Вовчка Олександра Юрійовича Розробка урокСторінка1/16
Дата конвертації12.11.2016
Розмір2.58 Mb.
#1399
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
У К Р А Ї Н А

Департамент освіти та гуманітарної політики

Міський методичний кабінет установ освіти
Черкаська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №12

Черкаської міської ради

Черкаської області
Робота вчителя технічної праці та

образотворчого мистецтва, спеціаліст першої категорії

Вовчка Олександра Юрійовича


Розробка уроків Варіативного Модуля 20 «ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ»

128 сторінок
Схвалено: на засіданні педагогічної ради

Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 Протокол № 1 від 3 лютого 2014 рокуЗМІСТ

Зміст ……………………………………………... 3

Анотація ………………………………………….. 5

Зміст модуля 20 «Технологія виготовлення виробів з тонкого листового металу» ………….. 6

Календарний план модуля Технологія виготов-лення виробів із тонкого листового металу …. 13

Урок 1-2 «Поняття про метали та їх сплави, використання. Види листового металу. ПТБ та СГВ.» ……………………………….……….…… 17

Урок 3-4 «Отримання сталевого листа.» …...… 32

Урок 5-6 «Прийоми згинання та з’єднання тонкого листового метала.» ……………………. 47

Урок 7-8 «Вибір теми проекту із списку. Обґрунтування теми. Планування. Робота з інформаційними джерелами.»….…………..….. 57

Урок 9-10 «ТВВ: підготовка, площинне розмічання, вирізування заготовки з тонкого листового металу.»…………………………..….. 73

Урок 11-12 «ТВВ: Прийоми роботи на свердлильному верстаті»…………………...….. 77

Урок 13-14 «ТВВ: контроль якості виготовлення виробів.»………………………..………….....….. 83

Урок 15-16 «ТВВ: з'єднання деталей» ….…...… 88

Урок 17-18 «ТВВ: оздоблення виробів. Розрахунок вартості»……………………………………...….. 95

Урок 19-20 «Презентація, самооцінка, оцінювання виробу.» ……………………………………...…..104

Тестові завдання із обробки металів ………. 108

Інструкція з охорони праці при виконання слюсарних робіт …………………….……… 118

Інструкція з охорони праці під час роботи на свердлильному верстаті ………………….… 123

Бібліографія ………………………………….. 127

Анотація

Дане видання стало результатом роботи творчої групи вчителів Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12 «Формування валеологічної компетентності учнів».

У збірці презентується робота вчителів-пердметників щодо збереження та зміцнення здоров’я у школярів, формування позитивної мотивації до здорового способу життя та втілення нових технологій у навчально-виховному процесі.

Матеріал, представлений у книзі, висвітлює роботу вчителів, їх наробки в галузі здоров’язберігаючих технологій.

Мета нашої роботи не лише ознайомити педагогів з теоретичними матеріалами здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі, а й показати шляхи професійного розвитку педагогів, створити умови мотивації до здорового способу життя та безпечної життєдіяльності школярів, стимулювати педагогів до практичного втілення набутих знань у професійній діяльності.

Модуль 20 ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ ТОНКОГО ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Зміст модуля передбачає оволодіння учнями 5 (6) класів техноло­гією обробки тонкого листового металу.

У першому розділі «Основи технології обробки тонкого листово­го металу» учні ознайомлюються з видами металів та сплавів, їх ви­користанням; інструментами та обладнанням, які використовуються під час обробки металів; технологією отримання листового металу та основними властивостями листової сталі як конструкційного матері­алу; набувають знань та вмінь з технології обробки тонкого листово­го металу та виготовлення виробу.

У другому розділі «Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металу» учні мають виконати проект.

Змістом третього розділу «Презентація виготовлених виробів» програмою модуля передбачається презентація виготовлених виро­бів.

Технологічні операції з обробки тонкого листового матеріалу, які необхідні для виготовлення простого виробу, мають бути посильні для учнів 5 (6) класів.

Під час виконання робіт необхідно приділяти увагу правилам безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-гігієнічним вимогам.ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

з/п


Назва розділів

Кількість годин

1

Розділ 1. Основи технології обробки тонкого листового металу

6

2

Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металу

12

3

Розділ 3. Презентація виготовлених виробів

2
Усього:

20

ПРОГРАМА

з/п


К-ть

год.


Назва розділів, їх зміст

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учня

1

6

Розділ 1. Основи технології обробки тонкого листового металуПоняття про метали (залізо, мідь, алюміній) та їх сплави (сталь, чавун). Використан­ня металів та їх сплавів. Отримання сталевого листа. Види листового металу. Обладнання безпечного ро­бочого місця.

Технологічна послідовність виготовлення виробу. Виго­товлення виробу із тонкого листового металу.

Підготовка тонкого листово­го металу до розмічання (випрямляння, вибір базо­вих сторін). Площинне роз­мічання (за шаблоном, зраз­ком), припуск. Штангенцир­куль та прийоми роботи з ним.

Різання тонколистового ме­талу слюсарними ножиця­ми.

Обпилювання контурів де­талей. Контроль обпилюван­ня.

Прийоми згинання тонко­листового металу в лещатах, з використанням оправок. З’єднання деталей із тонкого листового металу заклепка­ми або фальцевим з’єднан­ням. Прийоми безпечної роботи на свердлильному верстаті. Опорядження виробів з ме­талу.

Контроль якості робіт


Учень:

розпізнає метали та металеві сплави серед інших кон­струкційних матеріалів;

називає галузі використання металів та сплавів;

називає та розрізняє види листового металу;

пояснює технологічну послі­довність виготовлення ви­робу з тонкого листового металу;

називає інструменти для обробки тонкого листового металу;

добирає інструменти, які використовуються для ви­готовлення нескладного ви­робу;

виконує безпечні прийоми роботи інструментами; виготовляє нескладний ви­ріб з тонкого листового ме­талу;

здійснює контроль якості виготовленого виробу;

організовує робоче місце;

дотримується правил без­печної праці, санітарно-гігі­єнічних вимог

2

12

Розділ 2. Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металуВибір теми проекту із спис­ку, запропонованого вчите­лем.

Обґрунтування теми.

Вимоги до виробу. Планування роботи з вико­нання проекту.

Робота з інформаційними джерелами. Пошук подібних виробів.

Визначення най­кращих ознак у кожному зразку.

Аналіз конструкції та (або) форми виробу. Конструювання виробу: конструювання форми, ви­бір способу з’єднання дета­лей. Виконання графічного зображення виробу.

Добір конструкційних мате­ріалів для виробу.

Виготовлення виробу з тон­кого листового металу.

Контроль якості окремих деталей та виробу загалом.

Розрахунок орієнтовної вар­тості матеріалів, витрачених на виготовлення виробуУчень:

здійснює міні-маркетингові дослідження;

обґрунтовує вибір теми про­екту;

розробляє вимоги до виробу; проектну документацію;

складає план роботи з вико­нання проекту з визначен­ням термінів; здійснює пошук моделей-аналогів;

визначає найкращі ознаки в кожному зразку;

конструює виріб;

виконує графічне зображен­ня задуманої форми деталей та виробу;

добирає і готує матеріали та інструменти для роботи; виготовляє виріб;

здійснює контроль якості виробу;

виконує розрахунок орієн­товної вартості витрачених матеріалів;

організовує робоче місце; дотримується правил без­печної праці, санітарно-гігі­єнічних вимог

3

2

Розділ 3. Презентація об’єктів проектуванняПідготовка виробів до пре­зентації.

Презентація спроектованих та виготовлених виробів з тонкого листового металу. Оцінювання робітУчень:

готує до презентації виріб; презентує свій виріб;

здійснює самооцінку виробу


Орієнтовний перелік об’єктів проектування: підвіска для рам та стендів, брелок, коробочка для дрібних деталей, свічник, совок, су­венір, підставка для ручки тощо.
Інструменти, обладнання та пристосування: штангенциркуль ШЦ-І, рисувалка, кернер, молоток, слюсарна лінійка, слюсарний кут­ник, плоский напилок, набір надфілів, важільні або ручні слюсарні ножиці, набір свердел, свердлильний верстат, слюсарні верстаки, ле­щата, плита для випрямляння, оправки для згинання.
Матеріали: чорна або оцинкована сталь завтовшки від 0,45 мм до 2 мм.

Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу

уроку


Тема уроку


Тема

практичної роботиЗавдання на урок

К-ть годин

Тип уроку

Клас

Дата
6 – ті класи
Основи технології обробки тонкого листового металу

6

1-2

Поняття про метали та їх сплави, використання. Види листового металу. ПТБ та СГВ

Підготовка тонкого листового металу до розмічання. Площинне розмічання, припуск

Підготовка та розмічання металу з урахуванням припусків

2

К


3-4

Отримання сталевого листа.


Різання тонколистового металу слюсарними ножицями.

Вивчити правила при різанні та обробці металу.

Визначити найпростіший шлях різання металу по контуру.
2

К


5-6

Прийоми згинання та з’єднання тонкого листового метала

Тематичне оцінювання

З’єднання фальцевим швом та обпилювання контурів виробів.

Нагадати ПТБ при згинанні та з’єднінні металу. З’єднати метал.

Провести обпилювання по контуру.2

ФУН


Проектування та виготовлення виробів із тонкого листового металу

12

7-8

Вибір теми проекту із списку. Обґрунтування теми. Планування. Робота з інформаційними джерелами.

Виконання графічного зображення виробу. Шаблони.

Розв’язати кросворд.

Здійснити пошук теми проекту з запропонованих вчителем.

Визначити елементи технічного процесу.

Підібрати конструкційні матеріали для роботи.

Виготовити шаблони.


2

ФУН


9-10

ТВВ: підготовка, площинне розмічання, вирізування заготовки з тонкого листового металу.

Розмічання вирізання та згинання

Здійснити площинне розмічання за шаблонами та різання по контуру.

Нагадати ПТБ при різанні ножицями.

Визначити найпростіший шлях різання елементів виробу.


2

ФУН


11-12

ТВВ: Прийоми роботи на свердлильному верстаті

Розмічання та свердління отворів

Розмітити та просвердлити отвори для приєднання елементів до основи.

Нагадати ПТБ при роботі на свердлильному верстаті.2

ФУН


13-14

ТВВ: контроль якості виготовлення виробів.

Обпилювання, шліфування, полірування.

Нагадати ПТБ при шліфуванні, обпилюванні, поліруванні.

Контролювати якість елементів виробу.

Визначити послідовність операцій шліфування, обпилювання, полірування.


2

ФУН


15-16

ТВВ: з'єднання деталей

З’єднання деталей за допомогою цвяхів та шурупів

Нагадати ПТБ при роботі викруткою молотком.

Визначити послідовність приєднання елементів до основи.2

ФУН


17-18

ТВВ: оздоблення виробів.

Розрахунок вартостіКінцеве оздоблення виробу

Підібрати відповідну технологію оздоблення.

Визначити елементи оздоблення.2

К


Презентація виготовлених виробів

2

19-20

Презентація, самооцінка, оцінювання виробу. Тематичне оцінювання

Презентація виробу за планом.

Розробити план презентації виробу.

Визначити критерії самооцінки та оцінювання виробу.

Презентувати свій виріб.


2

УК


Умовні позначення типів уроків:

ЗНЗ - засвоєння нових знань. ФУН - формування умінь і навичок. К - комбінований. УСЗУН - узагальнення та систематизація знань умінь та навичок.

Заняття №1-2 Дата: Клас:

Модуль: Основи технології обробки тонкого листового металу

Тема заняття: Поняття про метали та їх сплави, використання. ПТБ та СГВ.

Мета: Формування вмінь та навичок підготовки тонкого металу до розмічання , розмічання тонкого металу; розвиток уваги, логічного мислення, точності; виховання вміння самоконтролю та самоаналізу.

Тип заняття: К

Обладнання, матеріали, інструменти: роздатковий матеріал, зразки для показу, паспорт на виготовлення свистка та висічки для тіста.Хід заняття:

І.Організація класу.

1. Перевірка присутніх та наявності в них спецодягу

2. Призначення чергових

ІІ. Вступний етап:

1. Актуалізація опорних знань та життєвого досвіду учнів.

1. Що ми знаємо про метал?

2. Для чого потрібен метал?

3. В яких галузях людина використовую метал?

2. Мотивація навчальної діяльності.

На сьогоднішньому уроці ми згадаємо як готувати листовий метал до розмічання;проводити площинне розмічання, що є первинними роботами по обробці тонкого листового металу .3. Повідомлення теми, мети та завдань заняття.

4. Вивчення нового матеріалу.

Листовий метал

У нашій країні видобувають багато різних металів. Металами називаються речовини, що мають характерний блиск, ковкість і міцність, які добре проводять електричний струм і мають добру теплопровідність. Обробляючи метали в гарячому чи холодному стані, виготовляють різні деталі і вироби.Основні види тонкого листового металу

На металургійних заводах металеві зливки пропускають (прокатують) під великим тиском між обертовими валками (рис.1) прокатного стану (рис.2), внаслідок чого утворюються тонкі листи металу.Основні види листового металу такі: чорна і біла жерсть, покрівельна і оцинкована сталь, листовий алюміній і латунь.

Чорна жерсть — це м'яка листова сталь завтовшки до півміліметра. При гнутті вона набирає будь-якої форми, не ламаючись.

Біла жерсть — це м'яка листова сталь, покрита з обох боків тонким шаром олова, щоб запобігти ржавінню. З неї виготовляють консервні банки, коробки для харчових продуктів та ін.

Покрівельна сталь використовується для покриття дахів. Листи цієї сталі трохи товщі від жерсті і мають стандартні розміри. Щоб покрівельна сталь не ржавіла, її фарбують олійною фарбою.

Цинкована сталь — це та сама покрівельна сталь, покрита з обох боків шаром цинку, шоб запобігти ржавінню, використовують її для покриття дахів, виготовлення відер, різних банок для рідин і т. д.

Алюміній — білий, сріблястий, дуже легкий м'який метал. Його легко обробляти і прокатувати. З листів алюмінію різної товщини виготовляють посуд, меблі та ін.

Латунь- це сплав міді і цинку, жовтого кольору; добре обробляється різальними інструментами.

Скік, скік! Всі на гілки,

розімнемо трішки спинки.

А тепер іще крилята,

щоб могли швидко літати.

Прошу я усіх сідати,

будем далі працювати.

5. Закріплення нового матеріалу

1. Що називають металом?

2.Які основні види тонколистового металу ви знаєте?

ІІІ. Основна частина:

* Підготовка заготовок то роботи - випрямляння

Часто заготовки з металу мають різні нерівності, вигини, вм'ятини і жолоблення. Ці недоліки усувають слюсарною операцією, що називається випрямлянням.

Випрямляти можна лише в'язкі метали, які від ударів не тріскаються і не розкришуються. Найбільше нерівностей може мати листовий метал і його випрямляння потребує деяких умінь і навичок.

Треба пам'ятати, що наносити удари молотком безпосередньо по опуклостях листового металу не можна, бо вони не тільки не зникнуть, а, навпаки, збільшуються. Тому листи треба випрямляти так: лист кладуть на рівну металеву плиту і крейдою обводять усю опуклість, потім слюсарним молотком наносять удари від країв листа в напрямі опуклості рис.3.

Удари слід наносити близько один від одного. Спочатку ударяють сильніше, а потім — слабкіше. При цьому треба стежити, щоб бойок молотка не залишав на листі забоїн і нерівностей.

Під дією ударів рівна частина листа, що оточує опуклість, розтягується, і опуклість поступово зникає.

При випрямлянні листів з кількома опуклостями спочатку ударяють молотком між опуклостями, а потім утворену велику опуклість випрямляють дерев’яним молотком (киянкою) р4

* Площинне розмічання, припуск - розмічання

Розмічання за рисунком. У техніці вироби (чи їх деталі) виготовляють за особливими графічними зображеннями, які показують обриси, розміри і послідовність з'єднання деталей між собою. Такі зображення називаються технічними малюнками, рисунками і ескізами. Отже, кожну заготовку обробляють за наперед заданими розмірами. Ці задані розміри переносять з рисунка на поверхню заготовки у вигляді ліній — рисок. Риски означають межу, до якої можна знімати метал при обробці деталі, таке перенесення розмірів називається розмічанням.

Розмічання металів буває площинне і просторове. При площинному розмічанні всі риски містяться на одній площині переважно вздовж.

Для площинного вимірювання і розмічання листового металу використовують вимірювальні і розмічальні інструменти

Основним вимірювальним інструментом прямих ліній є стальна лінійка з міліметровими поділками (масштабна лінійка) завдовжки 300 або 500 мм (рис. 5).

Розмічання і перевірку прямих кутів виконують слюсарним кутником (рис. 6).

При розмічанні за допомогою розмічального циркуля (рис.7) креслять різні кола і дуги.

Для нанесення на поверхні листового металу рисок застосовують рисувалки (рис.8). Рисувалка — це відрізок стального дроту з загартованим і добре загостреним кінцем. Риски на розмічальній поверхні металу наносять як олівцем, тобто рухаючи рисувалку вздовж кромки лінійки чи кутника.

Щоб прискорити процес розмічання, користуються шаблоном (рис.9).Шаблоном називається виготовлений з картону або фанери зразок обрису деталі.

Кернер призначений для нанесення лунок (рис.10)

При складних розмічальних роботах на поверхню металу часто наклеюють великий аркуш паперу і розмічають за допомогою звичайного олівця. Після вирізування розмічених деталей папір можна легко змити гарячою водою.

Площинне розмічання за рисунком слід починати від довільно проведеної риски, яку беруть за базову основу (рис.11).

Від неї відкладають усі відстані і кути. Часто таку основну риску проводять у напрямі довжини деталі чи виробу (рис.12).

Після цього наносять риски в такій послідовності: спочатку проводять усі риски в напрямі довжини, потім — ширини і, нарешті,— похилі риски.

Слід пам'ятати, що розмічання треба виконувати уважно і точно за технічним малюнком, ескізом чи рисунком. Тому після розмічання рекомендується перевірити правильність виконаної роботи, щоб не було браку.

Точність розмічання металу значно більша, ніж деревини. Вона коливається від 0,25 до 0,5 мм. Помилки, допущені при розмічанні, виправити неможливо і остаточно оброблена деталь піде в брак.

Розмічальні інструменти старанно оберігають від ржавчини, ударів та інших механічних пошкоджень.* Підготовка та розмічання металу з урахуванням припусків.( дивись додаток 1)

Розповідь учителя з демонструванням інструментів та прийо­мів роботи з ним. Учитель нагадує основні правила нанесення розмірів.

1. Вступний інструктаж до практичної роботи учнів:

- пояснення і показ трудових прийомів та операцій, якими мають володіти учні, з обґрунтуванням кожної дії;

- ознайомлення з інструкційними картами;

- акцентування уваги на правила ТБ;

- закріплення та перевірка засвоєння учнями навчального матеріалу (відтворити показані прийоми, провести певні розрахунки, повторити технічні вимоги до якості роботи);

2. Поточний інструктаж:

2.1 Цільові обходи робочих місць учнів:

- перевірка організації робочого місця;

- перевірка правильності виконання трудових прийомів;

- перевірка правильності виконання трудових операції;

- перевірка вміння користуватися технічною документацією, інструментами;

- перевірка дотримування правил ТБ.

2.2 Індивідуальний інструктаж учнів.

2.3 Додатковий інструктаж при умові однакових помилок значною частиною учнів.

3. Заключний інструктаж:

- аналіз виконуваних робіт;

- аналіз помилок, які найчастіше траплялися;

- аналіз порушень трудової дисципліни;

- аналіз виконання правил ТБ;

- мотивація оцінок;- демонстрація найкращих робіт.

ІV. Повідомлення теми та мети наступного заняття.

Каталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Програма abby lingvo
dcr -> Підготувала Вчитель Захисту Вітчизни
dcr -> Застосування заходів і засобів з надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях
dcr -> Календарно – тематичне планування курсу «Захисти себе від віл»
dcr -> Щоб урок був цікавішим. Нестерчук Л. М., вчитель світової літератури
dcr -> Вивчення параграфа допоможе вам: Ознайомитись з уявленнями людей про форму Землі в давнину; Наводити докази кулястості планети


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка