Використання інтерактивних форм і методів у процесі навчання школярів та педагогів Кіровоград


Технології особистісно-професійного ростуСторінка3/5
Дата конвертації23.03.2017
Розмір7.14 Mb.
#13093
1   2   3   4   5

Технології особистісно-професійного росту
Педагогічна техніка та педагогічна майстерність як базові рівні професійного розвитку педагога

1. Педагогічна техніка – індивідуальний рівень володіння педагогічною технікою.

Педагогічна техніка як форма організації поведінки вчителя чи вихователя представляє собою комплекс професійних умінь – у т.ч. акторських та режисерських, пов’язаних з умінням керувати собою та умінням взаємодіяти в процесі вирішення педагогічних задач.

В поняття «педагогічна техніка» зазвичай включають дві групи компонентів. Перша група пов’язана з умінням педагога керувати своєю поведінкою: володіти своїм організмом (міміка, керування емоціями, настроєм, зняття психічної напруги, створення творчого самопочуття); соціально-перцептивні здібності (увага, спостережливість, уява); техніка мовлення (дикція, темп мовлення) та ін. Друга група компонентів педагогічної техніки пов’язана з умінням впливати на особистість і розкриває технологічну сторону педагогічного процесу: дидактичні, організаторські, конструктивні, комунікативні, діагностико-аналітичні та ін. уміння.

Пригадавши лінгвістичний зміст слова технологія, що походить від грецьких слів техно – мистецтво та логос – слово, наука, можна зробити висновок, що педагогічна техніка є індивідуально-авторським рівнем рівнем володіння педагогічною технологією.2. Рівні професійного розвитку педагога.

1) Базовою характеристикою діяльності педагога вважають педагогічне вміння, за якими розуміють досить добре володіння ним як системою навчальних та виховних умінь та навиків, які у своїй сукупності дозволяють йому здійснювати навчально-виховну діяльність на грамотному професійному рівні і домагатися більш-менш успішного навчання та виховання учнів. Сукупність різноманітних професійних умінь викладача називають педагогічною технікою, яка є базовим компонентом педагогічної майстерності.

2) Наступним рівнем професійного росту педагога є педагогічна майстерність, під якою розуміють доведене до високого рівня досконалості навчальне та виховне вміння, що відображає особливу відшліфованість методів та прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці, дякуючи чому забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу.

Важливим компонентом педагогічної майстерності є гуманістичне спрямування особистості педагога, в зв’язку з чим доцільно зупинитися на психологічних вимогах до особистості педагога, яка включає: варіативність мислення, емпатійність (здатність співпереживання), синтонність (здатність налаштовуватися на «хвилю» іншої людини), толерантність (терпимість до інакомислення), комунікативність (культура діалогу) та цілий ряд ін.

3) Розвиток цих якостей, високий рівень загальної культури, психолого-педагогічна та технологічна компетентність, креатині (творчі) здатності педагога – все це спрацьовує на підвищення рівня його готовності до інновацій взагалі та до оволодіння новими педагогічними технологіями зокрема.

Готовність визначають як умову успішного виконання діяльності, як виборчу активність, що налаштовує особистість на майбутню діяльність, як активно-дійовий стан особистості, виражаючий здатність вирішувати педагогічні задачі з урахуванням конкретних умов та обставин практичної діяльності. Визначення готовності до інноваційної діяльності не може обмежуватися характеристиками, досвідченості, майстерності.

4) готовність до нововведень – це такий особистісний прояв творчого стилю діяльності, в якому своєрідно поєднуються певна особистісна направленість (устремління, потреба впроваджувати нове), знання та практичні вміння реалізовувати нові способи та форми здійснення професійної діяльності («сплав» психологічної, теоретичної і практичної готовності).

Педагог-новатор – це автор нової педагогічної системи, тобто сукупності взаємопов’язаних ідей та відповідних технологій.

5) готовність педагога до створення авторської технології, що характеризується злагодженістю методичних прийомів, оригінальністю їх сполучення в цілісній системі, відповідно до єдиного замислу та особистого досвіду вчителя, авторським стилем його педагогічної діяльності, - один із найважливіших показників особистісного розвитку педагога.

6) важливою умовою, механізмом і результатом формування готовності педагога до створення авторської педагогічної (дидактичної, виховної, навчальної) технології є індивідуальний (авторський) стиль діяльності педагога. Так, виокремлюють 4 основних стилі: емоційно-імпровізований, емоційно-методичний, розмірковано-імпровізований і розмірковано-методичний.

7) розробка та удосконалення авторських освітніх програм.

За інноваційним потенціалом розрізняють такі типи «авторських» програм:раціоналізаторські – отримані шляхом часткових удосконалень уже існуючих програм;

комбінаторні – отримані шляхом комбінацій декількох програм;

додаткові – суттєво нові за змістом, котрі доповнюють пакет навчальних програм, що вже є;

новаторські – ті, що вирізняються новизною парадигмальної основи, задумом, пропонованими технологіями навчання.

Успішна реалізація авторської програми вимагає технологічного забезпечення, наявності проекту майбутньої педагогічної діяльності (тематичне планування систем навчальних занять), сценаріїв ключових (опорних) занять з методичними коментарями, комплексом завдань для перевірки та діагностичних матеріалів, орієнтованих на навчальні стандарти.

8) авторська методична система – це сукупність індивідуальних прийомів, засобів, а також оптимальних для педагога, його індивідуального стилю діяльності форм і методів, які характеризуються цілісністю, оригінальністю та результативністю їх застосування.

9) вищим рівнем професійного саморозвитку педагога є створення ним власної авторської педагогічної системи роботи, що складається із індивідуальної дидактичної, індивідуальної виховної та індивідуальної методичної систем. Результатом дидактичної та виховної систем є авторські програми та технології, а результатом індивідуальної методичної системи – індивідуально-авторський стиль і педагогічна техніка.

Вірогідно, що, знаючи реальний рівень професійного розвитку, кожен педагог зможе легко розвивати технологію свого подальшого особистісно-професійного зросту (саморозвитку).
Система технологічних знань як найважливіший показник педагогічної майстерності сучасного вчителя

1. Місце технологічних знань в загальній системі знань сучасного педагога.

Якщо для традиційного вчителя найбільш значимими були спеціальні та методичні знання, то для сучасного педагога пріоритетними стають теоретичні (знання сучасних психолого-педагогічних концепцій), методологічні (знання загальних принципів вивчення педагогічних явищ, закономірностей соціалізації навчання та виховання) і особливо технологічні, тобто знання не тільки традиційних, але й інноваційних навчальних технологій.

В умовах оновлення системи освіти педагогу, керівнику (технологу навчального процесу необхідно орієнтуватися у широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей, направлень, не витрачати часу на відкриття уже відомого. Сьогодні бути педагогічно грамотним спеціалістом не можна без вивчення усього широкого арсеналу освітніх технологій.

В умовах оновлення системи освіти вчителеві, керівнику навчального процесу необхідно орієнтуватися у широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, ідей, направлень, не витрачати часу на відкриття вже відомого. Сьогодні не можна бути педагогічно грамотним спеціалістом без вивчення усього численного арсеналу освітніх технологій.

В якості основи системостворюючого каркасу будь-якої педагогічної системи доцільно використовувати нове для педагогіки поняття – «технологія» та новий «технологічний» підхід до аналізу та проектування педагогічних процесів.

2. Поняття про суть технологічної культури викладача.

Під технологічною культурою розуміємо інтегральну якість особистості, що поєднують у собі: гуманістичні цінності педагогічного процесу, які визначають гуманістичне направлення педагогічної діяльності, інваріантні педагогічні вміння, що відображають технологію педагогічної діяльності та сприяють переведенню її операціонального складу на технологічний рівень; індивідуально-творчий стиль педагогічної діяльності, який розкриває індивідуальну концепцію професіонально-педагогічної діяльності та творче втілення її в технології.

Педагог, що володіє сучасними педагогічними технологіями і володіючий технологічною культурою, проявляє гнучкість при використанні методів та засобів навчання, уміє модифікувати свої професійні дії, розробляючи при цьому свою власну педагогічну технологію.
3. Технологія і майстерність.

Одна й та сама технологія може здійснюватися різними виконавцями більш-менш добросовісно, точно за інструкцією або творчо. У цьому виконанні неминуче присутня певна специфіка майстра, але основою є компонент, характеризуючий закономірності засвоєння матеріалу, склад та послідовність дій учнів. Звичайно, результати будуть різними, однак близькими до деяких середніх значень, характерних для даної технології. Таким чином, технологія роботи опосередковується якостями особистості, але не визначається цим.Тим не менш, система технологічних знань є важливим компонентом та показником педагогічної майстерності сучасного викладача.

4. Характеристика та самоаналіз індивідуальної педагогічної системи.

№ з/п

Компоненти індивідуальної педагогічної системи

Характеристика авторської педагогічної системи

І.

Дидактична система (система навчання):

Традиційна системи освіти

1

цілі навчання:

знання, уміння, навички

2

зміст:

традиційна, спеціальні програми, освітні стандарти

3

методи мотивації навчання:

вольові, пізнавальні, емоційно-соціальні

ІІ.

Методична система:
1

форми навчання:

лекції, семінари, лабораторні роботи, практичні роботи, екскурсії, конференції та ін.

2

форми організації навчальної роботи школярів:

Фронтальні, колективні, групові, парні, індивідуальні

3

методи навчання:

пояснювально-ілюстративний, програмований, евристичний, проблемно-пошуковий, моделюючий

ІІІ.

Інноваційні підходи

системний, діагностичний, диференційований

IV.

Індивідуальний стиль діяльності

емоційно-імпровізований, емоційно-методичний, розмовно-імпровізований


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка