Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»Скачати 160.27 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір160.27 Kb.


Вищий державний навчальний заклад України

«Українська медична стоматологічна академія»
«Фармакологія» : підручник для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації за спеціальністю «Стоматологія» / [Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й. та ін.]. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2011. – 432 с. : іл.

Чекман Іван Сергійович – член-кореспондент НАН і НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1986р.)

Бобирьов Віктор Миколайович - Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»;

Кресюн Валентин Йосипович - член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор, перший проректор, завідувач кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського національного медичного університету;

Годован Владлена Володимирівна - доктор медичних наук, професор, декан медичного факультету №2, професор кафедри загальної та клінічної фармакології Одеського національного медичного університету;

Горчакова Надія Олександрівна - доктор медичних наук, професор, професор кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1986р.)

Казак Лідія Іванівна - доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

Кава Тетяна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

Петрова Тамара Аркадіївна - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»;

Островська Галина Юріївна - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія»;

Рябушко Микола Миколайович - кандидат медичних наук, доцент, декан медичного факультету №1, доцент кафедри експериментальної та клінічної фармакології з клінічною імунологією та алергологією Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія».

РЕФЕРАТ

підручника «Фармакологія»

для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних

навчальних закладів IV рівня акредитації за спеціальністю

«Стоматологія» / Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й. та ін.

Вінниця: Нова Книга, 2011. – 432 с. : іл.


Автори: Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Горчакова Н.О., Казак Л.І., Кава Т.В., Островська Г.Ю., Петрова Т.А., Рябушко М.М.

Актуальність створення підручника. Фармакологія є однією з інформаційнонасичених дисциплін сучасної медичної освіти, зокрема в галузях фармакогенетики, хронофармакології, перинатальної, геріатричної фармакології, клінічної та спеціальної фармакології. Фармацевтичний ринок постійно отримує велику кількість нових лікарських засобів, що сприяє підвищенню якості фармакотерапії, але водночас утруднює вибір препаратів, і можливості контролю їх ефективного та безпечного застосування. У сучасних умовах розбудови вищої освіти в Україні, входження в загальноєвропейський науковий простір, науково-педагогічний процес має відповідати єдиним стандартам та вимогам цивілізованого інформативного супроводу. Важливою є підготовка україномовних профільованих фундаментальних наукових першоджерел, зокрема навчальних підручників з основ наук, в тому числі і з фармакології, як однієї з найважливіших ланок переходу на новий рівень сучасної освіти в галузі «Медицина». Видання сучасного підручника дозволяє підвищити рівень компетентності та конкурентоспроможність спеціаліста.

Гармонізація вищої медичної освіти відповідно до вимог сучасної європейської школи за ступеневою структурою потребує оновлення змістового наповнення засобів навчання, які б могли слугувати для отримання студентом інформації в аудиторних умовах, при самостійній роботі або дистанційному навчанні. В структурно-логічній схемі вищої медичної освіти фармакологія є сполучною ланкою між теоретичними та клінічними дисциплінами і служить алгоритмом реалізації навчального плану та освітньо-професійної програми для формування у випускників знань та умінь, передбачених кваліфікаційною характеристикою лікаря. Видано друком цілий ряд підручників з фармакології, однак недостатньо навчальної літератури, профільованої для студентів стоматологічних факультетів вишів України. Ураховуючи важливу роль стоматології в сучасній медицині, доцільним є створення навчальної літератури, яка б сприяла професійному розвитку майбутніх фахівців та доводила базові знання студента до рівня вимог сучасної медицини. Вагомість практичної складової в роботі лікарів-стоматологів, особливості використання ними препаратів різних фармакологічних груп, застосування специфічних шляхів введення лікарських форм, грунтує доцільність і своєчасність видання фундаментального підручника з фармакології, який профілізований для студентів стоматологічних факультетів.Структура підручника. Підручник укладено у відповідності до програми з фармакології за структурою та обсягом навчального матеріалу і з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-кваліфікаційної програми за напрямом підготовки «Медицина» спеціальності «Стоматологія».

Підручник складається із вступу, 3-х основних частин, матеріал яких викладено у 18 розділах, та додатків. Він належне ілюстрований рисунками, таблицями та схемами механізмів дії.Вступ окреслює роль та місце фармакології в сучасній системі медичних та біологічних наук, знайомить з історією лікознавства містить інформацію про трактування та використані скорочення основних термінів.

Головний матеріал викладено у окремих частинах – «Загальна фармакологія» , «Спеціальна фармакологія» та «Лікарська рецептура»Перша частина підручника - «Загальна фармакологія» складається з 3-х розділів у яких детально викладений матеріал з фармакокінетики лікарських засобів, як взаємопов'язаних послідовних етапів. Наводяться основні поняття і терміни фармакокінетики. Вперше оцінюється перевага та недоліки способів уведення ліків, важливість вибору конкретного шляху у клінічній ситуації в стоматологічній практиці. Охарактеризовані види дії лікарських засобів (загальна, вибіркова, пряма, непряма, основна, побічна, оборотна, необоротна), молекулярні механізми фармакологічної реакції. З метою характеристики побічної дії ліків вперше наведена детальна класифікація (алергічні реакції, фармакотоксичні реакції, імунобіологічні зміни, синдром відміни, ін.). Значення для раціонального застосування лікарських засобів мають наведені дані про залежність фармакологічного ефекту від дози і форми препаратів, рекомендації щодо принципів профілактики ускладнень фармакотерапії. У цьому розділі висвітлюються стандартні та нові правила комбінованого застосування лікарських засобів. Наводяться види фармакотерапії, розглядається поняття «поліпрагмазія» і постійно акцентується увага на індивідуальності підходу до лікування. Характеризуються питання взаємодії лікарського засобу та організму. Відображена важлива інформація про дози та форми лікарських препаратів, значення впливу на їх ефективність різних чинників (видові особливості, маса тіла, стать, вік, стан організму, індивідуальна чутливість, ін.). Розгляд понять таких важливих реакцій організму як «толерантність», «медикаментозна залежність», «сенсибілізація», «звикання», «наркоманія» допомагають розумінню раціонального використання лікарських засобів.

Друга частина книги – «Спеціальна фармакологія» складається з 13 розділів, у яких на високому науковому рівні наводиться фармакологічна характеристика лікарських засобів, подані сучасні класифікації, дані фармакокінетики та фармакодинаміки, проведено аналіз побічних ефектів, показань і протипоказань до застосування. Після кожного розділу наводяться форми випуску основних лікарських засобів.

У розділі 4 представлені лікарські засоби, які діють переважно в ділянці чутливих нервових закінчень. Спочатку розглядаються відомості про засоби, які знижують чутливість закінчень аферентних нервів (адсорбуючі, обволікаючі, пом'якшуючі, в'яжучі, лікарські засоби для місцевої анестезії). Істотно враховано рівень розвитку сучасної анестезіології при викладені матеріалу в підрозділі «Лікарські засоби для місцевої анестезії». Порівнюються анестезуюча дія та токсичність лікарських засобів (ультракаїн, етидокаїн, ропівакаїн), що особливо важливо для вірного вибору препарату.

У розділі 5 відображені відомості про лікарські речовини, які впливають на вегетативну нервову систему (засоби, які діють на холінергічні та адренергічні синапси). Послідовно викладаються основні принципи функціонування синаптичної системи, типи рецепторів, їх локалізація в мембрані клітини, характер взаємодії рецептора з медіатором та наслідки цієї взаємодії. Показання до застосування препаратів цих груп профільовані. Так, за характеристикою адренергічних засобів підкреслюється, що в стоматологічній практиці використовують адреналін для збільшення тривалості дії препаратів місцевих анестетиків.

Розділ 6 присвячений лікарським засобам, які впливають на ЦНС (засобам для інгаляційного та неінгаляційного наркозу, анальгезуючим, психотропним та аналептичним) засобам. У підручнику послідовно викладена інформація про засоби для інгаляційного та неінгаляційного наркозу, їх переваги та недоліки. Запропоновані також принципи підвищення ефективності знеболювання за допомогою нейролептиків і транквілізаторів. Матеріал присвячений фармакології анальгетиків (наркотичних, ненаркотичних) відображає їх сучасні класифікації, побічну дію, показання та протипоказання до застосування, принципи раціонального використання. Наведена характеристика нових препаратів з групи наркотичних анальгетиків та проведено зіставлення їх активності з морфіном. Включені відомості про препарати нового класу з групи ненаркотичних анальгетиків, специфічні інгібітори ЦОГ-2, наводиться порівняльна характеристика їх знеболювальної дії. Детально представлений матеріал щодо показань до застосування анальгетиків у стоматологічній практиці. Посилена увага звертається на психотропні засоби, які в стоматологічній практиці використовуються для премедикації і комплексного лікування.

У розділі 7 представлений матеріал щодо лікарських засобів, які впливають на обмін речовин. Детально, згідно з класифікацією, описані препарати гормонів залоз внутрішньої секреції. Наводяться молекулярні механізми дії, побічна дія, принципи медикаментозної корекції гормональних порушень. Важливо, що при описанні препаратів глюкокортикоїдів представлені показання до їх використання у стоматологічній практиці. Звертається увага на необхідність корекції порушень продукції статевих гормонів у патогенезі таких стоматологічних захворювань як глосалгія та ураження слизової оболонки. Висвітлена детальна інформація про фармакологічні властивості вітамінних препаратів та показання до їх застосування в стоматологічній практиці. Поданий оновлений матеріал, який відображає фармакологію засобів, що впливають на обмін речовин у твердих тканинах. Послідовно, згідно з класифікацією викладена інформація про препарати кальцію, фосфору, фторидів, розглядається їх значення в лікуванні та профілактиці карієсу, флюорозу. Звертається також увага на нові препарати цієї групи – бісфосфонати, активність яких перевищує кальцитонін.Розділ  8 присвячений фармакології ферментів, коферментів та антиферментних засобів. Наводиться сучасна класифікація цих засобів, їх фармакологічна характеристика, показання до застосування в терапевтичній та хірургічній стоматології. Викладені також особливості застосування антиферментних препаратів (контрикал, трасилол) у стоматології.

Розділ 9 містить відомості з фармакології антиоксидантів, тобто препаратів, які знаходять широке застосування в медичній практиці при посиленні в організмі вільнорадикального окислення (старіння, атеросклероз, пухлинний процес). Розглядаються сучасні препарати (мексидол, тіотриазолін) та основні принципи їх застосування в стоматології.

У розділі 10 охарактеризовані засоби, які впливають на імунні процеси (імунотропні препарати). Окремо представлені імуносупресанти та імуностимулятори. Для лікаря, у тому числі стоматологічного профілю, дуже важливими є інформація щодо препаратів, що впливають на імунні процеси, усвідомлення можливостей їх впливу та вивчення диференційованих показань до застосування при патології імунної системи. У цьому розділі також висвітлюється фармакологія протиалергічних та антигістамінних засобів. Викладення матеріалу з лікарських засобів та їх раціонального застосування підкріплюється сучасними поглядами на механізм розвитку алергії.

У розділі 11 стисло представлена інформація про протизапальні засоби та механізм їх дії. Детальнішу інформацію щодо цих препаратів містять розділи «Ненаркотичні анальгетичні засобі» та «Гормони надниркових залоз. Глюкокортикоїди».

Розділ 12 присвячений засобам, які впливають на функції виконавчих органів. Згідно з класифікаціями послідовно викладаються відомості про серцеві глікозиди, антиангінальні, протиаритмічні, гіполіпідемічні, антигіпертензивні засоби, ангіопротектори. Наведені відомості про механізми дії, побічну дію цих препаратів, показання та протипоказання до застосування. Вивчення побічних ефектів препаратів цих груп важливі для практики лікаря-стоматолога. Стоматолог мусить уміти враховувати характер взаємодії препаратів групи за одночасного використання з препаратами, які призначаються при стоматологічній патології. У цьому підрозділі наводяться також важливі відомості про лікарські засоби, що застосовуються у фармакотерапії невідкладних станів (інфаркт міокарда, гіпертонічний криз).

При розгляді засобів, що впливають на функцію дихання (стимулятори дихання, протикашльові, відхаркувальні засоби та ті, що застосовують у випадках бронхіальної обструкції і набряку легень), викладені важливі відомості про їх механізми дії, побічну дію, показання та протипоказання до застосування.

Далі висвітлюються сучасні дані про діуретичні засоби. Наводиться класифікація, основні принципи застосування, показання для медичної практики. Включені характеристики сучасних препаратів.

Представлені важливі для лікаря-стоматолога лікарські засоби, які впливають на шлунково-кишковий тракт. Відомо, що розлади в системі травлення можуть супроводжуватися змінами функціонального стану порожнини рота. Наведена класифікація цієї великої групи лікарських засобів і послідовно викладаються відомості про механізми їх дії, побічні ефекти, показання та протипоказання до застосування.Розділ 13 присвячений фармакології засобів, які впливають на гемостаз. Порушення згортання крові досить часто зустрічаються в практиці лікаря-стоматолога, особливо в хірургічній. Виклад фармакології препаратів цієї групи проводиться згідно з наведеною класифікацією. У розділі наведений матеріал про сучасні препарати антикоагулянтної дії та особливості їх застосування під час хірургічних втручань. У цьому розділі також міститься інформація про препарати заліза та кровозамінників, принципи раціонального застосування.

У розділі 14 викладається матеріал про протимікробні та протипаразитарні засоби. Розглядаються антисептичні засоби, які найширше застосовуються у стоматологічній практиці, послідовно характеризуються різні групи антисептиків. Наводяться дані про сучасні комбіновані антисептики (гівалекс, стоматофіт, тральвекс) та антибіотики для зовнішнього використання.

Викладаються відомості про антипротозойні препарати (протималярійні, для лікування амебіазу, лямбліозу, трихомонозу, ін.). Наведені властивості препаратів, спектри дії, показання, рекомендації та протипоказання до застосування, побічна дія.

Розділ містить інформативно насичений матеріал стосовно фармакології антибіотиків. Представлені варіанти класифікації та наведені відомості про механізм дії препаратів, спектри дії, показання до застосування, в тому числі для стоматологічної практики, побічна дія і протипоказання.

Представлені відомості про сульфаніламідні препарати, які можуть бути застосовані в комбінованому лікуванні або місцево.

Наведена характеристика протимікозних препаратів. Ця група препаратів важлива для стоматологічної практики і застосовується при лікуванні кандидамікозів порожнини рота, які виникають при ослабленні організму різними факторами зовнішнього середовища. Згідно з класифікацією послідовно викладаються фармакологічні властивості препаратів, спектри дії, побічна дія, показання та протипоказання, рекомендації до застосування.

Розглядаються фармакологічні властивості протиспірохетних засобів, які використовують для лікування сифілісу. У окремому підрозділі викладається фармакологія противірусних засобів. Досить часто вірусні інфекції уражають слизові оболонки порожнини рота, що потребує їх місцевого лікування. Охарактеризовані й сучасні препарати, їх побічна дія, рекомендації до використання.

Відображені протимікробні засоби різної хімічної структури (фторхінолони, імідазоли, нітрофурани, ін.). Посилену зацікавленість у стоматологічній практиці викликають похідні фторхінолонів (ципрофлоксацин, гатіфлоксацин) як ефективні препарати широкого спектра дії та невеликої токсичності.

Розглядаються протитуберкульозні засоби, які є важливими для сучасного лікаря та потребують ретельного вивчення у зв'язку з високим рівнем захворюваності на туберкульоз в Україні. Протитуберкульозні препарати охарактеризовані з урахуванням їх ефективності та можливих побічних ефектів.

Також представлені відомості про антигельмінтні препарати, які важливі для формування знань з лікування глистних інвазій.Розділ 15 присвячений протипухлинним засобам. Знання з цієї теми актуальні для лікаря-стоматолога тому, що в його практиці зустрічаються пухлини різних локалізацій (язик, дно порожнини рота, губи, щелепи, ін.). Запропоновані сучасні класифікації цитостатиків (алкілуючі засоби, антиметаболіти, сполуки платини, протипухлинні антибіотики, ін.), послідовно розглянуті фармакологічні властивості препаратів, їх побічна дія, показання та протипоказання до використання.

Розділ 16 висвітлює принципи сучасної фармакотерапії основних стоматологічних захворювань та використання засобів невідкладної допомоги в умовах стоматологічної практики. Відображені сучасні схеми фармакотерапії. Наведені конкретні рекомендації і алгоритми сучасної фармакотерапії – це напрямок формування в спеціалістів-стоматологів мотивації до вивчення предмета і розвитку логічного мислення.

У цьому ж розділі представлений матеріал щодо надання фармакотерапевтичної допомоги при гострих станах, які можуть розвинутись в умовах стоматологічної клініки.Третя частина містить основи загальної рецептури і складається з двох розділів, що містять великий за змістом детальний матеріал, який формує у студентів низку базових терміноутворюючих понять (лікарська речовина, засіб, препарат, лікарська форма, рецепт). Ретельно викладені правила виписування рецептів. Формується відповідальність майбутнього лікаря за рецепт як основний документ суворої звітності. Наведена велика кількість прикладів виписування рецептів.

У кінці підручника в додатках наведено список рекомендованої основної та додаткової літератури та зручні покажчики термінів та основних препаратів.Інноваційність підручника. Підручник «Фармакологія» / Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й. та ін. – Вінниця: Нова книга, 2011. – 432 с., рекомендований МОН України для студентів стоматологічних факультетів вишів України – це актуальне на сьогодні видання, яке адаптоване до потреб стоматології за рахунок поєднання основ сучасної фармакології з основними напрямками фармакотерапії стоматологічних захворювань. У підручнику детально розглядаються лікарські засоби, які застосовуються в практиці лікаря-стоматолога, особливості їх фармакокінетики, механізми дії та можливі побічні ефекти. Викладено також важливий для майбутнього спеціаліста матеріал з фармакотерапії невідкладних станів.

Автори підручника – це провідні спеціалісти кафедр фармакології та клінічної фармакології Вищого державного навчального закладу України «Українська медична стоматологічна академія», Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Одеського національного медичного університету. Підручник написано відповідно до програми з фармакології для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації. Матеріал підготовлено з урахуванням «Національного переліку основних лікарських засобів і виробів медичного призначення» (постанова КМУ від 25.03.2009 р., №333) та «Державного формуляра України» (наказ МОЗ України від 17.03.2009 р., №173).

Безумовною перевагою цього підручника відносно інших профільованих видань є включення у спеціальну частину всіх головних фармакологічних груп, а не тільки лікарських засобів, які найбільш значимі для спеціалістів стоматологічного профілю. Це видання можна вважати підручником нового покоління, в якому матеріал викладений за єдиним планом, оновлений і осучаснений з кожної теми та багато-ілюстрований малюнками і таблицями.

Підручник містить інформативний і цікавий вступ, який відображає значення фармакології в системі медичних і біологічних наук, історію розвитку лікознавства та фармакології, визнані світовою спільнотою здобутки українських вчених та зручний перелік умовних скорочень. Значно підвищує освітню мотивацію студентів визначення важливості знань фармакології для лікаря-стоматолога, вміння спеціаліста здійснювати наукове обґрунтування вибраних ліків, режимів дозування, комбінування, запобігання побічній дії, індивідуалізації лікування. Наведена інформація про нові галузі фармакології, які ґрунтуються на наукових досягненнях ембріології, педіатрії, геріатрії, імунології, радіаційної медицини, обґрунтовується логічна структура взаємозв'язків між медичними дисциплінами. Важливе виховне значення має матеріал, який ознайомлює студентів з історією лікознавства, підкреслює високий інтелект стародавніх медиків, їх вагомий внесок у лікарську справу.ВИСНОВКИ

  1. Підручник «Фармакологія» є сучасним інноваційним здобутком, що містить основні базові теоретичні положення, трактування спеціальної термінології та враховує високу динамічність фармацевтичної галузі системи охорони здоров'я. Підручник широко використовується на етапах додипломної та післядипломної освіти лікарів.

  2. Загальний тираж підручника склав 1500 екземплярів і він став базовим при підготовці лікарів вищих медичних навчальних закладів України.

Бобирьов В.М.

Кресюн В.Й.

Годован В.В.

Казак Л.І.

Кава Т.В.

Островська Г.Ю.

Петрова Т.А.Рябушко М.М.
Каталог: sites -> default -> files
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Культура Античності. Культура Давньої Греції
files -> Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників сидорчук надія Миколаївна
files -> Міністерство освіти І науки україни державний економіко-технологічний університет транспорту
files -> Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст»,
files -> Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій

Скачати 160.27 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка