Випереджаюча освіта для сталого розвитку: зміст та перспективиСкачати 28.92 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір28.92 Kb.

Випереджаюча освіта для сталого розвитку: зміст та перспективи автор: Висоцька О.Є., докт.філос. н., зав.кафедри випереджаючої освіти

План

 • 1. Актуальність створення мережі шкіл випереджаючої освіти.
 • 2. Зміст концепції сталого розвитку.
 • 3. Зміст концепції випереджаючої освіти.
 • 4. Основні напрямки впровадження випереджаючої освіти у навчальну та виховну діяльність.

Головні аспекти соціального розвитку ХХІ століття:

 • Динамічність;
 • Технологічність та інформаційність;
 • Інтегративність;
 • Нестабільність, висока ступінь соціальних, економічних та екологічних ризиків.
 • Інформаційне суспільство - суспільство, яке існує завдяки комп’ютеризації та інформатизації виробничої діяльності та економічних взаємовідносин і характеризується підвищеним впливом інформаційно-комунікативних технологій на всі сфери людської діяльності.
 • Основні риси інформаційного суспільства:
 • швидка зміна технологій, інформатизація суспільства;
 • постійне поширення інформації та ролі масмедіа;
 • перехід до віртуальних форм соціальної діяльності (політики, економіки, освіти, науки та мистецтва).
 • створення глобального інформаційного простору.

Вимоги до людини:

 • Інформаційного (постіндустріального)суспільства:
 • Творчість;
 • Ініціативність;
 • Здатність швидко реагувати на зміни;
 • Комунікативні вміння.
 • Глобалізація - процес прискорення та поглиблення економічних, політичних, соціальних, правових і культурних взаємозалежностей держав та цивілізацій з посиленням їхньої відкритості та універсальності.
 • Типи глобалізації:
 • Економічна;
 • Територіально-політична;
 • Комунікативна;
 • Соціокультурна.

Освітні зміни цінностей вимагають:

 • Нових знань та вмінь, сприятливих для вирішення проблем майбутнього;
 • Суттєвої зміни моделей поведінки у бік формування орієнтованої на порозуміння культури взаємовідносин, відповідної споживчої культури, екологічного світогляду;
 • Розуміння педагогічною спільнотою характеру суспільних потреб та змін соціального розвитку.

Основними тенденціями сучасного розвитку освіти є:

 • Відкритість;
 • Безперервність;
 • Трансформація у сферу освітніх послуг.

Відкрита освіта передбачає:

 • Самостійність і провідну роль особистості у процесі свого навчання.
 • Свободу вибору основних параметрів процесу навчання (часу, місця, тривалості, ціни, форм, методів, змісту, організації, цілей, джерел, засобів, оцінки, програми навчання, консультантів, викладачів, навчальних закладів, рівнів).
 • Активну роль особи, яка навчається, перетворення її із об'єкту у реальний суб'єкт навчання шляхом залучення до визначення основних параметрів навчального процесу.
 • Використання різних форм взаємодії між учасниками навчального процесу.

Безперервна освіта передбачає:

 • Набуття людиною необхідних компетенцій (знань, умінь (навичок), якостей (установок, цінностей) відповідно до суспільних потреб.
 • Розподіл процесу здобуття освіти на етапи - базову (дипломну освіту) та післядипломну освіту.
 • Визначення пріоритетності освіти протягом всього життя як можливості вдосконалювати свої знання та вміння, пристосовуватися до змін середовища.

Перетворення освіти на сферу освітніх послуг:

 • Заклади освіти стають середовищем для ефективного навчання.
 • Орієнтація на індивідуалізацію потреб та запитів споживачів освітніх послуг.
 • Розширення спектру змісту, видів, форм, методів навчання. Інноваційність як ключовий фактор розвитку сфери освітніх послуг.
 • Зміна підходів щодо оцінки якості наданих освітніх послуг, що передбачає введення систем управління якістю освіти, орієнтацію на міжнародні професійні стандарти.

Сучасні зміни у соціальному розвитку створили умови для формування двох ключових моделей освіти:

 • ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 • ВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА

Сталий (стійкий, усталений) розвиток – це:

 • 1) будь-яка форма підтримуваного (самопідтримуваного) розвитку певної галузі суспільства чи сфери життєдіяльності людини (широке визначення);
 • 2) стабільний спрямований розвиток економічної та соціальної сфер при раціональному використанні природних ресурсів (вузьке визначення, синонім «екозбалансований розвиток»);
 • 3) розвиток, який задовольняє потреби нинішнього часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.
 • Сталість – здатність системи зберігати довгострокову рівновагу при наявності зовнішніх впливів. Система знаходиться у стані довгострокової рівноваги, коли всі впливи на неї компенсуються іншими.

Стратегія сталого розвитку – це:

 • стратегія переходу до екозбалансованих форм природокористування та соціального розвитку. Сформульована у 1980 році у Всесвітній стратегии збереження природи, отримала розповсюдження після публікації доповіді Міжнародної комісії з навколишнього середовища та розвитку «Наше спільне майбутнє» (1987 р.) та була оприлюднена на Конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р., на якій було прийнято рішення про зміну курсу розвитку світового співтовариства у напрямку його сталого розвитку.

Стале суспільство - це

 • це суспільство, яке зберігається протягом життя багатьох поколінь і характеризується далекоглядністю, гнучкістю і мудрістю, за якої не руйнуються його фізичні чи соціальні системи життєзабезпечення.

Чинники, які визначають сталий розвиток суспільства:

 • Екологічний
 • (вироблення екологічних умов розвитку людства: правові, економічні, політичні, соціокультурні чинники регулювання діяльності людини з точки зору ресурсозбереження та охорони довкілля)
 • Економічний
 • (перетворення ринкової системи на засадах екологізації виробництва, переходу до екобеспечного споживання, розвиток альтернативних технологій ресурсозабеспечення, нешкідливих для довкілля та здоров’я людини)
 • Соціальний
 • (регулювання соціальних глобальних проблем: демографічних, міграційних, соціальної нерівності, ризиків політичної нестабільності, проблем тероризму, військових протистоянь, забезпечення прав людини та демократичних перетворень у світі)

Принципи сталого розвитку (згідно «Порядку денного на ХХ століття».

 • принцип забезпечення рівних можливостей для різних поколінь і рівних можливостей для представників того самого покоління;
 • принцип вживання заходів обережності;
 • принцип, відповідно до якого платить забруднювач;
 • принцип загальної, але диференційованої відповідальності;
 • принцип доступу до інформації й судовим і адміністративним розглядам і участі в них;
 • принцип оцінки екологічних наслідків і попереднього повідомлення.

Освіта для сталого розвитку – це:

 • форма освітньої діяльності, спрямованої на впровадження ідей, принципів та цінностей сталого розвитку у навчання та виховання з метою формування культури ощадливого та відповідального відношення до природного та соціального оточення.
 • Щоб прийняти існуючі історичні виклики ХХІ століття, освіта повинна мати випереджаючий характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем нового століття, розвиток ключових компетенцій вихованців, формування в них нової культури, нових способів мислення та діяльності.
 • Ідея випереджаючої освіти вперше була сформульована у докладі Римському клубу «Нема меж навчання», підготовленому у 1979 р. Дж.Боткіним, Е.Ельманжером та М.Маліцем. Доклад діагностував невідповідність національних систем освіти пріоритетам та майбутнім потребам суспільства.
 • Освітня функція суспільства повинна мати інноваційний, прогностичний характер, тобто випереджати ті зміни, які відбуваються у світі.
 • ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО
 • РОЗВИТКУ
 • ВИПЕРЕДЖАЮЧА
 • ОСВІТА

Випереджаюча освіта для сталого розвитку – це:

 • концепція переходу сучасної освіти на засади сталого розвитку з врахуванням основних тенденцій соціальних змін.
 • Поняття сталого розвитку є доповненням до ідеї випереджаючої освіти, оскільки воно є метою або ідеалом суспільного розвитку в умовах глобалізації та поширення ситуацій несталості та соціальних ризиків.
 • Метою випереджаючої освіти для сталого розвитку
 • є створення умов для виконання освітою функцій випереджаючого чинника соціальних змін, інтеграція принципів, цінностей та практик сталого розвитку у всі аспекти навчання та виховання.

Основні цінності та принципи, на яких ґрунтується концепція випереджаючої освіти:

 • Освіта має відповідати суспільним потребам та змінам соціального розвитку;
 • Основною цінністю освіти є особистість, її індивідуальні потреби;
 • Взаємодія в освітньому середовищі здійснюється за принципами партнерства, взаємності та толерантності;
 • Дії особистості будуються на принципах відповідальності, демократичності, громадянської активності.
 • Випереджаюча освіта для сталого розвитку сприяє підготовці особистості до активного та успішного життя у сучасному мінливому світі, її всебічному та гармонійному розвитку.

Шляхи реалізації стратегії випереджаючої освіти для сталого розвитку:

 • переорієнтація наявних навчальних програм у напрямку соціальних, економічних, екологічних знань і перспектив;
 • формування досвіду і цінностей, необхідних для сталого розвитку;
 • участь у навчанні не тільки дітей, а й їхніх батьків з метою сприяння переходу суспільства до сталих моделей виробництва і споживання;
 • сприяння підготовці кадрів в інтересах переходу до сталого розвитку.

Особливості стратегії збалансованого розвитку освітнього закладу:

 • використання принципів стратегічного управління закладом освіти, технологій освітнього менеджменту та маркетингу;
 • впровадження в освітню практику проективних технологій, стратегій життєтворчості, компетентісного підходу;
 • залучення в освітній процес інтерактивних технологій, проблемних форм навчання та виховання.
 • будування освітнього процесу на засадах педагогіки співробітництва.

Напрямки освітньої діяльності:

 • впровадження інтегративних курсів та уроків, що сприяють розвитку системного мислення;
 • впровадження курсів з розвитку критичного мислення та аргументативного дискурсу, відповідної інформаційної культури.
 • курси з розвитку екологічної культури з врахуванням сучасних соціокультурних потреб (формування відповідної споживчої культури, здоров’язберігаючих вмінь та навичок).
 • курси гуманоцентричного спрямування (розвиток моральної культури особистості із залученням ідеї відповідального ставлення до життя).
 • курси соціостратегічного спрямування (розкриття основних тенденцій та загроз соціального розвитку).
 • курси, спрямовані на розвиток інтеграційної культури особистості – етики толерантності, гендерної рівності, полікультурності.
 • курси, спрямовані на розвиток громадянської та правової культури особистості.

Складові змісту випереджаючої освіти:

 • Екологічна:
 • засвоєння учнями знань щодо стану довкілля, органічної єдності людини та природи, заходів зі збереження цілісності природних екосистем, способів виходу з екологічної кризи;
 • формування екологічного світогляду та екокультури на засадах розкриття змісту та впровадження норм і принципів екологічної етики та етики відповідальності;
 • виховання патріотичних почуттів, любові до рідного краю як складових екологічної освіти для сталого розвитку;
 • засвоєння основних знань та умінь щодо здорового способу життя, гармонізації стосунків між людиною та природним середовищем;
 • прилучення до екологічного руху, розвиток екологічних організацій на рівні шкільних та позашкільних закладів освіти дніпропетровського регіону.
 • Правова:
 • засвоєння учнями знань щодо реалізації прав людини та дитини згідно концепції сталого розвитку;
 • розкриття змісту норм демократії, правової культури громадян, ролі громадськості у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем;
 • залучення учнів у процеси шкільного самоврядування, практичної реалізації громадянськості як особистісної та колективної відповідальної поведінки у контексті реалізації норм та принципів сталого розвитку;
 • привчання дітей до відкритого й вільного виразу своїх думок на основі реалізації ідей педагогіки співробітництва, розвиток навичок аргументування своєї думки.
 • Соціально-економічна:
 • розкриття змісту поняття «якісне життя» як однієї зі складових концепції сталого розвитку;
 • прищеплення навичок розумного ресурсо- та енергоспоживання, раціонального використання предметів споживання, зменшення марних витрат сировини;
 • впровадження норм соціальної справедливості, попередження проявів насильства та несправедливості у відносинах між дітьми та дітьми і дорослими;
 • розвиток високого рівня соціальної мобільності дітей, виховання в них культури інноваційності та успішності, що сприятиме більшої адаптації до динаміки життя у сучасному постіндустріальному суспільстві.
 • Морально-етична:
 • формування гуманістичних цінностей та пріоритетів, заснованих на ідеї самоцінності кожної особистості, ії права на відмінність;
 • емоційно-ціннісний підхід, що передбачає вміння людиною ставати на позицію іншого, визнавати його думки, одночасно, відстоювати власну позицію, не принижуючи гідність іншої людини;
 • розвиток неконфронтаційної свідомості, орієнтованої на співдружню та неконфліктну діяльність;
 • впровадження норм діяльнісної педагогіки, що орієнтована на небайдуже, активне відношення до порушень принципів сталості, вміння оптимально реагувати на недодержання екологічних та соціально-економічних вимог згідно пріоритетам сталого розвитку.
 • розвиток високої інформаційної культури, що передбачає медіа-грамотність, поінформованість з проблем сталого розвитку, активізацію критичного мислення.

Каталог: uploads -> editor -> 2737 -> 98233 -> sitepage 139 -> file
editor -> Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»
editor -> Методичні рекомендації щодо організації роботи в групах продовженого дня./ Упорядник Л. В. Пономаренко Пирятин: рмк, 2015
editor -> Гайдаренко Світлана Анатоліївна
editor -> Сталий розвиток суспільства
editor -> Бібліотечні уроки для учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 2013 Греджева Н. О
editor -> Календарно-тематичне планування уроків з художньої культури на І семестр для 9-11 класів. Художня культура 9 – 11 класи Розробка змісту навчальної програми «Художня культура»
editor -> Методичні рекомендації щодо ведення класних журналів Упорядник: Сергата Світлана Миколаївна завідувач районного методичного кабінету відділу освіти Новомиргородської районної державної адміністрації
file -> Динамічність; Технологічність та інформаційність
file -> «Випереджальна освіта для сталого розвитку» «Освіта в інтересах сталого розвитку є інвестицією в наше майбутнє…»

Скачати 28.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка