Витяг з порядк у сертифікації персоналу 1 Галузь застосуванняСкачати 177.63 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір177.63 Kb.
ТипВитяг

ВИТЯГ З

П О Р Я Д К У

сертифікації персоналу
1 Галузь застосування

1.1 Порядок сертифікації персоналу (далі – Порядок) встановлює об’єкти сертифікації та вимоги до них, порядок та процедури проведення сертифікації персоналу.

1.2 Вимоги цього Порядку є обов'язковими для органу з сертифікації персоналу (далі – ОСП) державного підприємства "Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів" (далі - ДП "Укрметртестстандарт"), персоналу органів з оцінки відповідності, організацій, фізичних осіб та для усіх інших учасників робіт в галузі сертифікації персоналу та бажаючих сертифікувати персонал.

1.3 Порядок розроблено на підставі Закону України "Про підтвердження відповідності".


2 Нормативні посилання

У цьому Порядку наведено посилання на такі Закони України та нормативні документи:- Закон України "Про підтвердження відповідності";

- ДСТУ ISO/IEС 17024:2005 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу;

- ISO/IEС 17024:2012 Оцінювання відповідності. Загальні вимоги до органів, що здійснюють сертифікацію персоналу

- ДСТУ ISO 9000:2007 Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів;

- ДСТУ 3418-96 Система сертифікації УкрСЕПРО. Вимоги до аудиторів та порядок їх атестації;

- ДСТУ ISO 19011:2012 Настанови щодо здійснення аудитів систем управління;

3 Терміни та визначення
В цьому Порядку подані терміни та визначення згідно з Законом України "Про підтвердження відповідності", ДСТУ ISO 9000, ДСТУ ISO/IEС 17024, міжнародним стандартом ISO/IEС 17024, а також терміни:

Об’єкт сертифікації – персонал, який здійснює діяльність в певній галузі та прагне від органу з сертифікації персоналу здобуття сертифіката компетентності.

Заявник – особа, кандидатура якої заявлена на сертифікацію органом з оцінки відповідності, організацією або самостійно, як фізична особа.

Примітка: на сертифікацію можуть бути заявлені кандидати в аудитори, які вперше прагнуть отримати сертифікат компетентності; аудитори, які підтверджують свою компетентність на наступний термін дії сертифіката компетентності.

Кандидат в аудитори – заявник, що прагне здобуття від органу з сертифікації персоналу сертифіката компетентності на право здійснення конкретного виду діяльності в галузі сертифікації.

Аудитор з сертифікації - особа, що має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або декількох видів робіт з сертифікації, сертифікована та занесена до відповідного реєстру згідно з цим порядком.

Сертифікат компетентності – документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, який посвідчує, що вказана особа є компетентною в здійсненні конкретного виду діяльності в певній галузі.

Інспекційний нагляд - оцінювання відповідності з метою встановлення того, що персонал продовжує відповідати вимогам, які були підтверджені під час сертифікації, та впевнитись, що роботи проводяться за обраною спеціалізацією та відповідають його рівню компетентності.
4 Загальні положення
4.1 ОСП ДП "Укрметртестстандарт" належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі – Мінекономрозвитку). Орган з сертифікації персоналу ДП "Укрметртестстандарт" в своїй діяльності керується вимогами ДСТУ ISO/IEС 17024.

4.2 За цим Порядком проводиться сертифікація:

а) персоналу, який здійснює діяльність в галузі сертифікації:

- кандидатів в аудитори, що залучаються до проведення зовнішніх аудитів (перевірка третьою стороною): сертифікація продукції, послуг, атестація виробництв, сертифікація систем управління якістю, систем екологічного управління, систем управління безпечністю харчових продуктів на підставі принципів НАССР, систем управління професійною безпекою та здоров’ям, систем управління соціальною відповідальністю, галузевих систем управління якістю та інших систем управління;Примітка: Групи однорідної продукції (послуг) визначають спеціалізацію аудиторів з сертифікації продукції (послуг).

Примітка: Спеціалізація кандидатів в аудитори, аудиторів при повторній сертифікації за бажанням заявника може бути диференційованою: - аудитор; - головний аудитор; аудитор з правом викладання відповідного курсу навчання.

- аудиторів, термін дії сертифіката яких вичерпано, при повторній сертифікації;

- менеджерів (представників керівництва - уповноважених з якості), фахівців з якості та кандидатів в аудитори, що залучаються до проведення внутрішніх аудитів (перевірка першою стороною) та зовнішніх аудитів (перевірка другою стороною) систем управління якістю, систем екологічного управління, систем управління безпечністю харчових продуктів на підставі принципів НАССР, систем управління професійною безпекою та здоров’ям, галузевих систем управління якістю та інших систем управління;

- консультантів (фахівців) з питань систем управління якістю, систем екологічного менеджменту (систем управління навколишнім середовищем), систем управління безпечністю харчових продуктів на підставі принципів НАССР, систем управління професійною безпекою та здоров’ям, галузевих систем управління якістю та інших систем управління;

б) персоналу, який здійснює діяльність щодо оцінювання відповідності продукції вимогам технічних регламентів:

- кандидатів в аудитори з оцінювання відповідності, що залучаються до проведення оцінювання відповідності продукції вимогам конкретних технічних регламентів;

- аудиторів з оцінювання відповідності, термін дії сертифіката яких вичерпано, при повторній сертифікації.

Примітка: Групи однорідної продукції, на які розповсюджується дія конкретного технічного регламенту, визначають спеціалізацію аудиторів (експертів) з оцінювання відповідності продукції.

в) персоналу, який здійснює діяльність щодо інспектування:

- кандидатів в аудитори з інспектування;

- аудитор з інспектування, термін дії сертифіката яких вичерпано, при повторній сертифікації;Примітка: Групи однорідної продукції, послуг визначають спеціалізацію експертів з випробувань.

4.3 Сертифікація кандидатів в аудитори та аудиторів, термін дії сертифіката яких вичерпано, при повторній сертифікації може здійснюватись за однією або за кількома спеціалізаціями.

4.4 Заявниками на сертифікацію персоналу можуть бути юридичні особи (організації, органи з оцінки відповідності, інші зацікавлені сторони) та фізичні особи.

4.5 Право на отримання сертифіката компетентності мають особи, які здобули вищу освіту, мають необхідну теоретичну та практичну підготовку, певний досвід роботи за обраною спеціалізацією, визнають та виконують правила державної системи сертифікації та цього Порядку, і пройшли з позитивним результатом процедуру сертифікації.5 Вимоги до персоналу, що сертифікується
5.1 Вимоги до освіти, досвіду, обсягу підготовки, загальних та спеціальних знань і вмінь, стажування, особистих якостей, здатності до керівної діяльності, підтримання належного рівня компетентності персоналу, що сертифікується, визначені у нормативно-правових та нормативних документах, наказах, розпорядженнях Мінекономрозвитку, що містять кваліфікаційні вимоги, та враховуються ОСП при проведенні сертифікації персоналу згідно з цим Порядком та процедурами ОСП.

5.2 Опис вимог до персоналу, що сертифікується, та критеріїв його перевірки та оцінки при сертифікації як кандидата в аудитори, при сертифікації на наступний термін дії сертифіката компетентності, розширенні сфери діяльності наводиться в документації ОСП. ОСП надає заявнику на його вимогу опис вимог до персоналу, що сертифікується, або інформацію щодо розташування цих відомостей в офіційних виданнях Мінекономрозвитку або засобах масової інформації, мережі Інтернет тощо.

5.3 При добровільній сертифікації персоналу можуть ставитись й інші вимоги до освіти, досвіду, підготовки, особистих якостей, здатності до керівної діяльності, способів підтримання належного рівня компетентності персоналу, що сертифікується.

5.4 Функції, обов’язки та права персоналу визначені у нормативно-правових та нормативних документах, наказах, розпорядженнях, листах тощо Мінекономрозвитку, що містять кваліфікаційні вимоги до персоналу. Додатково до цих вимог сертифіковані фахівці повинні виконувати правила використання сертифіката компетентності та кодекс поведінки, що визначені ОСП.


6 Процедура сертифікації персоналу

6.1 Порядок проведення сертифікації персоналу у загальному випадку передбачає :

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та аналіз документів доданих до заявки, визначення форми перевірки та оцінки заявника;

- формування атестаційної комісії ОСП;

- формування тестів, екзаменаційних білетів для роботи атестаційної комісії;

- перевірку та оцінку заявника атестаційною комісією ОСП;

- прийняття рішення атестаційною комісією про можливість підтвердження компетентності заявника;

- оформлення, реєстрація в реєстрі ОСП та видача сертифіката компетентності заявнику;

- інспекційний нагляд за діяльністю сертифікованого персоналу.


6.2 Подання заявки на сертифікацію.

Заявник подає заявку на сертифікацію або повторну сертифікацію до ОСП за встановленою формою. У разі наміру заявника сертифікуватися окремо за кожною спеціалізацією, він повинен подати окремі заявки.Примітка: Якщо заявник – фізична особа особисто подає заявку на сертифікацію і підписує її в присутності представника ОСП, його підпис не потребує завірення у нотаріуса. Представник ОСП повинен перевірити паспортні дані заявника.

Якщо заявник подає заявку на повторну сертифікацію, у зв’язку з закінченням терміну дії сертифіката, то заявка повинна подаватись в термін не пізніше, ніж за шість місяців до його закінчення.

Порядок повторної сертифікації встановлюється в залежності від діяльності особи, що отримала сертифікат компетентності, і може передбачати повну або скорочену процедуру

ОСП реєструє заявку на сертифікацію, аналізує її щодо правильності заповнення та надає заявникові інформацію, щодо документів, необхідних для проведення сертифікації персоналу, або інформацію щодо розташування цих відомостей в засобах масової інформації.

Заявник подає до ОСП в одному примірнику наступні документи:

- заявку органу з оцінки відповідності або організації за встановленою формою (або заявку фізичної особи;

- копію паспорту (для заявника – фізичної особи);

- копію диплому про вищу освіту;Примітка: Здобувачі подають документ про освіту, що передбачена документами, які містять кваліфікаційні вимоги.

- копію диплому про набуття вченого ступеню (у разі наявності);

- копію документа про володіння іноземною мовою (у разі наявності);

- виписку з трудової книжки або копію трудової книжки, завіреною печаткою організації;

- копію посвідчення про закінчення теоретичного курсу;

- копії документів, що свідчать про постійне підвищення кваліфікації (свідоцтва, дипломи, сертифікати, реферати, статті, тощо);

- копії наказів організації чи органу з оцінки відповідності про призначення кандидата (здобувача) членом групи з проведення перевірки (здійснення стажування) (тільки для первинної сертифікації);

- відгук-оцінку про стажування (тільки для первинної сертифікації);

- копії протоколів про невідповідності та зауваження, виявлені під час проведення перевірок за участю заявника (за наявності);

- сертифікат компетентності (тільки для повторної сертифікації);

- звіти чотирьох перевірок протягом терміну дії сертифіката компетентності (тільки для повторної сертифікації);

- особову картку на паперовому носії та в електронному вигляді;

- три фотокартки розміром 3 х 4 см.

ОСП може запросити у заявника інші необхідні документи для підтвердження компетентності.

6.3 Розгляд документів доданих до заявки.

ОСП у двомісячний термін розглядає заявку, перевіряє комплектність та проводить аналіз поданих документів з метою верифікації базових знань та вмінь заявника, набутих в процесі практичної діяльності досвіду, встановлення їх відповідності обраній спеціалізації.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе юридична або фізична особа, яка їх подала.

ОСП готує письмовий висновок про доцільність (недоцільність) проведення перевірки та оцінки заявника атестаційною комісією. ОСП у письмовому висновку встановлює форму перевірки та оцінки заявника (іспит, тести, співбесіда, розгляд письмового реферату на задану тему, тощо).

Висновок по одному примірнику передається заявнику та в атестаційну комісію.

Підставами для відмови у подальшому проведенні робіт з сертифікації персоналу можуть бути:  • некомплектність документів доданих до заявки після повідомлення заявника про необхідність їх додаткового надання;

  • невідповідність базової освіти обраній спеціалізації та відсутність підтвердження набуття в процесі практичної діяльності досвіду;

  • відсутність у повному обсязі навчання в галузі заявленої спеціалізації;

  • недостатній стаж виробничої діяльності та стаж практичної роботи в галузі заявленої спеціалізації;

  • відсутність оплати за проведення робіт з сертифікації персоналу;

  • невідповідність іншим вимогам державної системи сертифікації та цього Порядку.

У разі негативного результату заявник після усунення недоліків, наведених у висновку, може повторно подати заявку на сертифікацію.
6.4 Формування атестаційної комісії.

Перевірку і оцінку заявників здійснює атестаційна комісія ОСП.

Атестаційна комісія створюється та затверджується розпорядженням керівника ОСП з числа провідних співробітників цього ОСП, а, за необхідності, співробітників і інших органів з оцінки відповідності, а також висококваліфікованих спеціалістів з різних видів діяльності організацій, які належать до сфери управління Мінекономрозвитку, інших міністерств та відомств, науки, промисловості, вищих навчальних закладів, товариства захисту прав споживачів тощо).

Головою цієї комісії повинна бути особа, яка в даний час керує важливими напрямками робіт з підтвердження відповідності, і прийнятна як для більшості членів комісії, так і для керівництва ОСП, що формує комісію.

Атестаційна комісія повинна складатись щонайменше з трьох осіб.

Організаційне забезпечення роботи атестаційної комісії покладається на виконавчу групу ОСП, яка погоджує з членами комісії дату проведення засідання і письмово повідомляє заявників про дату і місце проведення засідання не менше ніж за десять днів до його початку.


6.5 Формування тестів, екзаменаційних білетів для роботи атестаційної комісії.

Формування тестів, екзаменаційних білетів для роботи атестаційної комісії проводить ОСП.

До формулювання та експертизи змісту тестів, запитань екзаменаційних білетів, тощо, ОСП можуть бути залучені організації будь-якої форми власності, які здійснюють підготовку, навчання, тренінг, стажування, тощо стороннього персоналу, провідні фахівці відповідних галузей знань на договірних засадах.

Комплектування змісту екзаменаційних білетів, тестів, тощо проводить ОСП. ОСП повинен мати базу запитань, тестів, яка забезпечує оновлення екзаменаційних білетів для кожного засідання атестаційної комісії.

Екзаменаційні білети для роботи атестаційної комісії затверджуються керівником ОСП.
6.6 Перевірка та оцінка заявника атестаційною комісією.

6.6.1 Перевірку та оцінку заявника здійснює атестаційна комісія у формі, встановленій у письмовому висновку ОСП (іспит, тести, співбесіда, розгляд письмового реферату на задану тему, тощо).

6.6.2 Під час перевірки та оцінки повинні бути отримані докази того, що заявник набув необхідних знань та навичок для проведення діяльності в обраній галузі, має необхідні особисті якості.

Атестаційна комісія повинна впевнитись у виконанні вимоги щодо підтримання належного рівня компетентності заявників.


6.7 Підготовка висновку атестаційною комісією про підтвердження компетентності заявника.

6.7.1 За результатами перевірки та оцінки заявника атестаційною комісією приймається висновок простою більшістю голосів. При рівності голосів перевага віддається рішенню, за яке проголосував головуючий. Рішення приймається у формі "Рекомендувати видати сертифікат" або "Рекомендувати - у видачі сертифіката відмовити. Пройти повторну перевірку та оцінку". Комісія має право рекомендувати обмежити галузь діяльності аудитора порівняно з заявленою та/або рекомендувати ОСП видати сертифікат компетентності на термін менше ніж три роки.

Позитивний висновок атестаційної комісії щодо підтвердження компетентності заявника – є підставою для видачі ОСП сертифіката компетентності.

6.7.2 Результати перевірки та оцінки заносяться до протоколу. Протокол підписують усі члени атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії повідомляють особам, які проходили перевірку та оцінку.
6.8 Оформлення, реєстрація в реєстрі ОСП та видача сертифіката компетентності заявнику.

6.8.1 Оформлення сертифіката компетентності здійснюється після прийняття керівником ОСП рішення про можливість видачі сертифіката компетентності.

При позитивному рішенні ОСП щодо підтвердження компетентності - кандидати в аудитори набувають статус аудитора, а здобувачі (за необхідності) набувають статус експерта у певній галузі діяльності.

6.8.2 Термін дії сертифіката компетентності - до трьох років.

6.8.3 Підставою для включення суб’єкту реєстрації до реєстру є рішення ОСП.

6.8.4 Структура реєстраційного номера встановлюється ОСП.

6.8.5 Інформація про сертифікований персонал заноситься до журналу реєстрації та до бази даних – реєстру протягом місяця після ухвалення рішення ОСП про підтвердження компетентності.

6.8.6 При оформленні сертифіката компетентності реєструється особова картка аудитора.

6.8.7 Аудитор підписує "Кодекс поведінки аудитора".

6.8.8 Заявник, якому було відмовлено в підтвердженні компетентності атестаційною комісією, має право повторно пройти перевірку та оцінку.

6.8.9 У разі відмови в видачі сертифіката компетентності заявнику надсилається (видається) у письмовій формі повідомлення, в якому визначаються підстави такої відмови.
6.9 Проведення інспекційного нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу.

6.9.1 Протягом дії сертифіката компетентності ОСП здійснює інспекційний нагляд за діяльністю сертифікованого персоналу.

6.9.2 Періодичність інспекційного нагляду встановлюється ОСП, але не рідше двох разів протягом терміну дії сертифіката компетентності.

ОСП встановлюється форма проведення інспекційного нагляду згідно з власними процедурами.

Періодичність, форма та обсяг інспекційного нагляду можуть змінюватись у бік посилення або послаблення вимог, в залежності від результатів попередніх сертифікації та наглядів за діяльністю особи в обраній галузі.

6.9.3 У разі надходження обґрунтованої інформації про невідповідність персоналу вимогам, які були підтверджені під час сертифікації, ОСП здійснює позаплановий інспекційний нагляд.

Кількість позапланових перевірок персоналу не впливає на кількість та періодичність запланованих перевірок.

6.9.4 Інспекційний нагляд за діяльністю сертифікованого персоналу може передбачати:  • перевірку діяльності шляхом заочної оцінки особи, що отримала сертифікат компетентності, за допомогою листів перевірки, розроблених ОСП, як безпосередньо для особи, що перевіряється, так і за необхідності для керівництва організації, в якій вона працює і/або від якої була направлена на сертифікацію, та для інших зацікавлених сторін;

  • безпосереднє оцінювання шляхом співбесіди, іспиту, тощо;

  • перевірку практичної діяльності аудитора (фахівця) на його робочому місці представником ОСП;

  • та інше.

6.9.5 У процесі інспекційного нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу необхідно встановити, що персонал продовжує відповідати вимогам, які були підтверджені під час сертифікації, та впевнитись, що роботи проводяться за обраною спеціалізацією та відповідають його рівню компетентності.

6.9.6 Результати інспекційного нагляду протягом місяця оформлюються представником ОСП у вигляді звіту та затверджуються керівником або заступником керівника ОСП.

6.9.7 Звіт про результати інспекційного нагляду передається безпосередньо аудитору (фахівцю). ОСП інформує керівництво організації, в якій працює аудитор (фахівець), про результати інспекційного нагляду.

6.9.8 Якщо результати інспекційного нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу встановлюють факти грубих порушень (р. 7) з боку особи, що отримала сертифікат компетентності, ОСП може бути прийнято рішення розглянути на засіданні атестаційної комісії питання про скасування сертифіката компетентності.


7 Скасування та призупинення сертифіката компетентності
7.1 Скасування сертифіката компетентності може бути проведено за рішенням ОСП та за ініціативою власника сертифіката.

Скасування сертифіката компетентності здійснюється у таких випадках:

- відсутність практичної діяльності аудитора з проведення робіт за обраною спеціалізацією протягом двох календарних років;

- наявність грубих порушень з боку аудитора (недостовірність оцінок, необ’єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм тощо);

- результати інспекційного нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу, які встановлюють факти порушень з боку аудитора правил системи сертифікації персоналу;

- негативні результати проведення додаткової форми в межах інспекційного нагляду.

Розгляд справи щодо скасування сертифіката компетентності проводить атестаційна комісія ОСП.

7.2 Призупинення дії сертифіката компетентності здійснюється у наступному випадку: • відмова заявника від оплати робіт з інспекційного нагляду та відсутність листів перевірки діяльності аудитора в межах інспекційного нагляду.

7.3 Сертифікат, дія якого призупинена, вилучається із реєстру органу сертифікації персоналу. У разі прийняття рішення ОСП про відновлення дії сертифіката вилучений сертифікат заноситься до реєстру з тим же номером і терміном дії.

Письмове повідомлення про скасування/призупинення дії сертифіката компетентності направляється аудитору, керівництву організації, в якій він працює, в Мінекономрозвитку та в інші зацікавлені інстанції.


8 Розгляд спірних питань
8.1 Заявник має право оскаржити рішення про недоцільність проведення його перевірки та оцінки, про відмову у видачі йому сертифіката компетентності.

8.2 Особа, компетентність якої підтверджена сертифікатом, має право оскаржити рішення про скасування її сертифіката компетентності.

8.3 Якщо заявник має бажання оскаржити рішення про недоцільність проведення його перевірки та оцінки, про відмову у видачі йому сертифіката, про скасування сертифіката компетентності, то він повинен подати письмову апеляцію не пізніше одного місяця після одержання повідомлення про прийняте рішення. Подання апеляції не припиняє дії прийнятого рішення. Письмова апеляція повинна містити обґрунтування незгоди з одержаним рішенням.

8.4 Апеляція розглядається апеляційною комісією ОСП у місячний термін з дня її надходження. До складу апеляційної комісії не можуть включатися особи, причетні до прийняття рішення, що оскаржується.

8.5 Заявник має право бути заслуханим апеляційною комісією для надання пояснень.

8.6 Рішення апеляційної комісії стосовно поданої заяви може вміщувати одну із таких рекомендацій:

- провести перевірку та оцінку;

- відмовити у перевірці та оцінці;

- видати сертифікат компетентності;

- відмовити у видачі сертифіката компетентності;

- підтвердити скасування сертифіката компетентності;

- поновити дію сертифіката компетентності.8.7 У разі незгоди з рішенням заявник має право звернутися до комісії з Апеляцій Мінекономрозвитку, протягом десяти днів з дня одержання рішення апеляційної комісії або безпосередньо до суду згідно з чинним законодавством.

9 Конфіденційність
9.1 ОСП, організації та особи, які діють за його дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що отримана в результаті проведення робіт з сертифікації та становить комерційну таємницю чи її розголошення може зашкодити репутації персоналу, та несуть відповідальність за її розголошення згідно з чинним законодавством.

10 Оплата робіт з сертифікації персоналу
10.1 Вартість усіх робіт з сертифікації персоналу, інспекційного нагляду сплачується заявником на договірних умовах незалежно від одержаних результатів робіт.
11 Інформація про результати робіт з сертифікації персоналу
ОСП:

 1. веде облік всіх виданих сертифікатів компетентності персоналу, сертифікатів відповідності на курси навчання, ліцензійних угод, у тому числі тих, що призупинені чи із закінченим терміном дії;

 2. веде реєстр сертифікованого персоналу;

 3. подає інформацію про сертифікованих аудиторів з сертифікації до Реєстру Системи сертифікації УкрСЕПРО;

 4. зберігає документи та матеріали, які підтверджують проведення сертифікації персоналу, курсів навчання;

 5. інформує організацію-заявника про результати сертифікації її персоналу;

 6. готує інформацію про результати сертифікації персоналу;

 7. проводить та бере участь у виставках, конференціях, семінарах та інших заходах інформаційного характеру;

 8. надає інформацію, у тому числі рекламного характеру, в періодичні видання, засоби телерадіомовлення, мережу Інтернет про послуги ОСП.

Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка