Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплінСторінка10/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір4.71 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

К-ть студен-нтів

%

К-ть студен-тів

%

К-ть

студен-тів%

К-ть студен-тів

%

Найвищий

12

12

12

12

10

10

16

16

Високий

18

18

18

18

18

18

30

30

Середній

36

36

40

40

38

38

46

46

Низький

34

34

30

30

34

34

8

8


Таблиця 2.22

Порівняльні дані рівня вихованості поведінкового компонента культури праці студентів технічних коледжів (на констатувальному та формувальному етапах експерименту)


Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

К-ть студен-тів

%

К-ть студен-тів

%

К-ть

студен-тів%

К-ть студен-тів

%

Найвищий

4

4

6

6

4

4

14

14

Високий

12

12

12

12

8

8

28

28

Середній

24

24

26

26

24

24

46

46

Низький

60

60

56

56

64

64

12

12


Таблиця 2.23

Порівняльні дані рівня вихованості особистісного компонента культури праці студентів технічних коледжів (на констатувальному та формувальному етапах експерименту)


Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

К-ть студен-тів

%

К-ть студен-тів

%

К-ть

студен-тів%

К-ть студен-тів

%

Найвищий

8

8

8

8

6

6

14

14

Високий

14

14

16

16

12

12

22

22

Середній

30

30

34

34

32

32

50

50

Низький

48

48

42

42

50

50

14

14

Результати, наведені у таблицях, однозначно засвідчують, що проведена нами робота з виховання культури праці студентів ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу» під час вивчення креслення забезпечила значні позитивні зрушення експериментальної групи на формувальному етапі експерименту порівняно з констатувальним, з одного боку, та порівняно із контрольною групою – з іншого. Найкраще це демонструє порівняльний аналіз показників загальної сформованості культури праці студентів контрольної та експериментальної груп на різних етапах педагогічного дослідження (табл. 2.24).


Таблиця 2.24

Порівняльні дані загального рівня вихованості культури праці студентів технічних коледжів (на констатувальному та формувальному етапах експерименту)


Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

Констатуваль-ний етап

Формуваль-ний етап

К-ть студен-нтів

%

К-ть студен-тів

%

К-ть

студен-тів%

К-ть студен-тів

%

Найвищий

8

8

8

8

6

6

14

14

Високий

14

14

16

16

12

12

26

26

Середній

30

30

34

34

32

32

48

48

Низький

48

48

42

42

50

50

12

12

За допомогою діаграм можна наочно прослідкувати динаміку змін загальної вихованості культури праці контрольної (рис. 2.4) та експериментальної груп (рис. 2.5).На рисунках добре видно, що рівень культури праці студентів контрольної групи, в якій навчально-виховна робота проводилася за допомогою традиційних для технічних коледжів форм, методів і засобів, теж дещо зріс, але загалом залишився набагато нижчим, ніж у студентів експериментальної. Тенденція переміщення студентів із високого рівня на найвищий, середнього – на високий, а з низького – на середній в експериментальній групі, порівняно з контрольною, більш стійка і виражена


Рис. 2.4. Динаміка рівнів вихованості культури праці студентів контрольної групи, %Рис. 2.5. Динаміка рівнів вихованості культури праці студентів експериментальної групи, %

значно сильніше, що дає підстави стверджувати про дієвість апробованої моделі виховання культури праці студентів технічних коледжів під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу.


ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ
З урахуванням здійснених раніше досліджень подібного характеру, а також результатів діагностики рівня культури праці студентів технічних коледжів нами було обґрунтовано модель її формування під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу, основними елементами якої є мета, методи, форми і принципи виховання, педагогічні умови, а також компоненти культури праці, критерії і показники її сформованості.

У процесі дослідницько-експериментальної роботи було встановлено, що ефективне виховання культури праці студентів технічних коледжів під час вивчення загальнотехнічних дисциплін можливе при врахуванні низки педагогічних умов, зокрема: 1) підвищення кваліфікації та методичне забезпечення викладачів загальнотехнічних дисциплін; 2) професійна спрямованість викладання загальнотехнічних дисциплін; інтеграція навчання з виробництвом; 3) здійснення науково обґрунтованого діагностування, планування, організації і контролю процесу виховання культури праці студентів; 4)  цілеспрямоване формування у студентів мотивації до праці, внутрішньої потреби працювати, що забезпечується зокрема стимулюванням до самостійного набуття знань та організація самостійної роботи студентів.

Їх створення дало змогу реалізувати розроблену нами модель.

Для оцінки ефективності виховання культури праці студентів технічних коледжів під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу нами були визначені основні компоненти (інтелектуальний (інформаційний), поведінковий, особистісний), критерії (якість праці) та показники (знання про культуру праці та знання, вміння і навички із загальнотехнічних дисциплін, самостійність і творчість у праці, точність, уміння контролювати і оцінювати якість роботи, вміння працювати у колективі, естетика праці, ставлення до праці) культури праці. На основі визначених показників діагностовано рівні (найвищий, низький, середній, високий) сформованості культури праці та встановлено, що найбільше (майже половина) студентів технічних коледжів перебувають на низькому рівні.

Формувальний етап експерименту дав можливість створити систему педагогічних впливів на всі компоненти культури праці студентів експериментальної групи, чітко спрямувати весь навчально-виховний процес на зростання їх кількісних показників. Основними ознаками експериментальної програми, на відміну від контрольної (традиційної для технічних коледжів), було впровадження розробленої нами моделі виховання культури праці під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу.

Перевірка ефективності розробленої нами методики дала підставу констатувати наявність істотних якісних розходжень між контрольною і експериментальною групою в динаміці рівнів вихованості культури праці. Відсоток студентів експериментальної групи, котрі мали низький рівень її вихованості, зменшився з 50% до 12% порівняно з констатувальним етапом експерименту; відсоток студентів, які мали середній, високий та найвищий рівні, – збільшився відповідно з 32% до 58%, з 12% до 29% та з 6% до 14%. У контрольній групі тенденція переходу студентів із середнім рівнем вихованості культури праці до групи з високим і відповідно із групи з низьким рівнем до групи із середнім виражена значно меншою мірою (високий рівень: з 14% – до 16%, середній: з 30% – до 34%, низький: з 48% – до 42%), а переходу студентів із групи з високим розвитком культури праці у групу з найвищим не виявлено взагалі.

Вірогідність результатів проведеної експериментальної роботи була забезпечена ідентичними діагностичними методиками і показниками стосовно експериментальної і контрольної груп, аналогічними умовами їх проведення й оцінювання. Вивчення динаміки змін якісних характеристик здійснювалося за однаковими критеріями та з використанням однакових засобів. Аналогічні методи були використані і на етапі обробки отриманих даних. Застосування t-критерію Стьюдента засвідчило наявність статистично достовірних змін показників за більшістю термінальних шкал, що підтверджує ефективність розробленої нами моделі виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу.

Основні наукові результати розділу опубліковані у працях [37; 134; 137; 139].ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
У дисертації теоретично узагальнено наукову проблему виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін і запропоновано її розв’язання на прикладному рівні, що уможливлює удосконалення процесу трудового виховання молоді.

Теоретичний аналіз проблеми та отримані результати дослідницько-експериментальної роботи стали підставою для формулювання низки висновків.

1. Проблема виховання культури праці стала предметом досліджень багатьох науковців минулого та сучасності. Вона розглядалася у контексті поєднання навчання з продуктивною працею (Ж.-Ж. Руссо, Й.Г. Песталоцці та ін.), обґрунтування провідних засад діяльності трудової школи (П.П. Блонський, Г. Кершенштайнер, В. Лай, С.Т. Шацький та ін.), поєднання культури праці і загального розвитку особистості (С. В. Журавель, Д. М. Зембицький, С. В. Лісова, С.Є. Матушкін, В.О. Сухомлинський, К.Д. Ушинський та ін.), колективного характеру праці (А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський, С.Т. Шацький та ін.).

Натомість вивчення сучасної практики трудового виховання студентів технічних коледжів засвідчило певні проблеми й прогалини. Зокрема, дослідженням констатовано наявність у студентів знань про культуру праці, які, однак, не стали переконаннями й не відображаються у практичній діяльності, що є наслідком епізодичної уваги викладачів до виховання культури праці з переважанням акценту лише на окремі його аспекти, зокрема, дотримання порядку на робочому місці та створення умов безпечної роботи, тобто культура праці не розглядається як цілісна система в процесі формування особистості.2. На основі вивчення наукових джерел було сформульовано таке визначення дефініції «культура праці»: це складне особистісне утворення, яке характеризується рівнем оволодіння певною системою знань; досвідом трудових відносин у колективі; вміннями та навичками з планування і раціональної організації процесу праці; здатністю контролювати якість виконання роботи; дотриманням правил техніки безпеки тощо. Сутнісними характеристиками культури праці є властиві їй якості, що виражають її суть як способу самоорганізації людей. Сутність культури праці визначається такими поняттями, як творчість, свобода, предметність та якість. Культура праці передбачає наявність в особистості ціннісного ставлення до різних видів трудової діяльності.

3. У процесі дослідження розроблено теоретичну модель виховання культури праці студентів технічних коледжів, яка поєднує такі елементи: мету (виховання культури праці студентів технічних коледжів), принципи (дидактичні й виховні), методи (бесіди, переконання, приклад педагогів, створення виховуючих ситуацій, ділові ігри, змагання, заохочення), форми (конкурси, екскурсії на виробництво, вечори, конференції, олімпіади), компоненти культури праці та критерії їх оцінки, а також результат (сформована культура праці).

На основі аналізу наукової літератури і власного педагогічного досвіду визначено компоненти (інтелектуальний, практичний, особистісний) і показники вихованості культури праці студентів технічних коледжів. Так, сформованість інтелектуального компонента визначалася за такими показниками: необхідний мінімум загальнотехнічних знань і знань про культуру праці, наявний політехнічний кругозір, уміння користуватися технічними засобами навчання, довідковою літературою, контрольно-вимірювальними приладами. До показників сформованості практичного компонента було віднесено: якість результатів навчальної і трудової діяльності, прагнення до засвоєння раціональних прийомів праці, володіння навичками раціональної організації праці, самоконтролю, вимогливість до себе та товаришів, самостійність, готовність до прийняття рішень. Показниками особистісного компонента стали: сформованість мотивації до праці, морально-вольових якостей, комунікабельності та мобільності, готовність до співробітництва і порядності у ділових стосунках.

4. Встановлено, що процес виховання культури праці студентів технічних коледжів значно активізується за таких педагогічних умов:

1) підвищення кваліфікації та методичне забезпечення викладачів загальнотехнічних дисциплін, що реалізовувалося шляхом лекцій і бесід з викладачами з метою донесення до них інформації про доцільність виховання у студентів професійно-особистісних якостей у процесі навчання;

2) професійна спрямованість викладання загальнотехнічних дисциплін, інтеграція навчання з виробництвом, яка забезпечувалася донесенням до студентів інформації про можливості застосування отриманих знань – як у професійній діяльності, так і в побуті; наданням інформації не лише із загальнотехнічних дисциплін, але й тієї, що стосується раціональної організації праці;

3) здійснення науково обґрунтованого діагностування, планування, організації і контролю процесу виховання культури праці студентів, яке забезпечувалося чіткою організацією і плануванням експериментальної роботи; застосуванням доцільних форм, методів і засобів навчання загальнотехнічних дисциплін і виховання культури праці у процесі їх вивчення, динамічним контролем рівня вихованості у студентів технічних коледжів культури праці;

4) цілеспрямоване формування у студентів мотивації до праці, внутрішньої потреби працювати, що здійснювалося засобами особистого прикладу викладачів, естетизацією навчально-виховного процесу та матеріальної бази коледжу, формуванням особистісних рис характеру, завдяки яким забезпечується сумлінне виконання трудових обов’язків;5) стимулювання до самостійного набуття знань та організація самостійної роботи студентів, що відбувалося шляхом спонукання студентів до самостійного планування й організації роботи на заняттях з дисциплін загальнотехнічного циклу, самоконтролю і самооцінювання виконаних завдань.

5. Аналіз результатів дослідження засвідчив позитивну динаміку рівнів вихованості культури праці студентів експериментальних груп, а звідси – ефективність педагогічних умов виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін.

Так, в експериментальних групах кількість студентів з найвищим рівнем вихованості культури праці зросла на 8 %, з високим рівнем – на 17 %, із середнім – на 26 %; із низьким рівнем вихованості культури праці зменшилася на 38 %. У контрольних групах також відбулися зміни показників рівня вихованості культури праці, проте тенденція переходу студентів до груп із вищим рівнем вихованості культури праці виражена значно меншою мірою. Так, кількість студентів з високим рівнем вихованості культури праці зросла на 2 %, середнім – на 4 %, із низьким рівнем вихованості культури праці зменшилася на 6 %. При цьому переходу студентів до групи з найвищим рівнем розвитку не відбулося узагалі.

Таким чином, перевірено ефективність обґрунтованих і апробованих педагогічних умов виховання культури праці студентів технічних коледжів засобами загальнотехнічних дисциплін. Здійснені математичні розрахунки доводять статистичну достовірність відмінностей між експериментальними та контрольними групами, що пояснюється впровадженням до навчально-виховного процесу обґрунтованих педагогічних умов виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін.

6. Розроблені методичні рекомендації щодо виховання культури праці студентів у навчально-виховному процесі технічного коледжу втілені у методичних розробках і завданнях для виконання самостійних робіт, методичних вказівках для виконання графічних, лабораторних, розрахункових і практичних робіт студентів усіх спеціальностей, презентаціях навчального матеріалу, виконаних у комп’ютерній програмі Power Point, плакатах, макетах, інструктивних і роздаткових матеріалів.

Дослідження не вичерпує усіх аспектів зазначеної проблеми. Перспективу дослідження вбачаємо у розробці індивідуальних моделей формування культури праці дітей та молоді на основі психолого-педагогічного проектування виховного процесу у закладах освіти, вивченні можливостей самовиховання студентів технічних коледжів у закріпленні набутих якостей і навичок культури праці під час цілеспрямованого педагогічного процесу; визначення оптимальних шляхів наступності в роботі загальноосвітньої школи та технічних коледжів при вихованні культури праці дітей і молоді.


СПИСОК ВИКОРИСТАНих джерел


 1. Абрамович С. Д. Культурологія : Навч. посіб. / С. Д. Абрамович, М. С. Тілло, М. Ю. Кондор. – К. : Кондор, 2005. – 352 с.

 2. Авраменко О. Б. Формування культури праці учнів основної школи : монографія / О. Б. Авраменко. – Умань : СПД Жовтий, 2008. – 168 с.

 3. Адаскин Б. И. Воспитание культури труда в процессе производственного обучения. Профпедагогика / Б. И. Адаскин. – М. : Высш. школа, 1976. – 127 с.

 4. Алексеев С. Н. Мудрая школа труда / С. Н. Алексеев, Н. П. Семыкин. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 176 с.

 5. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підручник для студентів, аспірантів та молодих викладачів вищих навчальних закладів / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с.

 6. Ананьев Б. Г. Человек как предмет воспитания (перспективы педагогической антропологии) / Б. Г. Ананьев // Ананьев Б. Г. Избранные психологические труды : В 2-х т. / Б. Г. Ананьев. – Т. 2. – М. : Педагогика, 1980. – 287 с.

 7. Андрущенко В. П. Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : Досвід соціально-філософського аналізу / В. П. Андрущенко. – К. : ТОВ «Атлант ЮЕмСі», 2005. – 498 с.

 8. Арцишевський Р. А. Світ і людина : Підручник для 8 – 9 класів / Р. А. Арцишевський. – К. : ВТФ «Перун», 1997. – 448 с. : іл.

 9. Атутов П. Р. Педагогика трудового становления учащихся : содержательно-процесуальные основы. Избранные труды в 2-х томах / П. Р. Атутов ; [под ред. Г. Н. Никольской]. – Т. 1. – М., 2001. – 360 с.

 10. Атутов П. Р. Проблемы психологического обеспечения подготовки молодёжи к труду и выбору профессии / П. Р. Атутов, Е. А. Климов // Вопросы психологии. – 1984. – № 1. – С. 13–26.

 11. Атутов П. Р. Политехнический принцип в обучении школьников / П. Р. Атутов. – М., 1976. – 183 с.

 12. Атутов П. Р. Политехническое образование школьников : сближение общеобразовательной й политехнической школы / П. Р. Атутов. – М. : Педагогика, 1986. – 176 с.

 13. Атутов П. Р. Соединение обучения с производительным трудом – ведущий принцип общеобразовательной школы / П. Р. Атутов // Современная педагогика. – 1984. – № 3. – С. 16–18.

 14. Атутов П. Р. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников / П. Р. Атутов, В. А. Поляков. – М. : Просвещение, 1985. – 128 с.

 15. Балл Г. О. Здібності учнів та принципи їх урахування в підготовці до професійної праці / Г. О. Балл // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 1. – С. 45–48.

 16. Балл Г. О. Категорії значення і смислу в аналізі духовної культури / Г. О. Балл // Україна на порозі ІІІ тисячоліття : духовність і художньо-естетична культура : Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. – К. : Науково-дослідний інститут «Проблеми людини», 1999. – Т. 14. – С. 153–156.

 17. Балл Г. О. Сучасний гуманізм і освіта : соціально-філософські та психолого-педагогічні аспекти / Г. О. Балл. – Рівне : «Ліста – М», 2003. – С. 128.

 18. Батышев С. Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса / С. Я. Батышев. – 3-е изд. – М. : Высш. школа, 1980. – 455 с.

 19. Батышев С. я. Трудовая подготовка школьников : вопросы теории и методики / С. Я. Батышев. – М. : Педагогика, 1981. – 192 с.

 20. Бех І. Д. Виховання особистості : У 2 кн. Кн. 2 : Особистісно орієнтований підхід : науково-практичні засади : навч.-метод. посібн. / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с.

 21. Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання : Науково-методичний посібник / І. Д. Бех . – К. : ІЗМН, 1998. – 204 с.

 22. Блинников Л. В. Великие философы : словарь-справочник / Л. В. Блинников. – 2-е изд. – М. : Логос, 1999. – 432 с.

 23. Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения : В 2-х т. / П. П. Блонский. – Т. 2. – М. : Педагогика, 1979. – 399 с.

 24. Блонский П. П. Трудовая школа. Трудовая школа второй степени / П. П. Блонский. – М. : Педагогика, 1976. – 63 с.

 25. Блонский П. П. Школа социального труда / П. П. Блонский // Блонский П. П. Избр. пед. и психол. соч. : В 2-х т. / П. П. Блонский. – Т. 1. – М. : Педагогика, 1980. – 325 с.

 26. Бондар В. І. Дидактика : ефективні технології навчання студентів / В. І. Бондар. – К., 1996. – 129 с.

 27. Большая советская энциклопедия / под ред. А. М. Прохорова. – Т. 13. – М. : Советская энциклопедия, 1973. – 608 с.

 28. Большая советская энциклопедия / под ред. Б. А. Введенского. – Т. 24. – М. : Советская энциклопедия, 1953. – 620 с.

 29. Бутенко В. Г. Формирование эстетического отношения к искусству : в 6-ти т. / В. Г. Бутенко. – Т. 1. – М. : Б. и., 1991. – 320 с.

 30. Возрастная и педагогическая психология : Учебное пособие для студентов пединститутов по спец. «Педагогика и методика начального обучения». – М. : Просвещение, 1984. – 256 с.

 31. Воловиченко А. І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах / А. І. Воловиченко. – К. : Радянська школа, 1982. – 160 с.

 32. Володько В. Самостійна пізнавальна діяльність студентів : методичні рекомендації / В. Володько, М. Солдатенко. – К. : ІСДО, 1993. – 23 с.

 33. Выготский Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. – М. : Искусство, 1986. – 573 с.

 34. Галузинский В. М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / В. М. Галузинский, М. Б. Євтух. – К. : ІНТЕЛ, 1995. – 166 с.

 35. Гатунов М. Самостоятельная работа студентов как предмет психолого-педагогических и социологических исследований / М. Гатунов // Проблемы активизации самостоятельной работы студентов. – Пермь : Пермский университет, 1979. – С. 44–48.

 36. Гончаренко С. Український педагогічний словник / С. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.

 37. Грицик Г. О. Тестовий контроль як один із найважливіших методів визначення рівня знань і вмінь студентів на заняттях з іноземної мови / Г. О. Грицик, Л. Б. Малик // Педагогіка та психологія : наука, реальність, застосування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 26 – 27 жовтня 2012 року). – Одеса : Громадська організація «Південна фундація педагогіки», 2012. – с. 55–59.

 38. Гурлитт Л. О воспитании / Л. Гурлитт. – СПб., 1911. – 160 с.

 39. Гурлитт Л. Творческое воспитание. Моя жизнь с детьми / Л. Гурлитт. – М., 1912.

 40. Гурлитт Л. Проблемы единой школы / Л. Гурлитт. – СПб., 1914.

 41. Гурлитт Л. Отрицательные стороны классической школьной системы / Л. Гурлитт // Русская школа. – Щ., 1914. – С. 121–147.

 42. Гурлитт Л. Проблемы единой всеобщей школы. С заключительной главой д-ра Г. Кершенштейнера / Л. Гурлитт ; под ред. С. А. Лештина. – М., 1919. – 114 с.

 43. Дем’яненко Н. Підготовка педагогічних кадрів : пошук інноваційної моделі / Н. Дем’яненко // Рідна школа. – 2012. – № 4–5. – С. 32–38.

 44. Державні стандарти базової і повної середньої освіти : Проект. Освітня галузь «Технологія» // Сільська школа України. – 2003. – № 6. – С. 34–36.

 45. Державний стандарт освітньої галузі «Технологія» (Доопрацьований варіант) // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 4. – С. 4–7.

 46. Десников Д. И. Исторический материализм / Д. И. Десников. – М. : Просвещение, 1964. – С. 344–346.

 47. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М. : Педагогика, 1956. – 347 с.

 48. Додельцев Р. Ф. Концепцыя культуры З. Фрейда (Из цыкла «Зарубежная философия в прошлом и настоящем») / Р. Ф. Додельцев. – М. : Знание, 1989. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. «Философия» ; № 7).

 49. Докторов Б. З. Россия в европейском и социокультурном пространстве / Б. З. Докторов // Социологический журнал. – 1994. – № 3.

 50. Доній В. М. Мистецтво життєтворчості особистості. Теорія і технологія життєтворчості : Наук. метод. посібник : У 2 ч. / ред. рада : В. М. Доній, Г. М. Несен, Л. В. Сохань, І. Г. Єрмаков та ін.. – Ч. 1. – К., 1997. – 392 с.

 51. Дьюи Д. Моя педагогическая вера / Д. Дьюи // Свободная воспитание. – 1913–1914. – № 1. – С. 3–16.

 52. Дьюи Дж. Введение в философию воспитания / Дж. Дьюи. – М. : Просвещение, 1921. – 60 с.

 53. Дьюи Дж. Школа и ребенок / Дж. Дьюи. – 2-е изд. – М. : Госиздат, 1923. – 60 с.

 54. Евдокимов В. И. Наглядность и эффективность обучения / В. И. Евдокимов. – Х. : ХГПИ, 1988. – 85 с.

 55. Євдокимов В. І. Педагогічні завдання в системі професійної підготовки вчителя. Навчальний посібник / В. І. Євдокимов. – Х. : ХОНМІБО, 2009. – 246 с.

 56. Євтух М. Б. Забезпечення якості вищої освіти важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / М. Б. Євтух, І. С. Волощук // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1. – C. 58.

 57. Євтух М. Б. Розвиток освіти і педагогічної думки в Україні (кінець XVIII – перша половина XIX століття) : монографія / М. Б. Євтух. – К. : Держ лінгв. ун-т, 1996. – 254 с.

 58. Євтух М. Б. Соціальна педагогіка : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. Б. Євтух, О. П. Сердюк. – К. : МАУП, 2003. – 232 с.

 59. Євтух М. Б. Гуманізація виховання в контексті розвитку польської педагогіки міжвоєнного періоду (1918 – 1939 рр.) : монографія / Микола Борисович Євтух, Василь Стратонович Ханенко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. – 176 с.

 60. Єсінова Н. І. Економіка праці та соціально-трудові відносин : Навч. посібник / Н. І. Єсінова. – К. : Кондор, 2004. – 432 с.

 61. Жданов Ю. А. Встреча труда и культуры / Ю. А. Жданов. – М. : Знание. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Серия «Научный коммунизм», 1979, № 2).

 62. Журавель С. В. Формирование у старшеклассников культуры сельскохозяйственного труда в процессе опытнической работы : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. В. Журавель. – К., 1983. – 22 с.

 63. Заброцький М. Основи вікової психології : навч. посібн. / М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 112 с.

 64. Закон України «Про вищу освіту» (Із змінами, внесеними згідно із Законом № 76–III від 28.12.2014) [Електронний ресурс] // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37–38. – ст. 2004. – Режим доступу : http://www.detut.edu.ua/?q=node/260.

 65. Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – № 35. – ст.1178.

 66. Закон України «Про професійно-технічну освіту» // Вісник проф.-тех. освіти. – 1998. – № 5. – 32 с.

 67. Збірник законодавчих та нормативних актів про освіту. – Вип. 1. – К., 1994. – 336 с.

 68. Зеер Э. Ф. Психология профессий / Э. Ф. Зеер. – Екатеринбург : УГППУ, 1997. – 244 с.

 69. Зейдель Р. Ручной труд как краеугольный камень гармонического образования / Роберт Зейдель. – СПб., – 1909. – 23 с.

 70. Зеленов Є. А.  Планетарне виховання студентської молоді в умовах глобалізаційних процесів : монографія / Є. А. Зеленов ; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ : Ноуліж, 2009. – 208 c.

 71. Зеличенко А. И. К вопросу о классификации мотивационных факторов трудовой деятельности и профессионального выбора / А. И. Зеличенко, А. Г. Шмелев // Вестник МГУ. – Сер. 14 – Психология. – 1987. – № 4. – С. 33–43.

 72. Зельдіс І. В. Наукова організація праці в шкільних майстернях : Посібник для вчителів / І. В. Зельдіс. – К. : Радянська школа, 1969. – 160 с.

 73. Зембицкий Д. М. Формирование у старшеклассников культуры труда в условиях межшкольного учебно-производительного комбината (на примере трудовой подготовки по металлообработке) : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / Д. М. Зембицкий. – М., 1980. – 25 с.

 74. Зязюн І. А. Виховання естетичної культури школярів : навч. посібник / І. А. Зязюн, Н. Є. Миропольська, Л. О. Хлєбнікова. – К. : ІЗМН, 1998. – 156 с.

 75. Зязюн І. А. Культура в контексті політики та освіти / І. А. Зязюн // Мистецтво і освіта. – 1998. – № 2. – С. 2–8

 76. Зязюн І. А. Мотивація і мотиви людської поведінки / І. А. Зязюн // Початкова школа. – 1994. – № 6. – С. 8–12.

 77. Зязюн І. А. Педагогіка добра : ідеали і реалії : Посібник для вчителів / І. А. Зязюн. – К. : МАУП, 2000. – 306 с.

 78. Зязюн І. А. Проблеми естетичного виховання у контексті динаміки культур / І. А. Зязюн // Духовний розвиток особистості засобами мистецтва : Зб. наук. праць. – Ч. 1. – Чернігів, 1994. – С. 15–20.

 79. Зязюн І. А. Українська та зарубіжна культура : Навч. посібник / І. А. Зязюн, М. М. Зенкович, О. М. Семашко та ін. – К. : Знання, 2000. – 622 с.

 80. Зязюн І. А. Філософія, освітні стратегії і якість національної освіти / І. А. Зязюн // Педагогічна практика та філософія освіти : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Полтава, 1997. – С. 3–5.

 81. Иляєва Л. М. Творческие проекты для учащихся 5 – 7 классов по технологии обработки конструкционных материалов / Л. М. Иляєва. – Брянск : Изд-во БГПУ, 1995. – 56 с.

 82. Ильин В. С. Роль производственного труда в развитии у школьников стремления к знаниям / В. С. Ильин // Сов. педагогика. – 1962. – № 6. – С. 56–63.

 83. Использование методов активного обучения при подготовке студентов к инженерно-технологической деятельности : Методические рекомендации / сост. А. В. Шостак. – К. : Изд-во УСХА, 1989. – 102 с.

 84. Кавалерова Н. А. Краса праці / Н. А. Кавалерова, А. І. Кавалеров. – К. : Радянська школа, 1981. – 120 с.

 85. Казаков В. Психология : учебник для индустр.-пед. техникумов / В. Казаков, Л. Кондратьева. – М. : Высшая школа, 1989. – 383 с.

 86. Капица В. Ф. Культура труда как производительное творчество человека / В. Ф. Капица. – К. : Вища школа, 1989. – 192 с.

 87. Капська А. Й. Соціальна педагогіка : Навч. посіб. / [А. Й. Капська, Л. І. Міщик, З. І. Зайцева, О. В. Безпалько, Р. Х. Вайнола, І. М. Ковчина, О. А. Кузьменко, І. М. Пінчук, Н. П. Пихтіна]. – К., 2000. – 264 c.

 88. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навчальний посібник / С. Г. Карпенчук. – К. : Вища школа, 1997. – 304 с.

 89. Кершенштейнер Г. Продуктивный труд и его воспитательное значение / Г. Кершенштейнер // Основные вопросы школьной организации. – М., 1911. – С. 67–90.

 90. Кершенштайнер Г. Що таке державно громадянське виховання / Г. Кершенштайнер. – Раштат – Київ, 1918. – 94 с.

 91. Киященко Н. И. Эстетическое воспитание и научно-технический прогресс / Н. И. Киященко. – М. : Знание, 1981. – 64 с.

 92. Коваль Л. Г. Взаимодействие учителя и учащихся в процессе формирования эстетических отношений средствами музыкального искусства : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Л. Г. Коваль ; Киев. гос. ун-т им. М. Драгоманова. – К., 1991. – 48 с.

 93. Ковальчук В. І. Формування культури праці учнів ПТНЗ художнього профілю : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / В. І. Ковальчук. – К., 2005. – 279 с.

 94. Козаков В. Самостійна робота студентів як дидактична проблема / В. Козаков. – К. : НОК ВО, 1990. – 47 с.

 95. Козаков В. А. Самостоятельная работа студентов и её информационно-методическое обеспечение / В. А. Козаков. – К. : Вища школа, 1990. – 248 с.

 96. Колот А. М. Мотивація, стимулювання й оцінка персоналу : Навчальний посібник / А. М. Колот. – К. : Київський нац. економ. ун-т, 1998. – 224 с.

 97. Кон И. Психология старшеклассника / И. Кон // Хрестоматия по психологии / сост. В. Мироненко ; под. ред. А. Петровского. – М. : Просвещение, 1987. – С. 370–376.

 98. Концепция воспитания учащейся молодежи в современном обществе // Народное образование. – 1991. – № 11. – С. 65–70 ; № 12. – С. 86–92.

 99. Концепція національного виховання // Освіта. – 1994. – № 71–72. – 26 жовтня. – С. 5–6, 11–12.

 100. Коцепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні // Проф.-тех. освіта. – 2004. – № 3. – С. 2–5.

 101. Коротов В. М. Воспитывающие обучение. – М. : Просвещение, 1980. – 191 с.

 102. Коротов В. М. Методика воспитательной работы / В. М. Коротов и др. ; под ред. В. М. Коротова. – М. : Просвещение, 1990. – 173 с.

 103. Коротов В. М. Трудовое обучение, воспитание и профессиональная ориентация учащихся средних образовательных школ : сб. документов / В. М. Коротов. – М. : Просвещение, 1980. – 191 с.

 104. Крилова Т. В. Проблеми навчання математики в технічному вузі / Т. В. Крилова. – К. : Вища шк., 1998. – 438 c. – Бібліогр. : 326 назв. – укp.

 105. Крупская Н. К. Педагогические сочинения / Н. К. Крупская. – Т. 3. – М. : Изд. АПН, 1959. – С. 691.

 106. Крупська Н. К. Вибрані педагогічні твори / Н. К. Крупська. – К. : Радянська школа, 1961. – 663 с.

 107. Кудін В. О. Естетичне в системі навчання і виховання / В. О. Кудін // Єдність раціонального та емоційно-почуттєвого в освітньо-виховних системах : Науково-метод. зб. – Х., 1996. – С.12–14.

 108. Кузь В. Г. В. О. Сухомлинський і сучасні проблеми особистісно зорієнтованого виховання : Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 26 трав. 2000 р. / ред. : В. Г. Кузь ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. – К. : Наук. світ, 2000. – 130 c.

 109. Кузьменко Ю. В. Культура праці як чинник нарощення людського капіталу / Ю. В. Кузьменко // Педагогічний альманах. – 2009. – Вип. 4. – С. 182–185.

 110. Культура труда как резерв повышения эффективности производства : (тезиси докладов) / под. ред. Р. А. Злотникова. – Уфа : Башкирский совет НТО, Уфинский авиционний институт им. С. Ордженикидзе, 1982. – 191 с.

 111. Культурологічні основи підготовки майбутнього вчителя / Г. П. Шевченко, М. Б. Євтух // Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя : Тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф., 29 – 31 трав. 1991 р. / Київ. держ. пед. ін-т інозем. мов. – К., 1991. – Ч. 1. – С. 5–6.

 112. Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи : Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.] ; [за ред. З. Н. Курлянд]. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.

 113. Лазарев В. С. Когда работа не теряет ценности / В. С. Лазарев // Народное образование. – 1997. – № 9. – С. 128–131.

 114. Лазарєв М. І. Проблеми навчання неруйнівному контролю майбутніх інженерів : сучасний стан та перспективи вдосконалення / М. І. Лазарєв, Д. І. Шматков // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2010. – № 26–27. – С. 175–179.

 115. Лай В.А. Школа дѣействія. Реформа школы сообразно требованіямъ природы и культури / В. Лай. – СПб., 1914. – 213 + V с.

 116. Ламакіна З. Виховання працьовитості у дітей / З. Ламакіна // Дошкільне виховання. – 1973. – № 12. – 44 с.

 117. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность / А. Н. Леонтьев. – М. : Политиздат, 1975. – 304 с.

 118. Леонтьев А. Н. Личностный смысл / А. Н. Леонтьев // Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : В 2-х т. / А. Н. Леонтьев. – Т. 2. – М. : Педагогіка, 1983. – С. 180–186.

 119. Леонтьев А. Н. О психологической функции искусства (гипотеза) / А. Н. Леонтьев // Художественное творчество и психология / под.ред. А. Я. Зися, М. Г. Ярошевского. – М., 1991. – С. 184–187.

 120. Линде Н. Д. Основы современной психотерапии : учеб. пособ. [для студ. высш. учеб. заведений] / Н. Д. Линде. − М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 208 с.

 121. Липский В. М. Эстетическая культура и личность / В. М. Липский. – М., Знание, 1987. – 128 с.

 122. Лісова С. В. Педагогічні основи формування культури праці учнів основної школи в процесі трудового навчання і виховання : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / С. В. Лісова ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 1996. – 41 с.

 123. Лісовий В. Культура та цивілізація / В. Лісовий // Філософська і соціологічна думка. – 1993. – № 1.

 124. Літвінчук С. Професійна підготовка майбутніх техніків-механіків у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін в аграрних навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / С. Літвінчук. – К., 2005. – 310 с.

 125. Лукинов И. Трудовое воспитание молодежи / И. Лукинов, Ю. Пахомов, В. Урчукин и др. ; отв. ред. И. Лукинов. – К. : Наукова думка, 1989. – 432 с.

 126. Луначарский А. В. О воспитании и образовании / А. В. Луначарский. – М. : Педагогика, 1976. – С. 70.

 127. Мадзігон В. М. Методичні рекомендації з питань керівництва трудовим навчанням в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті / В. М. Мадзігон, М. П. Легкий. – К. : Б. в., 1981. – 11 с.

 128. Мадзігон В. М. Організація продуктивної праці школярів : Посібник / В. М. Мадзігон, В. М. Оржаховська та ін. – К. : НДІ педагогіки, 1989. – 96 с.

 129. Мадзігон В. М. Організація трудового навчання та виховання учнів 5 – 7 класів / авт. кол. : Левченко Г. Є., Волощук І. С., Гнеденко О. П., Єременко Г. М., Кондратюк Г. А., Легкий М. П., Мазур В. Г., Моцак В. З., Полька Н. С., Пустовіт Н. О., Рманова С. М., Сингаївський Д. В., Тараненко В. Ю., Тименко М. П., Цесельський В. Л., Губченко А. О., Антонюк М. С.. – К. : Преса України, 1992. – 191 с.

 130. Макаренко А. С. Воспитание в труде / А. С. Макаренко // Макаренко А. С. Педагогические произведения : В 8 т. / А. С. Макаренко. – Т. 4. – М. : Педагогика, 1984. – С. 94–101.

 131. Макаренко А. С. Сочинения / А. С. Макаренко. – Т. 4. – М. : Изд. АПН РСФСР, 1951. – 396 с.

 132. Макаренко А. С. Твори в 7-ми т. / А. С. Макаренко. – Т. 4. Книга для батьків. Лекції про виховання дітей. Виступи з питань сімейного виховання. – К. : Радянська школа, 1954. – 524 с.

 133. Малик Л. Вітчизняна педагогічна думка про формування в особистості елементів культури праці / Л. Малик // Нова педагогічна думка. – Науково-методичний журнал. – Рівне : РОІППО, 2014. – № 2 (78). – С. 77–81.

 134. Малик Л. Б. Дисципліни загальнотехнічного циклу як засіб формування культури праці студентів технічних коледжів / Л. Б. Малик // Сборник материалов ІХ Международной конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (31 мая – 7 июня 2013 г., Варна, Болгария) издан в трех томах. Третий том сборника содержит 255 докладов (тезисы), поступивши в оргкомитет и принятые к опубликованию. (IX International Conference. «Strategy of Quality in Industry and Education» May 31 – June 7 2013, Varna, Bulgaria). – Дніпропетровськ-Варна, 2013. – С. 361363.

 135. Малик Л. Б. Завдання трудового виховання студентської молоді на сучасному етапі розвитку українського суспільства / Л. Б. Малик // Наукові записки : збірник наукових статей. Серія педагогічні та історичні науки. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – Вип. СV (105). – С. 130–134.

 136. Малик Л. Б. Культура праці студентів технічних коледжів як важлива складова навчальної та трудової діяльності майбутніх фахівців / Л. Б. Малик // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Зб. статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – Вип. 43. – Ч. 2. – С. 195–203.

 137. Малик Л. Б. Основні шляхи формування культури праці студентів технічних коледжів у сучасних умовах / Л. Б. Малик // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. – Вип. 64. – Херсон : ХДУ, 2013. – С. 166170.

 138. Малик Л. Б. Праця як основа всебічного розвитку особистості / Л. Б. Малик // Молодь і ринок. – 2010. – № 10 (69). – С. 142–144.

 139. Малик Л. Б. Професійна компетентність як базовий компонент професійної культури майбутніх фахівців – студентів технічних коледжів / Л. Б. Малик // Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця : зб. наук. ст., матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15 – 16 трав. 2013 р. / Харк. нац. екон. ун-т. – Х. : ХНЕУ ; ХОГОКЗ, 2013. – С. 236242.

 140. Малык Л. Б. Отечественные педагоги о воспитании культуры труда личности / Л. Б. Малык // Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. – Курск, 2014. – № 10 (100). С. 119–121.

 141. Малик Л. Б. Трудове виховання у педагогічній спадщині К. Д. Ушинського і сучасність / Л. Б. Малик // Наукові записки : збірник наукових статей. Серія педагогічні та історичні науки. – К. : НПУ ім. Драгоманова, 2010. – Вип. LXXXIX. – С. 110–115

 142. Малик Л. Б. Якість освіти майбутніх інженерів як важлива проблема їх професійного становлення / Л. Б. Малик // Педагогіка та психологія : традиції та інновації. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 17 – 18 лютого 2012 року). – Харків : Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2012. – С. 57–59.

 143. Маркарян Є. С. Теория культуры и современная наука / Є. С. Маркарян. – М. : Наука, 1983. с. 33–36.

 144. Матушкин С. Е. Воспитание культуры технического труда в школе / С. Е. Матушкин. – Челябинск : Южно-Уральское книжное из-во, 1971. – 330 с.

 145. Матушкин С. Е. Теоретические основы формирования культуры технического труда у учащихся восьмилетней школы : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / С. Е. Матушкин. – М., 1971. – 32 с.

 146. Махінов В. М. Становлення мовної особистості в історії розвитку європейського соціокультурного освітнього простору : монографія / В. М. Махінов ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2012. – 427 с.

 147. Машинистов В. Г. Дидактические материалы по трудовому обучению : Пособие для 4 кл. четырехлет. нач. шк. / В. Г. Машинистов. – М. : Просвещение, 1991. – 128 с.

 148. Мельничук С. Г. Естетичне та трудове виховання молодших школярів : Посібник для студентів педагогічних факультетів, вчителів початкових класів, вихователів груп продовженого дня / С. Г. Мельничук. – К., 1994. – 99 с.

 149. Методика ручного труда по системе Соломона // Циркуляр по управлению Одесским учебным округом. – Одесса, 1889. – № 9 (сентябрь).

 150. Милерян Е. А. Психология формирования общетрудовых политехнических умений / Е. А. Милерян. – М. : Педагогика, 1973. – 300 с.

 151.  Миропольська Н. Є.  Художня культура Європи : навч. посібник для загальноосвіт. навч. закладів України / Н. Є. Миропольська, Е. В. Бєлкіна, Л. М. Масол та ін. – Х. : Ранок, 2010. – 192 с. : ілюстр.

 152. Мілерян Є. О. Загальнотрудові політехнічні вміння та їх формування в учнів / Є. О. Мілерян. – К. : Знання, 1970. – 46 с.

 153. Молодь в умовах становлення Незалежності України (1991 – 2011 роки) : щоріч. доп. Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні / О. В. Бєлишев та ін. – К., 2011. – 316 с.

 154. Морева Н. А. Педагогика среднего профессионального образования : учебник для студ. высш. учебных заведений : в 2 т. / Н. А. Морева. – Т. 1 : Дидактика. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 432 с.

 155. Музыченко А. Совремкнныя педагогическія теченія въ Западной Европы и Америки / А. Музыченко // Современныя педагогическія теченія / П. Каптеревƃ, А. Музыченко. – М. : Издательство «Польза» В. Антики К, 1913. – С. 107–217.

 156. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Світ виховання. – 2004. – № 4. – С. 7–30.

 157. Невмержицька О. В. Історія виховання. Том 1 : від найдавніших часів до XVIII ст. : навчально-методичний посібник / В. П. Кемінь, О. В. Невмержицька. – Дрогобич : РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2010. – 214 с.

 158. Невмержицька О. В. Прагматизм і аксіологічне становлення особистості / О. В. Невмержицька // Наукові записки. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2011. – Вип. LXXXXVІІ (97). – С. 150–158.  (Серія педагогічні та історичні науки).

 159. Нестеренко В. Г. Вступ до філософії : онтологія людини. Навчальний посібник для студентів вищих учбових закладів / В. Г. Нестеренко. – К. : Абрис, 1995. – 336 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України).

 160. Нічуговська Л. І. Адаптивна концепція математичної освіти студентів ВНЗ і конкурентоспроможність випускників : методологія, теорія, практика : монографія / Л. І. Нічуговська ; Полтав. ун-т спож. кооп. України, каф. вищ. математики і фізики. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 154 c.

 161. Новикова Л. Эстетика и техника : альтернатива или интеграция / Л. Новикова // Эстетическая деятельность в системе общественной практики. – М. : Политиздат, 1976. – С. 39–42.

 162. Нойнер Г. Резерв успеха – творчество / Г. Нойнер ; под ред. Г. Нойнера, В. Калветта, Х. Клейна. – М. : Педагогика, 1989. – 11 с.

 163. Ойзерман Т. И. Проблемы культуры труда в философии марксизма / Т. И. Ойзерман // Вопросы философии. – 1983. – № 7. – С. 72–85.

 164. Орлов В. Ф. Професійна культура учня ПТУ / В. Ф. Орлов // Професійно-технічна освіта. – 1999. – № 2. – С. 25–27.

 165. Орлов В. Ф. Професійне становлення майбутніх вчителів мистецьких дисциплін : теорія і методика : Монографія / В. Ф. Орлов ; за заг. ред. І. А. Зязюна. – К. : Наукова думка, 2003. – 263 с.

 166. Орлов В. Ф. Развитие профессионально-личностной рефлексии мастера п/о / В. Ф. Орлов // Профессиональное образование. – 2001. – № 3. – С. 6–7.

 167. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні : Навч. посіб. / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К. : ІНТЕЛ, 1995. – 166 с.

 168. Пабст Г. В. Учебник сельского хазяйства : 2 тома / Г. В. Пабст ; под ред. проф. А. В. Советова. Дармштадт, 18321834 (1-е изд.) ; Вена, 1885 (7-е).

 169. Пальянов М. Интеграция учения и труда / М. Пальянов // Советская педагогика. – 1989. – № 1. – С. 65–70.

 170. Педагогика : Большая современная энциклопедия / сост. Е. С. Рапацевич. – Мн. : «Современное слово», 2005. – 720 с.

 171. Педагогічна книга майстра виробничого навчання : навчально-методичний посібник / Н. Ничкало, В. Зайчук, Н. Розенберг та ін. ; за ред. Н. Ничкало. – вид. 2-е., доп. – К. : Вища школа, 1994. – 383 с.

 172. Песталоций Й.-Г. Как Гертруда учит своих детей. Избр. пед. произв. / Й.-Г. Песталоций. – Т. 2. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1963. – С. 193–379.

 173. Петров А. Самостоятельная познавательная деятельность в системе развивающегося обучения / А. Петров // Наука, культура, образование. – 2001. – № 8–9. – С. 150–154.

 174. Пидкасистый П. И. Организация деятельности ученика на уроке / П. И. Пидкасистый, В. я. Коротев. – М. : Знание, 1980. – 80 с.

 175. Пидкасистый П. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в обучении / П. Пидкасистый. – М. : Педагогика, 1980. – 238 с.

 176. Підготовка учнівської молоді до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи) : Навч. метод. посібн. / за ред. Г. О. Балла, П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – К. : Наук. думка, 2000. – 188 с.

 177. Платонов К. Психология : учебное пособие / К. Платонов, Г. Голубев. – М. : Высшая школа, 1977. – 298 с.

 178. Поляков В. А. Новые принципы организации начального профессионального образования : Переход к открытой системе в условиях рынка труда / И. П.Смиров, В. А. Поляков, Е. В.Ткаченко. – М., 2003. – 32 с.

 179. Помиткін Е. О. Естетичні якості особистості у становленні професійної майстерності фахівця / Е. О. Помиткін // Психологія праці та професійної підготовки особистості : Навчальний посібник / за ред. П. С. Перепелиці, В. В. Рибалки. – Хмельницький : ТУП, 2001. – С. 104– 109.

 180. Практикум по возрастной и педагогической психологи : учеб пособие / А. Алексеев, И. Архипова, В. Бабий и др. ; под. ред. А. Щербакова. – М. : Просвещение, 1987. – 255 с.

 181. Проблемы философии культуры : Опыт историко-материалистического анализа. – М. : Мысль, 1984. – 325 с.

 182. Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад. Кабінет Міністрів України ; Постанова, Положення від 05.08.1998  1240 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 505 ( 505–2013–п ) від 26.06.2013 ).

 183. Профессиональная педагогика : учебн. [для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям и направлениям / под. ред. С. Батышева, А. Новикова]. – М. : Из-во ЭГВЕС, 2009. – 456 с.

 184. Рашидов С. Ф. Виховання у студентської молоді цінностей громадянського суспільства : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Рашидов Сейфулла Фейзуллайович. – Луганськ, 2012. – 441 с.

 185. Рерих Н. К. Из литературного наследия / Н. К. Рерих. – М., 1974. – 534 с.

 186. Рибалка В. В. Особистість як суб’єкт творчої трудової діяльності та професійного становлення / В. В. Рибалка // Професійна освіта : педагогіка та психологія : Польсько-Український щорічник. – Київ – Ченстохова, 2000. – № 11. – С. 267–276.

 187. Рибалка В. В. Психологічна структура особистості як основа систематизації професійно-важливих якостей фахівця / В. В. Рибалка // Неперервна професійна освіта : проблеми, пошуки, перспективи. : монографія / за ред. І. А. Зязюна. – К. : Віпол, 2000. – С. 432–451.

 188. Рибалка В. В. Психологія розвитку творчої особистості : Навч. посібник / В. В. Рибалка. – К. : ІЗМН, 1996. – 236 с.

 189. Роганова М. В.  Теорія і практика виховання духовної культури у студентів вищих навчальних закладів засобами культурологічних дисциплін : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / М. В. Роганова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2011. – 40 c.

 190. Рожнев Я. А. Методика трудового обучения с практикумом в учебных мастерских : Уч. пособие для учащихся педучилищ по спец. № 2001 / Я. А. Рожнев. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1988. – 240 с.

 191. Романовський О. Особливості вищої школи США / О. Романовський // Рідна школа. – 2000.– № 1.– C. 45–47.

 192. Рубинштейн С. Психологическая наука и дело воспитания / С. Рубинштейн // Хрестоматия по психологии / сост. В. Мироненко ; под. ред. А. Петровского. – М. : Просвещение, 1987. – С. 340–345.

 193. Румянцев А. М. Культура развитого социализма и воспитание нового человека / А. М. Румянцев // Вопросы философии. – 1981. – № 2. – С. 43.

 194. Руссо Ж.-Ж. Эмиль, или о воспитании / Ж.-Ж. Руссо ; пер. с фр. М. А. Энгельгардта. – СПб. : Изд-во газ. «Школа и жизнь», 1913. – 489 с.

 195. Савчин М. В. Вікова психологія : навчальний посібник / М. В. Савчин, Л. П. Василенко. – К. : Академвидав, 2006. – 360 с.

 196. Сапожников С. В. Педагогіка вищої школи України та Болонський процес : [навч. посіб.] / С. В. Сапожников. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 358 с.

 197. Седашова О. А. Креативність як необхідний чинник виховання творчого фахівця-аграрника / О. А. Седашова // Наука і методика : зб. наук.-метод. праць. – 2010. – № 20/21. – С. 239–243

 198. Сериков В. В. Подготовка учащихся к труду в процессе изучения общеобразовательных предметов в средней школе : [учебное пособие к спецкурсу] / В. В. Сериков. – М. : Изд. МОПИ им. Н. К. Крупской, 1986. – 96 с.

 199. Сидоренко В. К. Перспективи галузі «Технологія» в загальноосвітніх навчальних закладах України / В. К. Сидоренко // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2003. – № 4. – С. 4–7.

 200. Скаткин М. М. Методология и методика педагогических исследований : (В помощь начинающемуся исследователю) / М. М. Скаткин. – М. : Педагогика, 1986. – 150 с.

 201. Сліпчишин Л. В. Вивчення загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах : гуманітарно-інтегративний підхід : монографія / Л. В. Сліпчишин. – Л. : Сполом, 2007. – 256 с.

 202. Словник психолого-педагогічних термінів і понять / упоряд. Ю. Буган, В. Уруський. – Тернопіль : «Астон», 2001. – 176 с.

 203. Смелзер Н. Социология / Н. Смелзер. – М. : Наука, 1994. – 688 с.

 204. Солдатов С. М. Воспитание культуры труда в процессе производственного обучения при подготовке рабочих в условиях производства : Методические рекомендации / С. М. Солдатов. – М. : Высшая школа, 1980. – 32 с.

 205. Соломон О. Столярный ручной труд. Краткое руководство к педагогической постановке работ из дерева в общеобразовательной школе и семье / О. Соломон. – М., 1908. – 110 с.

 206. Сопівник Р. В. Виховання лідерських якостей студентів аграрних вищих навчальних закладів : монографія / Р. В. Сопівник ; ред. : В. К. Сидоренко. – К. : Компринт, 2012. – 503 c.

 207. Струманский В. П. Формирование политехнических умений и навыков культуры труда учащихся средней специальной школы : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / В. П. Струманский. – К., 1982. – 24 с.

 208. Ступак В. С. Форми та засоби формування «культури праці» Електронний ресурс / В. С. Ступак. – Режим доступу : http://www.confcontact.com/2012_03_15/ku1_stupak.php.

 209. Сухомлинский В. А. Трудовое воспитание / В. А. Сухомлинский // Сухомлинский В. А. Избранные произведения : В 5 т. / В. А. Сухомлинский. – Т. 4. – К. : Радянська школа, 1980. – С. 315–387.

 210. Сухомлинський В. О. Виховання моральних стимулів до праці у молодого покоління / В. О. Сухомлинський. – К., 1961. – 43 с.

 211. Сухомлинський В. О. Вибрані твори : В 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 1. – К. : Рад. школа, 1976. – 654 с.

 212. Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 4. – К. : Радянська школа, 1976. – 640 с.

 213. Сухомлинський В. О. Як же виховати любов до праці? / В. О. Сухомлинський // Сухомлинський В. О. Вибрані твори. В 5-ти т. / В. О. Сухомлинський. – Т. 5. Статті. – К. : Радянська школа, 1977. – С. 96–108.

 214. Таранов П. С. 120 философов : жизнь, судьба, учения. В 2-х томах / П. С. Таранов. – Симферополь : Таврия, 1995. – 624 с.

 215. Тэйлор Э. Первобытная культура / Э. Тэйлор. – М., 1939. – 568 с.

 216. Тойнби А. Дж. Постижение истории / А. Дж. Тойнби. – М. : Прогресс, 1991. – 736 с.

 217. Тхоржевський Д. О. Методика трудового і професійного навчання та викладання загальнотехнічних дисциплін : Навч. посібник / Д. О. Тхоржевський. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Вища школа., 1992. – 334 с.

 218. Український радянський енциклопедичний словник : В 3 т. / відп. ред. А. В. Кудрицький. – Т. 2. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1987. – 736 с.

 219. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : У ІІ томах. Праця в її психічному і виховному значенні / К. Д. Ушинський. – Т. 1. – К. : Рад. школа, 1983. – 487 с.

 220. Ушинский К. Д. Избранные произведения / К. Д. Ушинский. – Т. 1. – М., 1965. – С. 325–340.

 221. Фармаковский В. И. Начальная школа Министерства народного просвещения (по официальным источникам) / В. И. Фармаковский. – СПб. : Тип-я Министерства народного просвещения, 1900. – С. 31, 65–66 ; 195.

 222. Фармаковский В. И. Начальная школа Министерства народного просвещения / В. И. Фармаковский. – СПб., 1910. – 141 с.

 223. Фіцула М. М. Педагогіка : навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти / М. М. Фіцула. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 528 с.

 224. Фрейтаг И. П. Урок технологического труда в начальных классах. Пособие для студентов-заочников 3 курса фак. педагогики и методики нач. обучение пед. ин-тов / И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение, 1990. – 64 с.

 225. Ханин М. Б. Формирование культуры труда учащихся на занятиях в школьных мастерских : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02

«Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / М. Б. Ханин. – М., 1974. – 27 с.

 1. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон // Политические исследования. – 1994. – № 1. – С. 33–48.

 2. Холл Г. Обучение труду в школе и мастерской / Г. Холл. – М. : Учпедгиз, 1936. – 184 с.

 3. Цейтлин Н. Культура труда в учебных мастерских / Н. Цейтлин. – М. : Учпедгиз, 1960. – 75 с.

 4. Цируль К. Ю. Ручной труд в общеобразовательной школе. Педагогическое значение и польза ручного труда, его история, современное развитие и состояние, практическая постановка и литература / К. Ю. Цируль. – СПб., 1894. – С. 34–42.

 5. Чебышева В. В. Психология трудового обучения : Метод. пособие для средних проф.-техн. училищ / В. В. Чебышева. – М. : Высшая школа, 1983. – 182 с.

 6. Черкашина Т. В. Формування культури взаємин між викладачами і студентами у навчально-виховному процесі технікуму : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07 «Теорія і методика виховання» / Т. В. Черкашина. – Луганськ, 2008. – 23 с.

 7. Чурсін М. М. Інформаційні технології в освітній діяльності : чи існують обмеження? [Електронний ресурс] / М. М. Чурсін // Духовність особистості. – 2011. – Вип. 1. – С. 236–242. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j–pdf/domtp_2011_1_24.pdf.

 8. Шацкий С. Т. Новая общественно-педагогическая работа, для детей –работников будущего / С. Т. Шацкий // Шацкий С. Т. Педагогические сочинения. В 4 т. / С. Т. Шацкий ; под ред. И. А. Конрова. – Т. 1. – М. : Просвещение, 1962. – 503 с.

 9. Шевченко Г. П. Культурологічні основи підготовки майбутнього вчителя / Г. П. Шевченко, М. Б. Євтух // Формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки майбутнього вчителя : Тез. доп. міжвуз. наук.-практ. конф., 29 – 31 трав. 1991 р. / Київ. держ. пед. ін.-т інозем. мов. – К., 1991. – Ч. 1. – С. 5–6.

 10. Шевченко Г. П. Основи педагогіки : навч. посіб. / Г. П. Шевченко, Є. А. Зеленов, О. Г. Стьопіна, Н. В. Фунтікова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Ноулідж, 2010. – 194 c.

 11. Шевченко Г. П. Проблемы образования и воспитания студенческой молодежи в эпоху постмодернизма / Г. П. Шевченко // Духовність особистості : методологія, теорія і практика. – 2011. – № 3. – С. 200–209.

 12. Щербак Ф. Н. Профессионально-нравственная культура труда / В. Н. Щербак. – М. : Знание, 1985. – 64 с.

 13. Шкіль М. І. Психолого-педагогічні проблеми підготовки вчительських кадрів в умовах трансформації суспільства : Матеріали міжнар. наук.-теор. конф. до 80-ї річниці НПУ ім. М. П. Драгоманова, 18 – 19 жовт. 2000 р. / ред. : М. І. Шкіль ; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. – Ч. 2. – К., 2000. – 256 c.

 14. Штокало М. Самостійна робота студентів у вузах технологічного профілю / М. Штокало // Проблеми освіти : науково-методичний збірник. – 1996. – Вип. 6. – С. 109–117.

 15. Ядов В. А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности / В. А. Ядов . – Л. : Наука, Ленингр. отд., 1979. – 264 с.

 16. Якуба О. О. Соціологія. Навчальний посібник для студентів / О. О. Якуба. – Х. : Видавництво «Константа», 1996. – 192 с.

 17. Ярошенко О. Г. Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі вивчення хімії) : автореф. дис. … д-ра пед. наук : спец. 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» ; 13.00.02 «Теорія і методика навчання» / О. Г. Ярошенко ; Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 1998. – 33 с.

 18. Lubrańska A. Psychologia pracy. Podstawowe pojęcia, zagadnienia / Anna Lubrańska. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., 2008. – 101 s.

 19. Crookall D. Global interdependence : simulation and gaming perspectives / D. Crookall, K. Arai (eds). – Tokyo : Springer – Verlag, 1992.

 20. Ellegård, Engström, Johannesson, Nilsson og Medbo : ’Refleksiv produktionindustriell verksamhet i förändring.’ – AB Volvo, Media Förlagsgruppen, Stockholm, 1992.

 21. Bellers J. Quaker, economist and social reformer / John Bellers. – Toronto, 1935. – P. 4–10 .

 22. Sztumski J. Kultura w środowisku pracy / Janusz Sztumski. – Warszawa : IW CRZZ, 1979. – 171 s.

 23. Szczepański J. Elementarne pojęcia sociołigii / J. Szczepański. – Warszawa, 1970. – 78 s.

 24. Katarbiński I. Medutacje o życiu godziwym / І. Katarbiński. – Warszawa, 1966. – 33 s.

 25. Ćwiakowski M. Problemy społeczne czasu wolnego / M. Ćwiakowski. – Warszawa, 1967. – 163 s.

 26. Czarnowski S. Kultura w Dziła / Stefan Czarnowski. – Warszawa, 1956. – T. 1. – S.13–20.ДОДАТКИ

Додаток А
Анкета для викладачів


 1. Чи повністю розумієте ви зміст поняття «культура праці»? _______

2. Які особистісні та професійні характеристики воно, на ваш погляд, охоплює? Що є показником культури праці?____________________________

3. Чи можна, на вашу думку, виховувати культуру праці під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу і чи потрібно це робити? Чому?__________________________________________________________

4. За допомогою яких методів і засобів можна, на вашу думку, формувати культуру праці на заняттях із загальнотехнічних дисциплін?_________________________________________________________

5. Які педагогічні умови необхідні для виховання культури праці під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу у технічних коледжах?_________________________________________________________

6. Чи проводите ви роботу з виховання культури праці студентів під час вивчення ними загальнотехнічних дисциплін і якщо проводите, то наскільки регулярно?_______________________________________________

7. Які ваші конкретні кроки у напрямі виховання культури праці студентів на заняттях, які ви проводите?____________________________ 1. Які фактори, на ваш погляд, утруднюють виховання культури праці студентів технічних коледжів під час вивчення загальнотехнічних дисциплін?______________________________________________________

 2. Якими ви бачите шляхи підвищення ефективності виховання культури праці студентів під час вивчення дисциплін загальнотехнічного циклу у технічних коледжах?_________________________________________

Додаток Б
Картка обліку рівнів культури праці

«____» ______________ 201__ р.


Навчальний заклад ____________________________
Група _____
Студент _______________________
Викладач ______________________

Параметри перевірки

(за 5-бальною шкалою)

Середній бал

Рівень сформованості культури праці

Знання про культуру праці

Знання, вміння і навички із загальнотехнічних дисциплін

Рівень сформованості інформаційного компонента

Самостійність, творчість

Точність

Уміння контролювати і оцінювати якість роботи

Рівень сформованості поведінкового компонента

Уміння працювати у колективі

Естетика праці

Ставлення до праці

Рівень сформованості особистісного компонента


Додаток В

Модель виховання культури праці студентів технічних коледжів

Додаток Г

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»

(повне найменування вищого навчального закладу)
Циклова комісія

«Загальнотехнічних та кому’ютерних дисциплін»
Дата проведення «____»_________201__р. Позакласна робота
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка