Вивчення характеристик звуку


Тема: Механічна робота. Одиниці роботи. Мета урокуСторінка9/15
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.79 Mb.
ТипЛабораторна робота
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15
Тема: Механічна робота. Одиниці роботи.

Мета уроку:

Навчальна:Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

V І. Домашнє завдання.

Хід урокуІ. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі )

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

V. Вивчення нового матеріалу.

Що таке механічна робота?

Слово «робота» у повсякденному житті має багато значень. Ми використовуємо його: а) для позначення професії (Ігор Юрійо­вич працює вчителем); б) для позначення характеру діяльності (робота рятувальника небезпечна); в) для характеристики стану (холодильник працює); г) для оцінки результату праці (шахтарі виконали велику роботу); д) для характеристики складності праці (вантажник виконав нескладну роботу з переносу ваги) і т. ін.

Поняття «робота» у фізиці має певний сенс. Механічна робота (або робота сили) відбувається в тому випадку, коли відбувається рух тіла під дією сили. Прикладів можна навести багато: щораз, коли ми самі що-небудь піднімаємо, пересуваємо, переносимо, від­бувається механічна робота.Французький учений Віктор Понселе на початку XIX століття писав: -«Дії, виконувані різними двигунами, нескінченно різнома­нітні. Щоб мати можливість порівнювати їх між собою, треба ввес­ти величину, що для всіх двигунів служила б загальною мірою». Такою мірою Понселе запропонував уважати добуток сили на пере- міщення точки її прикладання. Таку величину він назвав механіч­ною ізоботою.

Одиницею роботи, як слідує з визначення, є 1 Дж=1Н- їм, тобто робота, виконана силою ВІН при переміщенні точки прикла­дання сили на 1 м у напрямку дії сили.

Робота — скалярна величина, але скалярні величини можуть бути позитивними, негативними або рівними нулю.

Якщо напрямок руху тіла збігається з напрямком прикладеної сили, то ця сила виконує додатну роботу і її обчислюють за форму­лою A = Ps.

Якщо кинути, наприклад, м'яч вертикально угору, то під час польоту м'яча на нього діє сила ваги, спрямована вниз протилежно переміщенню. Робота сили ваги в цьому випадку від'ємна.

2. Коли робота дорівнює нулю?

З формули для роботи сили A = Fs випливає, що у випадку, коли хоча б один зі співмножників (сила F або переміщення s) до­рівнює нулю, робота дорівнює нулю — незалежно від величини ін­шого співмножника.

Виходить, робота дорівнює нулю:

а) якщо переміщення дорівнює нулю; .

б) якщо сила перпендикулярна до переміщення: адже в цьому ви­падку переміщення тіла в напрямку дії сили також дорівнює нулю;

в) якщо сила, що діє на тіло, дорівнює нулю.

Наприклад, якщо м'яч котиться по землі в горизонтальному напрямку, то сила ваги буде перпендикулярна до напрямку руху й роботи не виконає: А = 0.

Тіла, що лежать на столі, чинять тиск на стіл, але роботи не ви­конують. Під час руху планети по круговій орбіті навколо Сонця робота сили притягання дорівнює нулю.Якщо тіло рухається за інерцією, то при цьому не відбувається механічної роботи, тому що в цьому випадку є переміщення, але немає діючої сили.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

 1. Яку фізичну величину називають роботою?

 2. У випадках механічна робота дорівнює нулю? Додатна?

Від'ємна? Наведіть приклади.

 1. Чому дорівнює робота сили, коли напрямок сили збігається з напрямком переміщення? Коли сила спрямована протилежно переміщенню?

 2. Чи можуть сили, які діють на тіло, що рухається, виконувати одна — додатну роботу, а інша — від'ємну? Наведіть приклад, що ілюструє вашу відповідь.

 1. Навчаємось розвязувати задачі

Вправа 24.( 1-2- 3 ).V І.. Підсумок уроку

V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §§38-39-40 Виконати вправу №24( 4-5 )

(Підручник Є.В. Корщак 8 клас)

Урок№______ Дата___________ ______клас
Тема: Потужність та одиниці її вимірювання.

Мета уроку:

Навчальна: • сформувати в учнів поняття потужності як фізичної ве­личини, що характеризує швидкість виконання роботи.

Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

V І. Домашнє завдання.

Хід урокуІ. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі )

ІV. Актуалізація опорних знань учнів


 1. Що таке механічна робота? Одиниці вимірювання роботи?

Робота – фізична величина, яка визначається добутком сили на шлях. Вимірюється в Джоулях. 1 Дж = 1 Н · 1 м.

 1. За якою формулою визначається робота?

3. В яких випадках робота додатна? Від’ємна? Рівна нулю?

а) Якщо напрямок сили збігається з напрямком руху тіла.

б) Якщо напрямок сили протилежний до напрямку руху тіла.

г) Якщо напрямок сили перпендикулярний до напрямку руху тіла.V. Вивчення нового матеріалу.

1. Потужність

Гляньте на рисунок: копач й екскаватор почали працювати од­ночасно. При цьому за однакову кількість часу копач виконав мен­ше роботи. Тому говорять, що потужність екскаватора більше, ніж потужність копача.

Очевидно, потужність більше в тій Ситуації, де відбувається більше роботи за той самий час. І, навпаки: потужність менше в тій ситуації, де відбувається менше роботи за той самий час.

Отже, Щ потужність характеризує швидкість виконання роботи й об­числюється за формулою:

де N — потужність, А виконана робота, t проміжок часу, за який ця робота виконана.

2. Одиниця потужності

Для вимірювання потужності використовується одиниця ват (Вт). Це потужність, за якої робота в 1 Дж виконується за 1 с:

Одиниця потужності названа ватом на честь англійського вина­хідника Джеймса Уатта, що створив першу парову машину. У техніці часто застосовують більші одиниці потужності — кі­ловат (кВт) і мегават (МВт)

Потужність є важливою характеристикою будь-якого двигу­на. Потужності двигунів, створених людиною, можуть коливатися в дуже широких межах: від часток вата (двигун електричної брит­ви) до сотень і тисяч мегават (ракетний двигун).3. Як виразити потужність через силу й швидкість?

Потужність транспортного засобу, наприклад, автомобіля, зручно виражати не через роботу й час, а через силу й швидкість. Нехай тіло рухається з постійною швидкістю й сила, що діє на це тіло, спрямована уздовж переміщення тіла.Наведена формула для потужності пояснює, чому водій ро­бить перемикання на малу швидкість, коли автомобіль їде нагору по схилу: щоб збільшити силу тяги при тій же потужності мотора, необхідно зменшити швидкість руху.V. Закріплення вивченого матеріалу.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

 1. Що необхідно знати, щоб визначити виконану роботу, не ви­мірюючи шлях?

 2. Які одиниці потужності використовуються в техніці? Наве­діть приклади.

 3. Чому потужність пов'язана зі швидкістю руху?

 4. Як розрахувати роботу, знаючи потужність?

1. Навчаємося розв'язувати задачі.

 1. Гоночний автомобіль, маса якого 500 кг, розвиває потужність400 кВт. З якою швидкістю рухається цей автомобіль, якщосила тяги дорівнює вазі автомобіля?

Дано: СІ Розв’язання

m = 500 кг Відповідно до визначення:

N = 400 кВт 4·105 Вт F = P = mg.

v? Звідси одержуємо:

Знаходимо швидкість: .

Перевіримо одиниці вимірювання:

[v] = Вт/(кг · Н/кг) = Дж/(Н · с) = Н · м/(Н · с) = м/с.

Знаходимо значення: v=400000 / (500 · 10) = 80 (м/с).


 1. Яку потужність розвиває школяр масою 50 кг, добігаючиз1-го поверху на 5-й за півхвилини? Висоту поверху прийміть рівною 3 м.

Дано: Розв’язання

m = 50 кг Скористаємось формулою з попередньої задачі

t = 30 c Запишемо де h - висота поверху. Позначимо кількість

h = 3 м поверхів через n, тоді З урахуванням формули для

n = 4 швидкості перепишемо формулудля потужності. Одержимо:

N–?


Перевіримо одиниці вимірювання: [N] =кг · (Н/кг) · (м/с) = Вт.

N = 50 · 10 · 12/30 = 200 (Вт).

2. Поміркуй і відповідай

1. Два однакових за розміром й конструкцією кораблі розвивають різну потужність. Чи з однаковою швидкістю будуть рухатися ці кораблі?

2. Автомобіль в'їжджає в гору, зберігаючи постійною потуж­ність двигуна. Чому при цьому зменшують швидкість його руху?

3. Чому при розгоні двигун автомобіля розвиває більшу потуж­ність, ніж при рівномірному русі?

4. Першокласник і десятикласник навперегони піднімаються сходами на другий поверх школи. Фінішували вони одночас­но. Чи однакову роботу вони виконали? Чи однакову потуж­ність розвивали?

5. Збільшується чи зменшується швидкість руху судна щодо води при його переході з ріки в море? Уважайте, що при цьо­му потужність, яку розвивають двигуни, і число обертів гвинта не змінюються.V І.. Підсумок уроку

Побудувати «асоціативний кущ» до слова «робота». На основі знань, отриманих на уроці – «кущ» набуває суто фізичного змісту
Ват

N

Скалярна величина

ПотужністьШвидкість

виконанн роботи

Може бути рівна нулю


V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §47 Виконати вправу №29( 4-5 ) (Підручник Є.В. Коршак 8 клас)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   15


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка