Відділ освіти Харцизької міської ради Міський методичний кабінет Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнівСторінка3/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.85 Mb.
1   2   3   4

Чому проектування необхідне?

На уроках англійської мови з використанням проектного вчення створюються такі умови, при яких що вчаться:

-- самостійно і з полюванням отримують знання з різних джерел;

-- вчаться користуватися цими знаннями для вирішення нових пізнавальних і практичних завдань;

-- набувають комунікативних умінь, працюючи в різних групах;

-- розвивають свої дослідницькі уміння (виявлення проблеми, збір інформації з літератури, документів і так далі)

-- розвивають аналітичне мислення


  Роль вчителя на різних етапах виконання проекту міняється. На підготовчому етапі вона полягає в тому, щоб ініціювати ідеї проекту або створити умови для появи ідеї проекту, а також надати допомогу в первинному планеруванні. На етапі реалізації проекту вчитель виступає в ролі помічника, консультанта по окремих питаннях, джерела додаткової інформації.

Істотна роль відводиться координації дій між окремими мікрогрупами і учасниками проекту. На завершальному етапі зростає роль контрольно-оцінної функції, так мені як вчителеві слід взяти участь в підведенні підсумків праці незалежним експертом. За рахунок інформативної насиченості кожного уроку з використанням методу проектів удається інтелектуально навантажити що вчаться, розвинути у них інтерес до здобуття знань про іншомовну культуру.

Практика використання методу проектів показує, що “разом вчитися не лише легше і цікавіше, але і значно ефективніше. Допомогти один одному, разом вирішити будь-які проблеми, розділити радість успіху або гіркоту невдачі – так само природно, як сміятися, співати, радіти життю”. Тому можна з упевненістю стверджувати, що в учня розвивається креативна компетентність, як показник комунікативного володіння іноземною мовою на певному рівні.

Технологія виконання проекту дається російською мовою, реальна ж робота тих, що виучуються здійснюється англійською мовою. Спочатку визначають, який проект виконуватиметься: індивідуальний, парний або груповий. Якщо проект парний або груповий, то відбувається формування мікрогруп по інтересах, розподіл ролей завдань відповідно до рівня знань, бажаної практичної діяльності в рамках проекту. У творчий союз при виконанні проектів учні залучаються поступово.

Для цього їм необхідно ознайомитися з додатковою літературою по заданій темі, розробити план відповіді. Основним принципом вчення іноземній мові по проектній методиці є особова орієнтація учбового процесу на інтереси і цілі тих, що виучуються. Завдання викладача полягає в тому, щоб допомогти їм засвоїти інформацію, виразити своє відношення до світу, подій.


 • Практична спрямованість проектів. Учні отримують реальне задоволення, коли бачать результат своєї роботи («а clear sense of achievement»). При успішній реалізації проекту обидва, і вчитель, і учень, створюють щось реальне, речове, чим вони можуть гордитися, показати як свідоцтво своїх успіхів.

 • Універсальність

-можливо використовувати практично по будь-якій темі.

- використовується з будь-яким підручником (УМК)

-можливо включити в різні форми загальної системи роботи на етапі мовної практики

-можливо використовувати як вигляд роботи по підтримці досягнутого рівня, вдосконаленню і поглибленню підготовки учня.Крім того, проект цілком навчає дитину, а не лише фокусується на вивченні ІМ. У структурі і характері проектування можна виділити елементи, які сприяють розвитку навиків і умінь, експлуатуються і розвиваються і на інших учбових предметах протягом всього періоду вчення в школі. Це
 • інтелектуальні уміння: уміння робити описи, виводи, використовувати уяву, будувати гіпотези, планувати і т.

 • фізичні, моторні уміння: розфарбовувати, малювати, вирізувати, склеювати, конструювати, писати і так далі

 • соціальні уміння (ключові компетенції): співробітничати, приходити до загального рішення, аналізувати міру причетності кожного до успішного кінцевого продукту.


 • уміння навчальної самостійності: ставити цілі і завдання, робити розумний вибір, вирішувати, як виконати те або інше завдання, збирати інформацію, апробовувати щось, уміти оцінити результат («Development of search and study skills»).2.2 Приклади організації навчальних завдань та прийомів на різних етапах проектування
Творчому вчителю:

Методи Підготовчого етапу – виявлення проблеми

 • Мозкова атака

 • Від слова до дії – методика дозволяє спільними зусиллями через зазначення проблеми, їх аналіз знайти вірне рішення, визначити майбутню діяльність за схемою:
 • Ранжування – протягом короткого часу можна визначити серед груп проблем найважливішу. Проводиться у письмовому виді:

Проблеми

Прізвища учнів

Усього балів

1.2. • Алгоритмічний метод – активізує мислення дітей шляхом протиставлення порівняння ідеального й існуючого об’єкту. До початку роботи вчитель добирає моделі, фото ідеальних об’єктів. У процесі роботи учні порівнюють, складають список суперечностей та потім розробляють алгоритм щодо їх усунення.

Ідеальний об’єкт

Його ознаки

Реальний об’єкт

Його ознаки

Дії щодо усунення суперечностей
 • Приклад 1 продуктивна комунікативна вправа для формулювання проблеми проекту, визначення можливих форм її реалізації.

Task: The American artist Andy Warhol once said that what is the best in most capital cities of the world is the MacDonald’s Restaurant and only Moscow doesn’t have such a nice thing. Today this is not true any longer; even in Kiev, if you feel like an American hamburger you go to MacDonald’s.  Now work in small groups. Make a list of items in your everyday life that have British/ American origin. You have 5 minutes.

Share your ideas with the class (all the items are discussed and put down on the board in a mind-map).

Метою вправ виконавчого етапу є навчити учнів читати текст з розумінням загального змісту і важливих деталей, навчити висловлюватися на основі аналізу прочитаного або почутого тексту та передавати власне ставлення до його змісту, а також організувати самостійну діяльність учнів з читання та відбору текстів на обрану тему. Учні навчаються створювати анкети та проводити опитування та інтерв’ю, письмово викладати результати проекту та ілюструвати їх різноманітними схемами і графіками.

Наведемо приклади вправ виконавчого етапу. • Приклад 2 репродуктивна комунікативна вправа для розвитку вмінь монологічного висловлювання на основі аналізу прочитаного тектсу.

Task: Tell the representatives from other groups the most interesting facts from the information you’ve got. Start your statements like this:

“It’s interesting to know that…”, “I find amazing the fact that…”. • Приклад 3 репродуктивна комунікативна вправа для навчання створення різних типів анкет та проведення опитування.

Task 1:  You are going to make up a questionnaire to conduct a survey. First study the example. Answer the questions.

Example  Open-ended Questions

Music idols survey


 1. How many hours a day do you listen to music? __________________

2. What kind of music do you like? ______________________________

3. Who are your favourite singers or groups? ______________________

4. Why do you like them? ______________________________________

Task 2:  Now you will learn to make up your own questionnaires on different topics. Work in small groups. Write a questionnaire to find out about:

Student A: your classmates’ view on the impact of High Technologies on our life.

Student B: your classmates’ view on the climatic changes on our planet. • Приклад 4 рецептивно-репродуктивна комунікативна вправа для навчання  планування та проведення інтервю.

Task:  Listen to an interview conducted in a London street by a social worker. He asks passers-by about changes in the future. Answer the questions:

 1. How does the interviewer start the conversation?

 1. What does he say in the conclusion?

 1. List the words and phrases he uses to link the questions.

 • Приклад 5 репродуктивна комунікативна вправа для навчання проведення опитування.

Task: Conduct a small survey in class. Ask your group mates about their eating habits. Fill in the grid and then calculate the percentage. Ask five students:

 • Приклад 6 рецептивно-продуктивна комунікативна вправа для організації пошуку в Інтернеті письмової інформації  з обраної проблеми (позакласна).

Task: Look through the Internet data and find the articles on the problem you are investigating. Be ready to tell the class the information you have found. First write down the most significant facts. Then add some comments.

 • Приклад 7 продуктивна комунікативна вправа для навчання проведення опитування.

Task: The core element of your project will be a survey. Work in small groups. Make a list of possible questions for your project survey. Make sure every group member offers at least one question. Try out the draft questionnaire on pupils from other groups. Make all the necessary corrections.

Важливою умовою ефективності розробленої системи вправ є врахування специфіки навчання в ліцеї і орієнтація на сферу інтересів учнів в тій чи іншій сфері діяльності. Так, у математичних та економічних налізу ліцеїв доречним є виконання проектів-оглядів та дослідницьких проектів, які передбачають роботу з обчислення статистичних даних, створення комп’ютерної бази даних та презентацію одержаних результатів у схемах, графіках та таблицях. Учні використовують їх в якості наочності під час презентації проектів. У старших налізу ліцею така інтеграція практичних умінь працювати з технічними засобами дозволяє  викликати додатковий інтерес до навчання АМ та слугує способом психологічної підготовки учнів до майбутньої професійної діяльності. Тому в запропоновану систему вправ ми включили вправи для навчання викладення результатів опитувань та оглядів у таблицях. • Приклад 8 рецептивно-продуктивна комунікативна вправа для навчання учнів відображати статистичні дані в графічній формі.

Task 1:  You are going to show the audience the results of your surveys visually. Look at the way to depict the results:

Pie chart:Distribution of the world’s population by continent.

Task 2:  Draw in a pie-chart distribution of your time on the following aspects: school, homework, communicating with mates, hobbies, other. • Приклад 9 продуктивна умовно-комунікативна вправа для навчання написання звіту про проект.

Task:  Write a report describing the results of the survey about eating habits of your mates (ex. 5) according to the outline:

На презентаційному етапі учні роблять усну презентацію результатів проектної діяльності. Проілюструємо сутність цієї роботи деякими прикладами. • Приклад 10 продуктивна комунікативна вправа для навчання усної презентації проектів

Task 1: You are going to give a presentation on the problem “Is school a waste of time?” Think what most significant facts in your report you would like to tell the class, write them down.

Task 2: Make an oral presentation of it following the model (in each item choose one of the phrases):  1. Introducing the topic

Today                        I’m going to talk about…

Now                        I’d like to describe…

The aim of my/our presentation is to…

I’ve/we’ve divided the presentation into two/three parts.

First,                                I’d/we’d like to give you an overview of…

Then,                                I’ll/we’ll                move on to…

After that,                                                focus on…

Finally,                        we’ll                        deal with…

                                                       consider…


  1. Referring to questions

Feel free to interrupt me if there’s anything you don’t understand.

If you don’t mind, we’ll leave questions till the end.  1. Introducing each section of presentation

So, let’s start with…(objectives…)

Now let’s move on to…(the next part…)

Let’s turn our attention to…(the question of…)

This leads us to…(the question of...)

Finally…(let’s consider…)


  1. Summarizing a section of presentation

That completes my description of…

So, to summarize…(There are five key points…)  1. Referring backwards and forwards

I mentioned earlier…(the importance of…)

I’ll say more about this later.

We’ll come back to this point later.

6. Checking understanding

Is this clear?

Are there any questions?  1. Referring to visual information

This diagram shows…

If you look at this graph you can see…

What is interesting in this diagram is…

I’d like to draw your attention to this chart…  1. Referring to common knowledge

As you know…

As I’m sure you’re aware of…  1. Concluding

That concludes my talk (our report).

That brings us to the end of our presentation.

If you have any questions                we’d be pleased                to answer them.

                                       we’ll do our best

Thank you for your attention.

На підсумковому етапі учням пропонується серія вправ для контролю навичок та вмінь в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Окрім того, на цьому етапі виконуються вправи для навчання учнів само- та взаємоконтролю і оцінюванню проектної діяльності в усній та письмовій формах. Наведемо приклад такої вправи. • Приклад 11 продуктивна комунікативна вправа для оцінювання проектів.

Task: Express your opinion on the project.

Aspects to consider:

1. Which part of this Project did you find most interesting or relevant and why?

2. Which part of this Project did you find least interesting and why?

3. What have you learnt from this Project?

4. Whose presentation was the most interesting and why (logical аналіз уроку, using visual aids, subject knowledge, addressing the audience)?


2.3. Система організації і контролю за ходом виконання проекту.

Оцінювання проектної діяльності
Опис проекту, його основних етапів, моделі є важливим чинником подальшої успішної діяльності. Алгоритм виконання проекту, а також особливості роботи на кожному етапі, що запропоновані в науково-методичному посібнику “Педагогічні проекти у системі підвищення кваліфікації вчителів”, автор Зазуліна Л.В., стануть в пригоді педагогічними і методичним працівникам в процесі виконання завдань, а також і в повсякденній практичній роботі

Тематика проекту обирається вчителем з урахуванням нових освітніх завдань, педагогічних концепцій та парадигм, реалій сучасного життя, навчальної ситуації зі свого предмета, інтересів і здібностей учнів (на основі діагностики) тощо. Обґрунтування вибору проблеми висвітлює концептуальність, актуальність, необхідність, новизну обраної тематики.

Назва проекту включає узагальнену назву проблеми, відтворює основний зміст діяльності і визначається її кінцевим результатом.

Мета та завдання проекту повинні бути сконкретизовані й спрямовані на реальний результат.

Результати проекту можуть бути матеріальними (моделі, програми, плани, колекції, створення об’єднань, центрів, громадських організацій тощо) та ідеальними (нові способи дій, оригінальні доведення теорем, методи дослідження).

Оформлення результатів проекту може бути найрізноманітнішим – рукописні та друковані матеріали, відеофільм, фотографії, альбоми, бортжурнали, комп’ютерні програми, настінні газети, альманахи, моделі, таблиці тощо. Їх також доцільно представити у формі таблиці:


Зміст

Форма представлення

Оцінка якості


Насамкінець, після реалізації та захисту проекту робляться (самими учасниками, експертом чи консультантом) загальні висновки, де в узагальненому вигляді визначається ступінь досягнення мети, якість, перспективність, надаються рекомендації щодо подальшого використання кінцевого продукту.

Метод проектів є ефективним засобом вдосконалення професійної компетентності вчителів, але лише за умови досконалого володіння його теоретико-практичними основами і доцільного застосування як технології в навчально-виховному процесі

Універсальних критеріїв оцінювання всіх типів проектів (творчих, ігрових, практично зорієнтованих, інформаційних) поки що не існує. Кожний навчаль­ний заклад має можливість користуватися власними розробками, які найкраще відображають рівень ви­користання методу проектів у навчально-виховному процесі


Прізвище, ім’я учня

Актуальність теми

(проблемне питання, інформативність, практична значимість)Повнота розкриття теми

(узгодженість змісту з темою проекту, логічність висновків, послідовність)Технічна підготовка презентації

Якість до­кументаль­ного звіту

Власна презента­ція учас­ника

Примітки

Загальна кіл

ькість балів
3 бали

3 бали

2 бали

2 бали

2 балиКаталог: Proekt
Proekt -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення
Proekt -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
Proekt -> Наукові проекти та дослідницька діяльність у початковій школі за матеріалами науково-популярної природничої газети „колосочок”
Proekt -> Історія дистанційного навчання
Proekt -> Методичний кабінет
Proekt -> Проект «водойми рідного краю» Мета проекту
Proekt -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка