звертаємо увагу на наступні особливості:


  1. Навчати оволодінню прийомам аналізу та інтерпретації літературного твору як художнього цілого.

  2. Навчати вмінню зіставляти художні твори, знаходити аналогії в творчості різних письменників.

  3. Виявляти історико-культурний контекст, в якому створювався художній твір.

  4. Звертати особливу увагу на пізнавальну роль виразних засобів художньої мови у виявленні ідеї твору та авторської позиції.

Основний зміст програми

Вимоги до рівня підготовки учнів

Усього 34 години. 1 година на тиждень. 5 клас.К-ть год.

Зміст навчального матеріалу

Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

ВСТУП

Слово в житті людини. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва. ТЛ: образне слово.Розуміти роль художнього слова в житті людини, специфіку художнього образу. Називати види мистецтва. Вміти відрізняти художню творчість од інших видів діяльності людини.

4

СВІТ ФАНТАЗІЇ, МУДРОСТІ Міфи і легенди українців: «Про зоряний Віз», «Чому пес живе коло людини?», «Берегиня», «Дажбог», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі» Первісні уявлення про всесвіт і людину, реальні та фантастичні елементи людської поведінки. Добро і зло, їхня роль у житті. Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у запорожців». Лицарство та відвага запорозьких козаків. ТЛ: міф, фольклор, легенда, переказ. Народні казки

«Про правду і кривду», «Мудра дівчина», «Летючий корабель»

Тематика народних казок, їхні різновиди (про звірів, побутові, фантастичні, пригодницькі тощо). Побудова казки (зачин, кінцівка), її яскравий національний колорит. Народне уявлення про добро і зло в казці. Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках. ТЛ: народна казка.Уміти розповідати про виникнення міфів,

легенд. Переказувати міфи і легенди,

тлумачити їхній зміст.

Розуміти роль і місце реального та

фантастичного в житті.

Розвиток допитливого, шанобливого

ставлення до світоглядних уявлень наших

предків

Знати зміст українських казок. Розуміти особливість побудови народної казки, роль у ній фантастичного елементу. Вміти виразно і вдумливо читати казки, переказувати їх. Характеризувати казкових героїв, аналізувати реальне і фантастичне. Уміти пояснювати народні уявлення про добро і зло, красиве і потворне, смішне і страшне (на основі текстів казок). Уміти висловлювати власні міркування про зміст казок, проводити аналогії з сучасним життям.Усвідомлення постійної присутності в житті, в душі людини добра і зла, красивого і потворного.

Розвиток творчих здібностей (уяви, фантазії, прагнення експериментувати).

3

Літературні казки

І. Франко. «Фарбований Лис»

Дитинство письменника. І.Франко-казкар (зб. «Коли ще звірі говорили»). Зміст казки, головні персонажі, другорядні. Образ Лиса, риси його характеру. Особливості літературної казки, її відмінність од народної.Уміти розповідати про дитинство письменника, про І. Франка-казкаря. Знати зміст казки, уміти переказати її фрагменти. Виразно і вдумливо читати казку в дійових особах. Розповідати про Лиса. Розрізняти головних персонажів і другорядних. Давати власну оцінку вчинкам і поведінці персонажів. Уміти пояснити особливість
ТЛ: літературна казка. Мова автора і мова персонажів.

літературної казки.

Осмислення негативної ролі лицемірства, зазнайства і хвалькуватості в житті сучасної людини.

2

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка»

Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору. Добро і зло в цих казках. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казок.ТЛ: портрет.

Уміти вдумливо і виразно читати казки, переказувати їхній зміст. Знаходити описи зовнішності фантастичних істот, аналізувати їх. Оцінювати вчинки персонажів із позицій гуманізму. Розрізняти персонажів — носіїв добра і зла. Коментувати прояви добра і зла, зображені в цій казці, і в сучасному житті. Усвідомлення повчального впливу цієї казки. Прищеплення бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності. Усвідомлення важливої потреби уважного ставлення до ближнього, любові до нього.

2

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон»

Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична). Казкова історія і сучасне життя.ТЛ: віршована мова (рима, строфа, ритм).

Виразно й осмислено читати казку, звертаючи увагу на ритм, риму, особливий порядок слів віршованої казки. Визначити основні риси характеру дійових осіб твору. Простежувати різні способи життя та поведінки дійових осіб. Розуміти значення для розкриття змісту твору Назви казкової країни, імен персонажів казки. Виокремлювати основні епізоди. Пояснювати відмінність прозової і віршованої мови казок. Висловлювати особисте ставлення до зображуваного. Проводити аналогії з сучасним життям. Усвідомлення значення для людини та її життя оптимістичного погляду на світ. Розвиток уміння керувати своїми емоціями.

2

Із народної мудрості Загадки

Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин). Прислів'я та приказки Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості. ТЛ: загадка, прислів'я, приказка.Уміти називати види загадок, відгадувати їх. Пояснювати логіку їх відгадування. Розглядати і пояснювати особливості будови загадки, роль у ній метафори. Уміти самому складати загадки.

Називати види прислів'їв і приказок. Розуміти їхню дотепність і мудрість. Вміти відрізняти прислів'я від приказки та пояснювати їх, проектуючи на ситуації сучасною життя.Вивчити напам'ять: кілька загадок, прислів'я і приказки (на вибір).

Формування шанобливого ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу. Осмислення ролі в сучасному світі цих якостей, розвиток афористичності й точності думки, уваги до вибору лексики власних суджень. Розвиток допитливості, спостережливості, уважності, кмітливості як важливих елементіврозумової діяльності людини. Розвиток логічного мислення.

2

Леонід Глібов. «Химерний, маленький...», «Що за птиця?», «Хто вона?», «Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?»

Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. Особливості його поетичної мови.ТЛ: акровірш, порівняння.

Виразно, осмислено читати загадки, пояснювати способи їх відгадування. Розглядати і коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів. Розвиток кмітливості, розумових здібностей людини, пам'яті, творчої уяви.

2

ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ

Літописні оповіді: «Три брати - Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь», «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам» (подавати на основі «Повісті минулих літ» у переказі В.Близнеця). «Повість временних літ»(уривки) найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо. ТЛ: літопис.

Знати про історичну і літературну пам'ятку «Повість временних літ». Розуміти значення давнього літописання для нащадків.

Розповідати про легендарного Нестора Літописця. Усвідомлено переказувати оповіді. Аналізувати риси характерів руських князів. Уміти розрізняти казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Усвідомлення душевної краси і сили наших Предків, любові руських князів до своєї землі як достойного прикладу для нащадків.3

Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий» ,«Микита Кожум'яка»

Поетична оповідь про минуле нашого

народу, князів Київської Русі, їхню

мудрість, благородство, хоробрість,

любов до рідної землі. Драматичний

твір на тему народної казки.ТЛ: драматичний твір і його побудова,

гіпербола.Уміти виразно й усвідомлено читати поезії, визначити засоби поетичної мови. Розповідати про давньоруських князів. Висловлювати власні міркування про зміст заповіту Ярослава Мудрого і його актуальність сьогодні. Виразно в особах читати драму-казку «Микита Кожум'яка». Вміти виокремлювати в ній най напруженіші епізоди. Розглядати своєрідність побудови драматичного твору. Розуміти зв'язок історичного минулого з сучасністю.

Зацікавлення історичним минулим українського народу, шанобливе ставлення до заповітів наших предків та осмислене їх виконання.

2

СВІТ ПРИРОДИ

Тарас Шевченко. «За сонцем

хмаронька пливе...», «Садок

Пригадати відомості про Україну часів Т. Шевченка.

Уміти розповісти про дитинство поета і


вишневий коло хати...»

С. Васильченко. «В бур'янах»

Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С.Васильченка). Картини довколишнього світу, природи у поезіях Т.Шевченка - інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.

його родину. Відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом. Виразно читати поезії. Знаходити в них порівняння, персоніфікацію. Вивчити напам'ять: «Садок вишневий коло хати...».

Виховання почуття прекрасного, усвідомлення етичної насолоди від твору мистецтва, спонукання до оптимістичного, життєствердного погляду на світ. Розвиток уміння висловити власні відчуття, емоції.

1

Павло Тичина. «Гаї шумлять...»,

Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності. Мелодійність віршів П. Тичини. ТЛ: метафора, епітет.Виразно і вдумливо читати поезії. Розвивати вміння відчувати поезію, усвідомлювати та висловлювати свої відчуття. Розглядати кольорову палітру вірша. Відтворювати в уяві аналогічні картини природи, спостережені в житті. Вивчити напам'ять «Гаї шумлять» Розвиток естетичного смаку, відчуття краси образного слова.

2

Євген Гуцало. «Лось», «Сім'я дикої качки».

Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла -наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось», «Сім'я дикої качки». Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. ТЛ: оповідання.Розвиток уміння переказувати оповідання, визначати його тему та жанрові особливості, виокремлювати в ньому і пояснювати найбільш вражаючий фрагмент. Характеризувати образи. Давати власну оцінку зображуваному. Вміти міркувати про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любов і милосердя і висловити своє ставлення..

Усвідомлення турботи про світ природи і рідних людей як неодмінна риса гуманної, гідної поведінки.

1

Максим Рильський. «Дощ»

(«Благодатний, довгожданий...»), «Осінь-маляр із палітрою пишною...». Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови.Виразно і вдумливо читати поезії. Вміти виокремлювати в них образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи.

Вивчити напам'ять вірш «Осінь-

маляр...»Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку творчих здібностей.

1

Григір Тютюнник. «Дивак»

Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів -природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості.Уміти переказувати цікавий епізод із дитинства письменника. Розглядати точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні. Розповідати про особливості характеру Олеся, його обдарованість. Складати план до характеристики цього образу. Висловлювати власні міркування про характер хлопчика, оцінювати його незвичну поведінку. Пояснювати назву оповідання. Вчитися порівнювати літературного героя із собою.


1

Микола Вінграновський. Повість «Сіроманець»

Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи («Сіроманець»). Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції.Уміти переказати найцікавіші епізоди повісті, схарактеризувати головного героя за планом.

2

(уп


род овж рок

у)


ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п'ятикласників творами письменників-земляків.Знати про письменників-земляків, їхні твори. Розуміти зміст цих творів. Виразно читати і висловлювати власну думку про них. Виховання шанобливого ставлення до митців свого краю як до особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

2

УРОК-ПІДСУМОК

Бесіда про твори, що вивчалися упродовж року й викликали найбільше роздумів, суперечок, зацікавлення.Згадати про письменників і твори, що вивчалися упродовж року. Закріплення вміння висловлювати власні міркування про найулюбленіші твори. Усвідомлення того, що власна думка і власна позиція - важливі риси характеру особистості.


Додаткова література для читання (на вибір)

Вінграновський М. «Первінка»

Воронина Л. «Суперагент 000. Таємниця золотого кенгуру» Гаврош О. «Пригоди тричі славного розбійника Пинті» Ільченко О. «Загадкові світи старої обсерваторії» «Життя видатних дітей» (Серія) Королів-Старий В. «Потерчата»

Костецький А. «Пригоди славнозвісних книг», «Дракон Міні Макс», «Суперклей Христофора Тюлькіна»


Усього — 34 год. На тиждень — 1 год.,

6 клас.


К-ть

Зміст навчального матеріалу
Вимоги до рівня
год.

загальноосвітньої підготовки учнів
2

КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ ПІСНІ.
Учень:„Весняночка-паняночка”, „Пісенька
характеризує народну пісню як жанр фольк-житнього віночка”, „Ой хто, хто
лору, визначає види народних пісень. ЗнаєМиколая любить”, „Добрий вечір тобі,
про народних співців – лірників та кобзарівпане господарю!”, „Щедрик, щедрик,
(бандуристів). Розповідає про пісніщедрівочка”.
літературного походження, про зв’язокТеорія літератури: Народні пісні, їх
літературних пісень з народними.види. Календарно-обрядові пісні,
Класифікує календарно-обрядові пісніколядки та щедрівки
(веснянки, купальські, жниварські, колядки

та щедрівки), визначає їх ознаки. Пояснює,

чому більшість обрядів та обрядових пісень

пов’язані із землеробською працею.

Виразно читає й аналізує тексти календар-

но-обрядових пісень. Вивчає напам’ять

одну з народних пісень („Добрий вечір тобі,

пане господарю!” або „Щедрик, щедрик,

щедрівочка”).

Висловлює судження про головні

календарні обряди українців, про

святкування Різдва, Нового року, Святого

Миколая, про підготовку до величних

народних свят. Називає свої улюблені

народні пісні
1

Богдан Лепкий.
Знає короткий біографічний нарис про„У жнива”
письменника (окремі фрагменти його

біографії). Виразно читає вірш. Пояснює

зміст поезії „У жнива”, яка присвячена

трударям землі, людям, що все життя

віддали хліборобській праці. Визначає,

якими художніми засобами поет створює

образ рідної ниви. Описує зображену у

вірші картину жнив. Характеризує

ставлення автора до загальнолюдських

цінностей. Висловлює власні судження

щодо селян, які з ранку до глибокої ночі

працюють у полі, не жаліючи себе
2

Микола Вінграновський. „Грім”, „Що
Знає окремі фрагменти біографії М.робить сонце уночі”, „Гусенятко”.
Вінграновського. Виразно читає вірші,

акцентуючи увагу на засобах художньоїТеорія літератури:
виразності мови. Пояснює, за допомогоюЛітература і дійсність. Образотворче
яких художніх засобів створено образи-мистецтво і література
персонажі поезій: грому, сонця.

Читає й переказує текст оповідання

„Гусенятко”. Визначає головну думку твору

– відновлення єдності живого світу.

Аналізує привабливе й малознайоме
пташине життя, що є часточкою природи.Висловлює судження про необхідністьспівчувати слабшому та бережно ставитисьдо довкілля. Висловлює судження провзаємозв’язок літературних творів та творівобразотворчого мистецтва

2

Леонід Глібов. „Вовк і Кіт”, „Щука”.

Знає короткий біографічний нарис про
Акровірші: „Хто доня?”, „Що за

письменника (окремі фрагменти його
птиця?”.

біографії). Аналізує поняття байки, її
„Журба”.

структуру. Пояснює особливості байки якгумористичного жанру. Характеризує зміст
Теорія літератури: Літературна байка

байок „Вовк і кіт”, „Щука”. Виразно й
та акровірш. Алегорія

усвідомлено читає та переказує зміст байок„Вовк і кіт”, „Щука”, визначає головнудумку байок, характеризує викривальну йповчальну їх спрямованість (мораль).Вивчає одну з байок напам’ять.Висловлює судження про алегоричнезображення в байках реальних подій талюдських вчинків, про зв’язок прочитаного звласними життєвими спостереженнями.Визначає поняття акровірша, знайомиться зізмістом творів, висловлює судження провласне враження від прочитаного. Виразночитає поезію „Журба”, спостерігає занастроями ліричного героя, пояснює, чомупоетичні рядки стали улюбленою народноюпіснею

1

Степан Руданський. „Вовки”, „Козак і

Знає короткий біографічний нарис про
король”, „Запорожці у короля”,

письменника (окремі фрагменти його
„Окуляри”.

біографії). Характеризує жанри гумору(байки, усмішки, гуморески, співомовки,
Теорія літератури: Поняття про гумор.

анекдоти), дає їх визначення. Аналізує зміст
Співомовка

співомовок „Вовки”, „Козак і король”,„Запорожці у короля”, „Окуляри”.Виразно читає й переказує змістспівомовок, визначає їх головну думку,характеризує зв’язок серйозних історичнихфактів з їх гумористичним відображенням успівомовках.Висловлює судження про роль гумору вжитті людини, обґрунтовує власніспостереження над смішними ситуаціями вжитті

1

Яків Щоголів.

Знає зміст вірша. Виразно читає вголос.
„Листопад”.

Описує зображену у вірші картину осінньоїпори. Аналізує змалювання змін природи в
Теорія літератури:

літературному творі. Пояснює, якими
Про словесний малюнок, словесну

художніми засобами поет створює осінній
деталь

пейзаж. Пояснює зміст поняття „словесниймалюнок”. Порівнює літературний пейзажіз образотворчим та музичним.
2

Спиридон Черкасенко. „Маленький

Знає короткий біографічний нарис про
горбань”.

письменника (окремі фрагменти йогобіографії). Виразно й усвідомлено читає й
Теорія літератури: Поняття про

переказує оповідання „Маленький горбань”,
епічний твір. Поняття про героя

складає план твору. Характеризує образ
художнього твору

головного героя Павлика, оцінює образхлопчика через його вчинки, з’ясовує йогостосунки з іншими дітьми. Робить висновокпро ставлення автора до свого персонажа.Висловлюється про своє сприйняття твору.Має поняття про епічний твір, зокремаоповідання як літературний жанр

1

Микола Вороний. „Євшан-зілля”.

Знає короткий біографічний нарис про
Легенда про євшан-зілля (із Галицько-

письменника (окремі фрагменти його
Волинського літопису).

біографії). Виразно та усвідомлено читає йпереказує зміст поеми М. Вороного
Теорія літератури: Поняття про поему.

„Євшан-зілля”, визначає його історичнуоснову, зв’язок з народною легендою (залітописом). Характеризує тему та головнудумку. Розповідає про життя ханськогосина в полоні та пояснює, чому він забуврідний край.Висловлює судження про історичну пам’ятьяк усвідомлення приналежності людини досвого народу

2

Олександр Олесь. „Печенізька облога

Знає короткий біографічний нарис про
Києва”, „Метелиця чи дівчина...”.

письменника (окремі фрагменти йогобіографії), акцентує увагу на натхненній
Теорія літератури: Поняття про

творчій праці впродовж усього життя,
історичну поему

називає опоетизовані народні казки, поеми.Пояснює історичну основу поеми„Печенізька облога Києва”.Виразно та вдумливо читає й переказуєзміст поеми, визначає тему, головну думкутвору. Характеризує образ хлопчика та йогогероїчні вчинки.Висловлює судження про героїзм, героїчнівчинки дітей у різних життєвих ситуаціях.Виразно читає вірш „Метелиця чи дівчина”,визначає його тему. Розповідає про образзими у творчості відомих йомуписьменників. З’ясовує особливість жанруісторичної поеми, її змістову та мовнуспецифіку

1

Дніпрова Чайка.

Знає зміст творів, визначає їх тему та ідею.
„Дівчина-чайка”, „Морське серце”.

Аналізує головні алегорично-символічніобрази-персонажі. Пояснює, які життєві
Теорія літератури: Поняття про

явища та події спричинилися до появи
легенду, поезію в прозі

циклу „Морські малюнки”. З’ясовуєвідмінність вірша від поезії у прозі,наводить приклади. Розмірковує про мовнізасоби відтворення мариністичного


пейзажу, порівнює його з творамиобразотворчого мистецтва.Виносить судження про мариністику влітературі

1

Максим Рильський. „Пісні”, „Порада”,

Знає короткий біографічний нарис про
„Ознаки весни”.

письменника (окремі фрагменти йогобіографії). Декламує вірші, дотримуючись
Теорія літератури: Віршові розміри:

піднесеного настрою, пояснює зміст
ямб, хорей

образних висловів творів, виявляєставлення ліричного героя до пісень іншихнародів. Знаходить і пояснює рядки, щорозкривають ставлення автора „до братніхна землі пісень”, а також до народів, які їхстворили. Визначає віршові розміри поезії„Пісні”.Висловлює судження про значення пісні яквияву культури, традицій кожного народу.Розмірковує про образне значення віршів„Порада”, „Ознаки весни”. Практичнозасвоює способи розрізнення віршовихрозмірів, взаємозв’язок між ритмічноюбудовою твору та його змістом

1

Віктор Кава. „Пиріжок з калиною”

Знає короткий біографічний нарис прописьменника. Переказує зміст оповідання.Визначає його головну думку: добро іщедрість – основа людського життя.З’ясовує риси характеру героїв оповідання,вирізняючи ті, які викликають прихильністьі симпатію. Висловлює судження промотиви поведінки героя та власне ставленнядо його вчинків

1

Остап Вишня. „Перший диктант”, „Як

Знає короткий біографічний нарис про
ми колись учились”.

письменника (окремі фрагменти йогобіографії).
Теорія літератури: Поняття про

Переказує зміст гуморесок „Перший
гумореску

диктант”, „Як ми колись учились”, називаєголовних та другорядних персонажів,описує їх зовнішність, риси характеру,коментує їх ставлення один до одного,знаходить мовні засоби творення комічного.Аналізує зміст гуморески, зупиняється наобразі вчительки, акцентуючи увагу на їїставленні до учнів. Висловлює судженняпро ліричного героя гуморесок, його вік,зовнішність, ставлення до рідних людей.Пояснює слова та вирази жартівливогохарактеру. Визначає поняття комічного,характеризує засоби його вираження вхудожньому тексті


3

Всеволод Нестайко. „Тореадори з

Знає короткий біографічний нарис про
Васюківки” (уривок).

письменника (окремі фрагменти його


біографії). Виразно та вдумливо читає
Теорія літератури: Поняття про

уривки з повісті, переказує зміст,
повість

аналізуючи вчинки, поведінку героїв урізних життєвих ситуаціях. Аналізує зв’язокпригодницького та звичайного, комічного йнейтрального. Має поняття про повість якепічний жанр.Висловлює судження про зв’язок змістутвору з дійсністю, роль пригодницькихтворів, про зв’язок прочитаного з власнимижиттєвими спостереженнями

1

Ігор Калинець. „Писанки”,

Знає короткий біографічний нарис про
„Стежечка”, „Блискавка”, „Веселка”.

письменника (окремі фрагменти йогобіографії). Виразно й вдумливо читає,
Теорія літератури: Поняття про

аналізує поезії І. Калинця. Розпізнає
верлібр, метафору

особливості поетичної мови.Знаходить у поетичних текстах порівняннята метафори. Знає визначення метафори.Висловлює судження про поетичне (образ-не) відображення дійсності („дивосвіт пое-зії”), про почуття, навіяні поезіями (образматері, рідної природи). Виражає своєвідчуття Великодніх свят, ролі писанки усвітосприйнятті українця

3

Ярослав Стельмах. „Химера лісового

Знає короткий біографічний нарис про
озера, або Митькозавр з Юрківки”

письменника (окремі фрагменти його
(фрагмент).

біографії). Аналізує зміст фрагментаповісті, з’ясовує поняття про
Теорія літератури: Поняття про

пригодницький твір (повість, роман,
пригодницький твір.

оповідання).Виразно та вдумливо читає уривки з повісті„Химера лісового озера”, знаходить у текстіреальні (звичайні) та фантастичні (пригод-ницькі) події, визначає кульмінаційниймомент у тексті, характеризує образи Сергіята Митька.Висловлює судження про роль фантазії,фантастичних творів у житті людей, прозв’язок прочитаного з власними життєвимиспостереженнями (ставлення донавколишнього світу)

2

Тарас Шевченко.

Виразно читає вірш, аналізує його образну
„Тече вода з-під явора”.

систему. Розповідає, які асоціаціївиникають при читанні цього твору.
Теорія літератури:

Пояснює, яка пора року описана у вірші, та
Лірика у різних родах літератури

відшуковує її ознаки в тексті.Знаходить у творі тропи та пояснює, з якоюметою вони вжиті. Вивчає вірш напам’ять

1

ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ

Знайомиться з творами письменників-земляків

1

ПОЗАКЛАСНЕ ЧИТАННЯ

Знайомиться з кращими зразками духовноїкультури українського народу
1

РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Демонструє уміння переказувати,
(Письмовий)

описувати, аналізувати, узагальнюватипрочитані текстиКаталог: uploads -> doc -> 0d86
doc -> Наказ Державіаслужби від 14. 06. 2006 №416
doc -> Правила сертифікації суб’єктів аеропортової діяльності
doc -> Реферат на тему: Франсуа Вієт
doc -> Активність мікроорганізмів-азотфіксаторів у ґрунті західного
doc -> Вправ для навчання аудіювання
doc -> Сучасна практика підготовки баяністів
doc -> «історія розвитку поняття інтеграл»
doc -> Технологія концентрованого навчання дозволяє викладачеві урізноманітнити заняття за формами та методами
doc -> Сьомого скликання
0d86 -> Урок украинской литературы для учащихся 5 класса

Скачати 103.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка