Виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за I квартал 2017 рокуСторінка1/13
Дата конвертації05.11.2018
Розмір1.27 Mb.
#60575
ТипВиконання плану
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13Голові Сумської обласної

державної адміністрації

Клочку М.О.

Звіт


про виконання плану роботи

Сумської обласної державної адміністрації

за I квартал 2017 року
1.1 Напрямок діяльності : бюджетна політика у сфері місцевих бюджетів.


      1. Ціль: реалізація основних напрямків державної та регіональної фінансової, податково-бюджетної політики, здійснення загальної організації та координації учасників бюджетного процесу з питань формування і виконання місцевих бюджетів області на рівні міст і районів.


Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Координація діяльності усіх учасників бюджетного процесу щодо дотримання бюджетного законодавства

Щомісяця

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Сталий бюджетний про-цес

Забезпечена координація усіх учасників бюджетного процесу, забезпечується координація усіх учасників бюджетного процесу, про-ведено 1 селекторна нарада та колегія Департаменту фінансів з питання ефек-тивного використання бюд-жетних коштів для за без-печення виконання вимог ст.77 БКУ

2.

Моніторинг основних по-казників виконання до-ходної та видаткової час-тини місцевих бюджетів, підготовка відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів

Щотижнево

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Оцінка та прогноз ви-конання доходної та видаткової частини міс-цевих бюджетів

До загального фонду міс-цевих бюджетів області (без урахування трансфертів) надійшло 980,5 млн. гривень, що на 267,3 млн. гривень, або на 37,5% більше ніж за січень-березень 2016 року. Здійснено моніторинг роз-поділу вільних залишків коштів місцевих бюджетів, коштів від перевиконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів, загального фінансування і спрямування коштів на оплату праці та її виплату працівникам бюджетних установ, проведення розра-хунків бюджетних установ за енергоносії, фактичних ви-трат на 1 учня по освіті та 1 жителя по охороні здо-ров`я. Підготовлено відпо-відні аналітичні матеріали

3.

Оцінка ризиків виконання місцевих бюджетів


Щомісяця

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації


Марченко О.О.


Збалансовані місцеві бюджети, виконані вимоги статті 77 Бюд-жетного кодексу Украї-ни, своєчасна оплата енергоносіїв

Щомісячно здійснюється моніторинг виконання статті 77 БКУ. Забезпечено у повному обсязі видатки на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ та своєчасну оплату бюджетними установами енергоносіїв. Заборгованість по вказаних видатках відсутня

4.

Проведення експертизи рішень районних, міських (міст обласного значення), сільських та селищних рад про внесення змін до місцевих бюджетів щодо відповідності бюджетному законодавству

Протягом кварталу по мірі надход-ження рі-шень

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Забезпечено дотримання бюджетного законодав-ства при виконанні місцевих бюджетів, за-безпечення виконання вимог статті 122 Бюд-жетного кодексу Украї-ни

Перевірено 53 рішення ра-йонних та міських (міст обласного значення) рад, ОТГ с. Береза про внесення змін до рішень про відповідний місцевий бюд-жет


1.1.2 Ціль: забезпечення стабільності бюджетного процесу на обласному рівні.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Складання розпису облас-ного бюджету Сумської області на 2017 рік

Січень

2017 рокуДепартамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Затверджений розпис обласного бюджету Сумської області на 2017 рік, забезпечено виконання вимог По-рядку складання, роз-гляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постано-вою КМУ від 28.02.2002 № 228 та статті 78 Бюджетного кодексу України

Підготовлено та затверджено розпис обласного бюджету Сумської області на 2017 рік

2.

Внесення змін до об-ласного бюджету Сум-ської області на 2017 рік

Протягом кварталу

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Ефективне використан-ня коштів обласного бюджету

Підготовлено проект рі-шення обласної ради «Про внесення змін до рішення Сумської обласної ради від 25.12.2016 «Про обласний бюджет Сумської області на 2017 рік». Рішення прийнято 24.02.2017

3.

Проведення перевірок правильності планування видатків у кошторисах бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету

Протягом кварталу

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Ефективне використан-ня бюджетних коштів, забезпечення виконання вимог Порядку складан-ня, розгляду, затверд-ження та основні ви-моги до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

На підставі здійсненого аналізу виконання дохідної частини обласного бюджету підготовлено офіційний висновок про перевиконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету, який наданий доповідною запискою першому заступ-нику голови Сумської ОДА 20.10.2016

4.

Фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів об-ласного бюджету та суб-венцій, що передаються з державного бюджету

По мірі над-ходження пропозицій та відповід-но до заре-єстрованих зобов’язань

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Функціонування бюд-жетних установ та здійснення заходів

Фінансування бюджетних установ проводилось вчасно, згідно зареєстрованих зо-бов’язань, або відповідно до пропозицій головних роз-порядників коштів обласного бюджету

5.

Підготовка звіту про виконання обласного бюд-жету Сумської області за 2016 рік

До 1 берез-ня 2017 ро-ку

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Затверджений звіт про виконання обласного бюджету Сумської об-ласті за 2016 рік, за-безпечення виконання вимог статті 80 Бюд-жетного кодексу Украї-ни

Підготовлений та наданий проект рішення Сумської обласної ради «Про звіт про виконання обласного бюд-жету Сумської області за 2016 рік», який розглянутий і затверджений на черговій сесії Сумської обласної ради 24 лютого 2016 року


1.2 Напрямок діяльності: реалізація бюджетної політики у сфері державних фінансів на рівні області.
1.2.1 Ціль: реалізація трансфертної бюджетної політики в області.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Аналіз розподілу та моніторинг за використан-ням коштів трансфертів з державного бюджету

Щомісяця

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Справедливий і неупе-реджений розподіл фінансового ресурсу між територіальними громадами

Протягом кварталу здійснено розподіл/перерозподіл об-сягів трансфертів з держав-ного бюджету, здебільшого соціального характеру

2.

Своєчасне перерахування трансфертів з державного бюджету місцевим бюд-жетам на підставі Порядків та умов, затверджених Кабінетом Міністрів Ук-раїни

По мірі над-ходження коштів з державного бюджету

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Вчасне відшкодування пільг, житлових субси-дій, допомог, компенса-ційних виплат; забез-печення строків прове-дення трансакційних операцій, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 15.12 2010 № 1132 та від 04.03.2002 № 256

Проведено своєчасне пе-рерахування коштів для відшкодування пільг, жит-лових субсидій, допомог, компенсаційних виплат (відповідно до строків, визначених постановами Кабінету Міністрів України від 15.12 2010 № 1132 та від 04.03.2002 № 256)


1.2.2 Ціль: фінансове забезпечення діяльності місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови (керівник апарату)

облдержадміністрації


Очікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Розподіл доведених асиг-нувань державного бюд-жету в розрізі розпоряд-ників коштів нижчого рівня за бюджетною прог-рамою 7881010 «Здій-снення виконавчої влади у Сумській області»

Після дове-дення по-казників Міністерст-вом фінан-сів України

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Забезпечено виконання вимог Порядку скла-дання, розгляду, затвер-дження та основні ви-моги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228

Розподіли асигнувань до-ведено лімітними довідками про бюджетні асигнування

2.

Розробка паспорту бюд-жетної програми на 2017 рік за бюджетною програмою 7881010 «Здійснення виконавчої влади у Сумській області»

Січень (протягом 30 днів після на-брання чин-ності зако-ном про Державний бюджет Ук-раїни на 2017 рік)

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Забезпечено відкритість планування коштів на утримання органів вла-ди через програмно-цільовий метод бюджет-тування відповідно до Правил складання пас-портів бюджетних про-грам та звітів про їх виконання, затвердже-них наказом Мінфіну від 29.12.2002 № 1098

Паспорт Бюджетної про-грами затверджено наказом МФУ від 09.02.2017 № 68 та розпорядженням голови Сумської ОДА від 30.01.2017 № 48-ОД

3.

Складання звіту про виконання паспорту бюд-жетної програми за 2016 рік за бюджетною прог-рамою 7881010 «Здій-снення виконавчої влади у Сумській області»

Лютий 2017 року


Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Забезпечено відкритість звіту про витрачання коштів на утримання органів влади через програмно-цільовий метод бюджетування відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2002

№ 1098


Звіт про виконання паспорту бюджетної програми скла-дено та надано Мінфіну у визначений законодавством строк. Публічне представ-лення звіту про витрачання коштів відбулося 14 березня 2017 року

4.

Проведення експертизи штатних розписів, кош-торисів, планів асигнувань загального фонду, планів спеціального фонду апа-ратів районних державних адміністрацій, структурних підрозділів обласної дер-жавної адміністрації

Щомісяця по мірі над-ходжень документів

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Упереджено випадки порушення вимог за-конодавства

Проведені експертизи 53 штатних розпису та змін до них, 78 кошторисів, планів асигнувань та змін до них. Порушень вимог законодавства не встанов-лено

5.

Розподіл відкритих асиг-нувань загального фонду державного бюджету на фінансування місцевих державних адміністрацій області за бюджетною програмою 7881010 «Здій-снення виконавчої влади у Сумській області»

Щомісяця протягом кварталу по мірі надход-жень кош-тів

Департамент фі-нансів Сумської обласної держав-ної адміністрації

Марченко О.О.

Фінансове забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади регіону в рамках виконання вимог По-рядку казначейського обслуговування держав-ного бюджету за витратами, затвердже-ного наказом Мінфіну від 24.12.2012  № 1407

Підготовлено 10 розподілів відкритих асигнувань за-гального фонду    1. Напрямок діяльності: економічний розвиток Сумської області.


1.3.1 Ціль: реалізація державної регіональної економічної політики.
Заходи на реалізацію цілі:

з/п


Зміст

заходу


Термін

виконанняВідповідальний

структурний підрозділВідповідальний

заступник голови

(керівник апарату)

облдержадміністраціїОчікуваний

результатДосягнення

очікуваного результату1.

Моніторинг реалізації
47 технічних завдань, включених до Плану реалі-зації Стратегії регіонального розвитку Сумської області
на період до 2020 року
на 2015-2017 роки


Лютий

2017 рокуДепартамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Оцінка результативності реалізованих технічних завдань, виявлення не-реалізованих та прий-няття рішення щодо їх подальшої реалізації.

Підготовка звітів про результати реалізації проектів регіонального розвитку та висвітлення їх на веб-порталі міс-цевих органів виконавчої влади Сумської області

За підсумками 2016 року підготовлено звіт про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених планом заходів з реалізації Стратегії регіональ-ного розвитку Сумської області на період до 2020 року та висвітлено на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області. За підсумками 2016 року на стадії реалізації перебуває 21 технічне завдання загаль-ною оціночною вартістю 1687476,9 тис. гривень, що складає 47,7% від загальної кількості проектів. Повністю завершено реалізацію 3 про-ектів

2.

Внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області
на 2017 рік

Постійно

Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Підготовка та внесення на розгляд Сумської обласної ради змін до основних заходів Про-грами економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік, що надасть можливість поліпшити результати діяльності в окремих сферах соціаль-но-економічного розвит-ку регіону та вирішити актуальні проблемні пи-танні області

Рішення Сумської обласної ради від 24.02.2017 «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Сумської області на 2017 рік»

3.

Виявлення тенденцій та проблемних питань соці-ально-економічного роз-витку Сумської області, вирішення яких потребує допомоги центральних органів виконавчої влади

Щомісяця до 5 числа

Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

За результатами моніто-рингу визначення акту-альних проблемних пи-тань регіону з обґрунту-ванням і пропозиціями та направлення їх цент-ральним органам вико-навчої влади для по-дальшого опрацювання та прийняття відпо-відних управлінських рішень на державному рівні

Щомісяця проводиться моні-торинг стану та тенденцій економічного і соціального розвитку Сумської області, визначаються актуальні проб-лемні питання регіону.

Проблемні питання з обґрунту-ванням та пропозиціями цент-ральним органам виконавчої влади щодо їх вирішення направляються Міністерству економічного розвитку і торгівлі України для подаль-шого опрацювання та прий-няття відповідних управлінсь-ких рішень (у І кварталі 2017 року надано 3 інформації)

4.

Сприяння формуванню спроможних територіаль-них громад в області відповідно до перспектив-ного плану формування територій громад Сумської області

Постійно

Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Створення на території області об’єднаних тери-торіальних громад відп-овідно до перспектив-ного плану формування територій громад Сум-ської області, поліпшен-ня їх соціально-еконо-мічного та культурного розвитку

Протягом І кварталу 2017 року Сумською облас-ною державною адміністра-цією надано 7 висновків щодо відповідності Конституції та законам України проектів рішень «Про добровільне об’єднання територіальних громад»: Краснопільській селищній, Бочечківській сіль-ській, Вільшанській сільській, Кролевецькій міській, Вели-кочернеччинській сільській, Верхньосироватській сіль-ській та Степанівській селищ-ній об’єднаним територіаль-ним громадам.

Упродовж січня-березня 2017 року Сумською облас-ною державною адміністра-цією надіслані звернення до Центральної виборчої комісії про призначення перших виборів депутатів та голів Краснопільської селищної, Бочечківської сільської, Віль-шанської сільської, Кроле-вецької міської та Степа-нівської селищної об’єднаних територіальних громад.

Поряд з цимпостановою Центральної виборчої комісії від 24 січня 2017 року № 6 призначено на 30 квітня 2017 року перші місцеві вибори в цих громадах (окрім Степанівської селищної об’єд-наної територіальної громади)


5.

Моніторинг реалізації Дер-жавної стратегії регіональ-ного розвитку України та плану її заходів з реалізації відповідно до індикативних показників, визначених розпорядженням голови Сумської обласної дер-жавної адміністрації від 22.01.2016 № 18-ОД «Про план роботи Сумської обласної державної адмі-ністрації на 2016-2017 роки з виконання завдань Державної стратегії регіо-нального розвитку України на період до 2020 року»

Лютий

2017 рокуДепартамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

За підсумками 2016 року підведення підсумків стану виконання інди-каторів результативності 43 запланованих заходів та завдань Державної стратегії регіонального

розвитку України на період до 2020 року в Сумській області (порів-няння базових і прог-нозних значень). Під-готовка звіту про виконання завдань Дер-жавної стратегії та з оцінки результативності її реалізації, подання його на затвердження голові Сумської обласної дер-жавної адміністрації, направлення Міністер-ству регіонального роз-витку, будівництва та житлово-комунального господарства України та висвітлення на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сум-ської області

За підсумками 2016 року головою Сумської обласної державної адміністрації зат-верджено звіти (27.02.2017) про виконання завдань та з оцінки результативності Дер-жавної стратегії; підготовлено аналітичну записку про основні результати виконання завдань Державної стратегії; у встановлені строки направ-лено їх Міністерству регіо-нального розвитку, будівниц-тва та житлово-комунального господарства України (листи Сумської ОДА від 28.02.2017 № 01-17/1682) та оприлюд-нено на веб-порталі місцевих органів виконавчої влади Сумської області в рубриці «Стратегії розвитку» розділ «Державна стратегія регіо-нального розвитку на період до 2020 року»

6.

Формування та затверд-ження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку обласного бюджету. Мо-ніторинг ефективного ви-користання коштів облас-ного бюджету

Протягом кварталу

Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Розбудова та поліп-шення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраст-руктури області

Рішеннями Сумської обласної ради за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету було виділено 47600,534 тис. гривень для розбудови та поліпшення стану на 40 об’єктів інже-нерно-транспортної та соці-альної інфраструктури області

7.

Формування та затверд-ження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюд-жетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Моні-торинг ефективного ви-користання коштів дер-жавного бюджету

Протягом кварталу

Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Розбудова та поліпшен-ня стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраст-руктури області

Формується перелік об’єктів, фінансування яких буде здій-снюватися за рахунок суб-венції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного ро-звитку окремих територій
8.

Формування та затверд-ження переліку об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку.

Моніторинг ефективного використання коштів дер-жавного бюджетуПротягом кварталу

Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Розбудова та поліпшен-ня стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраст-руктури області

Залучення коштів з дер-жавного бюджету у сумі 120 089,735 тис. гривень для розбудови та поліпшення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури області

9.

Організація проведення конкурсного відбору ін-вестиційних програм та проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році

Протягом кварталу

Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Розбудова та поліп-шення стану об’єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраст-руктури області

Конкурсний відбір інвести-ційних програм та проектів, що можуть реалізовуватись за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році, планується провести протягом 2017 року

10.

Формування відомостей про об’єкти державної власності


Протягом

кварталу


Департамент еко-номічного розвит-ку і торгівлі Сум-ської обласної дер-жавної адміністра-ції

Марченко О.О.

Облік об’єктів держав-ної власності

Протягом кварталу прово-дилась робота щодо форму-вання відомостей про об’єкти державної власності, що знаходяться в сфері управління Сумської обласної державної адміністрації, станом на 01.01.2017


Каталог: images -> docs -> 2017
docs -> 2013 загальні положення
docs -> Закон України «Про загальну середню освіту»
docs -> Кінець ХІХ -п. ХХ ст принесли величезну кількість відкриттів І породили ілюзорну віру у всемогутність техніки, що привело до зміни художньої свідомості. Це характерно І для 20-х, 60-х, 80-х років
docs -> Час змін у ядерній енергетиці
docs -> Тема: Урок розвитку комунікативних умінь №
docs -> Програма 2006р предмета "Я і Україна " відводилося 35 годин на рік Навчальна програма 2011 р предмета "
docs -> Рецензенти: н 34
2017 -> Виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації за II квартал 2017 року
2017 -> Закону України «Про місцеві державні адміністрації»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка