Відбивання і заломлення хвильСторінка17/26
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.21 Mb.
#65096
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
Тема уроку: Розв’язування задач.

Мета:

Навчальна:  • формувати вміння і навички учнів розв’язувати задачі на застосування понять вивченої теми; розвивати логічне мислення та увагу учнів.

Розвивальна:

  • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

  • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Необхідне обладнання: збірник задач та підручник

Тип уроку: Урок засвоєння знань.

План уроку:

       • Організаційний момент.

       • Перевірка домашнього завдання.

       • Актуалізація опорних знань.

       • Розв’язування задач.

       • Підсумок уроку.

       • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашнього завдання.

1. Яка сила називається силою Лоренца?

2. Що називається тиском? Сплою тиску?

3. У якому випадку тиск світла більший: під час його падіння на дзер­кальну поверхню чи на чорну?

4. Чому хвіст комети, яка летить до Сонця, спрямований у протилежний від нього бік? 1. Розв’язування задач.

Задачі для розв'язування на уроці

Задача № 1129. Для визначення мінімальної довжини хвилі в рентге­нівському спектрі користуються формулою (де X - мі­німальна довжина хвилі, нм, U - напруга на трубці, кВ). Виве­сти цю формулу. Яка мінімальна довжина хвилі рентгенівсько­го випромінювання, якщо анодна напруга трубки 20 кВ?

Задача №1130. Рентгенівська трубка, яка працює під напругою 50 кВ

при силі струму 2 мА, випромінює 5 • 1013 фотонів на секунду. Вважаючи, що середня довжина хвилі випромінювання дорів­нює 0,1 нм, знайти ККД трубки, тобто визначити, скільки про­центів складає «потужність рентгенівського випромінювання від потужності струму, який споживається.

Задача №1131. На скільки змінюється довжина хвилі рентгенівських променів при комптонівському розсіюванні під кутом 60° ?

Задача №1132. Знайти довжину хвилі рентгенівських променів ( 20 пм) після комптонівського розсіювання під кутом 90° .


 1. Підсумок уроку

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

 1. Домашнє завдання

Повторити у підручнику §§68-74

Виконати задача № 1136. (Із збірника Римкевич)

Підготуватися до тематичної атестації по вивченій темі.

Тема уроку: Хімічна дія світла та її застосування.

Мета уроку: дати уявлення про хімічну дію світла та фотохімічні реакції; роз'яснити суть фотосинтезу; та практичного застосування хімічної дії світла.

Тип уроку: комбінований урок.

Демонстрації: фотохімічні реакції.

План викладення нового матеріалу:

1. Хімічна дія світла як один із проявів взаємодії світла та речовини,

2. Фотосинтез.

3. Фотографія.План уроку:

     • Організаційний момент.

     • Перевірка домашнього завдання.

     • Актуалізація опорних знань.

     • Вивчення нового матеріалу.

     • Закріплення вивченого.

     • Підсумок уроку.

     • Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент.

- Організація класу

- Перевірка готовності класу до проведення уроку.

2. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань учнів.

Питання до класу.

1. Яка сила називається силою Лоренца?

2. Що називається тиском? Сплою тиску?

3. У якому випадку тиск світла більший: під час його падіння на дзер­кальну поверхню чи на чорну?

4. Чому хвіст комети, яка летить до Сонця, спрямований у протилежний від нього бік?

3. Викладення нового матеріалу

1. Хімічна дія світла як один із проявів взаємодії світла та речовини.

Фотохімічна реакція — розривання електронних зв'язків у молекулі ре­човини під час поглинання нею фотона, тобто поділ її на атоми під дією світла.

Потім ідуть вторинні хімічні реакції, та відбува­ється ланцюгова хімічна реакція:Виходячи з фотонної структури світла, А. Ейнштейн Сформулюємо закони фотохімії:

1) кожний поглинений речовиною фотон викликає перетворення одні молекули;

2) молекула вступає у фотохімічну реакцію під дією фотона

2. Фотосинтез. Процес утворення під дією світла органічних речовин la неорганічних на основі Карбону дістав назву фотосинтезу.

Вуглекислий газ із повітря потрапляє в зелені листки рослин. Тут ПІД дією світла вуглекислий газ вступає в хімічну реакцію з водою. У ре­зультат! складних процесів у рослині утворюються органічні речовини. При цьому виділяється молекулярний кисень 02. Початковий і кінце­вий етапи цього процесу записуються в такий спосіб:

3. Фотографія. Процес одержання фотознімка складається з чотирьох операцій: фотозйомки, проявлення фотоплівки, її закріплення (фіксуван­ня) та фотодруку.

Фотозйомка — одержан ті дійсного зображення об'єкта у світлочут­ливому шарі (емульсії) фотоплівки. Фотоемульсія: желатин і дрібні зерна AgBr. Квант енергії ft.v відриває електрони від деяких іонів Брому, що захоплюються іонами Аргентуму. У зернах AgBr утворюються нейтральні атоми, кількість яких пропорційна освітленості плівки. Ці атоми створю­ють приховане зображення об'єкта зйомки.

Фотодрук — перенесення зображення з фотоплівки на світлочутливий фотопапір. Негативне зображення з фотоплівки проектується на фотопа­пір, де утворюється приховане позитивне зображення. Потім цей фотопа­пір із зображенням проявляють, фіксують, промивають, сушать і одержу­ють фотографію об'єкта.

На закінчення корисно провести бесіду про роль фотографії в науці, техніці, медицині та культурі.4.Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання до учнів у ході викладення нового матеріалу

1. Опишіть характер взаємодії світла з речовиною унаслідок фотоефекту.

2. Які існують закономірності взаємодії речовини з оптичним випроміню­ванням, яке падає на нього?

Задачі для розв'язування на уроці

1. Фотосинтез у зелених листках рослин відбувається інтенсивно під час поглинання червоного світла з довжиною хвилі 680 нм. Обчисліть енер­гію відповідних фотонів. (Відповідь: 1,8 еВ.)

2. Фотосинтез у зелених листках рослин інтенсивно відбувається під час поглинання червоного світла з довжиною хвилі 680 нм. Обчисліть енергію відповідних фотонів. Поясніть походження зеленого кольору листків.

5.Підбиття підсумків уроку.

(Виставлення оцінок учням учасникам)б. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §74Тема уроку: Хімічна дія світла та її застосування.

Мета уроку: познайомити учнів із двоїстістю властивостей світла.

Тип уроку: комбінований урок.

Демонстрації:

План викладення нового матеріалу:

План уроку:

     • Організаційний момент.

     • Перевірка домашнього завдання.

     • Актуалізація опорних знань.

     • Вивчення нового матеріалу.

     • Закріплення вивченого.

     • Підсумок уроку.

     • Домашнє завдання

Хід уроку

1. Організаційний момент.

- Організація класу

- Перевірка готовності класу до проведення уроку.

2. Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань учнів.

Питання до класу.

1. Опишіть характер взаємодії світла з речовиною унаслідок фотоефекту.

2. Які існують закономірності взаємодії речовини з оптичним випроміню­ванням, яке падає на нього?

3. Викладення нового матеріалу

Урок можна провести у формі уроку-семінару, узагальнивши знання учнів про хвильові та корпускулярні властивості світла.

Класична фізика завжди чітко розмежовувала об'єкти, що мають хви­льову природу (наприклад, світло й звук), та об'єкти, що мають дискретну корпускулярну структуру (наприклад, системи матеріальних точок). Одне з найбільш значних досягнень сучасної фізики — переконання в хибності протиставлення хвильових і квантових властивостей світла. Розглядаючи світло як потік фотонів, а фотони як кванти електромагнітного випромі­нювання, що мають одночасно і хвильові, і корпускулярні властивості, сучасна фізика змогла об'єднати, здавалося б, непримиренні теорії — хви­льову й корпускулярну. У результаті виникло уявлення про корпускуляр­но-хвильовий дуалізм, який лежить в основі всієї сучасної фізики.

Корпускулярно-хвильовий дуалізм — це прояв у одного й того самого об'єкта як корпускулярних, так і хвильових властивостей.Заповнюємо разом із учнями таблицю «Основні відмітні властивості частинок речовини та частинок електромагнітного, поля (фотонів)». При цьому пояснюємо кожний пункт таблиці.

4.Закріплення вивченого матеріалу.

Запитання до учнів у ході викладення нового матеріалу

1. Як ви розумієте двоїсту (корпускулярно-хвильову) природу світла?

2. В яких явищах виявляються хвильові властивості світла, а в яких процесах — корпускулярні?

Які явища мож­на пояснити як хвильовою, так і квантовою теоріями?

5.Підбиття підсумків уроку.

(Виставлення оцінок учням учасникам)б. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §72Тема: Підсумковий урок (Різнорівнева письмова робота по варіантах )

Мета: оцінити знання, уміння і навички учнів з вивченої теми «Світлові кванти. Дія світла»

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

План уроку:

    • Організаційний момент.

    • Виконання завдань за варіантами.

    • Усне опитування.

    • Підбивання підсумків уроку.

    • Домашнє завдання


Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Вчитель заходить в клас .Вітається з учнями. Записує тему уроку на дошці.

 1. Слово вчителя.

Учні! Вам запропоновано завдання, що складаються з чотирьох рівнів складності. Пропонується така кілкість балів за виконання завдань кожного рівня: завдання І рівня – 0.5 бала, ІІ – 1 бала, ІІІ – 2 бали, ІV – 3,5 бали. Ви маєте змогу самостійно вибирати посильні завдання з буть-якого рівня, щоб отримати високий бал.

Умови задач переписувати потрібно. Для виконання задач відведено 35 хв. 1. Розподіл варіантів.

 2. Виконання завдань за варіантами.

І рівень За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Який з наведених нижче виразів найточніше визначає поняття фотоефекту? Відзначте правильну відповідь.

Випромінювання електронів речовиною в результаті її на­грівання.

.Відрив електронів із речовини під дією світла.

Збільшення електричної провідності речовини під дією світла.

2. Який з наведених нижче виразів дозволяє розрахувати енергію кванта випромінювання? Відзначте усі правильні відповіді.

а) Авк; б) hv-Eк; в) Ав+

3. Який з виразів визначає енергію фотона? Відзначте правильну відповідь.

а) ; б) ; в) hv;

II рівень За кожну правильну відповідь — 1,5 бала. 1. Як пояснити тиск світла з погляду електромагнітної теорії? (Відповідь пояснити).

 2. Поясніть ідею досліду П. М. Лебедева.

III рівень За кожну правильну відповідь — 2 бали. Увага!

 1. Яким чином можна пояснити відхилення кометних хвостів при проходженні комети поблизу Сонця?

 2. Чи виникає фотоефект у літію під дією опромінювання, яке має довжину хвилі 460 нм?

IV рівень За правильне розв'язання задачі — 3,5 бали.Увага! До задачі обов'язкові пояснення та перевірка найменувань.

 1. Знайти довжину хвилі рентгенівського випромінювання (ʎ=23 пм) після комптонівського розіювання під кутом 30*?

ВАРІАНТ ІІ

І рівень За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

1. Який з наведених нижче виразів точно визначає поняття роботи виходу? Відзначте правильну відповідь.

Енергія, необхідна для відриву електрона від атома.

Кінетична енергія вільного електрона в речовині.

Енергія, необхідна вільному електрону для вильоту з речо­вини.

2. За якої умови можливий фотоефект? Відзначте усі правильні відповіді.

а) hv> Ав; б) hv= Ав; в) hv<Ав

3. Який з наведених нижче виразів відповідає імпульсу фотона? Відзначте правильну відповідь.

а) ; б) ; в) ;

II рівеньЗа кожну правильну відповідь — 1 бала. 1. Як пояснити тиск світла з погляду квантової теорії?

 2. Що довели досліди П. М. Лебедева?

III рівень За кожну правильну відповідь — 2 бали. Увага! До задач обов'язкові пояснення та перевірка найменувань.

 1. Якщо комету видно на небі з вечора, то в який бік спрямований її хвіст?

 2. Знайти червону межу фотоефекту для літію

IV рівеньЗа правильне розв'язання задачі — 3,5 бали. Увага! До задаіч обов'язкові пояснення та перевірка найменувань.

 1. При опромінюванні графіту рентгенівськими променями довжина хвилі випромінювання, роззіюваного під кутом 90* дорівнювала 7 пм. Яка довжина хвилі падаючих променів. 1. Підбивання підсумків уроку.

 2. Домашнє завдання. Підготувати відповіді на запитання, подані у кінці тих параграфів, які входять до теми «Світлові хвилі та оптичні прилади». (Усно.)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка