Витяг з навчального плану № семестру к-сть ауд год. В тому числіСкачати 120.09 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір120.09 Kb.
ТипВитяг
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА

Біологічний факультет

Кафедра біофізики та біоінформатики


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан біологічного факультету

доц. С.О. Гнатуш

“____” _____________ 2009 р.


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

Предмет: Медична біофізика

Напрям підготовки 0704 - біологія

Спеціальність: 7.070402– біофізика

Освітньо-кваліфікаційний рівень: 8. 070404 – магістр

Семестр 10

Форма контролю: залік

Форма навчання: денна


ВИТЯГ З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ
семестру


К-сть ауд. год.

В тому числі

Л П,С Л.Р.Конс.

К-сть год. СР

Заліки

Іспити10

36

36

32РОЗГЛЯНУТО РЕКОМЕНДОВАНО

на засіданні кафедри біофізики методичною радою

та біоінформатики біологічного факультету

“____” ___________ 2009 р. “____” ___________ 2009 р.
Зав. кафедри Голова методичної ради

_____________ проф. Санагурський Д.І. ______________доц. Хамар І.С.

Львів-2009

1. ОПИС ПРЕДМЕТУ КУРСУ:


Курс:

підготовка

спеціалістів)

Напрям,

спеціальність,

освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ECTS:1

Модулів: 2

Змістових модулів:2

Загальна кількість годин:


Тижневих годин:

2,

704 - Біологія

7.070403 – спеціаліст


Рік підготовки: 5

Семестр: 10
Лекції (теоретична підготовка):

36 год

Лабораторні роботи:

Самостійна робота:10 год

Індивідуальна робота:2 год.

Вид контролю:залік

Метою спецкурсу є навчити студентів визначати фізичні та фізико-хімічні параметри, що використовуються як тести для діагностики функціонального стану людського організму. Особлива увага звертається на характеристику фізичних основ патологічних процесів.

Завдання: дати характеристику фізико-терапевтичних методів лікування,
навчити практично розраховувати основні параметри стану людського організму в нормі та при патології.

Форми навчання: лекції, самостійна робота.

Форма контролю: модульний контроль, залік.


2. Література


 1. Болдырев А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. – М.: Изд-во МГУ, 1989.–208с.

 2. Геннис Р. Биомембраны. Молекулярная структура и функции: Пер. с англ.- М: Мир, 1997.– 624 с.

 3. .Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика.– М., 1986. – 260с.

 4. Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М. Медична та біологічна фізика. – Львів: Світ, 2003. – 450с.


3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 1. Медична біофізика як наука про фізичні та фізико-хімічні параметри, що використовуються для діагностики функціонального стану організму та про фізичні основи патологічних процесів.

 2. Біомеханіка. Антропометричні та мас-інерційні характеристики тіла людини. Закони механіки та тіло людини. Механічні властивості кісток. М’язи. Робота м’язів.

 3. Біофізика зовнішнього дихання. Механічні процеси в легенях.

 4. Біоакустика. Механічні коливання та хвилі. Фізичні характеристики звуку. Характеристики слухового відчуття. Аудіометрія. Фізичні основи слуху. Звукові методи діагностики. Ультразвук. Інфразвук. Вібрації.

 5. Біореологія. Ньютонівські та не ньютонівські рідини. Кров.

 6. Геодинаміка. Судинна система. Основні гемодинамічні показники. Біофізика кровообігу. Робота та потужність серця. Моделі для вивчення кровообігу. Вимірювання тиску крові та швидкості кровоплину.

 7. Електричні властивості біологічних систем. Електропровідність клітин і тканин при постійному струмі. Види поляризації. Гальванізація. Електрофорез. Проходження змінного струму через біологічні об’єкти. Дія електричного струму на живі організми.

 8. Фізичні основи електрокардіографії. Електричні явища у серцевому м’язі. Реєстрація біопотенціалів серця. Компоненти нормальної електрокардіограми. Вектор електрокардіографія. Електрична вісь серця.

 9. Магнітобіологія. Магнітні властивості речовин. Біологічна дія магнітного поля. Біомагнетизм. Магнітні поля органів і тканин. Магнітосфера. Магнітні бурі.

 10. Методи електролікування. Постійний електричний струм. Гальванотерапія. Імпульсні струми низької та звукової частоти. Постійне електричне поле високої напруги. Струми високої, ультрависокої та надвисокої частот. Магнітотерапія.

 11. Люмінесцентні методи в медицині та біології. Закони і характеристики люмінесценції. Хемілюмінесценція у діагностиці.

 12. Лазери. Гелій-неоновий лазер. Рубіновий лазер. Біологічна дія лазерного випромінювання. Застосування лазерів у медицині.

 13. Теплове випромінювання. Термографія.

 14. Терморегуляція в живому організмі. Температурна топографія тіла людини. Інфрачервона термографія. Інфрачервоне випромінювання, його використання у медицині.

 15. Резонансні методи квантової механіки. ЕПР, ЯМР. ЯМР-томографія.

 16. Оптика. Око як оптична система. Акомодація. Механізм зорового сприйняття. Денне та сутінкове бачення. Чутливість ока. Поле зору. Кольорове бачення. Недоліки ока. Оптична мікроскопія. Колориметрія. Рефрактометрія. Нефелометрія. Волоконна оптика. Ендоскопія. Поляриметрія.

 17. Рентгенівське випромінювання. Взаємодія рентгенівського випромінювання з речовиною. Рентгенодіагностика. Рентгенотерапія. Радіоактивність. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Використання ядерних випромінювань у медицині.


4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Лекції

Лабораторні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

1

2

3

4

5

Змістовий модуль І


 1. Медична біофізика як наука про фізичні та фізико-хімічні параметри, що використовуються для діагностики функціонального стану організму та про фізичні основи патологічних процесів.

 2. Біомеханіка. Антропометричні та мас-інерційні характеристики тіла людини. Закони механіки та тіло людини. Механічні властивості кісток. М’язи. Робота м’язів.

 3. Біофізика зовнішнього дихання. Механічні процеси в легенях.

 4. Біоакустика. Механічні коливання та хвилі. Фізичні характеристики звуку. Характеристики слухового відчуття. Аудіометрія. Фізичні основи слуху. Звукові методи діагностики. Ультразвук. Інфразвук. Вібрації.

 5. Біореологія. Ньютонівські та не ньютонівські рідини. Кров.

 6. Геодинаміка. Судинна система. Основні гемодинамічні показники. Біофізика кровообігу. Робота та потужність серця. Моделі для вивчення кровообігу. Вимірювання тиску крові та швидкості кровоплину.

 7. Електричні властивості біологічних систем. Електропровідність клітин і тканин при постійному струмі. Види поляризації. Гальванізація. Електрофорез. Проходження змінного струму через біологічні об’єкти. Дія електричного струму на живі організми.

 8. Фізичні основи електрокардіографії. Електричні явища у серцевому м’язі. Реєстрація біопотенціалів серця. Компоненти нормальної електрокардіограми. Вектор електрокардіографія. Електрична вісь серця.

 9. Магнітобіологія. Магнітні властивості речовин. Біологічна дія магнітного поля. Біомагнетизм. Магнітні поля органів і тканин. Магнітосфера. Магнітні бурі.


Змістовий модуль ІІ

 1. Методи електролікування. Постійний електричний струм. Гальванотерапія. Імпульсні струми низької та звукової частоти. Постійне електричне поле високої напруги. Струми високої, ультрависокої та надвисокої частот. Магнітотерапія.

 2. Люмінесцентні методи в медицині та біології. Закони і характеристики люмінесценції. Хемілюмінесценція у діагностиці.

 3. Лазери. Гелій-неоновий лазер. Рубіновий лазер. Біологічна дія лазерного випромінювання. Застосування лазерів у медицині.

 4. Теплове випромінювання. Термографія.

 5. Терморегуляція в живому організмі. Температурна топографія тіла людини. Інфрачервона термографія. Інфрачервоне випромінювання, його використання у медицині.

 6. Резонансні методи квантової механіки. ЕПР, ЯМР. ЯМР-томографія.

 7. Оптика. Око як оптична система. Акомодація. Механізм зорового сприйняття. Денне та сутінкове бачення. Чутливість ока. Поле зору. Кольорове бачення. Недоліки ока. Оптична мікроскопія. Колориметрія. Рефрактометрія. Нефелометрія. Волоконна оптика. Ендоскопія. Поляриметрія.

 8. Рентгенівське випромінювання. Взаємодія

рентгенівського випромінювання з речовиною. Рентгенодіагностика. Рентгенотерапія. Радіоактивність. Біологічна дія іонізуючих випромінювань. Використання ядерних випромінювань у медицині.

2


2
2

2

22

2

2


2

22
2
2

2

24
2


Всього годин

36

0

0

2 1. Рейтингова система оцінювання


Змістовий модуль 1 (25 балів):

Розподіл балів за формами оцінювання: • тести з теоретично (80 %) і практично (20%) орієнтованими завданнями до 25 балів;

Змістовий модуль 2 (25 балів):

Розподіл балів за формами оцінювання: • тести з теоретично (80 %) і практично (20%) орієнтованими завданнями до 25 балів.Шкала оцінювання:

Оцінка в балах

ЕСTS*

Визначення

Національна шкала

Залік

90-100

А

ВІДМІННО

ВідмінноЗараховано

81-89

В

ДУЖЕ ДОБРЕ


Добре

71--80

С

ДОБРЕ

61-70

D

ЗАДОВІЛЬНО

Задовільно

51-60

Е

ДОСТАТНЬО

25-50

FX

НЕЗАДОВІЛЬНО

З можливістю повторного складання

0-24

F

НЕЗАДОВІЛЬНО

з обов’язковим повторним курсом

*ЕСTS – Європейська кредитно-трансферна система
Програму склала доц..Галан М.Б.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка