Виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за II квартал 2017 рокуСторінка1/18
Дата конвертації05.11.2018
Розмір1.56 Mb.
#60576
ТипВиконання плану
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Голові Сумської обласної державної адміністрації

Клочку М.О.

Звіт


про виконання плану роботи

Сумської обласної державної адміністрації

за II квартал 2017 року
1.1 Напрямок діяльності : бюджетна політика у сфері місцевих бюджетів.


      1. Ціль: реалізація основних напрямків державної та регіональної фінансової, податково-бюджетної політики, здійснення загальної організації та координації учасників бюджетного процесу з питань формування і виконання місцевих бюджетів області на рівні міст і районів.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Координація діяльності усіх учасників бюджетно-го процесу щодо дотри-мання бюджетного зако-нодавства

Протягом кварталу

Департамент фі-нансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Сталий бюджетний процес

Забезпечена координація усіх учасників бюджет-ного процесу, проведена 1 селекторна нарада, 1 колегія Департаменту та 39 нарад під голову-ванням першого заступ-ника голови Сумської ОДА з питань виконання доходної та видаткової частини місцевих бюд-жетів, їх збалансування до кінця року та ефективного використання бюджетних коштів для забезпечення виконання вимог ст.77 БКУ

2.

Моніторинг основних показників виконання доходної та видаткової частини місцевих бюд-жетів, підготовка відпо-відних інформаційно-аналітичних матеріалів

Протягом кварталу

Департамент фі-нансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Оцінка та прогноз виконання доходної та видаткової частини місцевих бюджетів

До загального фонду місцевих бюджетів об-ласті (без урахування трансфертів) надійшло 2 086,8 млн. гривень, що на 532,5 млн. гривень, або на 34,3 % більше ніж за січень-червень 2016 року.

Здійснено моніторинг роз-поділу вільних залишків коштів місцевих бюд-жетів, коштів від пе-ревиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів, за-гального фінансування і спрямування коштів на оплату праці та її виплату працівникам бюджетних установ, проведення роз-рахунків бюджетних ус-танов за енергоносії. Підготовлено відповідні аналітичні матеріали3.

Оцінка ризиків виконання місцевих бюджетів


Протягом кварталу

Департамент фі-нансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.


Збалансовані місцеві бюджети, виконані ви-моги статті 77 Бюджет-ного кодексу України, своєчасна оплата ене-ргоносіїв

Щомісячно здійснюється моніторинг виконання статті 77 БКУ. Забез-печено у повному обсязі видатки на виплату заробітної плати пра-цівникам бюджетних ус-танов та своєчасну оплату бюджетними установами енергоносіїв. Заборгова-ність по вказаних ви-датках відсутня

4.

Проведення експертизи рішень районних та міських (міст обласного значення), селищних та сільських рад про вне-сення змін до місцевих бюджетів щодо відповід-ності бюджетному зако-нодавству

Протягом кварталу по мірі надход-ження рішень

Департамент фі-нансів Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Забезпечено дотримання бюджетного законодав-ства при виконанні місцевих бюджетів, за-безпечення виконання вимог статті 122 Бюд-жетного кодексу Украї-ни

Перевірено 51 рішення районних та міських (міст обласного значення) рад та ОТГ про внесення змін до рішень про відповідний місцевий бюджет


1.1.2 Ціль: забезпечення стабільності бюджетного процесу на обласному рівні.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Внесення змін до облас-ного бюджету Сумської області на 2017 рік

Протягом кварталу

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Ефективне використан-ня коштів обласного бюджету

Підготовлено проект рішення обласної ради «Про внесення змін до рішення Сумської облас-ної ради від 25.12.2016 «Про обласний бюджет Сумської області на 2017 рік». Рішення прийнято 28.04.2017

2.

Проведення перевірки правильності планування видатків у кошторисах бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету

Протягом кварталу

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Ефективне використан-ня коштів обласного бюджету

Протягом ІІ кварталу проведено 3 перевірки бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюд-жету. Порушень бюджет-ної дисципліни не встановлено

3.

Фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету та субвенцій, що передаються з державного бюджету

Протягом кварталу по мірі надход-ження пропо-зицій

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Ефективне використан-ня бюджетних коштів, забезпечення виконання вимог Порядку скла-дання, розгляду, затвер-дження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою КМУ від 28.02.2002 № 228

Фінансування бюджетних установ проводилось вчасно, згідно зареєстро-ваних зобов’язань, або відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюд-жету

4.

Здійснення аналізу стану виконання дохідної час-тини обласного бюджету Сумської області у розрізі податків і зборів

Протягом кварталу

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Функціонування бюд-жетних установ та здійснення заходів

На підставі здійсненого аналізу виконання до-хідної частини обласного бюджету підготовлено офіційний висновок про перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету, який наданий доповідною за-пискою першому заступ-нику голови Сумської ОДА 03.07.2017

5.

Підготовка звіту про виконання обласного бюджету Сумської області за І квартал 2017 року

До 1 червня 2017 року

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Затвердження звіту про виконання обласного бюджету Сумської об-ласті за 1 квартал 2016 року, забезпечення виконання вимог статті 80 Бюджетного кодексу України

Підготовлений та наданий проект рішення Сумської обласної ради «Про звіт про виконання обласного бюджету Сумської об-ласті за 1 квартал 2017 року», який роз-глянутий і затверджений на сесії Сумської обласної ради 07.07. 2017 року1.2 Напрямок діяльності: реалізація бюджетної політики у сфері державних фінансів на рівні області.
1.2.1 Ціль: реалізація трансфертної бюджетної політики в області.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Аналіз розподілу та моніторинг за викорис-танням коштів трансфертів з державного бюджету

Протягом кварталу

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Справедливий і неупе-реджений розподіл фінансового ресурсу між територіальними громадами

Протягом кварталу здійснено розподіл/пере-розподіл обсягів транс-фертів з державного бюджету, здебільшого соціального характеру

2.

Своєчасне перерахування трансфертів з державного бюджету місцевим бюд-жетам на підставі Порядків та умов, затверджених Кабінетом Міністрів Ук-раїни

Протягом кварталу по мірі надход-жень коштів з державного бюджету

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Вчасне відшкодування пільг, житлових суб-сидій, допомог, компен-саційних виплат; забез-печення строків прове-дення трансакційних операцій, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 15.12 2010 № 1132 та від 04.03.2002 № 256

Проведено своєчасне перерахування коштів для відшкодування пільг, житлових субсидій, до-помог, компенсаційних виплат (відповідно до строків, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 15.12 2010 № 1132 та від 04.03.2002 № 256)1.2.2 Ціль: фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Проведення експертизи штатних розписів, кошто-рисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду апа-ратів районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної дер-жавної адміністрації

Протягом кварталу по мірі надход-жень доку-ментів

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Забезпечення виконання вимог Порядку скла-дання, розгляду, затвер-дження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

Упереджено випадки порушення вимог чин-ного законодавства

2.

Розподіл відкритих асиг-нувань загального фонду державного бюджету на фінансування місцевих державних адміністрацій області за бюджетною програмою 7881010 «Здій-снення виконавчої влади у Сумській області»

Протягом кварталу по мірі надход-жень коштів

Департамент фінан-сів Сумської облас-ної державної адмі-ністрації

Марченко О.О.

Фінансове забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої вла-ди регіону в рамках виконання вимог По-рядку казначейського обслуговування держав-ного бюджету за вит-ратами,затвердженого наказом Мінфіну від 24.12.2012 № 1407

Підготовлено 14 розпо-ділів відкритих асиг-нувань загального фонду    1. Напрямок діяльності: економічний розвиток Сумської області.


1.3.1 Ціль: реалізація державної регіональної економічної політики.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Моніторинг реалізації
42 технічних завдань, включених до Плану реалізації Стратегії регі-онального розвитку Сум-ської області на період до 2020 року на 2015-2017 роки

Травень

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Оцінка результативності реалізованих технічних завдань, виявлення не-реалізованих та прий-няття рішення щодо їх подальшої реалізації.

Підготовка звітів про результати реалізації проектів регіонального розвитку та висвітлення їх на веб-порталі місцевих органів вико-навчої влади Сумської областіЗа підсумками І кварталу 2017 року підготовлено звіт про результати реалізації проектів регіо-нального розвитку, визна-чених планом заходів з реалізації Стратегії регіо-нального розвитку Сум-ської області на період до 2020 року, та висвітлено на веб-порталі місцевих ор-ганів виконавчої влади Сумської області. На стадії реалізації перебуває 20 технічних завдань

2.

Проведення моніторингу виконання та внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік

Постійно

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Оцінка стану реалізації Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік, підготовка та внесення на розгляд Сумської обласної ради змін до основних заходів Програми, що надасть

можливість поліпшити результати діяльності в окремих сферах со-ціально-економічного розвитку регіону та вирішити актуальні про-блемні питанні областіПідготовлено рішення Сумської обласної ради від 28.04.2017 «Про внесення змін до Програми еконо-мічного і соціального роз-витку Сумської області на 2017 рік».

Про стан виконання заходів Програми еконо-мічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік за підсумками І кварталу 2017 року поін-формовано голову Сум-ської обласної державної адміністрації та Сумську обласну раду3.

Виявлення тенденцій та проблемних питань со-ціально-економічного роз-витку Сумської області, вирішення яких потребує допомоги центральних органів виконавчої влади

Щомісяця

до 5 числаДепартамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

За результатами моні-торингу визначення актуальних проблемних питань регіону з обґрун-туванням і пропозиціями та направлення їх центральним органам виконавчої влади для подальшого опрацюван-ня та прийняття від-повідних управлінських рішень на державному рівні

Щомісяця проводиться мо-ніторинг стану та тен-денцій економічного і соціального розвитку Сум-ської області, визначаються актуальні проблемні пи-тання регіону.

Проблемні питання з обґрунтуванням та пропо-зиціями центральним ор-ганам виконавчої влади щодо їх вирішення направляються Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для подальшого опрацю-вання та прийняття від-повідних управлінських рішень (у ІІ кварталі 2017 року надано 3 інфор-мації)4.

Сприяння формуванню спроможних територіаль-них громад в області відповідно до перспектив-ного плану формування територій громад Сумської області

Постійно

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Створення на території області об’єднаних те-риторіальних громад відповідно до перспек-тивного плану форму-вання територій громад Сумської області, поліп-шення їх соціально-економічного та куль-турного розвитку

У ІІ кварталі 2017 року у Сумській області об’єд-налися дві громади: Верхньосироватська сіль-ська Сумського району та Коровинська сільська Недригайлівського району, по яким Сумською обласною державною адмі-ністрацією направлено звернення до Центральної виборчої комісії про призначення перших місцевих виборів. Також Дубов’язівська селищна рада Конотопського району отримала висновок щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень «Про добровільне об’єднання те-риторіальних громад».

Крім того, 30 квітня 2017 року відбулися перші вибори депутатів та голів у Краснопільській селищній, Кролевецькій міській, Бо-чечківській сільській та Вільшанській сільській об’єднаним територіаль-ним громадам5.

Формування відомостей про об’єкти державної власності


Протягом кварталу

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Облік об’єктів держав-ної власності

Сформовано та надано до Фонду державного майна України відомості про об’єкти державної влас-ності, що знаходяться в сфері управління Сумської обласної державної адмі-ністрації, станом на 01.01.2017, 01.04.2017 для обліку в Єдиному реєстрі об’єктів державної влас-ності

6.

Формування та затверд-ження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету. Мо-ніторинг ефективного використання коштів об-ласного бюджету

Протягом кварталу

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Розбудова та поліп-шення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфра-структури області

Рішеннями Сумської об-ласної ради за рахунок бюджету розвитку об-ласного бюджету було виділено 64243,18 тис. гри-вень для розбудови та поліпшення стану на 49 об’єктів інженерно-транс-портної та соціальної інфраструктури області

7.

Формування та затвер-дження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюд-жетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Мо-ніторинг ефективного використання коштів дер-жавного бюджету

Протягом кварталу

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Розбудова та поліп-шення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфрас-труктури області

Розпорядженням КМУ від 11 травня 2017р. № 310-р «Деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих тери-торій» затверд-жено і реалізується 245 проектів Сумської області на суму 46335,532 тис. гривень

8.

Формування та затверд-ження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Моніторинг ефективного використання коштів дер-жавного бюджетуПротягом кварталу

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Розбудова та поліпшен-ня стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфра-структури області

Державним бюджетом Ук-раїни на 2017 рік передбачено фінансування державного фонду регіо-нального розвитку Сум-ській області в обсязі 120089,735 тис. гривень.

З урахуванням напрямів, передбачених Порядком під-готовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального роз-витку, затвердженого постановою Кабінету Мі-ністрів України від 18 березня 2015 р. № 196, Сумською обласною державною адміністрацією до фінансування запро-поновано 58 проектів на загальну суму 119976,612 тис. гривень. На сьогоднішній день вищезазначені проекти перебувають на погодженні в зацікавлених органах вико-навчої влади9.

Організація проведення конкурсного відбору інвес-тиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році

Протягом кварталу

Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Розбудова та поліп-шення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфра-структури області

Конкурсний відбір інвес-тиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, планується провести протягом 2017 року

10.

Реалізація швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO (ІІІ фаза)

Протягом

кварталу


Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері водопостачання та поводження з ТПВ

Станом на 01.07.2017 по-будовано 84,5 км. водогінних мереж, відре-конструйовано 4 джерела водопостачання (башти, свердловини та ін.), підключено до мережі водопостачання 1049 домо-господарств. Також Бере-зівська ОТГ реалізувала проект з підтримки ініціатив об’єднаних територіальних громад щодо розробки стратегії водопостачання та програм із модернізації та розвитку системи водопостачання, в частині проведення ка-пітального ремонту та реконструкції водогону централізованої системи водопостачання в с. Слоут. Загальна вартість проекту склала 2 550 000 гривень, побудовано 7 км водогону.

Загальна сума витрачених коштів складає 19,4 млн.гривень, з них 8,3 млн. гривень кошти проекту DESPRO, решта 11,1 млн. гривень – кошти населення,державного та місцевих бюджетів11.

Реалізації спільного про-екту ЄС/ПРООН «Міс-цевий розвиток, орієнто-ваний на громаду – IІI»

Протягом

кварталу


Департамент еконо-мічного розвитку і торгівлі Сумської обласної державної адміністрації

Марченко О.О.

Поліпшення базової місцевої інфраструктури у сфері енергозбе-реження та енергозбе-рігаючих технологій, водопостачання, охо-рони здоров’я, охорони природного середовища, підтримка малого бізнесу (розвиток сіль-ськогосподарських/обслуговуючих кооператив-вів)

На сьогодні в області розроблено 47 мікропро-ектів, 37 з яких вже завершені, решту плану-ється завершити до кінця 2017 року.

Станом на 01.07.2017 реалізація ініціатив громад дала змогу побудувати 16,9 км водогінних мереж; відреконструювати 7 дже-рел водопостачання (во-донапірні башти та артезіанські свердловини); поновити вуличне освіт-лення в 3 селах, провести заходи з енергозбереження в 15 дитячих навчальних закладах (школи та дитячі садки), в тому числі відреконструювати 7 коте-лень із встановленням котлів з використанням альтернативних видів опалення; придбати сіль-ськогосподарське облад-нання для 4 кооперативів; провести ремонт та придбати медичне облад-нання в 10 ФАПах та АЗПСМах
Каталог: images -> docs -> 2017
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34
2017 -> Виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за I квартал 2017 року
2017 -> Закону України «Про місцеві державні адміністрації»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка