Відділ освіти Харцизької міської ради Міський методичний кабінет Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнівСторінка1/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.85 Mb.
#12172
  1   2   3   4
Відділ освіти

Харцизької міської ради

Міський методичний кабінет


Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнів
(навчально-методичний посібник)
Менять педагогические ориентиры- это самое трудное и самое необходимое, что приходится делать сегодня.

В.А. Караковский

Харцизьк 2010

Укладач

Каліта В.В.

Методист першої кваліфікаційної категорії ММК м.Харцизька


Рецензент:


Хроменко Т.І.

вчитель – методист англійської мови Харцизької української гімназіїЗатверджено рішенням Ради Харцизького міського методичного кабінету від _____________Протокол №______.
У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали, які стануть у нагоді вчителям іноземної мови в організації проектної діяльності під час навчальних занять з учнями. Робота з проектами сприяє вивченню англійської мови відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти, розвиває критичне мислення та сприяє підвищенню життєвих компетенцій учнів.

Для вчителів, керівників ПНМК, працівників міських та районних методичних кабінетів. та тих, хто прагне професійного самовдосконалення.
ЗМІСТ


Передмова………………………………………………………………

5

Розділ І. Науково-теоретичні засади проектної технології
    1. Принципи та умови навчання. …….……….

6

    1. Технологія організації проектної діяльності
    1. Класифікація проектів
Розділ ІІ. Проектна діяльність у дії……………
2.1 Ефективність використання методу проектів на уроках іноземної мови …………………………………
2.2 Приклади організації навчальних завдань та прийомів на різних етапах проектування ……………………………………
2.3.Система організації і контролю за ходом виконання проекту.

Оцінювання проектної діяльності ……………………..….
Висновки
Додаток 1 Анкета рейтингової оцінки
Додаток 2 Ступені навчання проектній технології та їх особливості
Додаток 3 Приклади проектів для учнів 3-6 класів
Додаток 4 Пам’ятка організації роботи в групі
Додаток 5 Мовні кліше для презентації результатів проекту
Додаток 6Алгоритм опису педагогічного проекту
Додаток 7 Питання для самоконтролю
Тезаурус провідних термінів
Література …………………………………………………………Передмова

Загальноєвропейські рекомендації з освіти відзначають, що пріоритетною освітньою метою є підготовка школярів до життя у демократичному суспільстві шляхом запровадження методів викладання навчальних дисциплін, які стимулюють незалежність думки, судження, спонукають до відповідальної компетентної діяльності. У зв’язку з цим нам видається цілком доцільним і актуальним широке запровадження у вивченні основних навчальних дисциплін освітньої проектної технології. Проте вчителі-практики в цій справі стикаються з труднощами, пов’язаними з недостатньою адаптацією проектної технології до вітчизняних умов, відсутністю потрібного навчально-методичного забезпечення. Ці утруднення і ризики можуть бути зменшені через надання вчителям різноманітних методичних матеріалів з ретельно опрацьованими проектами різних типів і різноманітної тематики, призначеними для початкової, основної та старшої школи: вчителі зможуть використовувати їх у повсякденній професійній діяльності чи як зразок у власних розробках. Інакше кажучи, для системного й ефективного впровадження освітніх проектів до навчально-виховного процесу вчителі потребують теоретичних розробок і навчально-методичних матеріалів, детального опису конкретних проектів. Використання навчально-методичної літератури з проектних технологій допоможе вчителеві зробити процес навчання змістовним, цікавим, корисним.


Розділ І.

Науково-теоретичні засади проектної технології

    1. Принципи та умови навчання

На порозі XXI століття закономірно постає питання про нову школу, яка створила б умови для повноцінного фізичного, психічного, соціального та духовного розвитку дитини і плекала людину, здатну будувати демократичну державу. Сучасна школа повинна допомогти учням відчувати себе впевненими на ринку праці, вміти адаптуватися до соціальних змін і криз у суспільстві, бути психологічно стійкими, розвивати здатність до самоорганізації. Це вимагає пошуку нових форм організації навчально-виховного процесу, які дозволили б:

Проектна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього процесу, тому що створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, формує всі необхідні життєві компетенції, які на Раді Європи були визначені як основні  в ХХІ столітті: полікультурні, мовленнєві, інформаційні, політичні та соціальні.

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов`язково беруть участь розум, серце і руки ( “Lernen mit Kopf, Herz und Hand”), тобто осмислення самостійно набутої інформації здійснюється через призму особистісного відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому продукті.

 Неабияке значення для розробки теоретичних основ проектної діяльності мають праці таких науковців в Україні, як: О.Коберник [2], С.Ящук [6], О.Пєхота [4]; в Росії – В.Гузєєв [1], Е.Полат [3], Н.Пахомова [5].

На сучасному етапі розвитку освіти проектна методика детально досліджується як зарубіжними, так і вітчизняними авторами :І.Л. Бім, І. А. Зимнєю, Т.Е Сахарової, О.М Моїсєєвой, Е.С. Полат, І. Чечель, L.Fried-Booth, T. Hutchinson, D. Phillips. Багаточисельними дослідженнями було встановлено, що проектна діяльність виступає як важливий компонент системи продуктивної освіти і є нестандартним, нетрадиційним способом організації освітніх процесів через активні способи дій (планерування, прогнозування, аналіз, синтез), направлених на реалізацію особово-орієнтованого підходу. Проектна методика як нова педагогічна особово-орієнтована технологія відображає основні принципи гуманістичного підходу в освіті.

Аналіз світового досвіду дозволяє констатувати широке поширення методу проектів в освітніх системах різних країн. Причина цього в тому, що в умовах інформаційного суспільства, в якому нестримно застарівають знання про світ, необхідно не стільки передавати учням суму тих або інших знань, скільки навчити їх набувати цих знань самостійно, уміти користуватися придбаними знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань.

Метод проектів дозволяє найменш ресурсозатратним способом створити natural environment («природне середовище», тобто умови діяльності, максимально наближені до реальних) для формування компетентностей що вчаться. Під час роботі над проектом з'являється виняткова можливість формування у школярів компетентності вирішення проблем (оскільки обов'язковою умовою реалізації методу проектів в школі є рішення що вчиться власних проблем засобами проекту) а також освоєння способів діяльності, складових комунікативну і інформаційну компетентності. За своєю суттю проектування – самостійний вид діяльності, що відрізняється від пізнавальної діяльності.

Багато педагогів і керівники шкіл зараз говорять про широке впровадження цього методу в освітньому процесі, це свого роду нова освітня мода. При цьому йдеться про груповій або дослідницькій роботі учнів, творчою або просто самостійній роботі з навчального предмету, про виконання певного технічного завдання (найчастіше в навчальній області «Технологія») або ж про позакласний захід, колективну творчу справу.

У європейських мовах слово "проект" запозичене з латині: дієприкметник projects означає "викинутий вперед", "промовець", що "впадає в очі", тобто прототип, прообраз якого-небудь об'єкту, виду діяльності, а проектування перетворюється на процес створення проекту. Таким чином, проект створює те, чого ще немає; він вимагає завжди іншої якості або показує дорогу до його здобуття.

В основу методу проектів покладена ідея, складова поняття «проект», його прагматична спрямованість на результат, який досягається при рішенні тій або іншій практично або теоретично значимої проблеми. Метод проектів завжди передбачає рішення учнями якоїсь проблеми. Вирішення проблеми передбачає, з одного боку, використання сукупності всіляких методів і засобів навчання, а з іншої — необхідність інтеграції знань і умінь з різних навчальних предметів.

Тому якщо ми говоримо про метод проектів, то маємо на увазі саме спосіб досягнення дидактичної мети (суб'єктом якої є педагог) через детальну розробку проблеми (суб'єктом якої є учень) і її рішення, що повинне завершитися сповна реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим чином. Результати виконаних проектів, які отримують учнів, мають бути, що називається, «відчутними»: якщо це теоретична проблема - те конкретне її рішення, оформлене в інформаційному продукті, якщо практична - конкретний продукт, готовий до застосування. Результатом з позиції педагога є зміна рівня сформованості ключових компетентностей, яка демонструє учня під час проектної діяльності.

Таким чином, під проектом ми маємо на увазі спеціально організований вчителем і самостійно виконаний учнями комплекс дій за рішенням значимої для учня проблеми, що завершуються створенням продукту; під методом проектів – технологію організації навчальних ситуацій, в яких учень ставить і вирішує власні проблеми та технологію супроводу самостійної діяльності школярів.Мета проектної діяльності – розуміння і вживання знань, умінь і навиків, придбаних при вивченні різних предметів (на інтеграційній основі).

Завдання проектної діяльності:

- навчання плануванню (учень повинен уміти чітко визначити мету, описати основні кроки по досягненню поставленої мети, концентруватися на досягненні мети, впродовж всієї роботи);

- формування навиків збору і обробки інформації, матеріалів (учень повинен уміти вибрати відповідну інформацію і правильно її використовувати);

- уміння аналізувати (креативність і критичне мислення);

- уміння складати письмовий звіт (учень повинен уміти складати план роботи, презентувати чітко інформацію, оформляти виноски, мати поняття про бібліографію);

- формувати позитивне відношення до роботи (учень повинен проявляти ініціативу, ентузіазм, прагнути виконати роботу в строк відповідно до встановленого плану і графіка роботи).Основним принципом оновлення середньої школи стала особова орієнтація освіти. Особово-орієнтована освіта передбачає диференційований підхід до навчання з урахуванням рівня інтелектуального розвитку школяра, з урахуванням його підготовки по предмету, його здібностей, завдатків, інтересів. При такому типові навчання зміст, форми, методи й засоби повинні максимально враховувати індивідуальні особливості школяра і способи роботи, що віддаються перевага ним, з учбовим матеріалом.

Процес вивчення іноземній мові – діяльність вкрай індивідуально забарвлена, і в цьому сенсі особа вчителя важливіша за всякий «метод». У будь-якому випадку думаю, що кращою методикою можна вважати ту, яка викликає в учнів любов до предмету, що вивчається, а гіршою ту, яка наводить на них тугу. Як добре, що в сьогодення вчителеві дано досить свободи для реалізації власного розуміння процесу вчення, тому що лише так можна виконувати свою роботу з ентузіазмом

Вивчення англійської мови є співпраця, в процесі якої вчитель і учні працюють разом. Тут необхідна атмосфера радісної співучасті, партнерства. Величезної популярності останнім часом набуває метод проектів. Кожен же учбовий предмет має свою специфіку і відповідно специфіку використання тих або інших методів, технологій навчання.

Метою вивчення іноземним мовам є не система мови, а іншомовна мовна діяльність, причому не сама по собі, а як засіб міжкультурної взаємодії. Метод проектів дозволяє творчо застосувати мовний матеріал, перетворити уроки іноземної мови на дискусію, дослідження. Розробляючи проект, учні освоюють різні соціальні ролі під час опитів, включилися в мовне середовище при пошуку інформації в Інтернеті та при обговорені листів.

Працюючи над проектом, учні можуть підвищити культуру усної і письмової мови, мати можливість проявити себе, самостійно добуваючи інформацію, у тому числі, через мережу Інтернет. Основна ідея подібного підходу до вивчення мови полягає в тому, щоб перенести акцент з різного вигляду вправ на активну розумову діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами.
Лише метод проектів може дозволити вирішити це завдання і перетворити уроки на дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються цікаві, практично значимі і доступні учням проблеми з врахуванням особливостей культури країни.

Робота над проектом вимагає від учнів володіння великим обсягом всіляких наочних знань. Крім того, школярі повинні володіти певними інтелектуальними, творчими і комунікативними уміннями. Це уміння працювати з інформацією, з текстом (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англійському тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, виводи, уміти працювати з довідковою літературою, уміння вести дискусію, слухати і чути співбесідника, відстоювати свою точку зору.
Каталог: Proekt
Proekt -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення
Proekt -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
Proekt -> Наукові проекти та дослідницька діяльність у початковій школі за матеріалами науково-популярної природничої газети „колосочок”
Proekt -> Історія дистанційного навчання
Proekt -> Методичний кабінет
Proekt -> Проект «водойми рідного краю» Мета проекту
Proekt -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка