Вимоги по курсу «національні меншини україни» для студентів 2 курсу денного відділення, 2014/2015 навч. РікСкачати 143.87 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір143.87 Kb.
ВИМОГИ ПО КУРСУ «НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ, 2014/2015 НАВЧ. РІК
Курс складається з 2 змістових модулів. В ході семестру за кожним з модулів можна отримати певну кількість балів, виконуючи різні види роботи (див. таблицю).


Змістовий модуль 1.
Лекційні заняття

Тестування

Тема 1. Вступ

2

20

Тема 2. Чисельність та розміщення національних меншин України

3

Тема 3. Класифікація національних меншин України

2

Тема 4. Законодавство України щодо національних меншин

2

Тема 5. Формування етнічного складу України

2

Тема 6. Основні чинники етнічних процесів в Україні

2

Тема 7. Етнокультурний розвиток народів України

2

Разом за змістовий модуль 1 максимально балів 35 (20 + 15)

Змістовий модуль 2.


Тема 8. Росіяни та білоруси

3

20Тема 9. Поляки

2

Тема 10. Румуни та молдавани

2

Тема 11. Кримські татари

2

Тема 12. Балканські етнічні спільноти України (болгари, гагаузи, албанці)

3

Тема 13. Інші традиційні етнічні спільноти України: угорці, роми, греки, євреї, німці

3

Тема 14. Народи України, що зникають – караїми і кримчаки

2

Тема 15. Емігрантські етнічні групи, інтегровані в українське суспільство

2

Тема 16. Емігрантські етнічні групи недавнього походження

2

Разом за змістовий модуль 2 максимально балів 41 (20 + 21)

За захист реферату (індивідуальне навчально-дослідне завдання ) балів 24

Методи контролю включають поточне та підсумкове оцінювання. Поточне оцінювання студентів здійснюється через контроль знань з кожного змістового модуля, а також за захист реферату, як форми виконання індивідуального завдання.

При цьому враховуються три види поточного контролю: перший – за відвідування лекційних занять; другий – за захист реферату; третій – за результатами складання тестів до кожного змістового модуля.

Підсумковий результат оцінювання враховує поточне оцінювання за змістовними модулями та за захист реферату. Усна перевірка знань студентів за контрольними питаннями є обов’язковою для тих студентів, які в результаті поточного оцінювання не набрали мінімальної для зарахування кількості балів (60 балів) та необов’язковим (за бажанням) для тих студентів, які бажають підвищити свій рейтинг.

Реферат (індивідуальне навчально-дослідне завдання) – 24 бали, відвідування лекцій – 36 балів (0,5 х 72), складання тестів за змістовими модулями – 20 х 20 балів = 100 балів.

Сукупна кількість балів за станом на момент завершення лекцій та практичних занять є підставою для отримання підсумкової оцінки за схемою:


А – 100-90 – відмінно

В – 89-85 – дуже добре

С – 84-75 – добре

D – 74-70 – задовільно

E – 60-69 – допустимо

F – 59-35 – незадовільно з можливим повторним складанням

34-0 – незадовільно з обов'язковим повторним курсом
Контрольні питання до курсу

1. Висвітлити предмет та завдання курсу "Національні меншини України"

2. Дати визначення основним поняттям курсу: "національні меншини", "нація", "субетнічна група", "етнографічна група", "етнічна група", "діаспора", "корінний народ"

3. Дати визначення поняттю "етнос" и охарактеризувати проблему теорії етносу

4. Охарактеризувати законодавство України щодо національних меншин: національний рівень

5. Охарактеризувати законодавство України щодо національних меншин: міжнародний рівень

6. Дати класифікацію національних меншин України

7. Проаналізувати досягнення та недоліки законодавства України щодо захисту прав та свобод національних меншин

8. Охарактеризувати чисельність та розміщення національних меншин України

9. Висвітлити динаміку чисельності національних меншин між 1989 та 2001 рр.

10. Охарактеризувати етнічний склад населення України у середньовіччі

11. Висвітлити формування кримських народів України: кримських татар, караїмів, кримчаків, греків

12. Висвітлити етапи формування російської етнічної групи України

13. Висвітлити заселення Новоросії та переселення в Україну балканських етнічних спільнот і західноєвропейських колоністів

14. Охарактеризувати міграції в Україну наприкінці XIX – у XX ст. та динаміка в цей період її етнічного складу

15. Проаналізувати основні чинники сучасних етнокультурних процесів на теренах України

16. Висвітлити діяльність національно-культурних організацій національних меншин

17. Висвітлити місце інтегрованих емігрантських груп в етнокультурних процесах в Україні

18. Висвітлити особливості міжетнічних стосунків в Україні на сучасному етапі

19. Освіта та наука у національних меншин України

20. Місце національних меншин в соціальній, політичній та економічній системі українського суспільства

21. Охарактеризувати історію розселення та етнографічні особливості росіян України

22. Охарактеризувати історію розселення та етнографічні особливості білорусів України

23. Охарактеризувати історію розселення та етнографічні особливості поляків України

24. Охарактеризувати етногенез та етнічну історію балканських народів України: болгар, гагаузів, албанців

25. Охарактеризувати основні етнографічні особливості балканських етнічних спільнот України

26. Висвітлити переселення балканських етнічних спільнот в Північно-Західне Причорномор’я: причини, етапи, наслідки

27. Висвітлити проблему етногенезу та етнічну історію кримських татар

28. Охарактеризувати євреїв України

29. Охарактеризувати ромів України

30. Охарактеризувати молдаван та румун України

31. Охарактеризувати етнічні особливості надазовських греків

32. Охарактеризувати угорців України

33. Дати загальну характеристику етнокультури росіян

34. Дати загальну характеристику етнокультури поляків

35. Охарактеризувати чехів та словаків України

36. Охарактеризувати вірмен України

37. Охарактеризувати німців України

38. Охарактеризувати етнічні особливості кримчаків та караїмів

39. Охарактеризувати естонців України

40. Охарактеризувати грузин України

41. Охарактеризувати татар України

42. Охарактеризувати емігрантські етнічні групи України недавнього походження
Орієнтовні питання до письмових робіт

1. Основні дефініції курсу «Національні меншини України»

2. Законодавство України щодо прав та свобод національних меншин

3. Проблема збереження мови та культури народів України, що зникають

4. Етапи формування, розселення та динаміка чисельності росіян України

5. Особливості етнічної культури кримських татар

6. Проблема адаптації в українське суспільство емігрантських етнічних груп
Орієнтовна тематика рефератів

1. Законодавство України, щодо національних меншин: досягнення та недоліки

2. Класифікація національних меншин України

3. Проблема забезпечення прав та свобод національних меншин України

4.Україна та Європа в питанні забезпечення прав та свобод національних меншин: опит співпраці

5. Сучасні етнокультурні процеси та міжнаціональні відносини в Україні

6. Етапи розселення, чисельність та історична доля росіян України

7. Особливості етнокультури балканських етнічних спільнот України

8. Кримськотатарське питання в міжнаціональних стосунках в Україні

9. Етапи розселення, чисельність та історична доля молдаван та румун України

10. Проблема адаптації ромської громади в етнокультурне середовище України
Рекомендована література

Базова

1. Берг Л. С. Население Бессарабии. Этнографический состав и численность. Пг., 1923.

2. Бойко Я. В. Заселение Южной Украины. 1860-1890 гг. Черкассы, 1993.

3. Дружинина Е. И. Северное Причерноморье в 1775-1800. М., 1970.

4. Дружинина Е. И. Южная Украина. 1800-1825 гг. М., 1970.

5. Дружинина Е. И. Южная Украина в период кризиса феодализма. 1825-1861. М., 1983.

6. Дяченко В. Д. Антропологічний склад українського народу. Порівняльне дослідження народів УССР і сусідніх територій. К., 1965.

7. Етнічна структура населення м. Одеси (за даними перепису населення 2001) //Єдина родина. – 2005. – № 1 (август).

8. Етнонаціональна структура населення Одеської області (за даними перепису населення 2001) //Єдина родина. – 2005. – № 2 (сентябрь).

9. Заставний Ф. Д. Географія України. К., 1994.

10. Зеленчук В. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. Кишинев, 1979.

11. Кабузан В. М. Заселение Новороссии в XVIII – первой половине XIX вв. М., 1976.

12. Кеппен П. Об этнографической карте Европейской России. СПб., 1852.

13. Кеппен П. Хронологический указатель материалов для истории инородцев Европейской России. СПб., 1861.

14. Клаус А. Наши колонии. СПб., 1869.

15. Колісник В. П. Національно-етнічні відносини в Україні: теоретичні засади та конституційно-правові аспекти. Харків, 2003.

16. Кушнір В. Г. Народознавство Одещини. Навч. посібник. Одеса, 1998.

17. Кушнір В. Г., Прігарін О. А., Шабашов А. В. Культурно-побутові процеси на Одещині у XIX-XX ст. у дослідженнях кафедри археології та етнології України Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова у 1999-2003 рр. //ЗІФ. 2004. Вип. 15. Присвячується 140-річчю Одеського (Новоросійського) університету ім. І. І. Мечникова.

18. Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України: природа, легітимність, діяльність. К., 2005.

19. Міронова І. С. Сучасна українська історіографія про актуальні проблеми дослідження культури національних меншин Півдня України в 20-30-ті роки XX століття //Проблеми історії, права, економіки, мовознавства, філософії, політології та культури: Збірник наукових праць. Т. 1. Миколаїв, Одеса, 2001.

20. Міронова І. С. Національні меншини України. Навчально-методичний посібник. Одеса, Миколаїв, 2006.

21. Наулко В. І. Етнічний склад населення Української РСР. К., 1965.

22. Наулко В. Географічне розміщення народів в УРСР. К., 1966.

23. Наулко В. И. Развитие межэтнических связей на Украине. К., 1975.

24. Наулко В. І. Динаміка етнічного складу населення України в XX ст. //УГЖ. 1997. № 2.

25. Наулко В. Хто і відколи живе в Україні. К., 1998.

26. Наулко В. І Кавказ и Украина в аспекте этногенетических и культурно-бытовых свіязей //Всесоюз. науч. сессия по итогам этногр. и антропол. иссл. 1986-1987 гг.: Тез. докл. – Сухуми, 1988.

27. Наулко В. І. Динаміка етнічного складу населення Одещини в XX ст. //Одесі – 200: Матер. міжнар. наук.-теор. конф., присвяч. 200-річчю міста. – Одеса, 1994.

28. Наулко В. І. Зміни етнічного складу людності України в XX ст. //Етнонаціональний розвиток України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 22-25 трав. 1997. – К., 1997. – Ч. 2.

29. Наулко В. И., Чуйко Л. В. Межнациональные браки в Украинской ССР //Материалы по II Всесоюз. конф. по проблеме «Изменения социальной структуры советского общества». – М.,1972.

30. Національний склад населення України (за даними Всесоюзного перепису населення 1989 р.). Ч. 1. К., 1991.

31. Нікітюк В. О. Статус етнонаціональних меншин. (Порівняльно-правовий аспект). К., 1996.

32. Огульчанський Ю. Етнічна структура українського суспільства: уявні та дійсні проблеми. – К., 2006.

33. Попович К. Ф. Історія і культура національних меншин як об’єкт наукового дослідження //Відродження. 1993. № 9.

34. Рафальский О. О. Національні меншини України у XX столітті: Історіографічний нарис. К., 2000.

35. Скальковский А. А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края. Ч. 1-2. Одесса, 1836-1838.

36. Скальковский А. А. Опыт статистического описания Новороссийского края. Ч. 1-2. Одесса, 1850-1853.

37. Толерантність у поліетнічному суспільстві: питання теорії і практики. К., 2003.

38. Українська нація і етнічні меншини: перспективи інтеграції в громадянське суспільство та майбутнє Східної Європи. К., 1994.

39. Хомра А. Роль міграції у формуванні сучасного етнічного складу населення Української РСР //Вісник АН України. 1992. № 2.

40. Чижов Г. Проблема етнологічного і правового визначення статусу етнічних спільнот України в контексті євроінтеграції //Проблеми національно-культурної самоідентифікації українців на півдні і сході України в контексті етнополітики Європейського Союзу. Матеріали наукової конференції 6 червня 2007. – Одеса, 2007.

41. Чижов Г. П. Этническая структура населения Украины (на примере Одесской области) //Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 26 жовтня 2007 р.). – Одеса, 2007.


Додаткова

1. Анцупов И. А. Русское население Бессарабии и Левобережного Поднестровья в конце XVIII – XIX вв.: социально-экономический очерк. Кишинев, 1996.

2. Анцупов И. А. Казачество российское между Бугом и Дунаем. Кишинев, 2000.

3. Араджиони М. А. Греки Крыма и Приазовья: история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е гг. XVIII в. – 90-е гг. XX в.). Симферополь, 1999.

4. Арш Г. Л. Греческая эмиграция в Россию в конце XVIII – начале XIX в. //СЭ. 1967. № 3.

5. Атлас болгарских говоров в СССР. Ч. 1. М., 1958.

6. Ачкинази И. В. Крымчаки: историко-этнографический очерк. Симферополь, 2000.

7. Баранников В. П. Українські цигани: Збірник нацмензнавства. Кн.. 2. К., 1931.

8. Грек И., Червенков Н. Българите от Украйна и Молдова. Минало и настояще. София, 1993.

9. Греки Украины: история и современность. Донецк, 1991.

10. Дашкевич Я. Розселення вірменів на Україні в XI-XVIII ст. //Український історико-географічний збірник. К., 1971.

11. Дашкевич Я. Р. Историко-демографическое изучение армянской миграции на Украине (XI-XVIII вв.). Рига, 1977.

12. Державин Н. С. Болгарские колонии в России (Таврическая, Херсонская и Бессарабская губернии). Материалы по славянской этнографии. //СбНУН. 1914. Кн. 29.

13. Державин Н. С. Албанцы-арнауты на Приазовье Украинской ССР //СЭ. 1948. № 2.

14. Друц Е. А., Гесслер А. Н. Цыгане. М., 1990.

15. Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці в Україні (1920-1990-ті рр.). К., 1994.

16. Єременко Т. І., Чирко Б. В., Калакура О. Я. Поляки в Україні //Віче. 1993. № 2.

17. Житник В. К. Чехи та чеська мова в Україні //Актуальні проблеми відродження мов і культур...: Тези наук. конференції. Одеса, 1993. Вип. 2.

18. Иванова Ю. В. Тенденция развития этнических групп в многонациональной среде (на примере албанских поселений на юге Украины в XIX-XX вв.) //СЭ. 1981. № 4.

19. История и культура гагаузов. Очерки. Комрат-Кишинэу, 2006.

20. Кабузан В. М., Наулко В. І. Євреї на Україні, в СРСР і світі: чисельність і розміщення //УІЖ. 1991. № 6.

21. Квилинкова Е. Н. Гагаузы Молдовы и Болгарии. (Сравнительное исследование календарной обрядности, терминов родства и фольклора). Кишинев, 2005.

22. Копчак В., Копчак С. Население Закарпатья за 100 лет: Статистическо-демографическое исследование. Львов, 1977.

23. Крымские караимы: происхождение, этнокультура, история. Симферополь, 2005.

24. Крымские татары. Хрестоматия по этнической истории и традиционной культуре. Симферополь, 2005.

25. Кулініч І. М. Німецькі колонії на Україні //УІЖ. 1990. № 9.

26. Лойт А. Переселение шведов из Эстонии на Украине в конце XVIII в. //Скандинавский сборник. Т. 32. Таллинн, 1988.

27. Маркова Л. В. Болгары Советского Союза: Тенденции этнического развития //РН. 1984. Вып. 14.

28. Мещерюк И. И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828–1834. (Из истории развития русско-болгарских дружеских связей). Кишинев, 1965.

29. Минасян М. Г. Армяне Причорноморья. Ереван, 1990.

30. Мошков В. А. Гагаузы Бендерского уезда. Кишинев, 2004.

31. Наулко В. И. Грузинское население на Украине по статистическим и историко-этнографическим источникам //Из истории украинско-грузинских связей. Тбилиси, 1968.

32. Наулко В. І. Естонське населення на Україні //НТЕ. 1970. № 5.

33. Наулко В. И. Грузини в Україні //Молодь України. – 1971. – 26 лютого.

34. Наулко В. І. Сучасність і традиції у весільних обрядах угорців Закарпаття //НТЕ. 1975. № 1.

35. Наулко В. И. Динамика численности армянского населения Украины //Тез. докл.. Всесоюз. сессии, посвящ. итогам полевых етнограф. и антропол. исслед. 1976-1977гг. – Ереван, 1978.

36. Наулко В. Исторический очерк формирования молдавского населения Украины //Украинско-молдавские этнокультурные взаимосвязи в период социализма. К., 1987.

37. Наулко В. Шведские колонисты на Украине //XI Всесоюз. конф. по изуч. истории, экономики, литературы и языка скандинавских стран Финляндии. – Архангельск, 10-17 окт. 1989. – М., 1989.38. Наулко В. И. Историко-этнографическая характеристика белорусского населения Украины //Славяне: адзінства і мнагастайнасць. Міжнародная канферєнцыя 24-27 мая 1990: Тез. дакл.. Секцыя 2. Этнагенез славян. – Мінськ, 1990.

39. Наулко В. Межэтнические связи украинцев и восточно-романских народов //Межэтнические проблемы и конфликты: поиск путей их решения: Тез. докл. науч. конф. – Бишкек, 1991.

40. Наулко В. З історії шведсько-українських зв’язків //Проблеми історичної географії України. К., 1991.

41. Наулко В. Русские на Украине //Что делать. 1991. № 9 (11).

42. Наулко В. Сучасні етнодемографічні процеси серед поляків України //Польща – Україна: історична спадщина і суспільна свідомість: Тези між нар. наук. конф. (Кам’янець-Подільський: 29-31 травня 1991). – К.,1992.

43. Наулко В. І. Особливості культури і побуту чеського і словацького населення України в аспекті міжетнічних зв’язків //Історія і культура слов’ян. – К., 1993.

44. Наулко В. І. Чехи и словаки на Украине: динамика численности и культурно-бытовые процессы //XI medzinarodni zjazd slavistov: Zbornic resume. Bratislava, 1993.

45. Наулко В. І. Чехи в Україні //Під одним небом: Фольклор етносів України. К., 1996.

46. Наулко В. І. Греки України: Етнічна історія і сучасні етнонаціональні процеси //Зап. іст. філол. т-ва ім. Андрія Білецького. – К., 1997.

47. Носкова И. Крымские болгары в XIX – начале XX в.: история и культура. Симферополь, 2002.

48. Очерки истории и культуры крымских татар. Симферополь, 2005.

49. Очерки истории и этнографии села Кирнички в Бессарабии. Одесса, 1998.

50. Сергеев А. А. Ногайцы на Молочных водах (1700-1832): Исторический очерк //ИТУАК. 1912. № 48.

51. Скальковский А. А. Болгарские колонии в Бессарабии и Новороссийском крае. Одесса, 1848.

52. Скальковский А. О ногайских колониях Таврической губернии //Памятная книга Таврической губернии. Вып. 1. Симферополь, 1867.

53. Теохарді Т. Ю. Грецька військова колонізація на півдні України наприкінці XVIII та початку XIX ст.. //Вісн. Одес. комісії краєзнавства. Одеса, 1930.

54. Титоров Й. Българите в Бесарабия. София, 1903.

55. Тюркские народы Крыма. Караимы. Крымские татары. Крымчаки. М., 2003.

56. Хонигсман Я. С., Найман А. Я. Евреи Украины: Краткий очерк истории. Ч. 1. К., 1992.

57. Чижикова Л. Н. Русско-украинское пограничье: История и судьбы традиционно-бытовой культуры. М., 1988.

58. Чийшия: очерки истории и этнографии болгарского села Городнее в Бессарабии. Одесса, 2003.

59. Шабашов А. В. Система родства албанцев. 2. Система родства албанцев Украины //ЗІФ. 1998. Вип. 7.

60. Шабашов А. В. Этнографические группы болгар Тарутинского района Одесской области //ЗІФ. 1999. Вип. 9.

61. Шабашов А. В. Гагаузы: система терминов родства и происхождение народа. Одесса, 2002.

62. Шабашов А. В. Ногайские поселения Буджака в 1770–1807 гг. //Юго-Запад. Одессика. Историко-краеведческий научный альманах. Вып. 2. Одесса, 2006.

63. Шабашов А. В. Центральноазиатские древности Буджака (к вопросу о соотношении родоплеменного состава ногайцев Буджакской Орды и государства кочевых узбеков) //Лукоморье: археология, этнология, история Северо-Западного Причерноморья. 2007. Вып. 1.64. Шишмарев В. Ф. Романские поселения на юге России //Труды архива АН СССР. 1975. Вып. 26.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и

Скачати 143.87 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка