Веб-квест як одна з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесіСторінка1/3
Дата конвертації20.11.2018
Розмір269 Kb.
#65135
  1   2   3


Зміст

Вступ


 1. Веб-квест як одна з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі.

 2. Короткострокові та довгострокові веб-квести.

 3. Різновиди завдань для веб-квестів.

 4. Структура веб-квестів, вимоги до їх окремих елементів.

 5. Детальна шкала критеріїв оцінювання.

 6. Рекомендації до проведення веб-квестів.

Висновки

Список використаних джерелДодаток

Вступ
Актуальність досвіду

Модернізація освіти, що базується на нових інформаційних технологіях, припускає формування нових моделей навчальної діяльності, під час яких використовують інформаційні і телекомунікаційні засоби навчання. І сучасна українська освіта знаходиться в процесі пошуку оптимальних форм і методів навчання, що базується на використанні різних сервісів мережі Інтернет і розповсюдженні електронних освітніх ресурсів.

Як же сьогодні ми можемо використовувати в навчально-виховному процесі сучасні інформаційні технології, зокрема сервіси Інтернет? На жаль, найчастіше можна спостерігати пасивне сприйняття інформації, отриманої в Інтернеті, що приводить молодих людей до стереотипності мислення, викривленого світогляду, зниження навчальної мотивації. З таким ставленням Інтернет-ресурси не є базою для розвитку компетентності особистості, а стають універсальною шпаргалкою на всі випадки життя. Між тим інформаційні технології пропонують масу можливостей для спільної роботи учнів і вчителя.

Сучасна навчальна програма вимагає від учнів уміння працювати з інформацією, потік якої постійно зростає. Це вдається далеко не всім. Часто ми можемо бачити, що учні відчувають значні труднощі, невпевнені у своїх силах, незадоволені результатами своєї праці. Зрештою, це призводить до втрати інтересу при вивченні предметів гуманітарного циклу.

Тому проблема збереження і розвитку навчальної мотивації учнів завжди була і буде актуальною. І нам, викладачам, треба підтримувати інтерес учнів, постійно створювати такі умови, коли кожен учень включений у творчу діяльність, що сприяє не тільки продуктивності навчання, але й гуманізації освіти.

Для зацікавлення новітніми технологіями можна використати інтерактивну навчальну діяльність, яка суттєво відрізняється від простого пошуку інформації в Інтернеті та надає учням можливість знайти нове для себе, – веб-квест.
Провідна педагогічна ідея досвіду

Сьогодні у всіх навчальних закладах більшість учнів вільно користуються сучасними інформаційними технологіями, що, звичайно, спрощує для них процес пошуку інформації, її обробки та надання в різних формах. Тому використання в навчальній діяльності веб-квестів сприяє досягненню кількох цілей:

 • підвищення мотивації до самонавчання;

 • формування нових компетенцій;

 • реалізація креативного потенціалу;

 • підвищення особистісної самооцінки;

 • розвиток незатребуваних у навчальному процесі особистісних якостей (наприклад, поетичні, музичні, художні здібності);

 • підвищення зацікавленості учнів через модернізацію подання навчального матеріалу;

 • можливість формулювати творчі, дослідницькі завдання;

 • спрощення роботи з текстом завдяки автоматизації пошуку інформації в ньому.

Розвиток комп'ютерних технологій, особливо Інтернет-технологій, дає
потужний імпульс розвитку всього людства. Усвідомлюючи цей факт, ми, як викладачі, прагнемо активно використовувати нові технічні досягнення в навчальних цілях.
Технологія досвіду

Навчанню та оволодінню інноваційними технологіями, зокрема веб-квестами, та впровадженню їх у навчально-виховний процес сприяють:

 • семінари-практикуми;

 • використання веб-квестів на уроках та в позакласній роботі;

 • розробка авторських методичних рекомендацій щодо впровадження цієї технології в навчально-виховний процес. 1. Веб-квест як одна з найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі

Стрімкий розвиток сучасного інформаційного суспільства вносить значні зміни в системі освіти, яка в умовах модернізації та інформатизації вимагає всебічного і різнопланового використання інформаційних технологій. Широке й ефективне впровадження інноваційних методик у навчально-виховний процес сприяє підвищенню його якості, зацікавленості учнів і викладачів, є важливою стадією процесу реформування традиційної системи освіти. Однією з таких методик, яка вчить знаходити необхідну інформацію, піддавати її аналізу, систематизувати і вирішувати поставлені завдання є методика веб-квестів, що включає в себе різні форми.

Веб-квест - проблемне завдання, для виконання якого використовуються інформаційні ресурси Інтернету.

Веб-квест - це формат уроку, орієнтований на розвиток пізнавальної, пошукової діяльності учнів, на якому значна частина інформації здобувається через ресурси Інтернету.

Веб-квест – це дидактична структура, у рамках якої вчитель удосконалює пошукову діяльність учнів, задає їм параметри цієї діяльності і визначає її час.

Отже, веб-квест - одна із найбільш ефективних моделей використання Інтернету в навчальному процесі. Викладач перестає бути джерелом знань, але створює необхідні умови для пошуку і обробки інформації. Така діяльність перетворює учнів на активних суб'єктів навчальної діяльності, підвищуючи не лише мотивацію до процесу здобуття знань, але й відповідальність за результати цієї діяльності та їх презентацію. Ця методика є сучасною та перспективною, має ряд переваг, заслуговує на широке впровадження в навчально-виховний процес.


 1. Короткострокові та довгострокові веб-квести

Веб-квести можуть бути короткостроковими і довгостроковими.

Короткострокові веб-квести спрямовані на набуття нових знань і здійснення їх інтеграції з наявними знаннями учня. Робота над ними може займати від одного до трьох сеансів.

Довгострокові веб-квести спрямовані на розширення і уточнення понять. По завершенні роботи над довгостроковим веб-квестом учень повинен уміти вести глибокий аналіз отриманих знань, трансформувати їх, володіти матеріалом настільки, щоб зуміти створити конкретні завдання для роботи над темою. Робота над довгостроковим веб-квестом може тривати від одного тижня до місяця (максимум двох).


 1. Різновиди завдань для веб-квестів

Визначено такі види завдань для веб-квестів.

Переказ - демонстрація розуміння теми на основі подання матеріалів з різних джерел у новому форматі: створення презентації, плаката, оповідання.

Планування та проектування - розробка плану або проекту на основі заданих умов.

Самопізнання - будь-які аспекти дослідження особистості.

Компіляція - трансформація формату інформації, отриманої з різних джерел: створення дидактичних матеріалів, віртуальної виставки, капсули часу, капсули культури.

Творче завдання - творча робота в певному жанрі: створення п'єси, вірша, пісні, відеоролика.

Аналітичне завдання - пошук і систематизація інформації.

Детектив, головоломка, таємнича історія - висновки на основі суперечливих фактів.

Досягнення консенсусу – знаходження розв’язків гострої проблеми.

Оцінка - обґрунтування певної точки зору.

Журналістське розслідування - об'єктивний виклад інформації (розподіл думок і фактів).

Переконання - схиляння на свій бік опонентів або нейтрально налаштованих осіб.

Наукові дослідження - вивчення різних явищ, відкриттів, фактів на основі унікальних он-лайн джерел.

Веб-квести найкраще підходять для роботи в міні-групах, однак існують і веб-квести, призначені для роботи окремих учнів.

Завдяки конструктивному підходу до навчання, учні не лише добирають і упорядковують інформацію, отриману з Інтернету, а також скеровують свою діяльність на поставлене перед ними завдання. Ця технологія дозволяє працювати в групах, розвиває навики командної гри та лідерські якості.


 1. Структура веб-квестів, вимоги до їх окремих елементів

Веб-квест містить такі основні елементи:

 • вступ, у якому обов’язково вказуються терміни проведення роботи і надається вихідна ситуація або завдання;

 • посилання на ресурси мережі, у яких міститься необхідний для веб-квесту матеріал: електронні адреси, тематичні форуми, книги або методичні посібники з бібліотечних фондів;

 • поетапний опис процесу виконання завдання з поясненням принципів обробки інформації, додатковими супровідними питаннями, причинно-наслідковими схемами, таблицями, діаграмами, графіками та ін.;

 • висновки, які мають містити приклад оформлення результатів виконання завдання або їх презентації, шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми і галузі практичного застосування отриманих результатів і навичок.

Етапи роботи над квестом

 • Початковий

Учні знайомляться із завданням та базовою інформацією з цієї теми. Розподіляються ролі в команді.

 • Ролевий

Учасники одночасно виконують завдання у відповідності з ролями:

- пошук інформації;

- розробка структури звіту;

- створення матеріалів для звіту;

- доопрацювання матеріалів для звіту.


 • Заключний

Команда працює разом під керівництвом викладача. Формулюються висновки. Проводиться конкурс робіт та їх оцінювання. Результати робіт можуть розміщуватися в Інтернеті.


 1. Детальна шкала критеріїв оцінювання

Детальна шкала критеріїв оцінки дозволяє учасникам проекту оцінювати самих себе, товаришів по команді. Цими ж критеріями користується й учитель. Веб-квест є комплексним завданням, тому оцінка його виконання повинна ґрунтуватися на декількох критеріях, орієнтованих на тип проблемного завдання і форму представлення результату.
10-12 балів

6-9 балів

1-5 балів

Розуміння завдання

Робота демонструє точне розуміння завдання.

Включено як релевантні, так і нерелевантні матеріали; обмежене коло джерел.

Включено нерелевантні матеріали, лише одне джерело, немає аналізу зібраної інформації.

Виконання завдання

Широкий спектр джерел, джерела достовірні, висновки аргументовані, слушне цитування.

Не всі джерела достовірні, частина інформації є неточною або не релевантною.

Випадкова підбірка інформації, яка часто неточна або нерелевантна, немає аналізу.

Результат роботи

Чітке, логічне, структуроване подання інформації. Критичний аналіз матеріалу.

Точність, структурованість подання, але недостатньо виражена власна оцінка.

Матеріал логічно не-структурований, поданий непривабливо, немає чітких відповідей на питання.

Творчий підхід

Подані різні підходи до проблеми. Робота має чітку індивідуальність.

Демонструється лише одна точка зору на проблему, або робляться порівняння без висновків.

Копіювання інформації з джерел без критичного переосмислення.

При підготовці та проведенні такого уроку чи заходу важливо чітко усвідомити роль кожного учасника навчально-виховного процесу та розподілити їх обов’язки для досягнення максимальної ефективності.Учень повинен:

 • сформулювати поставлені умови завдання;

 • визначити необхідну, але невідому інформацію; знайти її;

 • проаналізувати, обробити, узагальнити й обговорити виявлену інформацію; вирішити, наскільки з урахуванням знайдених відомостей завдання втратило (чи придбало) проблемний характер;

 • узагальнити відшукану інформацію;

 • оформити результати роботи.

Учитель:

 • надає декілька посилань на бажані Інтернет-ресурси, які зададуть інтонацію, акценти пошуку;

 • наводить декілька зразків, які служать орієнтиром для порівняння та можуть показувати спектр думок з проблеми;

 • розробляє бланки з чітким формулюванням критеріїв оцінювання;

 • контролює процес пошуку.

 1. Рекомендації до проведення веб-квестів:

 • визначити ключові слова для пошуку;

 • знайти необхідну інформацію в мережі Інтернет;

 • проаналізувати й обговорити знайдену інформацію;

 • при необхідності – відкоригувати ключові слова та повторити пошук;

 • сформулювати висновок і обговорити його (чи відповіли ви на всі підпитання? Якщо ні – повторіть ще один цикл пошуку й обробки інформації).


Висновки та перспективи
Застосування комп'ютерних технологій навчання дозволяє видозмінювати весь процес викладання, реалізовувати модель особистісно зорієнтованого навчання, інтенсифікувати заняття, а головне - удосконалювати систему самостійної підготовки учнів. Застосування проектної методики навчання сприяє розвиткові особистості, дозволяє створити цілісну дидактичну модель вивчення української мови та літератури, розвиває ініціативу, впевненість в собі, уміння творчо виконувати поставлені завдання, самостійно приймати відповідальні рішення, захищати власну точку зору, критично мислити. Методика використання веб-технологій, зокрема веб-квестів у навчальному процесі, розвиває пізнавальну активність учнів та навички самостійного одержання знань; активізує навчальний процес, сприяє підвищенню індивідуалізації навчання та його якості, тому має ширше впроваджуватися, зокрема, при викладанні гуманітарних предметів.

Як показує практика, робота над веб-квестом вимагає великих витрат часу, але це того варте!

Давня мудрість говорить: «Хто стоїть на місці, той відстає». А хто не хоче відставати, мусить рухатися вперед і не зупинятися, а досягнувши вершини, підійматися вище. У цьому й полягає основна місія сучасного викладача.

На нашу думку, найважливіша риса сучасного викладача - уміння й бажання вчитись, не зупинятись на досягнутому, завжди шукати новизну. Адже людина, яка цікавиться всім, що її оточує, не подаватиме «суху теорію», а зробить кожний урок цікавим і пізнавальним. І це, мабуть, єдине, чим можна завоювати повагу та прихильність учнів та досягти головної мети своєї роботи – навчити.


Список використаних джерел
1. Быковский Я. С. Образовательные квест-проекты // Материалы международной конференции «Информационные технологи в образовании. ИТО – 99». – http: // ito.bitpro.ru / 1999.

2. Желізняк Л.Д. Технологія „Веб-квест” на уроках інформатики. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/30734/

3. Ільченко О. В. Використання web-квестів у навчально-виховному процесі. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://osvita.ua/school/lessons_summary/proftech/32834/

4. Интернет в гуманитарном образовании. Учеб. пособие для студ. высш. уч. завед. (под. ред. Полат Е. С.), А. Е. Петров, М. В. Моисеева, Е. С. Полат. М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2001, – С. 272.

5. Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник-глосарій / М. Ю. Кадемія, М. М. Козяр, Т. Є. Рак. – Львів. Видавництво «СПОЛОМ», 2011, – С. 425.

6. Кононец Н. В. Педагогічні інновації вищої школи: ресурсно-орієнтоване навчання / Наталія Кононец // Педагогічні науки: зб. наук. праць. – Полтава, 2012.– Вип. 54.– С. 76–80.

7. Николаева Н. В. Образовательные веб-квесты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся // Вопросы Интернет-образования. 2002, №7. – http: // vio.fio.ru_07.

8. Стреліна В.О., Яценко О.В. Технологія «Web-Quests» в навчально-виховному процесі  Методичний зошит із соціального проектування. 2011. –  57с.

9. Таратухина Т. А. Использование технологии веб-квест в учебном процессе. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  http://nsportal.ru//schola/snostrannye-yazyki/library/ispozovanie-tekhnologii-veb-kvest-v-uchebnom-protsesse

10. Трайнев В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. А. Трайнев, В. И. Теплышев, И. В. Трайнев – М.: Изд. Дашков и К, 2008, – С. 320.11. spilnota-inf.edukit.mk.ua/Files/.../веб_квест.do

12. osvita.ua ›... › Профтехосвіта


ДОДАТОК
Форма проведення: квест «Шевченкіана-2016».

Вікова категорія: учні I-III курсів.

Мета: поширювати знання учнів про життя і творчість Т.Г.Шевченка, сприяти вихованню національної самосвідомості, формувати у дітей уміння працювати в команді, розвивати здатність до взаємодії, формувати громадянську і загальнокультурну компетентності, бажання читати твори Т.Шевченка, збагачувати словниковий запас, розвивати творчі здібності, виховувати любов до національної культури, прагнення бути справжніми українцями, виховувати почуття гордості за Україну.

Наочне оформлення: тематичні плакати, портрети письменника, книжкові виставки на кожній зупинці, роздатковий матеріал та наочний матеріал відповідно до тематичної зупинки.

Реквізит: маршрутні листи для учасників, ручки, папір, калькулятори, календарі на рік.

   Хід квесту


(Учасники команди та вболівальники збираються в актовому залі, (у маршрутних листах — станція «Зустріч» ). Звучить пісня «Шлях до Тaраса» у виконанні Василя Зінкевича).
   Ведучий. Доброго дня усім присутнім, а також тим, хто вирішив спробувати свої сили в літературному квесті!
   Американо-англійський поет Томас Стернз Еліот зазначив, що великі поети ніколи не помирають, бо це взагалі не люди, а великі душі. Таким і є для кожного із нас Тарас Шевченко. Наш літературний квест проходить у час, коли вся Україна вшановує 200-річчя від дня народження славного Кобзаря. Гра має назву «Шлях до Тараса...», тому що ми б хотіли, щоб ви усі разом, і кожна команда зокрема, пригадали великого Тараса Шевченка, вкотре усвідомили значимість його постаті для українського народу, щось відкрили для себе нове у цій величній особистості і гідно, за словами В. Зінкевича, «пройшли шлях до Тараса».
   Упевнені, що ви успішно подолаєте усі випробування квесту, і ми вже скоро зустрінемося на цій же станції, щоб привітати вас з перемогою. У пригоді вам стануть ваші знання біографії та творів Тараса Шевченка, а також логіка, витримка, кмітливість, згуртованість та бажання перемогти. Отже, познайомимося з героями сьогоднішнього змагання: вітаймо оплесками команди-квестори!
   (Ведучий по черзі називає команди).
   Ведучий. Не помилюся, якщо скажу, що результат квесту наполовину залежить від підготовки команд-учасниць, ще на 30% від їх бойового настрою та зібраності, але не останню роль відіграє і її величність фортуна! Нехай вона буде справедливою та прихильною до всіх в однаковій мірі, а за правильністю і чесністю квесту простежить наше професійне журі, з яким настав час познайомитися ближче!
   (Ведучий представляє головне журі гри).
   Ведуча. Отож настав час ознайомити вас, шановні друзі, з умовами нашого літературного квесту. Першим вашим завданням буде презентувати назву та девіз вашої команди. Потім кожна команда отримає маршрутний лист, у якому позначено назви станцій, на яких ви будете виконувати завдання, які так чи інакше пов'язані з Тарасом Шевченком. Вони дадуть вам змогу отримати певну кількість балів. Окрім того, на кожній станції ви отримаєте ключові слова, з яких потім, після проходження останнього пункту, складете вислів про Тараса Шевченка та презентуєте його зміст в оригінальній формі. Це і буде останнім вашим завданням. Після проходження останньої зупинки команди повинні повернутися до бібліотеки для підбиття підсумків та оголошення результатів квесту. Перемагає команда, що виконала всі завдання, по-перше, швидше за інших, по-друге, отримала найвищі оцінки за пройдені завдання. Мені залишається тільки побажати командам проявити себе якнайкраще та отримати максимум балів на кожній станції!
   Я оголошую перше завдання. Прошу кожну команду презентувати свою назву та девіз.
   (Після того, як журі оцінило яскравість та влучність назв та девізів команд, капітани отримують маршрутні листи та вирушають з командами для проходження станцій).
   

1.Станція «Історична»
   Завдання: відновити події життя та творчості Тараса Шевченка, розмістити їх у хронологічному порядку.
   Оцінювання - максимально 20 балів.

 1. 1838 р. —

 2. 1860 р. —

 3. 1840 р. —

 4. 1962 р. —

 5. 1845 р. —

 6. 1847 р. —

 7. 1814 р. —

 8. 1857 р. —

 9. 1861 р. —

 10. 1823 р. —

   Правильні відповіді:

 1. 1814 р. — 9 березня народився Тарас Шевченко.

 2. 1823 р. — померла мама, коли поетові було 9 років.

 3. 1838 р. — 22 квітня Тарас Шевченко викуплений із кріпацтва.

 4. 1840 р. — Перше видання «Кобзаря».

 5. 1845 р. — 25 грудня написаний «Заповіт».

 6. 1847 р. — поет заарештований, розпочалися роки неволі (заслання).

 7. 1857 р. — закінчився період заслання поета.

 8. 1860 р. — Третє видання «Кобзаря»

 9. 1861 р. — 10 березня помер Тарас Шевченко

 10. 1962 р. — з цього року щорічно присуджується Державна премія України імені Т. Г. Шевченка в галузі літератури й мистецтва.

   

2.Станція «Поетична»
   Завдання: відновити пропущені слова рядків із поезій Тараса Шевченка
   Оцінювання — максимально 26 балів
Село ________,
Боже небо ________
І те помарніло.
Поглянув я на ________ —
Не _______ ягнята!
Обернувся я на _________ —
Нема в мене _______ !
І досі _________ : під горою
Між вербами та над ________
Біленька ________. Сидить
Неначе й досі сивий ________
Коло хатиночки і _________
Хорошеє та кучеряве
Своє ________внуча.
«Плавай, плавай, ________ !
По синьому _________ —
Рости, рости, _________ !
Все вгору та вгору,
Рости гнучка та ________ ,
До самої ________ ,
Спитай _________ , чи діжду я,
Чи не діжду ________?»
Сидить ________на тім боці, —
Грає синє _________ .
Думав, _________зустрінеться, —
Спіткалося _________.
А журавлі летять собі
Додому _________ .
Плаче козак — шляхи _________
Заросли _________.
   Правильні відповіді:
Село ПОЧОРНІЛО,
Боже небо ГОЛУБЕЄ,
І те помарніло.
Поглянув я на ЯГНЯТА —
Не МОЇ ягнята!
Обернувся я на ХАТИ —
Нема в мене ХАТИ!
І досі СНИТЬСЯ: під горою
Між вербами та над ВОДОЮ
Біленька ХАТОЧКА. Сидить
Неначе й досі сивий ДІД
Коло хатиночки і БАВИТЬ
Хорошеє та кучеряве
Своє МАЛЕНЬКЕЄ внуча.
«Плавай, плавай, ЛЕБЕДОНЬКО!
По синьому МОРЮ
Рости, рости, ТОПОЛЕНЬКО!
Все вгору та вгору,
Рости гнучка та ВИСОКА,
До самої ХМАРИ,
Спитай БОГА, чи діжду я,
Чи не діжду ПАРИ?»
Сидить КОЗАК на тім боці, —
Грає синє МОРЕ.
Думав, ДОЛЯ зустрінеться, —
Спіткалося ГОРЕ.
А журавлі летять собі
Додому КЛЮЧАМИ.
Плаче козак — шляхи БИТІ
Заросли ТЕРНАМИ.

 3.Станиія «Швидкісна»


  Завдання: потрібно дати якнайбільше правильних відповідей за одну хвилину.
   Клоуз-тест «Так»-«Ні»

 1. Народився Тарас Шевченко у селі Кирилівці. (Ні. Моринці)

 2. Ім'я «Тарас» означає приємний. (Ні. Бунтар).

 3. Дівоче прізвище матері Тараса Шевченка Бойко. (Так)

 4. У родині Шевченка було 8 дітей. (Ні. Шестеро)

 5. Батько Тараса Шевченка був кравцем. (Ні. Стельмахом)

 6. Матір і старшу сестру Тараса звали Оксана. (Ні. Катерина)

 7. Щоб викупити Шевченка з кріпацтва портрет Жуковського намалював Брюллов. (Так).

 8. Шевченка був кріпаком Брюллова. (Ні. Енгельгардта )

 9. Коли Шевченка викупили з кріпацтва, йому було 20 років. (Ні. 24)

 10. Шевченка викупили за 2000 карбованців. (Ні. 2500)

 11. Твори «Іван Підкова» та «Тарасов ніч» не увійшли до першого видання «Кобзаря». (Ні. Вони входили до складу першого «Кобзаря»)

 12. Повне зібрання творів Т. Шевченка налічує 10 томів. (Ні. 12 томів)

 13. Тарас Шевченко написав 15 повістей. (Так)

 14. За перші три роки заслання Шевченко написав більше творів, ніж за наступні 7 років. (Так)

 15. Тарас Шевченко видав для дітей «Буквар». (Так)

 16. Т. Г. Шевченко — основоположник нової української літератури і національної літературної мови. (Так)

 17. За життя Шевченка «Кобзар» видавався лише один раз. (Ні. Тричі)

 18. Серія картин Шевченка носить назву «Мальовнича Україна». (Ні. Живописна)

 19. Заповіт Т. Шевченко написав у 60 років (Ні. У 31)

 20. Гора, де похований Шевченко, називається Чернечою. (Так)

   4.Станція «Всесвітня бібліотека»
  Завдання:  виявити свої знання стосовно змісту та друкування «Кобзаря» Тараса Шевченка.
   Оцінювання — максимально 14 балів 
   1. Назвіть збірку творів Т. Шевченка, яка принесла йому світове визнання? («Кобзар»)
   2. Скільки разів за його життя вона видавалася? (Тричі).
   I видання — (1840 рік),
   ІІ видання — (1844 рік під назвою «Чигиринський Кобзар» вийшов передрук першого видання «Кобзаря» з додатком поеми «Гайдамаки»),
   III видання — (1860 р.) 
   3. Скільки творів увійшло до першого видання? (8) 
   4. Назвіть їх.

 1. «Думи мої, думи мої..»,

 2. «Думка (Нащо мені чорні брови..)»,

 3. «Тополя»,

 4. «Перебендя»,

 5. «Іван Підкова»,

 6. «Тарасова ніч»,

 7. «Катерина»,

 8. «До Основ'яненка».

   5.Станція «Мистецька»
  Завдання:  команда повинна за 1 хвилину скласти з «пазлів» З репродукції картин Шевченка та назвати їх.
   (Примітка. Репродукції найвідоміших картин Тараса Шевченка можна роздрукувати форматом А-4 і розрізати у формі різних геометричних фігур середнього розміру).
   Оцінювання — максимально 15 балів
   «Катерина», «Селянська родина», «Циганка-ворожка»
   6.Станиія «Пошукова»
  Завдання: розгадування ребусів та кросвордів.

Оцінювання – максимальна кількість 20балів.

Каталог: attachments -> article
article -> Методичні рекомендації до самостійної роботи з дисципліни «історія україни» для студентів окр «Молодший спеціаліст»
article -> Основи теорії літератури
article -> До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437
article -> План роботи методичного об’єднання вчителів-предметників суспільно-гуманітарних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> План роботи методичного осередку вчителів-предметників природничо-математичних наук на 2015/2016 навчальний рік
article -> Рішення щодо оцінювання навчальних досягнень учнів курсів за вибором приймається навчальним закладом
article -> Получение патента на полезную модель


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка