Використання ікт на уроках географії як один із засобів розвитку творчої особистості. «Єдиний шлях до пізнання – дія» Б. ШоуСкачати 156.21 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір156.21 Kb.


ВИКОРИСТАННЯ ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ.
«Єдиний шлях до пізнання – дія»
Б.Шоу
«Реформування освіти має на меті

зробити її більш якісною та доступною для учнів.

Найширші можливості для цього має поступовий

перехід до програмного комп’ютерного вивчення

шкільних предметів».

(Із Національної доктрини розвитку

освіти України ХХІ ст.)

І. Роль ІКТ у навчально-виховному процесі.

Найважливішим на сучасному етапі розвитку суспільства є формування людини, спроможної жити в глобалізованому та швидкозмінному світі, людини з інноваційним типом мислення, культури і поведінки.

Визначення стратегічних пріоритетів навчання географії відбувається у контексті становлення нової освітньої парадигми, що передбачає реалізацію принципів особистісно зорієнтованої освіти, забезпечення диференціації та індивідуалізації навчання, оновлення методів, засобів та форм організації географічного навчання, упровадження в навчально-виховний процес інноваційних педагогічних технологій.

Одним з найефективніших засобів формування творчої особистості є використання на уроках ІКТ. Завдяки викорис­танню мультимедійних, інтерактивних технологій, Інтернету можливості сучасного уро­ку значно розширюються. Інформатизація навчального процесу суттєво впливає на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю, спричиняє істотні зміни у діяльності учнів.

Змінюється і роль учителя, який повинен не тільки дати учням базові знання та сформувати основні вміння, але й навчити їх самостійно вести пошук необхідної інформації. Використання нових інформаційних технологій у навчально-виховному процесі дозволяє переорієнтувати навчання з інформативної форми на розвиток особистості дитини, здійснення індивідуально-диференційованого підходу в навчанні та, відповідно, забезпечує розвиток пізнавальних умінь і навичок.

ІІ. Використання комп’ютерних технологій на уроках географії.

Застосування комп’ютерних технологій в географічній освіті базується на ідеї їх інтеграції з традиційними навчальними методиками.

Основними принципами впровадження електронних засобів у процесі вивчення географії є наступні:демократизація змісту — забезпечення широких можливостей для розвитку і самореалізації особистості;

гуманізація — передбачення варіативності змісту комп'ютерних програм для повного врахування інтересів і нахилів учня;

диференціація та індивідуалізація — забезпечення вибору рівня складності навчання;

науковість врахування рівня розвитку сучасної географічної науки;

цілісність і системний виклад змісту — формування логічного мислення;

доступність — узгодження викладу змісту з віковими можливостями сприйняття матеріалу школярами;

інтеграція — взаємозв'язок географічних курсів з іншими навчальними предметами з урахуванням наявних міжпредметних зв'язків.

Дидактичними можливостями інформаційно-комунікаційних технологій є:

-        індивідуалізація навчального процесу;

-        високий ступінь наочності під час викладання географії;

-        пошук необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

-        можливість моделювання природних процесів і явищ;

-        організація групової роботи;

-        забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;

-        контроль та перевірка засвоєння навчального матеріалу.

Використання комп’ютерної техніки та комп’ютерних технологій розширює можливості навчально - виховного процесу, забезпечує нові шляхи подання інформації, надає можливості для реалізації власних ідей та проектів, підвищує ефективність та мотивацію навчання.

Вибір способів використання ІКТ залежить від поставлених учителем дидактичних завдань. Успішно використовуються, насамперед, загальнодоступні засоби MS Office: текстовий редактор MS Word, програми MS Power Point. Під час створення динамічних картографічних об’єктів для впровадження геоінформаційних систем у навчання географії використовується програма MS MapPoint (ІІ)

Переконана, що комп’ютери  доцільно використовувати тоді, коли вони забезпечують здобуття знань, які неможливо або достатньо складно отримати за умови використання традиційного навчання, адже жоден технічний засіб не може замінити живого спілкування вчителя та учня у процесі навчальної діяльності. Дуже важливо навчальний процес організувати таким чином, щоб учень розумів, що завдання вирішує він, а не машина, і лише він несе відповідальність результати своєї навчальної діяльності.    Кращі учнівські роботи використовую на уроках та при розробці методичних матеріалів, щоб школярі відчували значимість своїх досліджень не тільки для себе, але й для вчителя та товаришів по класу. Найбільш цінними у навчальному процесі є програмні засоби, які надають учню свободу вибору під час вивчення навчального матеріалу різного рівня складності, для самостійного визначення форми допомоги за умови виникнення утруднень.

На своїх уроках комп’ютер використовую у режимі тренажера, як засіб організації пізнавальної діяльності та контролю.

У режимі навчання за допомогою мультимедійних програм виводиться на екран монітора навчальна інформація, пропонуються питання на розуміння поданої інформації. Якщо відповідь неправильна, пропонується підказка, як знайти правильну відповідь, або підтверджується вірність відповіді і ставиться наступне завдання.

У режимі тренажера на екран виводяться лише тексти запитань, за умови  помилкової відповіді надається відповідний коментар; результати відповідей не запам’ятовуються, час на обмірковування завдань – необмежений.

У режимі контролю варіанти завдань добираються комп’ютером, час на обмірковування обмежений, результати відповідей фіксуються, за  наявності помилки дається правильна відповідь і коментар. Після закінчення роботи виводиться список тем, у яких були зроблені помилки та які потрібно повторити, а також ставиться відповідний бал.

Таким чином, комп’ютер у навчальному процесі виконує декілька функцій:

- він є засобом спілкування, створення проблемних ситуацій,

- партнером, інструментом, джерелом інформації,

- контролює дії учнів і  надає їм нові пізнавальні можливості.

Форми роботи учнів під час використання комп’ютера в якості засобу навчання різні: це і робота всім класом, і групами, а також індивідуальна робота. Перелічені способи обумовлені не тільки наявністю або недостатньою кількістю комп’ютерів, але і дидактичними цілями.

Сучасні комп’ютерні програми з географії можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний засіб навчання, виконувати різноманітні дидактичні функції у певних навчальних ситуаціях. Вони різноманітні за змістом, структурною побудовою, обсягом подання навчальної інформації. Значна частина мультимедійних програм з географії  містить документально достовірну навчальну інформацію. Зміст і побудова існуючих мультимедійних програм з географії відповідають принципам  науковості, систематичності, доступності, послідовності викладення навчального матеріалу, вони складені з урахуванням рівня підготовленості учнів і в цілому відповідають дидактичним вимогам навчання. Більшість програм географічного напряму за дидактичним призначенням є допоміжним ілюстративним джерелом знань з географії. До такого типу програм можна віднести:

-        "Туристичний атлас світу" (понад 100 географічних карт, 900 фотографій, 25 відеокліпів та енциклопедична інформація);

-        "Географія. Посібник для школярів та абітурієнтів" (географічні карти, відеофрагменти);

-        "Атлас України" (176 карт, тексти, графіки, таблиці, діаграми, фотографії тощо) та ін.;

-        "Енциклопедія Кирила і Мефодія" (відеофрагменти, цікавий інформаційний матеріал з географії);[2]

- " Географія України"(атлас для 8-9 класів);(див. мал.)

Особливо заслуговує на увагу програма "Використання Microsoft Office в школі", яка  надає можливість  працювати з програмами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint у процесі засвоєння шкільного курсу географії.

Працюючи-з-програмою, ,-вчитель-може-самостійно   створювати нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, відео фрагментами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання. Дана програма дозволяє використовувати також слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об'єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – географічні поняття. Враховуючи можливості комп'юте­ра як засобу навчання, його дедалі час­тіше використовують для створення різноманітних презентацій.

Порівнюючи комп'ютерні презен­тації із традиційними засобами наоч­ності, слід відзначити такі переваги:


 • послідовність подання матеріалу може змінюватися, залежно від ауди­торії чи мети доповіді, є можливість повернутися до вже розглянутих пи­тань;

 • презентація може містити корот­кий конспект доповіді та нотатки для доповідача;

 • використання мультимедійних ефектів при презентації дають змогу зо­середити увагу слухачів на основному і сприяють кращому запам'ятовуванню інформації;

 • можна досить швидко створити потрібну кількість копій електронної презентації;

 • - зручна транспортабельність пре­зентації;

 • - невеликий обсяг та можли­вість пересилати матеріали електрон­ною поштою.

Упровадження комп'ютерних техно­логій у навчальний процес сприяє під­вищенню пізнавального інтересу учнів. Інтерес до презентацій у школярів зу­мовлений необхідністю використання різних джерел інформації, зокрема Інтернету; самостійністю відбору і нако­пичення матеріалу; публічністю захисту, оцінкою роботи учня не тільки вчите­лем, а й однокласниками. Це підвищує відповідальність за виконану роботу та самооцінку школярів. Тому важливим є процес створення презентації, зокрема його дизайну, що вимагає застосування творчих здібностей школярів. Для учнів, які захоплюються комп'ютерними тех­нологіями, є можливість використати свої знання та вміння на практиці.

Ураховуючи те, що структура та зміст презентацій можуть бути різнома­нітними, їх можна використовувати на різних типах уроків: уроках засвоєння нових знань - для усвідомлення учнями но­вого матеріалу; на уроках формування вмінь і навичок учнів та уроках комп­лексного застосування знань, умінь і навичок - як засіб контролю за підго­товкою та проведенням лабораторних та практичних робіт, для демонстрації моделей географічних процесів та явищ, що вивчаються; на уроках узагальнення та систематизації знань учні можуть самостійно скласти презентацію із двох - трьох слайдів з метою узагальнення вивченого матеріалу; на комбінованих уроках використовуються найрізнома­нітніші презентації: від демонстрації фо­то та відео до тестової перевірки знань.

Наприклад, під час вивчення нового матеріалу з теми «Клімат» у 7 класі як наочність можна використати комп'ютерну презентацію «Клімат нашої планети».

Під час вивчення негативного впливу на клімат я демонструю слайди, на яких показані чинники зміни клімату на Землі. На слайдах зображені природні зміни клімату, зокрема, глобальне потепління, яке також висвітлюється і в наступних слайдах із зазначенням причин потепління.

На цьому ж уроці під час закріплення знань школярам запропоновано перевірити свої знання шляхом вико­нання тестових завдань.

Так, для вивчення клімату нашої планети було використане слайд-шоу із зображенням процесів, які відбуваються на планеті під дією зміни клімату.

Використання таких презен­тацій на уроках географії підви­щує пізнавальний інтерес учнів та рівень засвоєння навчального мате­ріалу. Проте виникають і труднощі у їх вико­ристанні на уроках, зу­мовлені необхідністю попередньої під­готовки слайд-шоу, доступом до мере­жі Інтернет, застосуванням у роботі мультимедійного екрана.

Презентації активно використову­ються і в позаурочній роботі. Оскіль­ки така форма організації діяльності школярів передбачає виконання ними після уроків обов'язкових, пов'язаних із вивченням курсу, практичних робіт за індивідуальними або груповими завдан­нями вчителя, оформлення звітів здійснюється у формі комп'ютерних презентацій.

Сучасним ме­тодом роботи є виконання учнями на­вчальних проектів. Індивідуальне чи групове завдання оформляється як проект, а його захист проводиться на останньому уроці певної теми. Під час виконання таких про­ектів учитель відіграє роль консультан­та, а всі завдання з планування, прове­дення та оформлення роботи школярі виконують самостійно. У ході роботи над навчальним проектом створюється портфоліо – цінний комплект інформаційних, дидактичних і методичних матеріалів до навчального проекту, які містять план проекту, дидактичні матеріали; презентацію; тести, графіки, діаграми тощо.

Такі форми позаурочної роботи сприяють оволодін­ню школярами складними вміннями і навичками визначати зміст та мету ро­боти, організовувати власну самоосві­ту, використовувати нові підходи до ви­рішення питань, розвивати пізна­вальну і розумову діяльність, самостій­ність та здатність до творчості. Завдяки яскравим комп'ютерним презентаціям така робота має навчальне, наукове та пізнавальне значення. Якщо учень має персональний комп'ютер удома, доручаю йому самостійно створити тематичну презента­цію під час виконання домашнього завдання. Замість підготовки повідомлень чи ре­ферату школяр створює презентацію із кількох слайдів і перед уроком разом із учителем установлює її на шкільний комп'ютер. Іноді найбільш вдалі дитячі презентації використовую як на­очний матеріал і в інших класах, що підіймає самооцінку учнів та заохочують їх до подальшої творчої діяльності. Вважаю, що саме позаурочна самостійна робота надає найбільше можли­востей для розширення та поглиблення знань учнів з географії, розви­ває нахили, здібності та розширює кру­гозір школярів. Працюючи з програмою Microsoft Excel ,учні мають можливість створювати електронні таблиці з різноманітними цифровими даними, діаграмами стосовно основних географічних об’єктів, природних та економічних процесів та явищ, а також проводити певні розрахунки, наприклад, при вивченні теми «Поверхневі води» - кут нахилу ріки. Але найбільше програму Microsoft Excel використовую при вивченні економічної географії в 9 та 10 класах. Це в першу чергу різноманітні діаграми та різної складності географічні задачі з використанням цифрових даних.

Мультимедійні засоби як джерело нових знань можуть використовуватись перед вивченням навчального матеріалу (вступ до теми) або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою.

Завдяки мультимедійній інформації учні вчаться пов'язувати сформовані уявлення з навчальною темою, робити потрібні доповнення, самостійні висновки та узагальнення. Навчальна інформація, що міститься в усіх мультимедійних програмах, є значним допоміжним матеріалом для формування географічних уявлень та понять про явища та природні об'єкти, які учні не можуть безпосередньо спостерігати. Завдяки відеофрагментам та фотографіям, які є  у цих програмах, на уроках  географії здійснюємо "подорож" планетою в такі куточки живої природи, які практично недоступні для більшості учнів.

Електронні засоби навчання дозволяють продемонструвати процеси або змоделювати явища, за якими неможливо спостерігати протягом одного уроку або які несуть небезпеку для здоров’я та життя людини. І саме мультимедійні засоби навчання позбавляють цієї небезпеки та дають змогу учням більш глибоко зрозуміти природу досліджуваного явища чи процесу.

Так, при вивченні теми «Клімат» у 6 класі можлива демонстрація таких небезпечних явищ, як буревії, смерчі за допомогою відео.

А комп’ютерне забезпечення до цього уроку дає змогу змоделювати це явище мультимедійними засобами, що сприяє кращому розумінню учнями природи досліджуваного явища, розвиває їх мислення, зорову пам'ять, уміння спостерігати та аналізувати побачене.

Великі можливості підвищення ефективності уроку відкриваються при застосуванні комп’ютерних технологій під час вивчення теми «Космос» у 6 класі.

Комп’ютер допомагає навчити учнів визначати місце знаходження Полярної зірки, яку під час уроку ми не можемо спостерігати; велику цікавість викликає можливість здійснити віртуальну подорож у Всесвіті. З допомогою комп’ютера навчаю учнів 6 класу визначати типи хмар, навіть якщо надворі ясне небо.

Використання комп’ютера на уроці також дає змогу складати тести, створювати діаграми, графіки, виконувати тренувальні вправи, практичні роботи, супроводжувати слайдами заняття, що проводяться у формі лекції чи семінару.

Для розвитку логічного мислення учнів складаю невеличкі головоломки та логічні ланцюжки, які записуються не на дошці, а на дискеті, а потім, за допомогою комп’ютера, пропонуються для роботи на уроці. Ось деякі з них:1) складіть слово і дайте визначення поняття :

а) т ф л о р с і е а – літосфера;

б) р а м и д е н і – меридіан

2) закінчіть речення :

а) точка з координатами 0ош., 0од, - це.................;

б) географічний центр України знаходиться у.......;

в) найбільша пустеля ……. знаходиться на материку………..;3) заповніть пропуски у реченні :

а) коли дві літосферні плити..............., то утворюються гори;

б) Африка – це най..............материк планети.

4) логічний ланцюжок (треба відкинути зайве слово і

пояснити чому воно зайве)
а) термометр; а) Дніпро а) Херсон

б) барометр; б) Пд. Буг б) Луцьк

в) сейсмограф; в) Світязь; в) Миколаїв

г) гігрограф. г) Дністер. г) Кривий Ріг

До видів діяльності, де можуть використовуватись ІКТ, входять також різноманітні форми і методи позаурочної та позакласної роботи, мета яких – національно-патріотичне та громадянське виховання школярів, формування їх дослідницьких умінь та гармонійного розвитку.

Особливо цінним у використанні комптерної підтримки в процесі навчання є те, що при повторенні вивченого матеріалу (в кінці чверті, півріччя, року) вчитель може одно­часно запропонувати учням завдання і запи­тання, які взято з абсолютно різних тем чи розділів. Наприклад, один учень виконує програму "Корисні копалини України", інший - "Клімат України" чи "Внутрішні води України".ІІІ. Результати застосування

З огляду на викладене вище, доходимо таких висновків:Використання комп’ютерних технологій дає великі переваги перед традиційним уроком. Це

  • засвоєння учнями на сучасному рівні нових важливих знань, умінь, навичок;

  • самоосвіта й самовдосконалення особистості учня й учителя;

  • оптимальність та результативність при вивченні й викладанні географії;

  • можливість ефективного використання у всіх видах урочної й позаурочної діяльності;

  • високий рівень уваги і зацікавленості до навчання з боку учнів

протягом усього уроку;

  • обсяг виконаних завдань набагато перевищує обсяг виконаних

завдань на звичайних уроках;

  • групова робота характеризується високою активністю кожного

учня, а індиві­дуальна - їх відповідальністю.

І все ж вирішальне слово на уроках, де застосовуються мультимедійні навчальні програми, залишається за вчителем. Тільки учитель, ураховуючи зміст інформаційного супроводу, визначає дидактичні можливості, методичні особливості поєднання власного слова з наочно-словесним змістом програми, можливі методичні варіанти оптимального використання мультимедійних засобів у певних навчальних ситуаціях під час розв'язування різноманітних пізнавальних завдань.Література:
1. Дегтярьов С.Г. Комп’ютерні технології навчання

на уроках географії. Нива знань. 2000. №2. с34-36.


2.Гудима В.Н. Использование информационно-

коммуникационных технологий в преподавании географии.


3.Безуглий В.В. Методика навчання фізичної географії України

засобами комп’ютерних технологій.


4. Нікул Ю. Використовуємо мультимедійні навчальні курси.

Директор школи. 2008.


5. Міронець Л. Створення та використання комп’ютерних

презентацій під час викладання біології.//Рідна школа. 2008.-

№1,2.-с.40-42.
6.Вірченко П.А. Використання інформаційних та мультимедійних

технологій на уроках географії.


7.МоскаленкоВ.А. Обеспечение информатизационно-

Компьютерного сопровождения учебных занятий погеографии.Каталог: attachments
attachments -> Обґрунтування вибору проблеми
attachments -> Обладнання: комп’ютерні слайди, тексти поезій Архілока, Тіртея Актуалізація опорних знань
attachments -> Урок з Зарубіжної художньої культури 11 клас Культова арабо-мусульманська архітектура
attachments -> Склад і функції крові. Лабораторна робота. Мікроскопічна будова крові людини та жаби
attachments -> Серцево судинні
attachments -> Тема: Хімія та їжа Девіз: Хіміки це ті, хто дійсно розуміють світ!
attachments -> План Пояснювальна записка. Тема Науково-теоретична підготовка вчителя фізичної культури. Тема Питання педагогіки та психології в фізичному вихованні
attachments -> Урок Обміркуйте ситуацію

Скачати 156.21 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка