Великий українець на АрбатiСторінка1/34
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.9 Mb.
#64891
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34Великий українець на Арбатi
...I я його уявив на Старому Арбатi. «Побачив» Михайла Грушевського перед Культурним центром України в Mосквi завдяки його генеральному директору Володимиру Мельниченку. У березнi 2004 року я приїхав до Москви на урочистий вечiр з нагоди 190-рiччя вiд дня народження Тараса Шевченка, i зразу ж Володимир Юхимович повів мене Арбатом до будинку за номером 55, у восьмiй квартирi якого колись жив Михайло Грушевський з дружиною Mapiєю Сильвестрiвною i донькою Катериною.

Михайло Сергiйович не раз прогулювався Старим Арбатом, думаю, зупинявся перед будинком номер дев’ять, у якому тепер наш Культурний центр. То xiбa не було б гiдним вшанувати пам’ять великого українця встановленням пам’ятника Михайловi Грушевському перед входом до Культурного центру України?

Що бiльше я слухав Володимира Мельниченка, то проникливіше «зазирав» уявою у вікна «нарiжної старосвiцької кам’яницi на розi «Денежного переулка», мiж двома церквами», з яких п’ятдесятилiтнiй Михайло Сергiйович, вiдiрвавшись на якусь мить вiд працi над третьою частиною восьмого тому «Icтopiї України-Руси», оглядав Арбат, зокрема банi двох церков — Живоначальної Трiйцi i Миколи в Плотниках. На жаль, цi двi церкви, якi, мабуть, вiдвiдував український icтоpик, було знесено бiльшовиками на початку тридцятих рокiв минулого столiття.

Iз яким захопленням i радiстю вiдкривав менi «українську Москву» Володимир Мельниченко! Не можу сказати, що почуте було менi зовсiм невiдомим — журнал «Київ» у 1988–1989 pp. опублiкував «Спомини» Михайла Грушевського, в яких є багато сторiнок «московської бiографiї» (1916–1917 рокiв) Грушевського. Iнститут лiтератури iм. Т.Г. Шевченка НАН України разом iз Українським iсторичним товариством у США на чолi з невтомним Любомиром Винаром вперше опублiкував 15 листiв Михайла Грушевського, надiсланих iз Москви до Сергiя Єфремова й Олександра Кандиби (Олеся). Але одна річ прочитати, iнша — побачити саме той будинок на Арбатi, в якому Михайло Грушевський писав цi та iншi листи, науковi працi, приймав вiдомих дiячiв лiтератури, культури й полiтикiв...

Важливим для мене було пiзнання Старого Арбату — вулицi, яка в свiй час гуртувала багатьох вiдомих українцiв. Михайло Грушевський згодом свiдчив: «Присутнiсть в Mосквi великого числа освiчених i навiть учених українцiв пiддавала гадку про можливiсть зав’язання тут наукового товариства чи наукового гуртка українського, який мiг би пiдтримувати в сих людях iнтереси до української дисциплiни i звертати їx увагу на українськi теми. Москва дуже багата рiзними матерiалами до icтopiї України, її культури, мистецтва й письменства, навпаки, Україну в значнiй мipi обчищено з усяких матерiалiв, що при кожнiй нагодi вивозились вiдси до росiйських столиць».

Володимир Мельниченко, я переконаний, найкраще знає icтopiю Старого Арбату, вiн є на сьогоднi найобiзнанішим iз московськими архiвами, бо провiв унiкальну науково-дослiдну роботу. Я не сподiвався, що його дослiдження пiвнiчного перiоду перебування Михайла Грушевського в Mocквi виросте в такий солiдний том, читати який дає велике задоволення.

«Моя праця грунтується на документальних матерiалах i є суто науковою», — акцентує її автор, але написана книга з особливим емоцiйним пiднесенням i щирим захопленням вiд знахiдок в apxiвax, вiд «виловлених» у листуваннях фактiв, вiд науково обгрунтованих пiдтверджень гiпотез, здогадiв, припущень...

У передмовi до своєї книги «Михайло Грушевський: «Я оснувався в Mосквi, Арбат 55» Володимир Мельниченко детально розповiдає про тi apxiвнi джерела, якi вiн уперше залучив до висвiтлення арбатської сторiнки бiографiї Михайла Грушевського. Думаю, Володимир Мельниченко здiйснив фронтальний «nepeciв» багатьох московських apxiвiв пiд кутом зору перебування видатного українського iсторика в Mосквi, i цей том є важливим дослiдженням першого перiоду перебування М.С. Грушевського в росiйськiй столицi.

Тодi в березневi шевченкiвськi днi, про якi Володимир Юхимович згадує в цiй монографiї, вiн багато розповiдав менi й про другий, ще драматичнiший, московський перiод життя Михайла Грушевського. Саме в Mосквi 23 березня 1931 року Грушевського заарештують і почнуть — погрозами й фiзичним знущанням — «готувати» на керiвника пiдпiльної органiзацiї «Український національний центр» (УНЦ). Перед цим у Харковi у нього вибили зiзнання в приналежностi до «контрреволюцiйної органiзацiї», а в Mосквi керiвники ОГПУ намагалися втягнути Михайла Грушевського в показовий полiтичний процес, про що постiйно iнформували Сталiна... Та Грушевський сплутав їxнi карти. 15 квiтня 1931 року на зустрiчi з начальником Секретно-полiтичного вiддiлу ОГПУ Яковом Аграновим Михайло Грушевський категорично вiдмовився вiд своїх «зiзнань», заперечив iснування органiзацiї «Український нацiональний центр»... Володимир Мельниченко розгортав передi мною новi, майже недослiдженi сторiнки перебування М.С. Грушевського в Mосквi вже після звiльнення. Я не сумнiвався, що «другий московський перiод» Михайла Грушевського вже не вiдпустить такого доскiпливого i невтомного дослiдника...

Думаю, сам Володимир Мельниченко вповнi не уявляв, який огром вiдкриттів таїть у coбi Старий Арбат — ця, за словами Михайла Грушевського, «велика московська артерiя».

Як досвiдчений iсторик, автор бiльше 30 книг з iсторичної, культурологiчної i полiтичної проблематики, доктор iсторичних наук Володимир Мельниченко в попереднiх книгах «Україна на Арбатi, 9» i «Прапор України на Арбатi» вiдкрив «український Арбат» — Арбат гетьмана Петра Сагайдачного i гетьмана Кирила Розумовського, Миколи Гоголя i Тараса Шевченка, Михайла Максимовича i Григорiя Галагана, Михайла Грушевського i Володимира Винниченка, Володимира Вернадського i Симона Петлюри... Але вci мої сподiвання перевершило це фундаментальне дослiдження icтopiї Арбату, життя його численних мешканцiв — видатних дiячiв pociйської та української культур, лiтератур i мистецтва, icтopiї, зокрема, московського-арбатського життя Михайла Грушевського. Володимир Мельниченко «закроїв» не одне ще дослiдження «українського Арбату», щасливо стимульований i своєю безпосередньою, як генеральний директор Культурного центру України в Mосквi, працею i особливим чуттям iсторика на новi, перспективнi з наукового боку знахiдки, i глибинним патрiотичним пориванням вiдкривати українськi сторiнки, «написанi» в Pociї, передусiм у Москвi.

У «Пiслямовi» Володимир Мельниченко цi плани розгортає iз сподiванням, що накличе на благодатну наукову цiлину нових «opaчiв», готових дослiдитити московський перiод біографії Володимира Винниченка, Симона Петлюри, icтopiю таких видань, як «Украинская жизнь» i «Промiнь», взагалi створити узагальнюючу монографiю про дiяльнiсть московських українцiв у Mосквi на початку XX столiття. Сам iнiцiатор таких дослiджень, а також наукового збiрника на тему «Україна i Москва в їx духовному життi», замисленого ще Грушевським i Горьким, вiн працює вже над монографiєю про багатовiкову присутнiсть України на Apбaтi та значний український внесок в iсторiю видатної вулицi Pociї.

...Пам’ятний для мене той березневий день 2004 року, коли ми з автором цієї книги вiдвiдали будинок, у якому жив i помер Микола Гоголь, на Нiкiтському бульварi, 7. В меморiальнiй квартирi нашого славетного земляка Володимир Юхимович виповiв менi з хвилюванням: «Та саме звiдси, з Арбату, наш Гоголь писав проникливi листи до матерi у Василiвку, звiдси вiн, дiзнавшись про весiлля однiєї зi своїх сестер, вирушив був через Калугу в Україну... Я про це напишу».

I написав. I ще багато нового вiдкриє цей невтомний, емоцiйний, чутливий до всього рiдного, українського в Mосквi історик, який так всебічно дослідив українську долю Старого Арбату, як особливого знаку нацiональної icтopiї й культури.


Микола Жулинський,

академiк Нацiональної Академiї наук України
Книга, що прояснює полiтичну позицiю М. Грушевського

В модернiй icтopiї кожного з народiв є постать, з iм’ям якої пов’язано становлення сучасної нацiї та держави. Для iталiйцiв це — Дж. Гарiбальдi, нiмцiв — О. Бісмарк, чехiв — Т. Масарик, полякiв — Ю. Пiлсудський. Заслуги таких дiячiв у icтopiї власних народiв такi вагомi, що пiднесли їx до рiвня народних героїв, зробили живими нацiональними символами. Незаперечно, що для української icтopiї такою постаттю є Михайло Грушевський. В його життi вiд народження до смертi вiдбився складний, трагiчний, суперечливий поступ українцiв до власної державностi. Biн сам став уособленням цього поступу. Незважаючи на велику кiлькiсть лiтератури, присвяченої М. Грушевському в останнi роки, яка обраховується сотнями книжок і статей, розмах дiяльностi М. Грушевського, роль та значення його в icтopiї України XX столiття настiльки масштабнi, що можна смiливо прогнозувати пiдвищену увагу дослiдникiв до бiографiї М. Грушевського протягом тривалого часу. На наш погляд, ця бiографiя настiльки публiчна i нацiональна, як i масштабна, що це дає привiд i творить чудове тло для сучасного iсторика висловити своє ставлення до icтopiї України в цiлому, сформувати новий cnociб iсторiописання українського національно-визвольного руху, державного будiвництва та багатьох iнших суспiльно-полiтичних площин, до творення яких спричинилася iнтелектуальна енергiя М. Грушевського. Напевно, далеко не вся сучасна лiтература про вченого i полiтика буде глорифiкацiйною та комплiментарною. Вже сьогоднi маємо достатньо критичних думок з приводу того великого iсторичного наративу — «Icтopiї України-Руси», — творцем якого був М. Грушевський. З’явилася великою мiрою епатажна версiя прочитання М. Грушевського молодим iсториком В. Ващенком у книзi «Неврастенiя: непрочитанi icтopiї», в якiй поставлено завдання з’ясувати мотивацiю наукової творчостi видатного iсторика, а корiння цих мотивiв бачаться через автобiографiчнi тексти М. Грушевського.

Абсолютно з iнших методологiчних позицiй написана книга В. Мельниченка «Михайло Грушевський: «Я оснувався в Mосквi, Арбат 55». Вона не виходить з позитивiстського дискурсу i, очевидно, цим сильна. Попри безлiч вiдстежених та описаних iсториками фактiв з життя М. Грушевського, виявляється, iснують серйознi лакуни в його бiографiї, якi можна, як доводить В. Мельниченко, при помiтнiй i непоспiшнiй роботi вдало лiквiдувати. Що вiн i зробив на прикладi пiврiчного життя М. Грушевського в Mосквi на Арбатi, зробив майстерно, спроектувавши на культурне тло Арбату — мiсце проживания М. Грушевського — московський побут видатного українця, а затим i наукову дiяльнiсть.

Читання книжки В.Мельниченка, особливо тих iї сторiнок, де йдеться про дослiдження М. Грушевським початкового етапу визвольної вiйни Б. Хмельницького, апогею Української революцiї середини XVII столiття, несподiвано прояснило його (Грушевського) власну поведiнку як полiтика — лiдера Української революцiї 1917 року, поведiнку, яка була незрозумiлою для багатьох з його найближчого лiберально-демократичного оточення в переддень революцiї 1917 року. Радикалiзацiя М. Грушевського, перехiд його на есерівськi позицiї у березнi 1917 року виявилися несподiванкою для Д. Дорошенка, Є.Чикаленка, О. Лотоцького, П. Стебницького. Ця змiна позицiї не має досить аргументованих пояснень i до сьогоднi. I хоч В. Мельниченко не ставить питання про те, якою мiрою вплинув Б. Хмельницький, великий гетьман, на свого великого дослiдника i водночас провiдного українського полiтика — М. Грушевського, по cyтi виникає пряма необхiднiсть вiдповiсти на питання: як icтopик М. Грушевський впливав на полiтика М. Грушевського. Це —важливе завдання сучасних дослiдникiв бiографiї великого українця.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка