VІ. завдання для самостійної роботи змістовий модуль ІСкачати 183.91 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір183.91 Kb.
#7383
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
Змістовий модуль І.

Місце валеології в системі професійної підготовки педагогічних кадрів
Тема 1. Теоретичні основи становлення валеології – 12 год.
1.Підібрати назви предметів, ліків, трав тощо, в основі яких корінь є «валео» (здоровя) і описати, що означає назва (напр., Валентина – ім’я, означає «здоровий») – не менше 10 3 год.

2.Підібрати приказки, прислів’я, вислови відомих вчених про здоровя (не менше 15 ) і вивчити 5 прислів’їв і 3 висловлювання відомих людей – 3 год.

3.Скласти каталог статей валеологічного спрямування, користуючись журналами «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Розкажіть онуку» та ін. фахових ( не менше 30) – 6 год.

Тема 2. Особливості валеологічної освіти педагогічних працівників.– 12год.


  1. Опрацювати та законспектувати розділ «Здоров’я, здоров’я і ще раз здоров’я» з книги В. О. Сухомлинського « Серце віддаю дітям»4 год.

  2. Ознайомитися з Концепцією валеологічної освіти педагогічних працівників, зосередивши увагу на таких аспектах: стратегічна мета концепції, мета та завдання валеологічної освіти педагогічних працівників, зміст та структура валеолог. освіти пед.. працівників –4год.

  3. Визначити та розкрити основні поняття теми (ведення словника) - 4год.


Тема 3. Суспільне дошкільне виховання – початковий етап неперервної

валеологічної освіти. Співпраця дошкільного навчального закладу і сім’ї з питань валеологічного виховання - 12 год..

1.Опрацювати конспект лекції і дати відповідь на ряд фокусуючих запитань за принципом «знаю – хочу дізнатись –вивчаю» - 4год.

2.Самостійне опрацювання питання «Роль днз і сім’ї у валеологічному вихованні дошкільників» - 4 год. (1.Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К.:СПД Богданова А.М., 2006. та ін. Див. свій каталог з 1 теми)
3.Скласти план взаємодії днз і батьків з валеологічного виховання на рік (для батьків дітей середнього і старшого дошкільного віку)– 2год.

4.Розробити план батьківських зборів на валеологічну тематику – 2год.
Змістовий модуль ІІ.

Складові частини валеології
Тема 4. Етнос і культура; відображення історико-філософських підходів до питань валеології в традиціях українського народу –8 год.

1.Підготувати повідомлення на одну з даних тем: Оздоровчі традиції українського народу окремого історичного періоду: Київська Русь, Козаччина, Радянська Україна, демократична Україна - 6 год..

2.Опрацювати книгу М. Грушевського «Дитина в звичаях і віруваннях українського народу» К., 2001 (тезування). – 2 год.
Тема 5. Психологічне підґрунтя механізмів реалізації здорового способу життя. – 6 год.

1.Вам пропонується тест, за допомогою якого Ви можете визначити характер свого психічного стану. Для проведення тесту вам знадобиться лист розміром А - 4 і кольорові олівці. Намалюйте свій настрій і опишіть свої емоції при малюванні, чому обрали саме такі кольори - 3год.

2.Визначте та обґрунтуйте у формі таблиці проблеми психічного здоров’я дітей, яким може зарадити педагог: 1колонка – проблема, 2 колонка – створіть образ дитини (характеристику), яка має таку проблему. При створенні образу опишіть прояви проблеми у6 зовнішності, поведінці, міжособистісних взаєминах з однолітками та батьками0, 3-колонка: обґрунтувати поради для батьків. - 3год.

Тема 6. Фізичне здоров’я як системоутворюючий компонент здорового способу життя. – 6год.

1.Опрацювати одне з даних джерел інформації (тезування): -2 год.

-Богініч О.Л., Бєлєнька Г.В. Природа і рух. / Посібник. – К.: Кобза, 2003.

-Вільчковський Е.С. Критерії оцінювання стану здоров’я ,фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку. – К., 1998.

-Вільчковський Е.С., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. Пізнання природи і природа рухів // Дошкільне виховання , 1996 -№8,с. 8=9.

-Молодова Л.В., Бойченко Т., Колотій Н.Царенко А. Як виростити дитину здоровою: Посібник для батьків, учнів молодшого шкільного віку – К.: Прем’єр – Медіа, 2001-2004, с. 19 -52.

-Дмитренко Т.І. Руховий режим в дитячому садку. – К.,1980.

2. Визначте та обґрунтуйте у проблеми фізичного здоров’я дітей, яким може зарадити педагог: 1колонка – проблема, 2 колонка – створіть образ дитини (характеристику), яка має таку проблему. При створенні образу опишіть прояви проблеми у6 зовнішності, поведінці, міжособистісних взаєминах з однолітками та батьками, 3-колонка: обґрунтувати поради для батьків. -2год.

3.Доберіть мультфільми, казки, оповідання, які б розкривали аспекти даної теми. – 2 год.Тема 7. Вплив екологічних факторів на здоров’я підростаючого покоління. -6 год.

1.Представте (по групах) зв’язок даної теми з будь – якою раніше вивченою. –3год..

2.Опрацюйте літературні джерела (1 на вибір) та доберіть 2 самостійно з даної теми - 3 год.:

-Латенков В.П. Формирование еколого-валеологического мировоззрения как условие выживания человека в ХХІ веке // Формирование профессиональных знаний, учений и навьіков у студентов при изучении общенаучных и специальных дисциплин: Материалы межвуз. науч.-метод. конф. – Тюмень:Тюм. ГНГУ, 2001 – с. 109 – 111.

-Екологічна просвіта населення. Валеологічна освіта як шлях до формування здоров’я сучасної людини: Матеріали Всеукр. Наук.-практ. конференції. / Пащенко В.О. та ін.. Полтавський держ. пед.ін-т ім. В.Г. Короленка. –Полтава. 1999. с.34-38.

-Плохій З.П. Виховання екологічної культури дошкільників: Метод. посібник. – К.: Ред.. ж-лу «Дошк. вихов.», 2002.
Тема 8. Соціальні умови здоров’я – 6 год.

1.Опрацювати літературні джерела (2 на вибір) методом евристичних запитань (6год.):

-Диагностика психических состояний детей дошкольного возраста: Учебно-методическое пособие. Сост. Велиева С.В. СПб: Речь, 2005.

-Калуська Л., Щулькіна Н. Валеологія в дитячому садку та вдома: Метод. порадник для вихователів дошкільних закладів і батьків / Івано-Франківський ін-т післядипломної освіти пед. працівників. – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1999.

- Молодова Л.В., Бойченко Т., Колотій Н.Царенко А. Як виростити дитину здоровою: Посібник для батьків, учнів молодшого шкільного віку – К.: Прем’єр – Медіа, 2001-2004, с. 65-77, 120-124.

-Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игрьі. Практик. пособие для психологов, педагогов и родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д.»,2002.

-Путилина В.А. Школа молодых родителей. Как вырастить здорового и счастливого ребенка. – М.: Издат-во ЕКСМО, 2004, с.287-330.

-Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. – К.: Рад. Школа, 1978.-.Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Машовець М.А. Здоров’я дитини – від родини. – К.:СПД Богданова А.М., 2006 –.

Змістовий модуль ІІІ.

Технологія валеологічної освіти дошкільників.
Тема 12. Технології збереження, формування та зміцнення фізичного здоров’я дітей дошкільного віку.-2год.

1.Розгляньте список проблем, характерних для дітей дошкільного віку, яким ви можете зарадити як педагог-валеолог (складений Вами і групою).

2.Опрацюйте літературні джерела, визначте три, на вашу думку найбільш доцільні технології, за допомогою яких можна вирішити розглянуті Вами проблеми. Охарактеризуйте їх за однією із схем (обґрунтуйте свій вибір). Ви також можете доповнити або змінити схему, якщо доведете доцільність змін.І схема аналізу при виборі технології:

-зміниться стан групи дітей як цілого;

-зміниться стан кожної дитини;

-у більшій мірі зміниться стан одного чи двох дітей;

-буде отриманий матеріал для просування вперед у змістовому плані.

2.На якому етапі розвитку знаходиться група: згуртована чи вільно почуваються всі діти.

3.Склад групи: вік, стать дітей, фізичні дані.

4. Час дня: на початку дня доцільно проводити вправи, що дозволяють включитися в ситуацію «тут-і–зараз», можна мобілізувати увагу, інтелектуальну активність. У другій половині дня варто включати технології, що сприяють емоційній розрядці.

5.Зміст подальшої роботи.

ІІ схема аналізу:

-Автор і назва технології;-Мета, яку визначає автор;

-Роль педагога при проведенні технології;

-На яку кількість дітей і вік орієнтовано;

-Ресурси (матеріали, обладнання);

-Хід або послідовність;

-Тривалість проведення;

- Психічне і фізичне навантаження;

-Яку проблему допомагає вирішити?

3.Оберіть на вибір один із запропонованих вам варіантів роботи, але не повторюйтесь з іншими темами:

-підготувати конспект заняття:

-скласти валеохвилинку;

-скласти фрагмент екскурсії;

- скласти сценарій свята.

3а. Розробити дидактичну гру з валеологічного виховання (вікова група за вибором)

Тема 13. Технології забезпечення оптимального психічного здоров’я дошкільників – 2год.


  1. Розгляньте список проблем, характерних для дітей дошкільного віку, яким ви можете зарадити як педагог-валеолог (складений Вами і групою).

2,3 – див. тему 12.

Тема 13. Технології формування морального здоров’я дітей дошкільного віку.

1,2,3 –див. теми 12, 13 - 2год.

Тема 14. Технології формування соціального благополуччя у дитини дошкільного віку. – 2 год.

1.Скласти конспект заняття на одну з тем: «Мої сусіди», «Незнайома людина» тощо, використовуючи в основі українську народну казку.2.Законспектувати (тезисно) р-л «Соціальне здоров’я особистості» з книги «Здоров’я дитини - від родини», К., 2006 (автори Г.В. Бєлєнька, О.Л.Богініч, М.А.Машовець)/

Таблиця 6.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ студентаЗмістовий модуль та теми курсу


Академічний контроль


Бали

Термін

виконання (тижні)

Змістовий модуль І.

Місце валеології в системі професійної підготовки педагогічних кадрів

Тема 1. Теоретичні основи становлення валеології – 14 год.

Індивідуальне заняття, екзамен

15

І-ІІ

Тема 2 Особливості валеологічної освіти педагогічних працівників– 14 год.


Семінарське заняття, підсумкове тестування, екзамен

15

ІІ

Тема 3 Суспільне дошкільне виховання – початковий етап неперервної

валеологічної освіти - 14 год.


Семінарське заняття, підсумкове тестування, екзамен

20

ІІІ

Змістовий модуль ІІ.

Складові частини валеології

Тема 4. . Етнос і культура; відображення історико-філософських підходів до питань валеології в традиціях українського народу – 8 год.

Індивідуальне заняття, екзамен

10

ІV

Тема 5. Психологічне підґрунтя механізмів реалізації здорового способу життя – 6 год.

Семінарське заняття, підсумковий тест, екзамен

25

ІV

. Фізичне здоров’я як системоутворюючий компонент здорового способу життя. – 6 год.

Тема 6. Вплив екологічних факторів на здоров’я підростаючого покоління. -6 год.


Семінарське заняття,  підсумкове тестування, екзамен

10

V

.Тема7. Соціальні умови здоров’я – 6 год.

Семінарське заняття,  підсумкове тестування, екзамен

5

VІЗмістовий модуль ІУ.

Технологія валеологічної освіти дошкільників


Тема 11. Технології збереження, формування та зміцнення фізичного здоров’я дітей дошкільного віку.- 2 год.Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

15

VІІІ

Тема 12 Технології забезпечення оптимального психічного здоров’я дошкільників – 2 год.

.


Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

15

VІІІ - ІХ

Тема 13. Технології формування морального здоров’я дітей дошкільного віку. -2 год.Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

15

VІІІ - ІХ

Тема 14. . Технології формування соціального благополуччя у дитини дошкільного віку. – 2 год.Семінарське заняття, модульний контроль, екзамен

10

ІХ - Х

Разом: 72год.

Разом: 155 балівVІІ. ІНДИВІДУАЛЬНА НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА

(навчальний проект)

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної індивідуальної діяльності студента-бакалавра, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання ІНДЗ прилюдним захистом навчального проекту.
Індивідуальне навчально-дослідне завдання з курсу «Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників» - це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати дослідницького пошуку, творчості, відображає певний рівень його навчальної компетентності.

Мета ІНДЗ: систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь, навичок, отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:

* Створення валеологічного журналу для дошкільників;

* Презентація створеного журналу.

Критерії оцінювання ІНДЗ

(науково - педагогічне дослідження у вигляді журналу)
п\п


Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Оформлення (зовнішній вигляд, охайність, розмір …)

5 балів

2.

Назва (оригінальність, доречність…)

2 бали

3.

Виклад змісту матеріалу (доступність для дітей, поради батькам …)

10 балів

4.

Новизна, сюрпризність

3 бали

5.

Презентація

10 балів
Разом

30 балів

Шкала оцінювання ІНДЗ

(науково - педагогічне дослідження у вигляді журналу)Рівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

27-30

Відмінно

Достатній

22-26

Добре

Середній

15-21

Задовільно

Низький

14 і менше

Незадовільно


Науково-педагогічне дослідження у вигляді реферату - 15 балів

Критерії оцінюванння


п\п


Критерії оцінювання роботи

Максимальна кількість балів за кожним критерієм

1.

Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань

2 бали

2.

Складання плану реферату

2 бали

3.

Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності.

5 балів

4.

Дотримання правил реферування наукових публікацій

3 бали

5.

Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел)

3 бали
Разом

15 балів

Шкала оцінювання

науково - педагогічного дослідження у вигляді рефератуРівень виконання

Кількість балів, що відповідає рівню

Оцінка за традиційною системою

Високий

12 -15

Відмінно

Достатній

9-11

Добре

Середній

6-8

Задовільно

Низький

5 і менше

Незадовільно


Орієнтовна тематика реферативних досліджень з навчальної дисципліни «Теорія і технологія валеологічної освіти дошкільників)

1.Народна медицина в житті українського народу.

2.Дотримання ЗСЖ за часів Київської Русі.

3.Дотримання ЗСЖ за часів козаччини.

4.Дотримання ЗСЖ в Радянській Україні.

5.Дотримання ЗСЖ в демократичній Україні.

6.Дитина в звичаях і віруваннях українського народу.

7.Психолого-енергетичний вплив кольору на організм людини.

8.Біоенергоінформаційний обмін у навколишньому середовищі

9.Стимуляція здоров’я та інтелекту: музика у навчанні та оздоровленні.

10. Казкотерапія як засіб і метод валеологічного виховання дошкільників.

11.Сучасні наукові дослідження питань валеологічного виховання дошкільників.

12.Відображення духовності українського народу в календарно – обрядовому колі.

13.Вплив екологічних факторів на здоров’я підростаючого покоління.

14.Анімалотерапія як засіб і метод валеологічного виховання дошкільників.

15.Використання арттерапії для збереження і зміцнення психічного здоров’я дошкільників.

16.Проблеми збереження психічного здоров’я дошкільників на сучасному етапі розвитку суспільства.

17.Проблеми збереження фізичного здоров’я дошкільників на сучасному етапі розвитку суспільства.

18.Проблеми збереження морального здоров’я дошкільників .

19.Духовне здоров’я як гармонізуючий фактор буття.

20.Морально – духовний розвиток особистості в сучасних умовах.

21.Педагогіка добра в контексті етнокультурного соціуму.

22.Природне оздоровлення людини за системою учителя Іванова.

23.Валеолого – педагогічні основи забезпечення здоров’я людини в системі освіти.24.Роль сім’ї у формуванні, збереженні та зміцненні здоров’я дитини.

25.Соціально – емоційний розвиток особистості.
Каталог: images -> stories -> Departaments -> idpmo -> DOCUMENTS
DOCUMENTS -> Кафедра методики і технологій дошкільної освіти
DOCUMENTS -> Лекція 1 Тема лекції: "Сутність і функції педагогічної діагностики вчителя початкових класів" План
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра методики І технологій дошкільної освіти
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут
DOCUMENTS -> Лекція 3 Тема лекції: "Методи педагогічної діагностики" План
DOCUMENTS -> Лекція 4 Тема лекції: "Основні етапи діагностичної діяльності вчителя початкової школи" План
DOCUMENTS -> Міністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут
DOCUMENTS -> Кафедра педагогіки, психології дошкільної освіти та родинного виховання
DOCUMENTS -> Наука продуктивна сила суспільства
DOCUMENTS -> VІ. Завдання для самостійної роботи

Скачати 183.91 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка