Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додаткиСкачати 438.68 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації23.10.2016
Розмір438.68 Kb.
#434
ТипВимоги до оформлення
1   2

Павленко М.П.

АДМІНІСТРУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В КОМП’ЮТЕРНИХ

СИСТЕМАХ І МЕРЕЖАХ


Зміст індивідуальної роботи студентів

БердянськЗміст

Вступ


МЕТА І ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТІВ

ДОДАТКИ


Додаток А. Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Додаток Б. Зразок плану реферату

Додаток В. Зразки оформлення використаних джерел

Додаток Д. Орієнтовний перелік тем рефератів
ВСТУП

В системі вищої інженерно-педагогічної освіти, враховуючи тенденції розвитку та зростання якості навчального процесу (диференціація, індивідуалізація, спеціалізація, безперервність, наступність тощо), актуальним є індивідуально-орієнтований підхід в організації навчання студентів, що визначено нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. За цих умов реферат, як одна із форм індивідуального завдання, є складовою програми підготовки з дисципліни "Адміністрування інформації в комп’ютерних системах і мережах".

Метою письмової роботи є підготовка студентами аналітичних та узагальнюючих матеріалів з питань з комп’ютерних мереж, мережевих протоколів, маршрутизації, адресації, каналів передачі даних.

Готуючи реферат, студенти повинні отримати навички опрацьовування літератури, складання плану і розкриття його з використанням нормативного та практичного матеріалу, особистого досвіду тощо.Реферат має містити аналітичні дані щодо специфіки використання та впровадження мережевих технологій, статистичні показники та пропозиції щодо удосконалення програмних та апаратних компонентів, вибір оптимальних мережевих компонентів, проблемні питання функціонування комп’ютерних мереж.

При написанні реферату студенти повинні враховувати, що ця форма письмової роботи базується на аналізі практичної діяльності та реферуванні літературних джерел з обраної тематики, призначена для поточного або підсумкового закріплення навчального матеріалу та контролю знань і навичок, набутих студентами в процесі навчання мережевим технологіям. Виклад матеріалу в рефераті повинен мати практичну спрямованість та зорієнтованість на аналіз практики, здобуття та систематизацію знань студентів. При написанні реферату слухач повинен не лише опрацьовувати матеріал з обраної теми, але й проявивши творчий підхід, зробити спробу узагальнити отриманий досвід, визначити шляхи вирішення питань, що досліджується.

Методичні вказівки містить детальні рекомендації з написання рефератів, а також правила їх оформлення. У додатках містяться орієнтири у виборі тематики, зразки титульних аркушів та бібліографії.
МЕТА І ЗАВДАННЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат є формою закріплення й контролю знань та навичок, набутих студентами в процесі їх практичної навчальної діяльності з дисципліни "Адміністрування інформації в комп’ютерних системах і мережах".Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування студентами основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного теми змістового модуля, мати прикладний характер та практичну спрямованість.

Завданнями написання реферату є:

- вивчення стану розробки обраної проблеми в літературі та публікаціях;

- розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв'язання конкретних завдань;

- вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що стосуються теми реферату та їх аналітична обробка;

- логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення досвіду;

- розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, визначеній темою реферату.Тема реферату обирається слухачем самостійно, виходячи із запропонованого переліку. Вона має відповідати потребам сучасного суспільства, базуватися на прагненні фахівців впровадити в практику власні пропозиції.

Окрім запропонованих, студенти можуть самостійно визначати тему реферату, враховуючи актуальність проблеми дослідження.Реферати готуються студентами самостійно і, у разі потреби, доводяться до готовності протягом декількох днів.

При необхідності студенти можуть отримати консультативно-методичну допомогу викладачів щодо остаточного формулювання теми реферату, його плану, залучення джерел та літератури тощо. Оформивши реферат належним чином, студенти здають його викладачу для перевірки.


ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Актуальність теми визначається проблематикою дисципліни і має базуватися на аналізі наукової літератури й практики діяльності. Орієнтири у виборі тем для різних напрямів підвищення кваліфікації містяться у додатку Д.

Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що досліджується, з урахуванням сучасного розвитку науки, техніки, економіки, теоретичних узагальнень, оперування об'єктивною та раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів, доказових фактів тощо.

Практична спрямованість. Тема реферату повинна бути спрямована на практику вирішення актуальних проблем функціонування комп’ютерних мереж. Теоретичний матеріал необхідно підкріплювати аналізом практичної діяльності з предмету дисципліни. Це дозволить забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати практичний досвід студента.

Структура. Матеріал наукової праці розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату: вступ, основна частина, висновки, список літератури, додатки (схеми, таблиці, зразки документів). Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.

У вступі мають бути обґрунтовані актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи.

В основній частині розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на науково-теоретичному аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості. З цією метою варто залучити практичний матеріал.

У висновках необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематикою реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу.Список літератури містить використані джерела та публікації. Правила оформлення дивіться у додатку В.

Додатки. Такими можуть бути документи, матеріали, що розкривають зміст реферату, методичні розробки, результати досліджень, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які студент посилається в тексті реферату тощо.

Застереження: не слід давати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані. Такі документи мають бути вказані в списку використаних джерел.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

Планування та стиль. Обсяг реферативної роботи має складати 10-15 сторінок. Реферат має бути акуратно написаний від руки чи надрукований з дотриманням стилістичних і граматичних норм. Сторінки мають бути пронумеровані. У тексті обов'язково вказуються посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату. Титульний лист та план оформлюються відповідно до додатків А та Б.

Текст реферату викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А4.

Робота друкується 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 інтервали з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення.

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Бердянський державний педагогічний університет (БДПУ).

Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки розділів слід починати з належного відступу.

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати 1,27 см.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенос слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому виготовленні письмової роботи, повинна становити один рядок.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок.

Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші не проставляють. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами.

При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи повинні вказуватися посилань на них, у квадратних дужках вказується порядковий номер посилання у списку літератури та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17].

Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередньо після першого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщаються на сторінці, де є посилання, їх подають на наступній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації нумерують арабськими цифрами в кожному розділі окремо. Схеми та таблиці повинні мати тематичні заголовки, а рисунки – підписи. Наприклад: “Таблиця 2.1. Динаміка зростання...”.

Зазвичай, до додатків відносять матеріали, включення яких до основної частини може обтяжувати текст і перешкоджати цілісному сприйманню письмової роботи. Кожний додаток має бути пронумерованим та мати назву, яку розміщують посередині рядка. Саме так у додатку наводяться зразки оформлення титульного аркуша (Додаток А) і зразок оформлення списку використаної літератури (Додаток В).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Список використаної літератури подається відповідно до структури роботи, після тексту та додатків.

Формуючи список використаної літератури, слід дотримуватися таких правил.

1. Першими у списку подаються законодавчі та інші нормативні документи: Конституція України; кодекси, закони України; укази Президента України; постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та ін.

Решту літературних джерел розміщують відповідно в алфавітному порядку прізвищ авторів чи перших слів назв, якщо автори не вказані.

У разі наявності літературних джерел з однаковими прізвищами, їх розміщують в алфавітному порядку з огляду на ініціали, а праці одного автора – за алфавітом заголовків його видань чи у відповідності з хронологією видання. Слід враховувати, що іншомовні джерела та література не підлягають перекладу, а подаються мовою оригіналу.

4. Бібліографічний опис літературних джерел (монографій, книг, брошур) cкладається у відповідності до "ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".

Приклади оформлення бібліографічного списку подано в додатку В.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕФЕРАТІВ

Кожний реферат оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких критеріїв:

1Актуальність теми.

2. План реферату має системно розкривати обрану тему.

3. Зміст реферату має передбачати розкриття положень теорії і практики дисципліни.

4. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних висновків та конкретних пропозицій студента.

5. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних нормативних і наукових джерел.
ДОДАТКИ

Додаток АЗразок оформлення титульної сторінки реферату
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ ОСВІТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РЕФЕРАТ
на тему________________________________________________________


________________________________________________________

Студент ______________________


група_________________________

Перевірив


______________________________

Бердянськ – 2011


Додаток Б

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ПЛАНУ РЕФЕРАТУ
ОРГАНІЗАЦІЯ ВІРТУАЛЬНИХ ПРИВАТНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ДОСТУПУ ДО КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ
План

Вступ 3


1. Особливості функціонування протоколів реалізації віртуальних приватних мереж 7

2. Шляхи провадження та використання VPN у корпоративних мережах 10

Висновки 12

Список використаної літератури 14

Додатки 15

Додаток ВПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ

бІблІографІЧного опису у списку

джерел, Який наводЯть у Рефераті


Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів


 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний документ


 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия").

Т. 1. — 2005. — 277 с.

 1. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

 2. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—
  Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 3. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 4. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали конференцій, з’їздів


 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; ХФТИ 2006-4).

 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия").
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання


 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во "Інфодиск", 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Додаток Д

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ
Тематика індивідуальних завданьПроблеми безпеки в Інтернет.Основні поняття інформаційної безпеки.Стандартні стеки комунікаційних протоколів.Аналіз загроз безпеки інформаційних систем та мереж.Протидія несанкціонованому міжмережевому доступу.Модель і стек протоколів OSI.Модель комп`ютерної мережі.Розробка концепції і політики інформаційної безпеки.Сучасні системи FireWall. Переваги і недоліки.Модель загроз безпеки.Основні моделі електронної комерції.Побудова захищених віртуальних мереж VPN.Модель протидії загрозам безпеки.Захищені віртуальні канали. Канальний рівень моделі OSI.Виконання функцій посередництва.Побудова захищених віртуальних мереж на базі маршрутизаторів.Узгодження параметрів захищеного каналу.Захищені віртуальні канали. Мережевий рівень моделі OSI.Побудова захищених віртуальних мереж за допомогою міжмережевих екранів.Аутентифікація віддалених користувачів.Захищені віртуальні канали. Сеансовий рівень моделі OSI.Побудова захищених віртуальних мереж на основі спеціалізованого програмного забезпечення.Сервери віддаленого доступу.Архітектура засобів безпеки IPSec.Побудова захищених віртуальних мереж на основі спеціалізованих апаратних засобів.Централізований контроль віддаленого доступу.Безпека віддаленого доступу до комп`ютерної мережі.

Каталог: sites -> bdpu.org -> elearning -> ioipt -> ktun
ktun -> Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
ktun -> Вимоги до оформлення реферату правила оформлення списку використаних джерел критерії оцінювання рефератів додатки
ktun -> Знайомство з інтегрованим середовищем Turbo Pascal 0
ktun -> Реферат за однією із запропанованих тем: Історія розвитку баз даних Файли й файлові системи
ktun -> Реферат порівняння скбд sql server І Microsoft access
ktun -> Самостійна робота студентів Загальні засади організації самостійної роботи студентів
ktun -> "Принципи побудови та захист інформації баз даних"
ktun -> Практичне заняття №1 перші відомості про спеціальність

Скачати 438.68 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка