Використання інформаційних технологій на уроках економіки.Дата конвертації28.10.2018
Розмір69 Kb.
Використання інформаційних технологій на уроках економіки.

(Урок на тему Безробіття. Види безробіття)

В даний час в сучасній школі ми спостерігаємо, що традиційні форми і методи навчання не задовольняють цілям, поставленим перед освітою. І як наслідок цього, в середній школі активно йде розробка різних варіантів змісту освіти, з'являються нові педагогічні технології, у тому числі й інформаційні. Застосування інформаційних технологій дозволяє реалізувати диференційований підхід до учнів з різним рівнем готовності до навчання.

Інтерактивні навчальні програми, засновані на гіпертекстовій структурі і мультимедіа, дають можливість організувати одночасне навчання школярів, що володіють різними здібностями і можливостями, створити адаптивну систему навчання. Адаптивна система навчання з використанням інформаційних технологій має ряд переваг:

• вона дозволяє зменшити непродуктивні витрати живої праці вчителя;


• дає учням широкі можливості вільного вибору власної траєкторії навчання;

• передбачає диференційний підхід до учнів;


• підвищує оперативність і об'єктивність контролю та оцінки результатів навчання;

• гарантує безперервний зв'язок у відносинах "учитель - учень";


• сприяє індивідуалізації навчальної діяльності (диференціація темпу навчання, труднощі навчальних завдань і т.п.);

• підвищує мотивацію навчання;


• розвиває в учнів продуктивні, творчі функції мислення, інтелектуальні здібності, формує операційний стиль мислення.

Форми і методи проведення уроків економіки, з використанням інформаційних технологій.

  1. Методика роботи з Інтернет-технологіями (подорож по мережі Інтернет, відвідування економічних сайтів, пошук економічної літератури та необхідної інформації);

 2. Методика використання методу проектів на уроках економіки із застосуванням засобів Microsoft Office (створення баз даних, електронних таблиць).
3. Методика використання творчих завдань на уроках економіки із застосуванням засобів Microsoft Office (створення рекламних проспектів, бізнес-планів і т. д.)

4. Методика організації комп'ютерного практикуму на уроках економіки (ділові ігри, складання кросвордів, тестові завдання).


5. Методика використання навчально-контролюючих програм на уроках економіки (електронний посібник "Економіка» та ін.)

6. Методика проведення мережевих конференцій на уроках економіки (по локальній мережі або через мережу Інтернет).Форми організації навчальних занять:

лекція, семінар, лекційно-практичне заняття, самостійні роботи, дискусії, комп'ютерні практикуми, творчі завдання, проекти, ділові ігри і т. д.Форми контролю на уроках економіки:

письмові або усні роботи, приурочені до теми занять, диктанти, тестові завдання, заліки, контрольні роботи, фронтальний опитування, вікторини, самоконтроль, лабораторні роботи. 

За умови систематичного використання інформаційних технологій у навчальному процесі в поєднанні з традиційними методами навчання можна значно підвищити ефективність навчання. 

Засоби Microsoft Office, як інструмент підготовки та проведення уроків економіки.

Використання типових програм пакету Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access, Publisher в роботі вчителя дає багаті можливості для підготовки до уроків і їх проведення. Текстовий редактор Word представляє великі можливості для створення професійно виконаних документів, художнього оформлення текстів: нестандартне розташування тексту на сторінці, надання враження об'ємності тексту, зображення тіні від написаного тексту, зафарбовування букв візерунком довільного тексту, робота з таблицями, діаграмами, малюнками. 

Використання презентаційної графіки (Power Point) дозволяє доповнити текстуальні частині роботи візуальним рядом: малюнком, фотографіями, картинками, ефекти анімації. Пошуки послідовності у побудові візуального ряду є, безумовно, творчими компонентами комп'ютерного викладу матеріалу. Програма Power Point дозволяє підготувати виступ з використанням слайдів, які можна надрукувати, продемонструвати на комп'ютерах індивідуально або за допомогою відеопроектора, а також включити в конспект доповіді або в комплект матеріалів для роздачі учням. 

Програма Excel дозволяє впроваджувати в текстуальному частину роботи: таблиці, чисельну інформацію, формули, діаграми і графіки; є однією з найбільш зручних методів вирішення економіко-математичних задач. Використання баз даних (Access) надає можливості розміщення в роботі потрібної довідкової інформації, відібраної за певними критеріями, є засобом збереження великих обсягів інформації.Інформаційні технології на різних етапах уроку.

1. Організаційний етап. У вступній частині уроку учням пояснюються мета і зміст подальшої роботи. На даному етапі доцільно показати слайд із зазначенням теми та переліку питань для вивчення. Відображення цієї інформації на екрані прискорює конспектування.2. Мотиваційно-пізнавальна діяльність. Мотиваційно-пізнавальна діяльність учителя формує зацікавленість учня в сприйнятті інформації, яка буде розказана на уроці або віддається на самостійне вивчення. Формування зацікавленості може відбуватися різними шляхами: 

- Роз'яснення значення інформації для майбутньої професійної діяльності,

- демонстрація завдань науки, які можуть бути вирішені за допомогою цієї інформації;
- розповідь про виробничі проблеми, які були вирішені за допомогою цієї інформації.

Ефект від застосування будь-якої інформації може демонструватися у вигляді графіків або діаграм, що показують прибутковість, економічний чи інший ефект від її застосування.


Зображення на екрані є рівнозначним словами вчителя. У цьому випадку вчитель пояснює те, що показано на екрані.

Зображення на екрані доповнює слова вчителя. При вивченні загальних понять явищ, законів, процесів основним джерелом знань є слова вчителя, і зображення на екрані дозволяє продемонструвати їх умовну схему   1. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу. За допомогою контролю може бути встановлена ступінь засвоєння матеріалу: запам'ятовування прочитаного в підручнику, почутого на уроці, довідатися з самостійної роботи, на практичному занятті і відтворення знань при тестуванні. 

Навчальна та освітня функція полягає в тому, що учень не просто відповідає на запитання тесту, але й, отримуючи зворотний зв'язок з приводу даних відповідей, вносить до них необхідні корективи.

 Виховна функція перевірки та оцінки знань при роботі з комп'ютерними тестами обумовлена самим контролем, а ще більше - самоконтролем. Комп'ютер як би "виховує" користувачів, привчає працювати, підвищує їх відповідальність, "змушуючи" самостійно приймати рішення про власну готовність до відповіді, реально оцінювати свої навчальні можливості.  Інформаційна функція комп'ютера дозволяє вчителю отримати цінні відомості про ефективність роботи баз даних, доступності схем і таблиць, адекватності ілюстративного матеріалу тексті, якому навчають, цілісності уявлень про предмет "Економіка".

 Ще більш значуща функція контролю - фіксація рівня засвоєння матеріалу: уміння творчо застосовувати отримані знання, давати адекватну характеристику явищ, навіть коли вони знаходяться поза звичного контексту, відслідковувати їх взаємозв'язку, взаємозумовленість при написанні творчих робіт, есе і т.п. 3.Вивчення нового матеріалу. При вивченні нового матеріалу наочне зображення є зорової опорою, яка допомагає найбільш повно засвоїти що подається матеріал. Співвідношення між словами вчителя та інформацією на екрані може бути різним, і це визначає пояснення, які дає вчитель.

 Зображення на екрані виступає основним джерелом інформації. Наприклад, реальне зображення кривої попиту. У цьому випадку вчитель повинен назвати складові частини графіка, установити взаємозв'язок між ними, причини зсуву кривої і т.д. В міру зростання підготовки учнів варто залучати їх до обговорення і скорочувати коментарі вчителя. 5. Систематизація і закріплення матеріалу. Систематизація і закріплення матеріалу необхідні для кращого запам'ятовування і чіткого структурування. З цією метою наприкінці уроку вчитель робить огляд вивченого матеріалу, підкреслюючи основні положення та їх взаємозв'язок. При цьому повторення матеріалу відбувається не тільки усно, але і з демонстрацією найбільш важливих наочних посібників на слайдах, виконання тестів на комп'ютері. У літературі, присвяченій тестуванню та організації контролю, за формою виділяють дві основні групи завдань: з пов'язаними відповідями (альтернативні питання, питання з множинним вибором) і з вільними відповідями (самостійний відповідь без будь-яких обмежень та підказок). Завдання з пов'язаними відповідями містять підказку, що підвищує їх навчальну функцію, але знижує об'єктивність контролю. Що стосується завдань "з вільними відповідями", то вони передбачають самостійний відповідь учнів без будь-яких обмежень та підказок. Це широко відомі традиційні питання, що застосовуються при усному і письмовому опитуванні. Вони дозволяють перевірити будь-які рівні знань, але їх важко оцінити однозначно. Таким чином, ці їх використання в комп'ютерному тестуванні практично неможливо. 

Плануючи урок із застосуванням нових інформаційних технологій, учитель повинен дотримуватися дидактичні вимоги, відповідно до яких: 

• чітко визначати педагогічну мета застосування інформаційних технологій у навчальному процесі;
• уточнювати, де і коли він буде використовувати інформаційні технології на уроці в контексті логіки розкриття навчального матеріалу і своєчасності пред'явлення конкретної навчальної інформації;

• погоджувати вбрання засіб інформаційної технології з іншими технічними засобами навчання;


• враховувати специфіку навчального матеріалу, особливості класу, характер пояснення нової інформації;

аналізувати і обговорювати з класом фундаментальні, вузлові питання досліджуваного матеріалу.До Вашої уваги пропонується урок, з використанням даної технології.
Тема уроку: «Безробіття. Види безробіття ». ( 9 клас)

Мета уроку:
1) Освітня:
- Сформувати в учнів уявлення про безробіття, як макроекономічну проблему;
- Розглянути поняття: «безробіття», «робоча сила», «зайняті», «безробітні»; види безробіття і показник вимірювання рівня безробіття.

2) Розвиваюча:
- Сприяти розвитку в учнів вміння застосовувати отримані знання, аналізувати і узагальнювати отриману інформацію;
- Розвивати зацікавленість учнів у вивченні нового матеріалу за допомогою інформаційних технологій (відеопроектор, презентація в Power Point, електронний навчальний посібник).

3) Виховна - продовжувати роботу над вихованням в учнів працездатності, самостійності, уважності. 

Завдання уроку:
- Вивчити нові поняття та визначення;
- Навчити самостійно працювати з інформацією;
- Закріпити отримані знання;
- Навчити взаємодіяти.
  Методи навчання:
- Пояснювально-ілюстративний;
- Відеометод;
- Евристичний.
Тип уроку: комбінований.
Вид уроку: урок вивчення нових знань.

Обладнання: комп’ютери , педагогічний програмний засіб ІНАК «Економіка. 10 клас»

Джерела інформації:

  1. Загальна економіка: Підручник для 10 (11)-х класів середніх загаль­ноосвітніх навчальних закладів /І. Ф. Радіонова, і. О. Кравченко, В. В. Радченко. За ред. І. Ф. Радіонової. — 4-те вид., доп. і перероб. — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. — 368 с.

  2. Моя економіка: Підручник для уч, 8—9 кл. загальноосвіт. навч. за­клад, з поглибл. вивч. економіки та для уч. 10-х кл. загальноосвіт. і гуманіт.профілів / Л. М. Кириленко, Л. П. Крупська, І. М. Пархоменко, І. Є. Тимченко.-К.: А.П.Н., 2001. — 320 с.

  3. Збірник задач з економіки: Навчальний посібник для учнів 10—11 класів загальноосвітніх на­вчальних закладів з поглибленим вивченням економіки / Упорядник Горленко Г. О. — Вид. 3-тє доп. і пе­рероб. — Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003. — 168 С.

  4. Збірник різнорівневих завдань для державної підсумкової атестації з економіки / Тимченко І. Є., Крупська Л. П., Латер Ю. С., Чорна Т. І., Ящишина І. В. // За ред. Тимченко І. Є. -Вид. 2, перероб. і доп. -- Кам'янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2003.

  5. Горленко Г. О., Пархоменко І. М.Практикум з економіки. 10—11-й клас. — Кам'янець-Подільський:Абетка-НОВА, 2001. — 76 с.

  6. Гронтковська Г. Е., Косік А. Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навча­льний посібник. — К.: Центр навча­льної літератури, 2004. — 404 с.

Час: 45 хвилин.


 Етапи уроку:
1. Організаційний момент - 2 хв.
2. Повторення - 9 хв.
3. Вивчення нової теми - 22 хв.
4. Закріплення вивченого матеріалу - 10 хв.
5. Підсумок уроку - 1 хв.
6. Домашнє завдання - 1 хв.

Хід уроку:


1. По дзвінку учні заходять до класу і сідають на свої місця (одна половина класу сідає за комп'ютери, інша - за столи).
На минулому занятті ми з вами закінчили вивчення розділу «Ринок праці» і сьогодні приступимо до вивчення нової теми.
 2. Але спочатку, давайте трохи згадаємо основні моменти минулої теми.

( Слайд № 1 Усне опитування).

Дайте відповіді на наступні питання:

1)Що являє собою ринок праці?


2) Чому попит на працю є похідним?
3) Як звучить закон попиту на ринку праці?
4) Які фактори формують пропозицію на ринку праці?
5) Як звучить закон пропозиції на ринку праці?
6) Що таке ставка заробітної плати?

Тепер перейдемо до вивчення нової теми.


3. (Слайд № 2. Тема уроку)

Запишіть, будь ласка, тему уроку в зошит.


4. (Слайд № 3. Мета уроку)

Метою нашого уроку буде вивчення таких понять як: «безробіття», «робоча сила», «зайняті» та «безробітні», рівень безробіття, види безробіття.


Що ж таке безробіття?

(Слайд № 4. Визначення безробіття).Безробіття - ситуація в економіці, за якої люди, які можуть і бажають працювати, перебувають у пошуку відповідних робочих місць.
Запишіть визначення в зошит.

Практично неможливо знайти у світі країну, де немає тієї чи іншої форми безробіття. І Україна теж не виняток. Кожен працівник може в той чи інший момент залишитися безробітним, в силу різних обставин. Це можуть бути особисті обставини - переїзд на нове місце проживання, стан здоров'я, підвищення кваліфікації, бажання знайти роботу, що забезпечує кар'єрний ріст і пр. Залишитися без роботи можна і за обставинами, які мало залежить від людини - спад в економіці, зміна галузевої структури та ін . За будь-якої причини, якщо людина опиниться без роботи, якщо пошуки нового робочого місця надовго затягуються, це стає важким випробуванням для людини і його сім'ї.


Давайте подумаємо, які проблеми в суспільстві і в економіці країни тягне за собою безробіття?

1)Безробітний людина нічого не виробляє, тому безробіття перешкоджає зростанню добробуту країни.


2) Товариство змушене шукати кошти для порятунку безробітних від голодної смерті, виділяючи для цього державні гроші, які завжди обмежені.

3) Зростання безробіття скорочує попит на товари на ринку, ускладнює збут товарів і сприяє скороченню робочих місць.


4) Безробіття загострює політичну ситуацію в країні.
5) Зростання безробіття веде до зростання кількості злочинів.
 (Слайд № 5. Схема).

Подивіться, будь ласка, на екран.


Все населення країни умовно можна розділити на 2 групи:
1) Робоча сила;
2) Не включаються в робочу силу.
Робочу силу становлять зайняті і безробітні.
(Слайд № 6. Визначення)

Робоча сила - громадяни в працездатному віці, які мають роботу (зайняті), та громадяни, які не можуть знайти роботу (безробітні).
Зайняті - це люди, які мають місце праці у суспільному виробництві.
Людина, що працює неповний день або неповний тиждень вважається неповно або частково зайнятим і включається до числа зайнятих.

До зайнятим відносяться також люди, що не працюють у зв'язку з відпусткою, хворобою і страйком, стихійними лихами.


Безробітні - це люди, які не мають роботи, активно її шукають, але не знайшли роботу з якої-небудь причини.
( Слайд № 7. Не включаються в раб. Силу)

У категорію "не включаються в чисельність робочої сили" автоматично потрапляють непрацездатні громадяни (не можуть працювати і роботу не шукають):


• діти до 16 років;
• пенсіонери та інваліди;
• укладені і що знаходяться в психіатричних лікарнях;
• домогосподарки;
• бродяги;
• люди, які шукали роботу, але зневірені її знайти і припинили пошук роботи.

(Слайд № 8. Рівень безробіття)


Основним показником, що вимірює безробіття, є рівень безробіття.


Рівень безробіття являє собою відношення чисельності безробітних до загальної чисельності робочої сили (сумі кількості зайнятих і безробітних), виражене у відсотках:
 u = U / L * 100% = U / (E + U) * 100%,де
u - рівень безробіття;
U-загальна чисельність безробітних;
L - загальна чисельність робочої сили;
E - загальна чисельність зайнятих.
 (Слайд № 9. Види безробіття)


Розрізняють такі види безробіття:
Фрикційне
Структурне
Циклічне

(Слайд № 10. Завдання).


Самостійно вивчити і записати в зошит види безробіття, використовуючи електронний підручник


4. Закріплення вивченого (тест)
Виконати тестові завдання

 Закріплення вивченого (опитування):1. Що таке безробіття?
2. Кого відносять до категорії «робоча сила»?
3. Хто такі: зайняті та безробітні?
4. Кого не включають в робочу силу?
5. Як розраховується рівень безробіття?
6. З чим пов'язана фрикційна безробіття?
7. З чим пов'язана структурна безробіття?
8. З чим пов'язана циклічне безробіття?
9. З чим пов'язана сезонна безробіття?

5. Виставлення оцінок.
6. Домашнє завдання:
у підручнику параграфи 28 (стор.281-286)

* Який рівень безробіття за минулий рік має наша область? Місто?
Каталог: doc -> files -> news
news -> Олімпійський урок
news -> Антарктида льодовий материк планети
news -> Тетяна Іллівна Ящишин викладач вищої категорії образотворчого мистецтва
news -> Положення про опорний загальноосвітній навчальний заклад в питань роботи з основ здоров’я Загальні положення
news -> Тема майстер-класу: використання хмарних технологій у навчанні англійської мови. Мета: Освітня
news -> Різноманітність плодів. Лабораторна робота №10 "Будова і різноманітність плодів."
news -> Учнівська конференція «Чорнобиль – біль і трагедія України» Мета
news -> План-конспект бінарного заняття гуртка „Mit Spa? (музичне виховання + німецька мова) 7 клас
news -> Чарівний олівець
news -> Програм а література ( російська та зарубіжна) для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка