Вимоги до оформлення заявок розроблення технічного завдання та його складових частинСторінка1/4
Дата конвертації09.11.2016
Розмір1.11 Mb.
#1199
ТипВимоги до оформлення
  1   2   3   4
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ МИТНОЇ СПРАВИ


рекомендації

виконавцям наукових досліджень та науково-технічних розробок

Хмельницький – 2015

ЗМІСТ


 1. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК ………………………………5
 1. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ………………………………………………….6
 1. СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ ……………………………8
 1. СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ….9
  1. Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту …………………………9

  2. Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту …………….10

  3. Вимоги до структурних елементів основної частини звіту …………….15

  4. Правила оформлення звіту ………………………………………………..17
 1. ПІДГОТОВКА ПРОЕКТУ АКТА ЗДАВАННЯ-ПРИЙМАННЯ ……26

Додаток А Зразок заявки на виконання науково-дослідної (дослідно-

конструкторської) роботи……………………………………..27

Додаток Б Зразок оформлення ТЗ на НДР (ДКР)………………………..30

Додаток В Зразок оформлення календарного плану виконання НДР (ДКР)……………………………………………………………32

Додаток Г Зразок оформлення титульної сторінки заключного звіту з НДР (ДКР)………………………………………………………33

Додаток Д Зразок оформлення титульної сторінки проміжного звіту з НДР (ДКР)………………………………………………………34

Додаток Е Зразок оформлення титульної сторінки звіту про виконання частини НДР (ДКР), складеного фізичною особою-співвиконавцем НДР (ДКР) (субвиконавцем)………………..35

Додаток Ж.1 Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел…………………………………………………………..36

Додаток Ж.2 Правила оформлення посилань на архівні документи у при книжкових, прикінцевих, при статейних списках джерел…..40

Додаток И Приклад оформлення заголовків, таблиць та рисунків……...45

Додаток К Приклад оформлення акта здавання-приймання НДР (ДКР) 48
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ:
НДР – науково-дослідна робота;

ДКР – дослідно-конструкторська робота;

НТП – науково-технічна продукція;

OK – облікова картка НДР (ДКР);

ПМ – програма і методика випробувань;

PK – реєстраційна картка НДР (ДКР);

ТЗ – технічне завдання

ДНДІМС – Державний науково-дослідний інститут митної справи

ДФС України – Державна фіскальна служба України
НДР і ДКР здійснюються відповідно до середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного рівня на 2012-2016 роки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2012 № 294, спрямовані на забезпечення виконання завдань, визначених у Положенні про Державну фіскальну службу України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 № 236, Концепції наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері, затвердженої наказом
ДФС України від 17.04.2015 № 281, Тематичного плану науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт ДФС України на відповідний рік, який затверджується наказом ДФС України.

Наукові дослідження ДНДІМС спрямовані на реалізацію євроінтеграційних прагнень України, зокрема Угоди про асоціацію України та ЄС, Митних прототипів та рекомендацій Всесвітньої митної організації, а саме: вимог Рамкових стандартів безпеки та спрощення світової торгівлі ВМО (SAFE), Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, Міжнародної конвенції з гармонізованої системи опису і кодування товарів, Декларації з професійної етики (Декларація Аруша), Міжнародної конвенції про взаємну адміністративну допомогу у відверненні, розслідуванні та припиненні порушень митного законодавства тощо.


З метою належної організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у ДФС України, встановлення єдиних вимог до планування, організації та контролю за виконанням наукових досліджень та науково-технічних розробок, що виконуються за рахунок коштів державного бюджету наказом ДФС України від 30.12.2014 № 410 затверджено Порядок організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній фіскальній службі України.
1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВОК
1.1 Заявка на виконання НДР (ДКР) у наступному році оформляється до 1 березня поточного року та подається ДНДІМС за встановленою формою (Додаток А), підтримана Науково-технічною радою, погоджена керівником структурного підрозділу ДФС України та директором ДНДІМС.

1.2 Заявка на виконання НДР (ДКР) повинна враховувати вимоги п. 3.2 Порядку організації наукових досліджень та науково-технічних розробок у Державній фіскальній службі України, затвердженому наказом ДФС України від 30.12.2014 № 410 забезпечуючи при цьому узгодження:

послідовності етапів виконання замовлення з одержанням конкретних результатів, спрямованих на досягнення чітко визначених завдань ДФС України;

неперервності етапів виконання замовлення з метою забезпечення прикладного застосування одержаних результатів;першочергового спрямування коштів державного бюджету на проведення наукових досліджень і науково-технічних розробок, що мають високий рівень актуальності.


 1. РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТА ЙОГО СКЛАДОВИХ ЧАСТИНИ


Порядок та умови виконання НДР (ДКР) визначаються відповідними договорами, державними стандартами України (ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення», ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення»), іншими нормативними актами.
2.1 Розроблення, оформлення, підписання Технічного завдання
2.1.1 ТЗ розробляються відповідно до ДСТУ 3973-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт» та ДСТУ 3974-2000 «Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт»
2.1.2 ТЗ розробляють на основі наукового прогнозування та перспектив подальшого розвитку відповідного напряму, результатів виконання попередніх досліджень і експериментальних робіт, аналізу патентної, науково-технічної документації, інформаційних матеріалів щодо новітніх досягнень вітчизняної та зарубіжної науки і техніки, а також досвіду попереднього розроблення та експлуатації аналогічної продукції.

Під час розроблення ТЗ слід керуватися нормативними документами, що є чинними у цій галузі.


2.1.3 Приклад оформлення ТЗ наведено в додатку Б.
2.1.4 ТЗ містить такі розділи:

- назва НДР (ДКР);

- підстава для виконання НДР (ДКР);

- мета та актуальність НДР (ДКР);

- вимоги до виконання НДР (ДКР);

- етапи виконання НДР (ДКР);

- порядок приймання НДР (ДКР);

- впровадження результатів НДР (ДКР).


2.1.5 ТЗ, оформлене відповідно до визначених вимог затверджується Головою ДФС України, а також погоджується керівником структурного підрозділу ДФС України, директором ДНДІМС та науковим керівником НДР (ДКР).
2.1.6 Корегування ТЗ, у разі необхідності, може здійснюватись протягом І півріччя поточного року.

3 СКЛАДАННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ
3.1 Календарний план виконання НДР (ДКР) складається строком на один рік із розбиттям на квартали.

3.2 Календарний план повинен містити назву етапів виконання НДР (ДКР), терміни виконання (початок-закінчення) та відомості щодо результату та форми його подання (додаток В).

3.3 Календарний план погоджується керівником структурного підрозділу ДФС України та директором ДНДІМС.
4 СКЛАДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Комплект звітної документації, передбачений в ТЗ повинен бути оформлений відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». Вимоги до оформлення НДР і ДКР у сфері оподаткування, митній та державній сферах, в електронній формі наведено в ISO 16175-1:2010 «Інформація і документація. Принципи та функціональні вимоги до документів в електронному офісі».4.1 Вимоги до порядку викладення матеріалу звіту

4.1.1 Науковий звіт оформляється відповідно до державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення».4.1.2 Звіт умовно поділяють на:

- вступну частину;

- основну частину;

- додатки;

- матеріал у кінці звіту.
4.1.3 Вступна частина містить такі структурні елементи:

- обкладинку (сторінки 1 і 2 обкладинки);

- титульний аркуш;

- список виконавців;

- реферат;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів.
4.1.4 Основна частина містить такі структурні елементи:

- вступ;

- суть звіту (розділи, підрозділи, пункти, підпункти);

- висновки;

- рекомендації;

- перелік посилань.


4.1.5 Додатки розміщують після основної частини звіту.
4.1.6 Матеріал у кінці звіту містить структурний елемент «Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)».
4.1.7 Структурні елементи «Титульний аркуш», «Реферат», «Вступ», «Суть звіту», «Висновки», що виділені в 4.1.2, 4.1.3 напівжирним шрифтом, є обов’язковими.
4.1.8 Структурні елементи «Обкладинка (сторінки 3 і 4 обкладинки)» подають у разі видання звіту.
4.2 Вимоги до структурних елементів вступної частини звіту
4.2.1 Титульний аркуш є першою сторінкою звіту і основним джерелом бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку документа. Приклади оформлення титульної сторінки звіту з НДР наведено в додатках Г-Е.

4.2.2 Список виконавців розміщують безпосередньо за титульним аркушем, починаючи з нової сторінки.

У списку в загальному випадку зазначають ПІП авторів (повністю), їх посади, вчені ступені, вчені звання.

Приклад:
СПИСОК ВИКОНАВЦІВ
Науковий керівник НДР,

директор ДНДІМС,

д-р екон. наук, доц.


__________

(підпис)


___________

(ПІП)


Відповідальний виконавець,

старший викладач кафедри транспортних систем та технологій,

д-р фіз-мат. наук, доц.

________


(підпис)

__________

(ПІП)

4.2.3 Реферат призначений для ознайомлення зі змістом. Він має бути стислим, інформативним і містити відомості, які дозволяють прийняти рішення про доцільність читання всього звіту щодо результатів наукового дослідження.

Реферат має бути розміщений безпосередньо за списком авторів, починаючи з нової сторінки. У випадку, якщо список авторів не складають, реферат розміщують за титульним аркушем.

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг звіту, кількість частин звіту, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (усі відомості зазначають, включаючи дані додатків);

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

Реферат може містити інформацію про умови розповсюдження звіту (якщо такі визначено).

Текст реферату повинен відображати подану у звіті інформацію і, як правило, у такій послідовності:

- структура звіту з НДР (обсяг звіту, кількість таблиць, рисунків та найменувань у бібліографії);

- об’єкт дослідження;

- мета роботи;

- методи дослідження;

- результати та їх новизна;

- основні конструктивні, технологічні й техніко-експлуатаційні характеристики та показники;

- ступінь впровадження;

- взаємозв’язок з іншими роботами;

- рекомендації щодо використання результатів роботи;

- галузь застосування;

- економічна ефективність;

- значущість роботи та висновки;

- прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження або розроблення.

Частини тексту реферату, щодо яких відсутні відомості, випускають.

Реферат слід виконувати обсягом не більше однієї сторінки формату А-4.

Ключові слова, що є визначальними для розкриття суті звіту вміщують після тексту реферату.

Перелік ключових слів містить від 5 до 15 слів (словосполучень), надрукованих великими літерами в називному відмінку в рядок через коми.


Приклад:
РЕФЕРАТ

Звіт з НДР: 235 стор., 3 розділи, 107 посилань, 6 додатків, 15 таблиць, 19 рисунків.

Об’єкт дослідження – державне управління науковою діяльністю у податково-митній сфері.

Мета роботи полягає у розробленні теоретико-методологічних засад наукового забезпечення державного управління у податково-митній сфері та визначення на їх основі пріоритетів у реалізації державних науково-технічних програм.

Методи дослідження: індукції, дедукції, структурно-функціональний, порівняльно-правовий, статистичний, моделювання.


Каталог: upload -> files
files -> Методичні рекомендації для керівників баз стажування з підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Внутрішні хвороби»
files -> Правила складання бібліографічного опису
files -> Програмний комітет співголови
files -> Агентський договір
files -> Контрольна робота на семестр є обов’язковою
files -> Державний стандарт професійно технічної освіти дспто 6131. А. 01. 50-2016 позначення стандарту
files -> Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Овруцької райдержадміністрації Житомирської області Овруцький Центр дитячої та юнацької творчості
files -> Перелік праць І. Франка, які висвітлюють різні аспекти життя Галичини ХІХ – початку ХХ ст
files -> План роботи департаменту освіти та науки івано-франківської міської ради на травень 2016 року


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка