Вивчення характеристик звукуСторінка5/15
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.79 Mb.
ТипЛабораторна робота
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема уроку: Розв’язування задач.

Мета: : поглиблювати знання учнів про взаємодію тіл; підготувати формувати навички учнів застосовувати теоретичні положення для розв'язування задач; розвивати вміння аналізувати та самостійно вирішувати проблемні питання.

Тип уроку: Урок закріплення знань.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Розвязування задач.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент.

    • Організація класу

    • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі)

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

На цьому уроці вчителеві необхідно узагальнити вивчений ма­теріал за розділом «Взаємодія тіл» і підготувати учнів до тематич­ного оцінювання знань.

Повторення має включати питання, що зв'язують окремі час­тини розділу. Більшу частину уроку варто присвятити розв'язанню якісних задач, тому що це дозволить залучити до роботи весь клас: у суперечках і дискусіях народжується істина, й усуваються про­галини в знаннях. Учитель повинен звернути увагу учнів на ті питання розділу, які, на його думку, слабше ними засвоєні. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів. Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

Дати відповіді на запитання.


 1. Що таке, деформація? ,

 2. У яких випадках виникає деформація? -

 3. Які причини виникнення сили пружності?

 4. Від чого залежить сила пружності?

 5. Що таке сила?

 6. Яка основна одиниця сили?

 7. Яким приладом вимірюють силу?

 8. Які властивості сили?

 9. Що називають важелем?

 10. Що таке вісь обертання важеля?

 11. Що таке точка прикладання сили? А. Як виміряти плече сили?

 12. Яка умова рівноваги важеля?

 13. Для чого застосовують важелі?

 14. Яка будова нерухомого блока?

 15. Яка будова рухомого блока?

 16. Який із блоків дає виграш у силі? Чому?

 17. Який блок дає змогу змінити напрям дії сили?

 18. Де застосовуються блоки?

V. Розв’язування задач.

Задача№1 Брусок масою 2 кг тягнуть по горизонтальному столу, прикла­даючи горизонтальну силу 6 Н. При цьому брусок рухається з постійною швидкістю. Який коефіцієнт тертя між бруском і столом?

Розв'язок.

Позначимо масу бруска т, а силу, з якою тягнуть

брусок,, F: 3 формули випливає, що

Оскільки брусок рухається з постійною швидкістю, сила тертя врівноважує силу, з якою тягнуть брусок, тобто дорівнює їй за модулем:

Сила нормального тиску для бруска, що перебуває на горизонталь­ному столі, урівноважує силу ваги й тому теж дорівнює їй за модулем: Отже,

Перевіривши одиниці величин, підставляємо числові дані й одержуємо:VІ. Підсумок уроку

(Рекомендації вчителя щодо підготовки до атестації)

VІІ. Домашнє завдання. Повторити у підручнику§§13-24(Підручник Є.В. Корщак 8 клас)

Підготуватися до тематичного оцінювання знань


Підсумковий урок (Контрольна робота)

Мета уроку: оцінити знання, уміння й навички учнів з вивченої теми.

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань. ,-.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Виконання контрольної роботи

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент.

    • Організація класу

    • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

ІІ. Виконання контрольної роботи

  1. Слово вчителя.

Завдання, які пропонуємо вам нині, складаються з чотирьох рівнів складності. Максимальна оцінка за початковий рівень (0.5*3 бали); середній (1*3 бали); достатній (2 *2 бали) а за розв'язану задачу - по 3,5 бали. Разом, як бачите, - 12 балів.

 1. Виконання учнями крнтрольної роботи за завданнями

Тематична контрольна робота

Варіант 1

Початковий рівень

1. (0,5 б.) На рисунку зображені сили, що діють на кульку, підві­шену на нитці. Виберіть правильне твердження^
А. Сила F1— вага тіла.

Б . Сила F2—сила тяжіння. .

В. Сила F3 —сила натягу нитки.

Г. 3 боку кульки на нитку діє сила ваги.

2. (0,5 б.) Санки з'їжджають із гори. Виберіть правильне твер­дження.

А . При спуску санки перебувають у стані невагомості.

Б . Сила тертя спрямована уздовж схилу вниз.

В . Сила реакції опори спрямована вертикально нагору.

Г . Сила тертя спрямована уздовж схилу нагору3. (0,5 б.) Динамометр, до якого підвішений нерухомий вантаж, по­казує силу 2,5 Н. Відзначте, які з наведених тверджень пра­вильні, а які — неправильні.

А. Маса вантажу більше 1 кг.

Б . На вантаж діє з боку динамометра сила, менша 2,5 Н.

В. Маса вантажу менше 200 г

Г . Вага вантажу дорівнює 2,5 Н;

Середній рівень

4. (1 б.) Чому санки легше тягти по снігу, ніж по землі? Відповідь по­ясніть.

5. (1 б.) Знайдіть вагу 20 л гасу. До чого прикладена ця сила? Зобразіть цю силу на кресленні.

6. (1 б.) Чому, якщо писати олівцем по склу, не залишається сліду? Від­повідь поясніть.Достатній рівень

7. (2. б.) Люстра підвішена до стелі. її маса дорівнює 12,5 кг. З якою силою люстра діє на стелю? Як називається ця сила? До чого ця сила прикладена? Зобразіть цю силу на кресленні.

8. (2. б.) Яка сила втримує тіла на похилій площині?

Високий рівень

9. ( 3,5 б.) Сила, необхідна для рівномірного переміщення по горизон тальній крижаній дорозі саней з вантажем, дорівнює 1500 Н Яку частину становить сила тертя полозів об лід від ваги са ней з вантажем, якщо загальна вага саней з вантажем дорів нює 60 кН?Варіант 2

Початковий рівень

1. (0,5 б.) На рисунках зображені деякі із сил, що діють на тіло й опору. Виберіть правильне твердження.

А . Сила F1. — сила ваги.

Б. Сила F2, — сила реакції опори.

В. Сила F33 — вага тіла.

Г . Вага тіла — це сила, що діє на це тіло.

2. (0,5 б.) М'яч скочується з гірки. Виберіть правильне твердження.

А. Сила тертя, що діє на м'яч, спрямована у бік руху.

Б . М'яч котиться за інерцією.

В. Сила пружності, що діє на м'яч із боку схилу, спрямована у бік руху.

Г . Сила ваги, що діє на м'яч, спрямована вниз.

3. (0,5 б.) До пружини підвішений вантаж вагою З Н. Виберіть правильне твердження.

А. Сила ваги, що діє на вантаж, дорівнює З Н.

Б . Маса вантажу 3 кг.

В. Модуль сили пружності не залежить від видовження пру­жини.

Г . Сила пружності менше ваги вантажу.Середній рівень

4. (1 б.) Наведіть три приклади, коли тертя виявляється перешкодою в техніці; на виробництві й у побуті.

5. (1 б.) Вага світильника, підвішеного до стелі, дорівнює 60 Н. Чому дорівнює маса світильника? Зобразіть вагу світильника на крес­ленні.

6. (1 б.) Чи однакові пружні сили можуть розвивати ресори легкових і вантажних автомашин? Чому?Достатній рівень

7. (2 б.) На парашуті опускається людина масою 60 кг. Чому дорівнює вага й сила ваги, що діє на людину? До чого прикладена кожна із цих сил? Зобразіть їх на кресленні. Чому дорівнюватиме вага й сила ваги, що діє на людину, під час затяжного стрибка

8. (2. б.) Яка сила втримує тіла на похилій площині?

Високий рівень

9. ( 3,5 б.) Поїзд вагою 20 МН рухається по горизонтальній ділянці шляху з постійною швидкістю. Визначити силу тяги тепловоза, якщо сила тертя становить 0,005 його ваги.


ІІІ. Підсумок уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням).

ІV.Домашнє завдання

Повторити §§13-24, переглянути розвязки задач у підручнику та конспектіТема: Тиск і сила тиску. Одиниці тиску

Мета уроку:

Навчальна:

познайомити учнів з поняттям тиску; з'ясувати залежність тиску від сили тиску й площі опори..Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

V І. Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

(Проводимо аналіз результатів контрольної роботи)

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Тиск, здійснюваний твердими тілами

Яка приємна зимова прогулянка на лижах! Однак варто увійти в сніг без них, як ноги будуть глибоко провалюватися під час кож­ного кроку, іти буде важко, і задоволення буде зіпсовано.

На цьому рисунку вага лижника приблизно дорівнює вазі «пішо­хода» . Тому сили, з якими хлопчики тиснуть на сніг, будемо вважа ти рівними. Але помітьте: вони діють не на одну точку, а «розподі­ляються» по деяких площах. У лижника — по площі торкання снігу й лиж, а в пішохода — снігу й підошов. Зрозуміло, що 5лиж > $••' ошои. Тому й результат дії лижника на сніг проявляється меншою мірою. Розподіл сили по площі її прикладання характеризують спеціаль­ною фізичною величиною— дробом F/S. За умови, що сила діє пер пендикулярно до поверхні, цей дріб називають тиском. ї Тиском р називають відношення перпендикулярної до поверх ні сили тиску F, що діє на деяку площу S поверхні, до цієї площі:

З визначення тиску випливає, що змінити тиск можна двома способами: змінивши силу тиску або змінивши площу, на яку діє ця сила.

Одиницею тиску є 1 паскаль. шш 1 паскаль це тиск, за якого на площу, що дорівнює 1 м2, діє

сила тиски, що дорівнює 1 Н.

Способи збільшення й зменшення тиску

У більшості випадків змінювати тиск, змінюючи силу тиску, незручно, тому змінюють площу поверхні, на яку діє сила. При збільшенні площі тиск зменшується, а при зменшенні — збільшу­ється.

У техніці, будівництві, на транспорті дуже часто використову­ють різні способи, щоб зменшити або збільшити тиск. Наприклад, фундамент висотного будинку чинить тиск у 4 105 Па. Тому при зведенні будинку його фундамент роблять більше широким, ніж сам будинок, для зменшення тиску на ґрунт.

Шини вантажних автомобілів роблять набагато ширше, ніж І у легкових автомобілів. Широкі гусениці дозволяють зменшити тиск трактора на ґрунт і роблять його більш прохідним на ґрунто­вій дорозі.V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Ниведіть приклади, які показують, що дія сили залежить від

площі опори, на яку діє ця сила,


   1. Чому людина, що йде на лижах, не провалюється в сніг?

3 Наведіть відомі вам способи зменшення й збільшення тиску?

Поміркуй і відповідай

1. Чому гострий ніж ріже краще, ніж тупий?

2. Навіщо в лопатах верхній край, на який надавляють ногою, зігнуто?

3. Чому підбори туфель дівчини чинять на землю набагато більший тиск, ніж ноги слона?

V І.. Підсумок уроку


 1. Що таке тиск?

 2. Які одиниці тиску?

 3. Як розрахувати тиск?

 4. Яку силу називають силою тиску?

 5. Як можна змінювати тиск?

 6. Як ураховують тиск у технічних пристроях?

V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §§25-26 Вправа 14(3)Тема: Тиск рідин і газів. Закон Паскаля.

Мета уроку:

Навчальна:

Пояснити тиск газів і рідин з погляду молекулярно-кінетичної теорії будови речовини; познайомити учнів із законом передаці тискурідинами й газами; установити закономірність розподілу рідин у сполучени посудинахРозвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

V І. Домашнє завдання.

Хід урокуІ. Організаційна частина

- організація класу- перевірка готовності класу до уроку.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

 1. Що таке тиск?

 2. Які одиниці тиску?

 3. Як розрахувати тиск?

 4. Яку силу називають силою тиску?

 5. Як можна змінювати тиск?

 6. Як ураховують тиск у технічних пристроях?

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Тверді тіла зберігають і об'єм, і форму. Рідкі тіла не зберігають форму, але зберігають об'єм. Газоподібні речо­вини не зберігають ні форму, ні об'єм.Тиск твердого тіла породжений силою, яка діє на це тіло. її походження може бути різним. Це може бути або сила тяжін­ня, або сила пружності. Напрям дії такого тиску завжди збігається з напрямом дії сили тиску. Якщо на гумову плівку покласти яке-небудь тверде тіло, то плівка прогнеться лише під ним і в напрямі дії ваги тіла (мал. 84). Тиск твердих тіл пере­дається тільки в одному напрямі: в напрямі дії сили тиску.

Тиск можуть створювати також гази і рідини. З'єднаємо гу­мову кульку з насосом і почнемо накачувати в неї повітря. Кулька збільшуватиме свої розміри, набуваючи кулястої фор­ми. Це свідчить, що на внутрішні стінки кульки діє певна сила, яка створює тиск (мал. 85). Причиною такого тиску є рух моле­кул. Перебуваючи в хаотичному русі, молекули взаємодіють як між собою, так і зі стінками посудини.

Щоб зрозуміти, як це відбувається, зробимо такий дослід. Підвісимо вертикально на мотузках дошку і вдаримо по ній м'ячем. Від удару м'яча дошка зміститься на деяку відстань. У цьому разі ми кажемо, що на дошку подіяла сила. Подібне відбувається і тоді, коли в стінку посудини вдаряється молеку­ла. Хоча маса молекули дуже мала, і від удару однієї молекули стінка практично не змінить свого стану, але в стінку посудини вдаряється величезна кількість рухомих молекул, які разом створюють відчутну дію на стінку, внаслідок якої стінка змі­нює свій стан: деформується або зміщується. Тиск газу залежить також від температури газу. Нагрівання газу спричиняє збільшення швидкості молекул. Інтенсивність їх взаємодії зі стінкою буде більшою, що приводить до збільшення тиску.

Якщо наповнену повітрям гумову кульку за морозної погоди винести з приміщення, то її розміри суттєво зменшаться (мал. 86).

Тиск газу сталої маси залежить також від його об'єму. При збільшенні об'єму тиск газу зменшується, а при зменшенні об'єму - тиск збільшується. Зміни­ти об'єм газу можна, діючи на ньо­го сторонньою силою, яка створює певний тиск. Якщо не брати до ува­ги зміну об'єму, а враховувати ли­ше дію сторонньої сили, за якої тиск газу збільшується, то можна казати, що газ передає тиск. Візь­мемо приєднану до циліндра з пор­шнем кулю, яка має отвори по всій поверхні, і почнемо переміщувати поршень, стискувати в ній газ з деякою кількістю диму (мал. 87). Ми побачимо, що з усіх отворів

Об'єднавши два попередні висновки, отри­маємо формулювання закону Паскаля, який стосується як рідин, так і газів.

Закон Паскаля може діяти лише тому, що молекули в рідині, як і в газі, слабо взаємодіють між собою і можуть вільно зміщуватися в будь-якому напрямі.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Яка властивість спільна для рідин і газів?

2. Як залежить тиск газу від його густини?

3. Чому тиск газу залежить від температури?

4. Як гази передають тиск?

5. Як рідини передають тиск?

6. Сформулюйте закон Паскаля.

Вправа 15

1. У верхній частині камери колеса автомобіля повітря пере­буває під тиском 210 кПа. Який тиск повітря у нижній частині камери?

2. Чому, коли в колбу з тонкими стінками налито рідину, її закривають так, щоб пробка не тиснула безпосередньо на рі­дину?

3. Який тиск у камері колеса автомобіля, якщо на поршень насоса площею 12 см2 діє сила 240 Н?

V І.. Підсумок уроку

V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §§27 Вправа 15(3)Тема: Сполучні посудини. Манометри. Насоси..

Мета уроку:

Навчальна:

Установити закономірність розподілу рідин у сполучних посудинах;дати учням знання про пристрій і принцип дії рідинного й металнвого манометрів; ознайомити із принципом роботи гідравлічних машин, насосів.Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

V І. Домашнє завдання.

Хід урокуІ. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі )

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

1. Яка властивість спільна для рідин і газів?

2. Як залежить тиск газу від його густини?

3. Чому тиск газу залежить від температури?

4. Як гази передають тиск?

5. Як рідини передають тиск?6. Сформулюйте закон Паскаля.

V. Вивчення нового матеріалу.

Сполучені посудини

Дві або більше посудини, сполучені трубками і за­повнені рідиною, називають сполученими посудинами.

Що відбувається у сполучених посудинах

Візьмемо дві циліндричні скляні посудини, сполучені між собою трубкою (мал. 97). В одній із них (праворуч) розмістимо дуже легкий поршень, який щільно прилягає до стінок і може

вільно переміщуватися в труоці вгору і вниз.

Притримаємо поршень і почнемо заливати в ліву посудину воду доти, доки висота стовпа в ній дорів­нюватиме hv Під поршнем висота стовпа дорівнюватиме h2- Причому hx > h2.

Якщо звільнити поршень, то внас­лідок різниці тисків поршень почне переміщуватися вгору доти, доки рівень рідини в обох посудинах не ста­не однаковим. Це можливо буде тоді, коли висоти стовпів рідини в обох по­судинах будуть однаковими:

або
Застосування сполучених посудин

Властивості сполучених посудин широко застосо­вуються в побуті, техніці, на виробництві.

Усім відомий чайник з носиком є сполученими посудина­ми. Кінчик носика чайника розміщено так, що він перебуває на рівні кришки чайника. Тому залита в чайник вода не ви­ливається, коли посудина стоїть на горизонтальній поверхні (мал. 98).

Для контролю за рівнем води в парових котлах під час її на­грівання застосовують водомірне скло (мал. 99). Це скляна

трубка, нижній кінець якої роз­міщений нижче від рівня води в котлі. А верхній кінець з'єднаний із простором котла над рівнем води. За показами водомірного скла можна дізнатися про рівень води в котлі, не відкриваючи його.

У невеликих селищах діють си­стеми водогонів, які побудовані за принципом сполучених посудин (мал. 100). Обов'язковим елемен­том такої системи є так звана водо­напірна башта - металевий або бе­тонний резервуар, піднятий на таку висоту, щоб рівень води в ньому був вищий за будівлі, в які подається вода. Водяний насос при потребі наповнює резервуар водою. А з башти вода самошганно трубами надходить до споживачів згідно із законом сполучених посудин.

За принципом сполучених по судин працюють також шлюзи (мал. 101), за допомогою яких суд­на долають різні перешкоди на річках: пороги, греблі, мілини тощо. Шлюзи є системою камер, які мають водонепроникні ворота.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Як розподіляється рідина в сполучених посудинах?

2. Як впливає густина рідини на положення рівня рідини в спо­лучених посудинах?

3. Якщо сполучені посудини залиті різними рідинами, яким буде їхній рівень?

4. Як за допомогою сполучених посудин визначити густину рідин?

5. Який закон природи діє в сполучених посудинах?

6. Чому у відкритому манометрі рівні однорідної рідини в обох ко­лінах однакові?

7. За яким принципом влаштований і діє металевий манометр?

8. Які фізичні закони лежать в основі дії гідравлічної машини?

9. За якої умови гідравлічна машина дає виграш у силі?

10. Яке явище використовують у пристрої поршневого водяного насоса?

11. Чим обмежується висота підняття рідини у всмоктувального насоса?

Вправа 18


 1. Чому водонапірна башта водогону має бути вищою за всі будинки, які постачаються водою?

 2. У лівому коліні заповнених водою сполучених посудин над во­дою знаходиться шар гасу висотою hr = 10 см. В якому з колін рівень рідини вище? На скільки?

V І.. Підсумок уроку

V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §§32-33-36 Вправа 18(2-3)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка