Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуруСкачати 40.13 Kb.
Дата конвертації18.10.2016
Розмір40.13 Kb.
#1
ТипВимоги до оформлення

Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру


Назва реферату повинна висвітлювати найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури.

Обов’язковими структурними елементами реферату є:


  • титульна сторінка;

  • зміст;

  • перелік умовних позначень (за необхідності);

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновки (заключна частина);

  • додатки (за необхідності);

  • список використаних джерел.

Титульна сторінка реферату містить повне найменування Національної академії; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву роботи; шифр і найменування спеціаль­ності; назву кафедри; місто і рік (Див.зразок).

Зміст подають на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел.

У вступі мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і зміст поставлених завдань, очікувана наукова новизна.

Для висвітлення актуальності теми необхідно чітко й однозначно визначити наукове завдання, його сутність і новизну, обґрунтувати актуаль­ність та доцільність роботи для розвитку галузі науки “Державне управління”.

Виклад основної частини реферату повинен являти собою самостійно виконане дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

У розділах основної частини подають:

- огляд наукової літератури за темою і вибір напрямів дослідження;

- виклад загальної методики та основних методів дослідження;

- експериментальну частину та методику дослідження;

- проведені теоретичні і (або) експерименталь­ні дослідження;

- аналіз і узагальнення результатів дос­лідження.

Зазначена частина реферату складається з розділів, підроз­ділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починають з нової сторінки. Основ­ному тексту кожного розділу може передувати перед­мова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. У кінці кожного розділу формулюють висновки із стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів.

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати.Висновки мають відповідати визначеним автором завданням дослідження.

Для дотримання бажаного стилю висновків корисно застосовувати в пунктах висновків такі слова та вислови, як проаналізовано…, встановлено …, виявлено …, що дало змогу …, доведено …, показано …, досліджено …, розроблено …, отримано …, запропоновано …, розроблено …, рекомендовано …, вважається за доцільне … і т.п.

Ознайомлення з текстом висновків повинно дати можливість сфор­мувати уявлення про ступінь реалізації автором роботи поставленої мети і зав­дань.

Додатки. У разі потреби до додатків доцільно включати допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи.

Додатки позначають великими літерами української абетки, починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після слова “Додаток” друкують літеру, що позначає його послідовність.

Якщо у роботі один додаток, то він позначається “Додаток А”.

Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначенням з правої сторони сторінки слова “Додаток” і його позначенням.Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в алфа­вітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків.

Кількість позицій у списку має становити не менше 25 джерел.Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чин­них стандартів з бібліографічної та видавничої справи: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. – К : Держспоживстандарт України, 2007.

По кожному джерелу слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, повна назва книги, статті, журналу, місто, видання, назва видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких стаття чи тези опубліковані або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць - дані про автора, назва статті, повне найменування збірника, місто та видавнича організація, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття.

Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських) записуються в кінці списку в алфавітному порядку.

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляється номер і сторінка цього джерела.Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати не менше 24 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Реферат необхідно подати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.
Каталог: doc -> aspirant
aspirant -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
aspirant -> Реферату з дисципліни "культура мовлення науковця"
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Картка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів для осіб, які не перебувають на державній службі)
aspirant -> Картка для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Порядок проведення кандидатського іспиту
aspirant -> Теми рефератів з філософії для аспірантів та здобувачів 2011 – 2012 н р
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту

Скачати 40.13 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка