Великосельська О. М. Проектна діяльність – важлива складова розвитку наукової бібліотеки хмельницького національного університетуДата конвертації06.09.2018
Розмір128 Kb.
Великосельська О. М.
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – ВАЖЛИВА

СКЛАДОВА РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ.
Сьогодні бібліотеки займають провідні позиції у вирішенні глобальних завдань побудови інформаційного суспільства. Книго­збірні активно впроваджують в свою роботу розроблені впродовж останніх років теоретичні положення та методики, які характе­ризують нові тенденції в бібліотечній справі. Серед таких тенденцій маркетингові, управлінські, проектні концепції розвитку бібліотек, які використовують методики паблик рилейшнз, фандрейзінг та проектний розвиток.

Проектна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького націо­нального університету є одним із важливих напрямів її роботи. Стратегія проектного розвитку книгозбірні будується за принципом створення комплексів проектів, що різняться різноманітністю масш­табів, результатів, термінів виконання. Десять років поспіль діє в бібліотеці Програма “Молодий спеціаліст ХХІ століття”, місія якої полягає у сприянні реалізації стратегічної мети Хмельницького національного університету в підготовці конкурентоспроможних фахівців і вихованні багатогранної особистості ХХІ століття. Ос­новна мета програми – підтримка талановитої, перспективної мо­лоді, яка бажає і вміє здобувати нові знання в стінах університету, практична допомога в плануванні і можливостях досягнення вер­шин життєвого успіху. Творче партнерство науковців, викладачів, студентів та бібліотекарів – стратегічний напрям проектної діяль­ності книгозбірні.

Серед найбільш вдалих проектів, які розроблені та активно працюють в останні роки в НБ ХНУ, можна відмітити:

– “Від інформаційної культури – до якості освіти”;

– “Ефективна система повернення студентами підручників”;

– екологічний проект “Майбутнє планети – в наших руках”;

– віртуальний проект на сайті бібліотеки “Я і моя біб­ліотека”;

– презентаційний проект;

– виставковий проект;

– проект “Кар’єра”;

– конкурсні проекти;

– правовий проект “Правова культура як фактор цілісного виховання особистості” та інші.

Зараз вже немає потреби доводити, наскільки важлива для бібліотек участь у різних професійних і грантових конкурсах. Адже, у першу чергу, це можливість одержання додаткових фінансових за­собів, розвиток творчої активності, підвищення професійного рівня. Крім того, активізація програмно-проектної діяльності дозволяє сконцентрувати увагу на найбільш нагальних проблемах, виділяти й розвивати головні напрями діяльності. Розробка проектів – це, також, і робота на імідж, позиціонування бібліотеки в місцевому співтоваристві. Поступово проектний підхід до бібліотечної діяль­ності став в нашій бібліотеці одним із якісних критеріїв її роботи, формою реалізації творчих ідей, проведення різноманітних акцій.

У кожного проекту є своя історія, філософія, методологія, практика. Говорячи про проектну діяльність нашої бібліотеки, хо­четься пригадати, як усе починалось, зароджувалось, розвивалось...

Проектна діяльність в бібліотеці ХНУ розпочалась в 2002 р. саме з розробки цілісної науково-виховної Програми “Молодий спеціаліст ХХІ століття”. Ідея створення програми, яка включала чотири проекти – презентаційний, виставковий, кар’єра, конкурсні проекти – належала головному бібліотекарю відділу економічної літератури бібліотеки, досвідченому професіоналу бібліотечної справи, людині творчій, з інноваційним мисленням Вікторії Олек­сандрівні Василишиній. Завдяки комунікабельності та наполегли­вості їй вдалося дуже швидко налагодити тісні партнерські взаємо­відносини з професорсько-викладацьким складом інженерно-еконо­мічного факультету й факультету бізнесу та права університету. Але в історію наукової бібліотеки Хмельницького національного універ­ситету вона ввійшла як автор і розробник довгострокової, багато­планової та широкомасштабної Програми “Молодий спеціаліст ХХІ століття”.

Також ключовими постатями у творчій команді по розробці Програми стали старший викладач кафедри маркетингу Наталія Іванівна Майорова, котра, як професійний маркетолог, постійно надихала команду на пошук нових форм роботи; художник бібліо­теки, креативна особистість Тетяна Миколаївна Чернишова, яка є одним із ініціаторів Програми, автором її вимпелу та емблеми, кон­цепцій виставок та слоганів; оригінального оформлення вистав­кових стендів, альбому “Хроніка визначних подій”.

Проект – це завжди живе спілкування, комунікація між людьми. В його основі лежать спільні задачі, спільні цілі, спільні цінності. Успішна реалізація будь-якого проекту неможлива без ефективно працюючої команди. І така сильна професійна команда була швидко сформована. До неї ввійшли керівник Програми про­ректор з науково-педагогічної роботи, д.е.н., проф. М.П. Война­ренко, автори-розробники В.О. Василишина, Н.І. Майорова, Т.М Черни­шова, директори інститутів М.І. Бондаренко, Г.М. Драпак, В.В. Третько, директор бібліотеки В.М. Петрицька та заступник директора О.Б Айвазян, менеджери Регіонального центру перепідготовки та працевлаштування А.І. Гапеєв та О.К. Пелих. Підтримав Програму проректор з наукової роботи, д.т.н., проф. В.Г. Каплун. Для забез­печення пабліситі та реклами проведення заходів Програми ко­манду поповнили співробітники теле-фотостудії університету – фото­кореспондент О.О. Нікітін, телережисер Л.В. Босак, телеоператор В.М. Босак та журналіст Горбатюк В.І. Безпосередньо в підготовці та оформленні експозицій широкомасштабних інформаційних за­ходів Програми брали участь співробітники відділу економічної літератури – зав. відділу О.М. Великосельська, зав. секторами В.Г. Мусевич, О.З. Антонюк, бібліотекарі Л.М. Курганська, О.Ф. Чер­піта, І.Д. Мисіна та ін. Жоден захід програми не обходився без співробітників відділу автоматизації Ю.В. Кострова, О.О. Костюк, О.С. Нечипорук. Це і технічне забезпечення заходів, і виготовлення запрошень та анкет, комп’ютерне оформлення матеріалів виставок, альбому “Хроніка визначних подій”. Велику допомогу в інформа­ційному забезпеченні Програми, в складанні бібліографічних спис­ків праць викладачів надавали зав. інформаційно-бібліографічного відділу О.М. Бичко та зав. сектором А.Г. Кандул, співробітники інших структурних підрозділів бібліотеки.

27 листопада 2002 року в бібліотеці, у читальному залі еко­номічної літератури відбулося урочисте відкриття Програми “Мо­лодий спеціаліст ХХІ століття”.

Аналізуючи перші роки дії програми, дивуєшся, скільки енергії, завзяття, креативних думок, натхнення, ініціативи вложили автори програми, щоб “розкрутити” її, щоб вона стала популярною серед студентства та переросла у загальноуніверситетську про­граму. Вони докладали всіх зусиль, використовували весь свій про­фесіоналізм, щоб кожен захід ставав справжнім святом її велич­ності Книги, величезним дійством, яке запам’ятовувалося би на­довго. І це їм вдавалося.Щорічно проводилося близько 5–6 заходів, які вражали своїм новаторством, оригінальністю подачі матеріалу, різноманітністю форм їх проведення. Це був калейдоскоп подій: виставки, пре­зентації, конкурси, засідання круглого столу, ток-шоу, анкетування, тренінгові заняття з самопрезентації, ділові ігри, науково-практичні семінари. Участь студентів у проведенні заходів давала їм можли­вість спілкуватися з професорсько-викладацьким персоналом уні­верситету, менеджерами з працевлаштування, лідерами міста, з особистостями, які вже досягли життєвих вершин, запозичити у них корисне для себе, брати участь у різноманітних конкурсних проектах, серед яких: “Кращий студентський відгук на монографію чи підручник викладачів ХНУ”, “Кращий реферат з проблем організації ефективної презентації”, “Краща конкурсна наукова робота”, “Краща наукова публікація студента”, “Кращий бізнес-проект, бізнес-план” та інші. Проводився цілий комплекс інфор­маційно-тренінгових занять: тренінгові заняття з самопрезентації, складання особистого плану та підготовка до написання резюме, до інтерв’ю з роботодавцями; ділова гра “Основи створення і управ­ління малими та середніми підприємствами”; тренінги з презентації фірми і презентації комерційного проекту, тренінг “Безконфліктне ділове спілкування” та ін.

Завжди жвавий інтерес викликають у студентства презен­тації книг викладачів університету. Досить успішно в стінах біб­ліотеки пройшли презентації видань колишнього ректора універ­ситету д.т.н., проф. Р.І. Сіліна “Практика тотального менеджменту”; д.е.н., проф. О.О. Орлова “Планування діяльності промислового підприємства”; д.е.н., проф., проректора з навчально-виховної ро­боти М.П. Войнаренка “Організація підприємницької діяльності”; колективної монографії кафедри бухгалтерського обліку “Системи обліку в Україні: трансформація до міжнародної практики” за за­гальною редакцією д.е.н. проф. М.П. Войнаренка. Саме Презен­таційний проект (презентація книг викладачів ХНУ) став початком реалізації програми “Молодий спеціаліст ХХІ століття”. Мета проекту – позиціонування видань, які народилися в стінах нашого університету. В межах проекту пройшли презентації навчальних посібників д.т.н., проф. В.М. Локазюка “Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК” та к.е.н., доцента кафедри економіки Лук’янової В.В. “Комп’ютерний аналіз даних” та ін.

Хочеться відмітити презентацію збірника наукових праць студентів економічного факультету “Проблеми економіки, обліку та менеджменту”, яка була присвячена 30-річному ювілею даного фа­культету. Студенти досить ретельно і по-науковому підійшли до проведення презентації, перш ніж втілити свій задум у практику. Спочатку вони прослухали інформаційно-аналітичний огляд джерел інформації щодо проблем проведення ефективної презентації, підготовлений співробітниками бібліотеки. Наступним кроком стало проведення тренінгових занять, де студенти знайомилися зі складо­вими заходу, різними стилями і сферами презентації. Науково-практичний семінар “Презентація – шлях до успіху” закріпив у студентів усі здобуті знання.

Презентація збірника наукових праць “Проблеми економіки, обліку та менеджменту” проходила за участю студентів-маркетологів університету, а також групи майбутніх дизайнерів вищого професійно-технічного училища № 25. Працівники відділу економічної літератури оформили виставку “Від перших вершин – до наукових висот”, яка зримо продемонструвала наукові висоти сьогоднішніх студентів факультету, а також наукові праці колишніх студентів факультету, які досягли справжніх висот: д.е.н., проректорів університету М.П. Войнаренка та В.М. Нижника.Для підвищення наукового інтересу студентів до книг викла­дачів університету, їхньої активності у самореалізації, розвитку їх нестандартного мислення автори проекту запровадили проведення конкурсу “Кращий студентський відгук на монографію або підручник викладача ХНУ”. Кульмінацією кожної презентації стало визначення студентів-переможців у конкурсі на кращий змістовний та об’єктивний відгук. Дарунком для переможців є книги авторів з їх автографами. Традиційно кожна презентація завершується передачею бібліотеці дарчих примірників презентованих видань.

В умовах розбудови української держави важливого зна­чення набуває підготовка фахівця нової генерації, який був би актив­ною й творчою особистістю. Немає сумніву, що самостійна наукова робота вчить студента неординарно мислити, генерувати іннова­ційні ідеї. Отож, наступним кроком розвитку програми “Молодий спеціаліст ХХІ століття” стала реалізація Виставкового проекту, метою якого було розкрити наукові інтереси і досягнення студент­ської молоді університету, стимулювати їх творчий потенціал, сфор-мувати портрет сучасного студента-науковця. Виставковий проект включає комплекс заходів: організацію та відкриття виставки, стен-дові презентації і нагородження авторів кращих робіт. “Від перших вершин – до наукових висот” – під таким слоганом щорічно, почи-наючи з 2002 року, стали проходити виставки наукових досягнень студентів ХНУ. Якщо в першій виставці взяло участь 38 студентів інституту економіки та управління, то друга виставка, яка була організована в листопаді 2003 року та приурочена Міжнародному дню студента, була більш масштабною – у ній взяло участь 200 студентів шести факультетів університету. Вона стала своєрідним підсумком науково-дослідної роботи вихованців вишу.

Успіхи і здобутки студентів в науковій роботі, їх участь у всеукраїнських та міжуніверситетських конференціях, олімпіадах, конкурсах, публікації в наукових збірниках та журналах, грамоти, дипломи, відзнаки – все це було представлено на стендах факуль­тетів. Найбільшу увагу відвідувачів виставки привертала експо­зиція факультету технологій та дизайну. Адже, крім стендових ма­теріалів, вихованці факультету демонстрували деякі зі своїх моде­лей одягу, взуття, картини та аплікації, шкіргалантерейні вироби.

Під час урочистого відкриття виставки наукових досягнень студентів проректор університету з наукової роботи, д.т.н., проф. В.Г. Каплун зазначив, що такий широкий огляд здобутків студентів у науковій сфері відбувається в університеті вперше. Кожен фа­культет біля стендів презентував свої досягнення, а кращі студенти за їх наукові розробки отримали в дарунок наукові видання ви­кладачів нашого університету.

Виставка мала резонанс не тільки в університеті, вона стала значною подією для всього міста, стала виставкою студентського ноу-хау. Її відвідали ректор університету, професор Микола Єго­рович Скиба, проректори університету С.Г. Костогриз, С.Г. Каплун, М.П. Войнаренко, В.М. Нижник, делегація викладачів з інших вищих навчальних закладів, декани факультетів, викладачі, сту­денти університету та міста.

Третю щорічну виставку наукових досягнень студентів ІЕУ “Від перших вершин – до наукових висот” було присвячено отри­манню університетом статусу національного. На ній демонстрували свої наукові досягнення вже 220 кращих студентів. Програма ви­ставки включала підбиття підсумків конкурсу на кращий реферат “Студент і наука” та церемонію нагородження переможців. Крім цього, бібліотека започаткувала цікавий конкурс читача першого курсу, який найбільше читає в бібліотеці. Це стало можливим зав­дяки використанню нових інформаційних технологій, а саме – впро­вадженню електронного формуляра читача.

Четверту виставку наукових досягнень студентів та молодих вчених “Від перших вершин – до наукових висот”, яка проходила в рамках “Тижня науки в ХНУ”, наукова бібліотека організувала спільно з Науковим товариством студентів та молодих вчених ХНУ в квітні 2006 року. Наукові досягнення представляли п’ять інститутів ХНУ. Кращі студенти-науковці отримали грамоти Наукового товариства уні­верситету, а переможці конкурсу “Студент, який найбільше читає в бібліотеці ХНУ” отримали дарчі примірники книг викладачів університету. Наступна V виставка наукових досягнень студентів та молодих вчених інституту економіки та управління (за підсумками роботи в 2009 році), в якій взяли участь понад 200 студентів-нау­ковців десяти кафедр ІЕУ, проводилась в березні 2010 року.

Організація таких виставок демонструвала, яка велика сту­дентська аудиторія університету причетна до науки. Багато добрих побажань прозвучало на адресу організаторів виставки, працівників бібліотеки. Учасники, гості, відвідувачі виставки залишали відгуки в альбомі “Хроніка визначних подій”. Ось деякі із них: “Надзви­чайно приємним і важливим є прагнення студентів нашого універ­ситету до знань і їх активна участь в науково-дослідній роботі. Популяризація досягнень студентів в науково-дослідній роботі є великим стимулом для подальшої активізації цієї діяльності. Тому проведення виставок наукових досягнень, конкурсів наукових робіт, публікація кращих з них є надзвичайно важливою роботою. Я ви­словлюю велику подяку співробітникам бібліотеки за організацію і активну участь у проведенні цих виставок. Вважаю необхідним проводити їх щорічно, а активістів цієї справи відзначати морально і матеріально”. (Проректор з наукової роботи ХДУ, д.т.н. В.Г. Каплун).

“Гарну справу робить бібліотека щодо висвітлення науко­вого потенціалу студентів вузу. Студенти кафедри ділової іноземної мови з великим задоволенням брали участь у підготовці та презен­тації своїх наукових досягнень з іноземних мов на двох стендах. “Brain up” – став лозунгом наших студентів у наукових досліджен­нях, що означає постійну працю розуму на благо собі і людям. Тісне співробітництво студентів, викладачів із працівниками читального залу (економічного) дало прекрасні результати: виставка мала успіх серед студентів, професорсько-викладацького складу ХНУ та громад­ськості міста”. (В. Шепель, ст. викл. кафедри ділової іноземної мови).

“Хочу подякувати працівникам нашої бібліотеки за їх вклад у створення таких заходів, як виставки наукових досягнень. Дуже приємно, коли можна поділитись радістю успіху з іншими, а для студентів це особливо почесно, оскільки це перші наші успіхи на шляху самовдосконалення, навчання, наукової праці” (Т. Якубов­ська, студ. гр. ОА – 01–1).

Таким чином, проект набув популярності серед студентства, адже він давав можливість зібратися всім студентам-науковцям разом, візуально представити свої наукові досягнення, поділитись досвідом, ідеями, оцінити рівень своїх досягнень у порівнянні з іншими, а також вміння позиціонувати себе.

Крім виставок наукових досягнень студентів, у Програмі при­ділено увагу іншим формам їх творчого пошуку. Такою стала ви­ставка-конкурс студентських рекламних проектів. Цей захід бібліо­тека проводила спільно з наймолодшою кафедрою університету – кафедрою маркетингу. Об’єктами реклами учасники конкурсу ви­брали книги науковців університету: “Комп’ютерний аналіз” В.В. Лук’янової, “Основи інтелектуальної власності” Г.М. Драпака і М.Є. Скиби та “Менеджмент” В.В. Стадник і М.А. Йохни. Вісім студентських проектів, у розробці яких взяло участь 29 студентів, оцінювало головне журі, авторське журі та глядачі. Найвищі оцінки здобув проект, розроблений третьокурсниками-економістами Віта­лієм Бартошеком і Віталієм Котвицьким. Найкраще атмосферу, яка панувала під час проведення першої виставки-конкурсу студент­ських рекламних проектів, свої враження, емоції передали пере­можці конкурсу Віталій Бартошек і Віталій Котвицький, записавши в “Хроніці визначних подій”:

“Нас вразило те, що конкурсанти та організатори віднеслись до цього конкурсу дуже відповідально і серйозно. Макети реклам були виготовлені на високому рвні. А представлення своїх проектів конкурсантами виглядало, ніби виступають дійсно знавці рекламної справи. Приємно вразило художнє оформлення стендів та зал, у якому відбувалася презентація. Видно, що там працювали професіо­нали-художники та організатори, що неодноразово проводили по­дібні конкурси. А той факт, що ми зайняли перше місце, дійсно радує нас. І ми впевнені, що ця перемога надасть нам суттєвого поштовху для “долання інших вершин”.

Приємно читати такі відгуки студентів, а їх висока оцінка роботи організаторів виставки спонукала до подальших іннова­ційних пошуків.

Друга конкурс-виставка рекламних проектів в рамках Про­грами “Молодий спеціаліст XXІ століття” проводилась кафедрою маркетингу спільно з бібліотекою за підтримки рекламного агентства “Дайна” та СП “Статус-АГ”. Роботи студентів розглядались ком­петентним журі у семи номінаціях: розробка макетів друкованої реклами; соціальна реклама; реклама спеціальності; розробка ма­кетів зовнішньої реклами; реклама торгових марок; телереклама; інтернет-реклама. У конкурсі взяли участь 36 студентів, які пред­ставили 24 проекти. Найкращою визначено рекламу Інтернет-мага­зину. Її автор Ірина Захарчук отримала сертифікат переможця, перехід­ний гран-прі та цінний подарунок. Свій проект вона представляла також на студентському фестивалі реклами у м. Харкові. “Я була приємно здивована на виставці студентських проектів. Грамотний підхід, розуміння основ композиції, ритми кольорів. Студенти отри­мали дуже наочний урок по відношенню до своєї роботи”, – такий запис в книзі відгуків залишила О. Скорупська, член Національної спілки художників України.В рамках Програми в 2005 році вперше було реалізовано ви­ставковий проект наукових досягнень професорсько-викладацького складу кафедр інституту економіки та управління. Мета проекту – інформування студентства про вихід у світ нових видань викладачів університету. До вершин економічних знань – з працями виклада­чів нашого університету” – під таким слоганом на 10 виставкових стелажах демонструвалися 12 нових видань, які написали науковці-економісти інституту економіки та управління протягом 2004 року. На виставці також були представлені матеріали, які розкривали особистість кожного із 18 авторів: світлини, коротка інформація про автора та сферу його наукових інтересів, їх творчий доробок – монографії, підручники, публікації в фахових журналах та наукових збірниках та вичерпна бібліографія їх публікацій.

Студенти, переможці конкурсу на “Кращий студентський відгук на монографію, підручник викладачів університету”, отри­мали в дарунок примірники книг з автографом авторів.

На другій виставці, яка проводилася в 2006 році, презенту­валося вже 27 видань монографій, навчальних посібників, курсів лекцій тридцяти чотирьох науковців кафедр інституту економіки та управління. Поряд з такими відомими авторами книг як М.П. Война­ренко, В.І. Стадник, М.А. Йохна, Л.І. Федулова, С.В. Ковальчук вперше презентували свої книги викладачі І.В. Бабій, М.П. Григорук, О.В. Хитра та ін. Згодом такі виставки стали традиційними і про­водяться науковою бібліотекою спільно з інститутом економіки та управління один раз на два роки, в організації та підготовці яких активну участь бере заступник директора ІЕУ з наукової роботи, декан факультету менеджменту, к.е.н. Лариса Сергіївна Любохи­нець. Ш виставка наукових видань викладачів інституту економіки та управління “До вершин економічних знань – з працями викла­дачів нашого університету” пройшла в травні 2009 року, а остання IV виставка – в травні 2011 року. На ній презентувалося 25 книг, в написанні яких взяло участь близько 50-и авторів.

В “Хроніці визначних подій” читаємо відгук студентки ФНдв–04–3 Н. Терпяк, яка відвідала виставку наукових досягнень викладачів інституту економіки та управління ХНУ: “Перегля­нувши видання на виставці, знайшла для себе багато цікавої і ви­черпної інформації. На мою думку, такі виставки мають організову­ватися з усіх дисциплін, які вивчають студенти в ХНУ. Адже це дуже зручно та корисно під час пошуку тієї чи іншої інформації. Крім того, можна дізнатися більше інформації про наукові досягнення та здобутки викладачів та надходження їх до друку”.

Сьогодні виставка “До вершин економічних знань – з пра­цями викладачів нашого університету” стала постійно діючою ви­ставкою читального залу економічної літератури, яка щоразу по­повнюється новими виданнями.

Не можна залишити поза увагою проект “Кар’єра”, в рамках якого щорічно проходили інформаційні заходи “Дні кар’єри”. Проб­лема зайнятості молоді, зокрема, випускників ХНУ, завжди актуальна і потребує системного підходу до її вирішення. Висока конкуренція висуває перед фахівцем проблему досконалого розвитку власної кар’єри. Обговорення важливих питань, пов’язаних із працевлашту­ванням, кар’єрою та складовими кар’єрного зростання покладені в основу проведення зустрічей студентів з роботодавцями, успіш­ними людьми, представниками малого та середнього бізнесу, науков­цями університету. “Як скласти резюме?”, “Як шукати роботу?”, “Як уникнути помилок під час працевлаштування?” – на ці питання студенти отримали відповіді, побувавши на тренінгових заняттях, які проводили менеджери з працевлаштування РЦПП. Співробіт­ники відділу економічної літератури забезпечували заходи багато­аспектним інформаційним супроводом, а в читальному залі еконо­мічної літератури була розгорнута постійно діюча виставка “Кар’єра: складові успіху”.

У 2004 р. в рамках цього проекту вперше було організовано ток-шоу “Кар’єра”. Тема “Розпочинай кар’єру в університеті” ви­явилась вдалою і актуальною. На зустріч зі студентами завітали гості-роботодавці: генеральний директор ВАТ “АК АДВІС” Іван Ду­нець, директор будівельного кластеру Микола Малий, начальник управління з питань розвитку підприємництва та регуляторної полі­тики обласної держадміністрації Світлана Пасічник, працівник Хмель­ницького міського центру зайнятості Ольга Ковбасіста, редактор обласної громадсько-політичної газети “Моя газета” Л.В. Луніна, пред­ставники великого і середнього бізнесу. Ведучим зустрічі був Євген Безвушко – студент п’ятого курсу ГПІ, який вдало поєднував на­вчання та роботу. Готуючись до ток-шоу “Кар’єра”, студенти активно включилися у проведення конкурсу на краще резюме, і переможці конкурсу Євген Безвушко, Андрій Тіней, Олександр Підвисоцький отримали грамоти. Про те, що захід вдався і дав свої практичні результати, говорив той факт, що у студентів виникло бажання про­довжити контакти з роботодавцями після ток-шоу та залишені від­гуки в “Хроніці визначних подій”: “Був радий можливості брати участь в ток-шоу “Кар’ єра”. Оригінально, цікаво, а головне, своєчасно та перспективно. Нам, роботодавцям, нам, організаторам виробництва потрібно починати зустрічатися з майбутніми спеціалістами не на випусках, а на перших курсах. Вдячні робітникам бібліотеки за творчий підхід та чекаю нових запрошень”. З повагою М. Малий – Голова Ради обласного об’єднання “Будівельний кластер”.

Дякую організаторам ток-шоу “Кар’єра” за надану можли­вість взяти участь у такому цікавому та необхідному і для молоді, і для роботодавців заході. Бажаю успіхів викладачам та працівникам бібліотеки університету, студентам та випускникам – щасливої долі та гарної кар’єри!”. З надією на подальшу співпрацю С. Пасічник – Начальник управління з питань розвитку підприємництва Голов­ного управління економіки облдержадміністрації.

Протягом 2009–2010 рр. у науковій бібліотеці ХНУ прой­шли цикли заходів “День кар’єри”, які відвідали понад 600 студен­тів-випускників інституту економіки та управління, гуманітарного інституту, інституту механіки та інформатики. Організаторами захо­дів виступили: директор наукової бібліотеки ХНУ О.Б. Айвазян, начальник управління комплектування контингенту студентів та працевлаштування випускників М.М. Косіюк, директори інститутів. У “Днях кар’єри” брали участь помічник прокурора Хмельницької області з питань захисту прав і обов’язків неповнолітніх, радник юстиції П.М. Монастирський, головний спеціаліст відділу активної підтримки безробітних Хмельницького міського центру зайнятості О.І. Матвієнко. Своїм досвідом успішного кар’єрного росту поді­лилися: заслужений працівник народної освіти України, д.т.н., рад­ник ректора Р.І. Сілін; проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, к.т.н., професор М.А. Йохна; доцент кафедри менеджменту, к.е.н. О.С. Новікова; начальник відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки ДЕІ в Хмельницькій області В.І. Ді­дух. Відповідаючи на запитання бліц-анкети “Кар’єра: складові успіху”, студенти схвально та позитивно оцінюють проведення таких зустрічей та висловлюють побажання, щоб “Дні кар’єри” прово­дились щорічно. Вони пропонують запрошувати на них робото­давців, відомих науковців, успішних людей різних сфер діяльності, які вдало ведуть власний бізнес; випускників ХНУ, менеджерів з працевлаштування.

Спільні з університетом і громадськими організаціями проекти для бібліотеки – це віха у визнанні університетом позитивного іміджу нашої книгозбірні.

Програма з бібліотерапії “Книги, що зцілюють душі”, яка діяла протягом 2005–2006 років в бібліотеці, розробили працівники відділу літератури гуманітарного профілю. Керівник програми – зав. відділом Раїса Василівна Драчук. Метою Програми було сприяти збереженню фізичного й духовного здоров’я молоді в умовах, по­в’язаних з несприятливою дією навколишнього середовища та стресовими ситуаціями під час сесій, та формуванню навиків опти­мальних дій в незвичних та кризових ситуаціях за допомогою книги. Співробітники відділу написали листа колегам з бібліотеки Миколаївського державного університету ім. П. Могили щодо корпоративної співпраці по Програмі з бібліотерапії. Для того, щоб виявити, література яких напрямків допомагає молоді у важких життєвих ситуаціях, була розроблена анкета із шести питань. В анке­туваннні взяли участь 85 студентів. На основі аналізу анкетування складено список рекомендованої літератури, що має позитивний вплив на читачів. У квітні 2006 р. відбулось відкриття Програми, в якому взяли участь викладачі кафедри соціальної психології та студенти-психологи груп СП-03-1 та СП-03-2. В межах реалізації Програми передбачалось: підготовка бібліотерапевта, організація зустрічей з психологами та психотерапевтами, з працівниками со­ціальних служб, проведення тренінгів, бесід, лекцій. Програма була завершена у 2007 р.

2007–2011 роки стали періодом подальшого розвитку проект­ної діяльності нашої книгозбірні – роками пошуку нових ідей, розробки нових інноваційних проектів. Вони є не менш цікавими та корисними для наших студентів, для нашої книгозбірні, вражають новизною та різноплановістю тематики, насичені яскравими по­діями, нестандартними інформаційними заходами. У 2008 р. вченим секретарем наукової бібліотеки В.М. Петрицькою було розроблено “Положення про проектну діяльність”. Директор наукової бібліо­теки Олена Борисівна Айвазян здійснює загальне керівництво проект­ною діяльністю та впродовж всіх років дії програми – незмінна ведуча її широкомасштабних загальноуніверситетських заходів.

Поступово до проектної діяльності долучилися співробіт­ники всіх структурних підрозділів наукової бібліотеки, розроблені нові проекти, розширено творчу команду, в яку ввійшли зав. відділами О.М. Бичко, Т.Ф. Марчак, Т.Г. Панасюк, О.Б. Таланчук, В.В. Фоміних, Драчук Р.В., О.М Мацей, зав. сектором Л.І. Іщенко, головні бібліотекарі О.З. Антонюк, С.В. Майструк, О.М. Шевцова та ін. Успішній реалізації проектів сприяють заступники директора НБ ХНУ Т. К. Онищук, В.О. Глухенька.

В 2007 році відділ обслуговування на абонементах розробив проект “Ефективна система повернення студентами підручників” (2007–2011 рр). Автором ідеї та розробником цього довгостроко­вого проекту виступила зав. відділом обслуговування на або­нементах Тетяна Федорівна Марчак. Важливим завданням кожної бібліотеки є не тільки поповнення фонду новими документами, сприяння широкому і повному їх використанню, а й зберігання фонду як матеріальної та духовної цінності. Адже це головна скла­дова для успішного забезпечення всіх читацьких запитів. Всі за­ходи, які проводив відділ обслуговування на абонементах, спрямо­вані на повноцінне використання фонду користувачами; на збе­реження фонду з соціальної точки зору свідомого ставлення читача до книги як до громадського надбання. В рамках проекту була про­ведена величезна робота: налагоджена системна робота з студент­ськими радами інститутів ХНУ, деканатами факультетів, старос­тами груп з ліквідації читацької заборгованості; одержано консуль­тації юриста університету про можливі методи правового впливу на відрахованих студентів-боржників бібліотеки. Пізніше, за пропо­зицією відділу, в контракти прийому на роботу професорсько-викладацького складу внесено окремий пункт про надання довідки з бібліотеки у відділ кадрів про читацьку заборгованість під час продовження або розірвання контракту. В результаті такої цілеспря­мованої, активної, наполегливої та системної роботи впродовж п’яти років співробітникам відділу вдалося повністю ліквідувати читацьку заборгованість на навчальних абонементах серед студен­тів університету. І це великий успіх колективу відділу обслугову­вання на абонементах. Проект “Ефективна система повернення сту­дентами підручників” виконав свою мету і завершився у 2011 р.

В інформаційно-бібліографічному відділі діє проект “Від ін­формаційної культури – до якості освіти” (2008–2012 рр.), автором та керівником якого є завідувачка ІБВ Оксана Миколаївна Бичко. Досягнення високої якості освіти є центральною ідеєю Болонського процесу. Підвищення якості освітнього процесу здійснюється шля­хом використання новітніх технологій, адаптації в інформаційному просторі, цілеспрямованого формування інформаційної культури. Її основними ознаками є вміння орієнтуватися в потоці інформації, грамотне формулювання своїх інформаційних запитів, здійснення самостійного пошуку та аналіз інформації. Важлива роль у розв’я­занні цього завдання відводиться бібліотеці. Мета проекту полягає в формуванні та підвищенні рівня інформаційної культури корис­тувачів та співробітників; популяризації та рекламі електронних ресурсів бібліотеки; розробці нових інформаційних послуг для користувачів; систематичному вивченні динаміки їх інформаційних потреб; розширенні та підвищенні якості матеріально-технічної бази бібліотеки та створенні комфортних умов для задоволення інфор­маційних потреб читачів.

В ході реалізації проекту співробітниками ІБВ розроблено спеціальний курс “Основи інформаційної культури”, що включає лек­ційно-практичні заняття для студентів першого курсу та студентів старших курсів, а для студентів-магістрів – “Науковий пошук інфор­мації. Галузева бібліографія”. Для закріплення методики пошуку інформації магістри на практиці здійснюють науковий пошук за темою своєї магістерської роботи.

У співпраці з викладачами університету написано методич­ний посібник для магістрів “Науковий пошук інформації”. А з ме­тою розширення зони обслуговування за рахунок віддалених користувачів на web-сайті бібліотеки організовано віртуальну дові­дкову службу та створено інформаційну сторінку “На допомогу нау­ковцям”, яка представляє собою анотовані посилання на сайти з Ін­тернет. Щороку в рамках проекту організується близко 15 різно­манітних інформаційних заходів, серед яких: Дні кафедри, фахівця, аспіранта, магістра, інформації, уроки-екскурсії, декади популяри­зації періодичних видань. Під час проведення інформаційних захо­дів співробітники відділу активно рекламують та презентують інфор­маційні ресурси та послуги бібліотеки, широко використовуючи ком­п’ютерні технології. Цікаво та змістовно проходять “Дні кафедри” (інформаційно-ділові зустрічі) з професорсько-викладацьким скла­дом кафедр університету. Основна мета зустрічей – ознайомлення викладачів з інформаційними можливостями та ресурсами бібліо­теки, з новими надходженнями літератури за профілем кафедр, джерелами комплектування та книгозабезпеченості, з просвітниць­кою та проектною діяльністю книгозбірні. В ході ділового спілку­вання викладачів та провідних спеціалістів виробляються спільні пропозиції стосовно подальшого ділового партнерства бібліотеки і кафедр з питань комплектування фондів, обміну електронними ре­сурсами та наповнення Електронної бібліотеки ХНУ, проведення спільно з кураторами просвітницьких заходів у студентських групах. У виконанні цього проекту беруть участь всі відділи бібліотеки.

В 2008 р. на сайті наукової бібліотеки ХНУ до Всеукраїн­ського дня бібліотек стартував віртуальний проект “ Я і моя біб­ліотека”, де розмістилися світлини з бібліотечного студентського життя. Мета проекту – привернути увагу користувачів до сайту біб­ліотеки. Тепер у всесвітній мережі кожен студент міг знайти власне фото, зроблене під час перебування у книгозбірні ХНУ. Проект діяв протягом 2008–2010 років.

Наукова бібліотека ХНУ є центром інформації, інтелект­туального, духовного та естетичного розвитку студентської молоді. Серед головних пріоритетів ії діяльності є виховання екологічної свідомості, екологічної культури молодих громадян України. Спів­робітники відділу обслуговування науковою літературою в читаль­них залах сьогодні працюють над проектом “Майбутнє планети – в наших руках” (2008–2012). Автор та керівник проекту – завідувачка відділу Тетяна Геннадіївна Панасюк. Мета проекту: формування сис­теми екологічних знань, розвиток гуманітарного екологічного світо­гляду, виховання екологічної свідомості та екологічної культури молодих громадян України. Основні напрямки діяльності проекту – це формування фонду екологічного напряму, інформаційно-бібліо­графічна та просвітницька діяльність з проблем екології, підви­щення рівня екологічної підготовки бібліотечних працівників. В рамках проекту проводяться засідання круглих столів, екологічні уроки, семінари, організовано цикли бесід з екологічних проблем (еко­лекторій); виставки літератури з проблем екології; презентації спе­ціальності “Екологія і охорона навколишнього середовища” в рам­ках профорієнтаційної роботи для учнів 10–11 класів. Досвід ро­боти бібліотеки з проблем екологічного виховання молоді висвіт­лено в наукових публікаціях та в ЗМІ.Ще одним напрямком роботи бібліотеки у вихованні студент­ської молоді є формування правової культури українського сус­пільства. У 2008 р. зав. відділом економічної літератури О.М. Велико­сельською було розроблено проект “Правова культура як фактор цілісного виховання особистості” (2008–2012). Мета проекту – фор­мування системи правових знань серед студентів ХНУ; створення системи інформаційної підтримки безперервної освіти, просвіти та розповсюдження правових знань; виховання правової свідомості та правової культури студентів ХНУ. Проект передбачає вихід НБ ХНУ на якісно новий рівень в роботі з формування правової культури студентів; у справі розповсюдження правової інформації, правових знань. З 2010 року виконавчим керівником проекту стала головний бібліотекар відділу обслуговування науковою літературою в читаль­них залах О.З. Антонюк. В рамках проекту проходять різнопланові заходи: щорічно до Всеукраїнського тижня права організовуються відкриті перегляди літератури з правових знань “Законність – ос­нова державності”, цикли тематичних книжкових виставок “Права людини в епіцентрі уваги”, проводяться цикли бесід з правового виховання студентів “Правова держава і громадське суспільство”, інформаційні та тематичні огляди літератури з проблем захисту прав молоді, презентації нових надходжень, зустрічі з правниками кафедри права. Проведено інформаційний захід “Історія Україн­ського герба” з показом відеофільму “Тризуб України” та презента­цією книг з історії української символіки.

Серпень 2011 року видався особливим для нашої держави – Незалежній Україні виповнилося 20 років. Акт проголошення 24 серпня 1991 року, затверджений всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року, є відправною подією, з якою пов’язана новітня історія нашої країни, її сучасне і майбутнє. Саме у такий спосіб на карті Європи утвердилася суверенна і незалежна правова держава.До 20-річчя Незалежності України наукова бібліотека про­вела цикл заходів “Величайся, квітни, Україно!”, серед яких: пере­гляди видань Хмельницького національного університету за роки Незалежності України (1991–2011 рр) “До вершин знань – з пра­цями викладачів Хмельницького національного університету” та літе­ратури з історії українського державотворення “Незалежна Україна: двадцять років державності”; книжково-ілюстративні виставки “Живи у віках, незалежна Україно!”, “Ти – одна й неподільна, Україно моя вільна”, “Поділля! Вірю в тебе, як у правду святую” та ін.; літера­турознавчі години “Талант і талан Павла Чубинського”, “Агатангел Кримський: портрет на тлі епох”, спогад-есе про поета Василя Симоненка “Я для тебе горів, український народе”. Головні спе­ціалісти бібліотеки взяли участь у засіданні круглого столу для бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання “Бібліотеки ВНЗ за роки незалежності України: стан, проблеми, перспективи”.

Проектна діяльність НБ ХНУ широко висвітлюється в за­собах масової інформації: на сторінках газет “Освіта України”, “По­дільські вісті”, “Проскурів”, “Погляд”, “Моя газета”, “Університет”; на університетському та обласному радіо, на web-сайті бібліотеки та університету; понад 15 телерепортажів пройшло на обласному телебаченні. Етапи реалізації, а також найкращі заходи програми відображені в альбомі “Хроніка визначних подій”.

Своїм досвідом проектної роботи провідні спеціалісти НБ ХНУ діляться під час виступів на міжнародних, всеукраїнських та обласних науково-практичних конференціях, публікують статті в фахових журналах. Так, на 10-й ювілейній Міжнародній конфе­ренції “ Крим 2003” головний бібліотекар В.О. Василишина висту­пила з доповіддю “Формування нових концепцій управління інно­ваційними процесами”, яку вона написала у співавторстві з Т.М. Чернишовою, та поділилася з бібліотечною спільнотою досві­дом розробки Програми “Молодий спеціаліст ХХІ століття” у нау­ковій бібліотеці Хмельницького національного університету, перспек­тивами розвитку інформаційно-комунікативних аспектів у галузі спів-праці бібліотеки та університету.

Сьогодні в науковій бібліотеці ХНУ проектна діяльність успішно розвивається, реалізується багато проектів в рамках Про­грами “Молодий спеціаліст ХХІ століття”. Проектна діяльність НБ ХНУ – складова її наукової роботи. В бібліотеці існують всі перед­умови для реалізації діючих проектів та розробки нових іннова­ційних, креативних проектів. Заходи, які проходять в рамках проек­тів, підвищують престиж як бібліотеки, так і університету. Кожний захід – це величезне дійство, в підготовці і проведенні якого беруть участь і студенти, і викладачі, і бібліотекарі. Сьогодні творче парт­нерство і співробітництво персоналу бібліотеки – це зустрічі з про­відними науковцями університету, з успішними людьми та елітою нашого міста, роботодавцями, студентами, які прагнуть досягти успіху в навчанні та кар’єрному рості. Проектна діяльність НБ ХНУ сприяє формуванню активних якостей особистості, розвитку твор­чого потенціалу, що відображають її професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість, професійну самор­еалізацію і зумовлюють здатність задовольняти як особисті духовні потреби, так і потреби суспільства. Програма спрямована на реальне партнерство, що працює на реальні успіхи студентства.
Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка