Використання технології творчої майстерні для формування читацької компетентності учнів на уроках української словесності


ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ДОСВІДУ. ПРОВІДНА ІДЕЯ ДОСВІДУ, ЇЇ НОВАЦІЙНА ЗНАЧУЩІСТЬСторінка2/4
Дата конвертації25.10.2018
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4

5.1. ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ДОСВІДУ. ПРОВІДНА ІДЕЯ ДОСВІДУ, ЇЇ НОВАЦІЙНА ЗНАЧУЩІСТЬПроблема формування читацької компетентності учнів є особливо актуальною сьогодні, зважаючи на різке падіння інтересу до читання серед школярів, зниження рівня читацької культури, пізнавальної активності учнів.

За даними соціологічних досліджень, для 73% школярів читання, на жаль, не викликає особливого зацікавлення, а кожен четвертий підліток не читає книг взагалі. Якщо в 2009 році відсоток тих, хто щоденно брав книгу до рук, складав 31% , в 2011 році – 26%, то в 2013 році – лише 22%.Серед причин, що призвели і надалі призводять до кризи читання серед школярів, можна виокремити кілька ключових:

 • інтенсивний розвиток інформаційних технологій, посилення впливу соціальних мереж, використання мобільних пристроїв.

Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інформації, але часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності школярів, тоді як робота з книгою вимагає відчутних інтелектуальних, творчих зусиль.

 • несформованість у дітей потреби самостійного, осмисленого, системного читання;

 • перевантаження шкільної програми великою кількістю творів, організувати, зазначу, глибоке, а не поверхневе прочитання яких в межах відведеного часу і поставлених завдань не завжди можливо. Не завжди виправданим є і відбір програмових творів, написаних в реаліях, доволі «віддалених в часі» від сприйняття власне сучасним школярем. Тому, щоб не примушувати дитину читати, а «заразити» її читанням, відсоток сучасних за всіма критеріями (проблематикою, жанром, мовностилістичним викладом і навіть дизайном) програмових текстів має бути значно більшим.

Сучасними мають стати і підходи до формування читацької компетентності набутої в процесі активного творчого навчання інтегрованої здатності учнів

 • успішно застосовувати предметні знання, вміння, досвід для вирішення навчально-пізнавальних і практичних завдань як на предметному, так і на міжпредметному рівнях;

 • усвідомлено сприймати зміст художніх текстів різних видів; самостійно орієнтуватися в колі читання; добирати, аналізувати, інтерпретувати, узагальнювати отриману в процесі вдумливого, осмисленого прочитання інформацію.

Провідна ідея досвіду – виховання компетентного читача, який уміє осмислено, вдумливо читати.

На мій погляд, ефективно реалізувати основну ідею досвіду можна через застосування технології творчої майстерні, безсумнівною перевагою якої є доволі гнучка структура, що:

 • створює чудовий простір для творчої самореалізації учня і вчителя, бо передбачає максимальну свободу їхньої інтелектуальної діяльності, імпровізацію, можливість інтеграції знань з різних предметів тощо;

 • забезпечує набуття учнями нового читацького досвіду і досвіду міжособистісного спілкування через діалогічність, що є головним принципом технології творчої майстерні;

 • здійснює ненав’язливий виховний вплив через систему цікавих завдань дослідницького, креативного, евристичного характеру; через поєднання групової та парної форм роботи;

 • мотивує до творчої інтелектуальної діяльності, бо реалізується під гаслом: «Ти зможеш! Це під силу кожному!» і передбачає тільки позитивне оцінювання.

5.2. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСВІДУ

Поняття «творча майстерня», або «педагогічна майстерня» пов’язують із діяльністю «Французької групи нової освіти» (GFEN), представники якої свідомо відмовлялися від будь-яких штампів, стереотипів, упереджень у системі виховання, а головною метою освітнього процесу вважали вільний розвиток особистості, яка вміє критично мислити, творчо й активно взаємодіяти.

Окремі теоретико-практичні аспекти застосування цієї технології для інтенсифікації пізнавально-креативної діяльності учнів, їхнього емоційного розвитку, самореалізації, формування читацьких інтересів розглядали у своїх дослідженнях Ірина Мухіна, яка вказувала, що «технологія творчої педагогічної майстерні створює умови для сходження кожного учасника до нового знання і нового досвіду шляхом самостійного і колективного відкриття», Анатолій Фасоля, Анна-Марія Богосвятська та ін. А проблема формування читацьких інтересів та шляхи формування читацьких умінь і навичок були предметом досліджень Василя Сухомлинського, Євгена Пасічника, Бориса Степанишина, Анатолія Ситченка.

Новаційну значущість пропонованого досвіду вбачаю в тому, що на практичному рівні продемонструю можливі шляхи ефективної реалізації проблеми та запропоную нові форми роботи з книгою.

5.2. ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОВІДНОЇ ІДЕЇ

Доволі широка типологія творчих майстерень і чіткий алгоритм дій (індукція→самоконструкція→соціоконтрукція→соціалізація→афішування→розрив→рефлексія) роблять можливим застосування цієї технології не лише на уроках української словесності, але й в позакласній і в методичній роботі (основне завдання такої педагогічної майстерні – навчитися моделювати власний педагогічний досвід, виробити й експериментально перевірити власний «творчий продукт»).

Прикладом ефективного використання цієї технології для формування читацького інтересу стало проведення циклу уроків-творчих майстерень для учнів

6-7-их класів та позакласних заходів для учнів 5-го і 9-го класів.

Цікавою видалася для семикласників робота у творчій майстерні з конструювання буктрейлера за книгою Володимира Рутківського «Джури-характерники». Діти залюбки розробляли сюжет буктрейлера, здійснювали розкадрування епізодів, «начитували» звукову доріжку, працювали над створенням загального фону проміжних і ключових кадрів; а ще ознайомилися з творчою майстернею автора.

Переконана, що між літературою, візуальність якої є закодованою в слові, і кіномистецтвом, візуальність якого є відкритою, існує багато взаємозв’язків та взаємопроникнень, а це можна дуже цікаво й ефективно використовувати на уроках літератури, зважаючи ще й на те, що в сучасних школярів образне кіномислення розвинене дуже добре.

Підтвердженням цього слугувала кіномайстерня відносин та ціннісних орієнтацій «Мрії – це крила, що міцніють у польоті», що була проведена за оповіданням Є.Гуцала «Олень Август» і мала головним своїм завданням аналіз твору з позицій відносин між його персонажами та емоційних станів, що їх переживали герої. Сюжет твору дозволив «перенестися» в справжню кіномайстерню, де працювали усі: одні розробляли плакат-анонс твору, інші, – використовуючи різні види читання, «маркували» текст, створюючи «кінопанораму емоцій» засобами сучасної фотографії; група «мрійників» намагалася знайти відповідь на дивне й , здавалося б на перший погляд, зовсім не дотичне до твору запитання, що його поставив польський письменник-фантаст Станіслав Лем: «З гарної мрії можна зварити чудове варення, якщо додати трохи цукру й фруктів. Що, на вашу думку, є тим цукром, а що фруктами?». А ще учні порівнювали мрію життя головного героя з власними, намагаючись «візуалізувати» останні через діалог-інсценізацію та аудіомонолог Богдана Ступки «Крила».

Взагалі діалогічність – це ключовий принцип технології творчої майстерні, якого намагаюся дотримуватися не лише вибудовуючи діалог з учнями в процесі конструюваннями ними знань, а й задля формування власне читацького інтересу через Театр однієї книги «Прочитання». Його учасниками є 5-6 учнів у кожному класі, які мають творчі нахили до театралізації. Саме вони на етапі індукції і створюють відповідний емоційний настрій, ознайомлюють із новинками дитячої літератури чи то мелодекламуючи, чи то художньо «начитуючи», чи інсценізуючи найбільш динамічні епізоди твору, що вивчається чи вивчатиметься (таке передчитання дозволяє зберегти певну інтригу) .

Як віднайти простір для формування читацької компетентності на уроці мови? А чому б не спробувати вивчати мовні явища на матеріалі твору художнього, газетної, журнальної статті, листа? Я спробувала подати мовну тему «Словотвір» (5 уроків) у форматі творчої майстерні самопізнання «Веселкова країна успіху». Дидактичним матеріалом для вивчення матеріалу слугували притчі про життєвий успіх, газетні та журнальні статті про успішних українців, поезії сучасних авторів. На етапі афішування учні демонстрували створені ними пам’ятки «П’ять порад сучаснику, або як досягнути успіху», віршовані формули успіху, в яких використали слова, утворені різними способами. Етап самоконструкції виявився доволі ефективним завдяки застосуванню прийому «Ключове слово» (за опорними словами теми діти самостійно визначили мету, конкретизували завдання уроку, «сплели» цікаву «павутинку» до слова «успіх»). А на етапі соціалізації школярі розмірковували над тим, як досягти життєвого успіху, і намагалися аргументовано довести думку, що успіх приходить лише до тих, хто в нього вірить.

Вдало зреалізованими в позакласній роботі можна вважати творчу мастерню скрапбуку та буккросингу «Прочитай! Відгукнись! Поділись!» для учнів п’ятих класів (Прим.- використання іншомовних слів обумовлено тим, що наразі українських лексем-відповідників немає) та інтегровану майстерню музики і слова «Лише поезія і музика так возвеличують любов…» для старшокласників.

Щодо першої, то проводилась вона в рамках Всеукраїнського конкурсу «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу» і передбачала спочатку лише «творче письмо» - відгук на прочитану книгу, але в процесі реалізації (у цьому якраз і «родзинка» пропонованої технології – непередбачуваність кінцевого результату, але, зауважимо, завжди ефективна) діти виявили бажання розширити рамки творчої майстерні: створити свій перший скрапбук і, як роблять це справжні буккросери, обмінятися найцікавішими книгами, що їх пропонувало для прочитання видавництво «Грані-Т». Отриманий результат -перше місце в міському і третє в обласному етапах, але найважливіше – позитивні емоції дітей і радість творення.

Найдієвішими в процесі формування читацької компетентності були такі методичні прийоми й види робіт: відтворення змісту твору за ключовими словами-опорами, ілюстрування, аналіз заголовка, коментар епіграфа, різні види читання (читання із передбаченням, коментоване, з маркуванням тексту тощо), оцінювання твору (персонажа) з аргументацією власної позиції, зіставлення творів різних авторів, різних видів мистецтва, уявний монолог персонажа, есе, візуалізація, стилізація, прийоми «Прочитай – не пожалкуєш», «Новинар», «З творчої майстерні автора», «Ґердан», «Займи позицію», «Дивовижне перевтілення», «Цікава несподіванка». Досить ефективно поєдную на таких уроках окремі елементи технології критичного мислення, зокрема завдання асоціативного характеру тощо.


5.3. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ.

Зіставлення даних початкової діагностики з даними проміжної показало, що провідна ідея досвіду доволі ефективно реалізовується. Про це свідчить: • підвищення вмотивованості учнів до читання, рівня їхньої самооцінки;

 • збагачення читацького та естетичного досвіду дітей;

 • зростання пізнавальної активності учнів, читацької самосвідомості;

 • розвиток у школярів умінь діалогічної взаємодії, а також умінь емоційно відгукуватися на художній твір, знаходити емоційний лейтмотив, передавати почуття героя й автора засобами виразного читання, добираючи найяскравіші епізоди твору.

6. МАТЕРІАЛИ З ДОСВІДУ РОБОТИ
6.1. МАЙСТЕРНЯ КОНСТРУЮВАННЯ БУКТРЕЙЛЕРА ЗА КНИГОЮ В.РУТКІВСЬКОГО «ДЖУРИ-ХАРАКТЕРНИКИ» ДЛЯ УЧНІВ СЬОМОГО КЛАСУТЕМА. Хоробрі серця: територія нескорених (за книгою В.Рутківського «Джури-характерники»)

МЕТА:

 • ознайомити учнів з історичним твором В.Рутківського «Джури-характерники» та новою формою презентації книги – буктрейлером;

 • навчити семикласників виокремлювати ключові епізоди твору, розробляти сюжет буктрейлера, готувати презентаційні матеріали;

 • розвивати навички виразного читання та театралізації;

 • виховувати патріотичні почуття, активну життєву позицію.

ТИП УРОКУ.

Урок засвоєння нових знань, формування вмінь і навичокВИД УРОКУ.

Урок - творча майстерня зі створення буктрейлераЗАСОБИ НАВЧАННЯ:

Міні-виставка книг Володимира Рутківського, картини-«двовзори» Олега Шупляка, матеріали для роботи в групах, мультимедійна презентація, зорові опори, випереджувальні завдання учням для створення буктрейлера, лист-запрошення від видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА», картки-бонуси, картки самооцінювання.ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ:

на сайті видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» дізнатися цікаві факти про життя і творчість В.Рутківського;

використовуючи довідкову літературу, підготувати цікаве експрес-повідомлення «Загадки козаків-характерників».

ЕПІГРАФ

Посієш вчинок – здобудеш звичку,

посієш звичку – здобудеш характер,

посієш характер – пожнеш долю

Народна мудрість
ПЕРЕБІГ УРОКУ

1.ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП.

2. ІНДУКЦІЯ

2.1.Перегляд відеоролика «Хоробрі серця: територія нескорених».

2.2.Вступне слово вчителя.

Вони – люди з легенди, чиє життя втаємничене, жертовне і незбагненне.

Вони – непереможні воїни-звитяжці, що володіли найвищим рівнем військової майстерності, а ще вміли блискавично приймати рішення, миттєво зорганізовуватися, залишаючись практично невразливими і невидимими для ворога.

Їх мали за честь бачити в себе володарі іноземних держав, на засадах їхнього бойового мистецтва побудовані сучасні східні єдиноборства, а філософія їхнього життя стала фундаментом українського патріотизму.

Вони - козаки-характерники – лицарі духу українського і лицарі честі.

Саме про них – наш урок «Хоробрі серця: територія нескорених» - урок позакласного читання за книгою Володимира Рутківського «Джури-характерники», презентацію якої пропоную зробити сьогодні в незвичному, проте цікавому форматі буктрейлера.2.3.Прийом «Цікава несподіванка»

Нещодавно на Вашу адресу прийшов лист-запрошення від дитячого видавництва «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА».

Лист-запрошення

Дорогі семикласники Тернопільської школи-ліцею №6!

Видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» спільно з редакцією літературно-художнього журналу «Світ пригод» пропонує Вам взяти участь у творчому проекті «Кращий буктрейлер на книгу В. Рутківського».

Ваше завдання:


 • підготувати матеріали і розробити його сюжет;

 • якомога більше дізнатися про творчу майстерню автора та українських лицарів-звитяжців.

Переможці конкурсу матимуть змогу:

 • безкоштовно поповнити шкільну бібліотеку новими виданнями цього автора;

 • відвідати майстер-клас Тернопільського тренера з розробки сучасних бук трейлерів;

 • найкраща робота буде демонструватися в шкільних автобусах, бібліотеках та на сайтах тернопільських шкіл, у книгарні «Є».

А ще ви навчитеся креативно мислити і творчо співдіяти, радіти успіху і досягати мети!

Гарних Вам вражень і нових цікавих книг!


3. САМОКОНСТРУКЦІЯ

3.1. Колективна робота

 • за інформаційним слайдом «Буктрейлер»

 • Опираючись на інформаційний слайд, встановіть спосіб творення та походження слова «буктрейлер».

 • Для чого призначений буктрейлер? Висловіть гіпотези стосовно способів його створення.

 • Чому необхідно презентувати, рекламувати нові видання книг?

 • Що в результаті вдалого анонсування отримує читач, видавництво, книжковий фестиваль, книжковий ярмарок, школа, суспільство.

 • Прокоментуйте вислів відомої української письменниці Оксани Забужко: «Відучіть суспільство читати – і з ним можна робити все, що завгодно».

 • за картиною О.Шупляка «Характерник»

 • Розгляньте картину-зорову ілюзію «Характерник» бережанського художника Олега Шупляка – автора серії художніх полотен «Двовзори» і логотипу до 200-річчя Т. Шевченка.

Що є кульмінаційним центром картини?

Чи мав рацію художник, коли свої полотна назвав «двовзорами»? Аргументуйте відповіді.3.2. Конструювання сюжету буктрейлера

Крок 1. Вибір книги

Прийом «Прочитай – не пожалкуєш!»

 • Створений Володимиром Рутківським світ «Джур» багатогранний і багатовимірний. Переконайте в цьому наших потенційних читачів.

Одним найточнішим, найвлучнішим словом чи лаконічною фразою продовжіть речення: «Читайте «Джури-характерники» – і Ви не пожалкуєте, бо…

 • ця книга про…що?

 • знайомить нас … з ким?

 • дарує нам …що?

 • навчає нас … чого?

 • переконує в тому, що її автор – непересічна творча особистість, бо …

 • Книгу В. Рутківського можна поставити в один ряд з такими

пригодницькими творами, як…,

кінофільмами, як…,

мультфільмами, як…

Прийом «Займи позицію»


 • Дівчатка спробують переконливо спростувати, а хлопці ще більш переконливо ствердити думку відомого українського письменника Івана Андрусяка, що «Джури-характерники» – це суто «хлопчача насолода».

Крок 2. «Пригода – до мудрості дорога»

Прийом «З творчої майстерні автора»

(Один із акторів Театру однієї книги «Прочитання» виконує роль автора)

«Мої персонажі вимальовуються поступово, набираючи виразних рис. Я їх не підганяю, а лише обрамлюю для них сюжетно-часові рамки, а тоді ставлю перед ними якусь «безвихідну» ситуацію – несподівану пригоду – і спостерігаю, як вони викручуються з неї. Коли бачу, що в них це виходить, приступаю до написання «сценарію». Тоді починаю нарощувати на «сценарій» «м’язи» – нові і нові пригоди. Потім відкладаю написане до шухляди на якийсь місяць, а тоді беруся за правки». • Проасоціюйте слово «пригода». Які твори називаємо пригодницькими?

 • Ваша позиція щодо думки: «Пригода – до мудрості дорога» ,«Кожен день життя додає мудрості».

 • Які подіі в житті автора можна назвати цікавою несподіваною пригодою-авантюрою?

 • Кого з героїв автор найчастіше кидає у вир пригод і чому?

 • Хто такі джури?

Гра «Асоціативна в’язанка».

Проміжна рефлексія.

 • Пов’яжіть запропоновані слова-асоціації з дивовижними вміннями козаків-характерників та епізодами твору, в яких вони були продемонстровані головними персонажами твору. Відповідь будуйте за алгоритмом: «Слово→Уміння→Епізод→Герой→Характер».

 • Хто з однокласників, на вашу думку, виконав завдання найкраще? (Учні отримують карти-бонуси)

Асоціативний ряд для гри

 1. Дощ-погода-крик-порох

 2. Пісня-рада-вивідник-рослина

 3. Вовк-тварина-Перун-ліки

 4. Віяло-думка-зусилля-доля

Крок 3. «Звитяга. Доблесть. Честь»

Робота в групах і парах над розкадруванням епізодів та створенням звукової доріжки.

 • Пригадайте, що ми називаємо сюжетом?

Коментар учителя

Пориньмо у світ пригод і спробуймо для сюжету майбутнього буктрейлера, виокремити ключові кадри, які відображають зміну плану зображення або дії. Такий етап називають розкадруванням. • Попрацюйте в парах і визначте найбільш динамічні і найбільш цікаві епізоди твору, назвіть і запишіть їх. Аргументуйте вибір вашої пари.

 • Актори Театру однієї книги «Прочитання», яких ми запросили до творчої співпраці і які спробують заінтригувати майбутнього читача, «ожививши» текст, «начитають» на звукову доріжку кілька ключових епізодів. Слухаючи фрагменти, уявляйте зображувані події, як кадри кінострічки. Виконайте наступні завдання:

Завдання для групи 1

 • Доповніть перший кадр відповідними звуковими образами, позначивши їх в переліку можливих.

брязкіт металу, спів птахів, шум вітру в кронах дерев, посвист шабель, іржання коней, тупіт копит, форкання коней, гучні окрики дітей, ехо.

Довідка.

Звукові ефекти імітують звуки, які суголосні подіям, що відбуваються в ролику. • Які прислів’я, вислови могли б прозвучати як голос за кадром?

Довідка.

Голос за кадром – супровід буктрейлера відповідним коментарем.Промаркувати

Вислови, афоризми
Перемагай труднощі розумом, а небезпеку – досвідом.
Кожен день життя додає мудрості.
Кінь, шаблюка, вітер в полі – ніхто не здолає козацької волі!
З вогню та в полум’я.
Посієш вчинок – здобудеш звичку, посієш звичку – здобудеш характер.
Українські характерники: міф чи реальність?
Усміхнися світові - і світ усміхнеться тобі.
Моя хата – мандрівочка, моя сестриця – в криниці водиця, мої перини – степові травини.
Біда помучить та мудрості научить
З ким поведешся, того й наберешся.
Життя любить того, хто з ним бореться, а нищить того, хто йому піддається.
Хочеш знати дорогу – спитай тих, хто ходив по ній.
Краще битися з орлом, ніж жити зайцем.
Сміливого куля не бере.
Козак дружбу знає: в біді коня не покидає.
А що козакові треба: степу, хліба й неба!
В бою козак себе славить не на язиці пилюкою, а конем та шаблюкою.

Завдання для групи 2

 • Щоб ще зриміше наблизити читача до динамічних подій книги, створіть загальний фон другого епізоду, для цього використайте зорову опору «Символіка кольору». Поміркуйте, фрагмент якого давнього козацького танцю доречно було б використати як відеодоповнення?

Коментар учителя

Іноземці, описуючи побут козаків, зазначали, що вони цілими днями тільки співають та танцюють, а потім, в один голос, дивувалися їхній надлюдській силі, витривалості й неймовірним подвигам у бою.

Гопак виконував функцію важливого тренування тіла й духу, козаки танцювали при повному озброєнні, з шаблею в кожній руці. У танці чітко простежується зв'язок окремих бойових прийомів з прийомами в східних єдиноборствах: карате, ушу тощо, проте, як стверджує дослідник бойового гопака львів'янин Володимир Пилат, український гопак за своєю бойовою ефективністю значно переважає. Радянська влада тривалий час тримала в таємниці все, що стосувалося цього давнього виду бойового мистецтва, а тих, хто займався або досліджував його, переслідувала. Останнього майстра бойового гопака вбито 1922 року.

Завдання для групи 3


 • Козаки-характерники – це воїни, які завжди керувалися в житті заповітами предків. Ознайомившись із кодексом честі козаків, з’ясуйте, які з них доречно було б виокремити саме для прослуханих епізодів, а які є ключовими саме для вас. Відповідь аргументуйте.

Настанови сучасникам

 • Починай справу з молитвою Божою та іменем Божим. Проси у Бога, і він дасть тобі силу, бо нема на світі такого, щоб не корилося праведним людям.

 • Не обіцяй і не клянись. Бо людина – то тріска в потоці життя. Не все залежить від наших бажань. Краще менше говори, а роби справу добре.

 • Перед Богом всі люди рівні. Не гноби ні татарина, ані ляха. І сам також не гнись, бо ця покора для тебе – ярмо.

 • Спрямовуй силу і вміння лише на добро.

 • У козака сила лише в своїй землі. В чужому краї є сила лише проти полону.

 • Зайвого не хапай. Не всяке добро на добре.

 • Коли просять, – помагай, і коли не просять, а треба.

 • Родину свою шануй, бо то твоя втіха та рай на землі. Нема на світі ріднішого притулку, окрім сім’ї.

 • Козак має зброю пильнувати, як око своє. Коли ж честь свою ставиш вище громади – складай свою зброю.

 • Умій слухати. Слухай все до кінця. Гаси дратування та злість. Мовчання від розуму.

 • Пам’ятай: один правильний на землі – терпіння.

Завдання-інсценізація для акторів Театру однієї книги «Прочитання»

КАДР 1. Двобій з достойним супротивником

Там, де Дніпрові пороги, де вітер гуляє,

Сивочолий характерник шаблю заклинає:

Не тупися, моя шабля, за правеє діло,

Не щербися від ударів, щоб серце раділо.
Йшов березень 1492 року. Шаблі викрешували іскри, коні гризлися межи собою і люто іржали, а їхні хазяї усе завзятіше налітали один на одного. Басман-бек покладався на хитрість, Селім Карачобан – на спритність. І обидва – на силу. Басман-бек широко посміхався: щойно він відбив блискавичний політ шаблі супротивника згори, а той, своєю чергою, легко перехопив такий же несподіваний удар збоку. Ні, що там не кажи, а все ж приємно стати на прю із рівним собі.

То хто ж ти, Карачобане, насправді?

З якого боку до тебе підступитися?…

КАДР 2.Бойовий вишкіл

Грицик полюбляв цей бойовий вишкіл. Ось четверо здорованів, здається , направляються до нього, а за хвилину – вони вже лежать на траві і, сторопіло струшуючи головами, бубонять: «Меле, як добрий вітряк» Несподівано із-за спини Грицика вигулькнує п’ятий, тримаючи поперед себе добрячий дерев’яний кілок. Та коли Іванцеві лишилося зробити якийсь крок, Грицик знову злітає у повітря, його нога описує блискавичне півколо, і з рук ошелешеного козака розлітаються врізнобіч дві розламані половинки.

А ще Грицик із Саньком до знемоги гасали наввипередки і на повному скаку то пірнали коневі під живіт, то знову з’являлися на спині. Потому били ребром однієї долоні по ребру іншої, щоб перетворити їх якщо й не на сокиру, то бодай на довбню. Але найбільше вони любили вибиратися в степ…

КАДР 3. ГУМОР.

Діалог-інсценізація «Женихання».


 1. СОЦІАЛІЗАЦІЯ. АФІШУВАННЯ.

Групи афішують виконані завдання, обмінюються враженнями від почутого, рецензують і доповнюють відповіді.

Крок 4. Козак-характерник: шлях самовдосконалення

Прийом «З творчої майстерні письменника»

(Один із акторів Театру однієї книги «Прочитання» виконує роль автора)

«Можна навчити всього й навчитися всьому, усе залежить від бажання самовдосконалювати себе. Натхнення – це найважливіший чинник у творчій роботі. Проте приходить воно лише тоді, коли кожна мізкова звивина, кожна клітинка творчого єства готова відгукнутися на нього. Але цей стан готовності приходить лише в результаті копіткої, накопичувальної праці». • Який шлях самовдосконалення проходять герої твору?

 • Доведіть або спростуйте думку: «Найвеличніші перемоги на світі – це перемоги над власним «Я».

Творче проектування

 • Скориставшись зоровою опорою «Козак-характерник: шлях самовдосконалення», «пройдіть» його разом з улюбленим головним героєм книги. Спроектуйте перспективу власного шляху саморозвитку, вибравши для презентації одну з пропонованих форм (схема, шкала, сходинки зростання, словесний опис, малюнок або власну.

Коментар вчителя

«Усі свої найголовніші твори я писав з однією метою – сформувати духовний хребет нашого народу», - писав Володимир Григорович Рутківський. І справді, його герої – люди, чия любов і відданість, самозречення й Божа іскра дають їм змогу перемагати, самовдосконалюватися, гартувати дух і волю. Силу має той, доводять нам «Джури», хто хоче витратити її на добро іншим. Неймовірність його характерників – не у химерності чи дивовижності їхніх вчинків і можливостей, а в надлюдській здатності любити людей, розуміючи, що УКРАЇНА для кожного з нас – ПОНАД УСЕ.5.РЕФЛЕКСІЯ (за картками самооцінювання)

 1. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

 • Відвідати майстер-клас, дібраний сюжетний словесно-ілюстративний матеріал використати для створення відеоролика.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> 1. Коротко про симетрію…
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями Оцінка стану кишкової мікрофлори у дітей раннього віку, хворих на пневмонію на фоні залізодефіцитної анемії
123456789 -> Звіт про науково-дослідну роботу регіональні особливості стану кишкової мікрофлори у дітей із соматичними захворюваннями зміни мікробіоценозу кишечника у дітей, хворих на гострий обструктивний бронхіт бронхіальну астму (проміжний)
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Урок з хімії у 9-му класі на тему: "Жири. Склад жирів, їх утворення. Жири в природі. Біологічна роль жирів"


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка