Введение в специальность



Дата конвертації11.11.2016
Розмір32.7 Kb.
#1342
ТипРеферат

Введение в специальность

 • Национальный технический университет
 • “Харьковский политехнический институт”
 • 11/10/16

ДОБPОЕ НАЧАЛО – ПОЛОВИНА ДЕЛА

 • «Почти во всех делах самое трудное – начало». РУССО.
 • Не тот глуп, кто не знает,
 • а тот, кто знать не желает.
 • Г. Сковорода

Структура дисципліни

 • Курс
 • 1
 • Семестр
 • 1
 • Лекції
 • 32 год.
 • Диферен-ційний залік
 • Кількість кредитів
 • 2
 • Самостійна робота
 • 49 год.
 • Реферат
 • Всього годин
 • 81 год.
 • Коротка характеристика спеціальності 7.05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
 • Галузь професійної діяльності випускників даної спеціальності - машинобудування, пов’язане з розробкою технологічного та енергетичного обладнання, об’єктів авіаційоної і космічної техніки, транспортних та будівельно-дорожніх машин, а також інших технічних пристроїв.
 • Навчання студентів за спеціальностю 7.05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика на кафедре ГПА здійнюється в лабораторіях: механіки рідини та газу, об’ємних гідромашин і гідропередач, динамічних гідромашин і гідродинамічних передач, гідроавтоматики і гідропривода, пневмоавтоматики, електрогідравлічного слідкуючго привода, теорії керування та динаміки гідропневмосистем.
 • Для більш якісного засвоєния спеціальних дисциплін частка занять проводиться ведучими спеціалістами філії кафедри.

Мета викладання навчальної дисципліни

 • Мета викладання дисципліни “Вступ до спеціальності” полягає в прискоренні адаптації студентів до умов вузівського життя, ознайомлення їх з організацією навчального процесу і методикою навчання в вузі, профілем спеціальності, перспективами майбутньої професійної діяльності.
 • 11/10/16

Завдання вивчення навчальної дисципліни

 • знайомство студентів першого курсу із структурою вузу, організацією навчального процесу, правами і обов’язками студентів;
 • знайомство з освітньо-кваліфікаційною характеристикою та освітньо-професійною програмою спеціальності “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” а також з навчальним планом підготовки інженерів-механіків.
 • формування концептуальної моделі фахівця з інженерної механіки та його ролі на підприємстві;
 • визначення сфер майбутньої професійної діяльності;
 • визначення перспектив розвитку гідропневмосистем в Україні і в світі.
 • 11/10/16

Цель изучения дисциплины:

 • Цель изучения дисциплины:
  • познакомить студентов с выбранной областью деятельности, формами научной работы, специальностью, вузом и кафедрой и подготовить их к освоению всей программы обучения.
 • Основная задача изучения дисциплины:
  • приобретение студентами базовых знаний в области гидравлических машин, гидропривода и гидропневмоавтоматики, знакомство с методами и формами научной и учебной деятельности.

Зміст навчальної дисципліни

 • Модуль №1 „Концептуальна модель та стандарт підготовки фахівців з інженерної механіки у вищих навчальних закладах України”
 • Модуль №2 “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” як сфера професійної та наукової діяльності»

ДИСЦИПЛІНИ (1курс,1 сем.)

 • Історія України РЕ ЕКЗ
 • Іноземна мова   ДЗ ЗАЛІК
 • Вища математика Р ЕКЗ
 • Загальна фізика Р ЕКЗ
 • Інформатика Р ЕКЗ
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка РГ ЕКЗ
 • Вступ до спеціальності   РЕ ЗАЛІК
 • Фізичне виховання ЗАЛІК
 • 11/10/16

Місце навчальної дисципліни "Вступ до спеціальності” в системі професійної підготовки фахівця

 • Навчальна дисципліна "Вступ до спеціальності” знайомить студентів із специфікою навчального процесу та навчальним планом підготовки за спеціальністю “Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика” та формує початкову уяву про специфіку майбутньої професійної діяльності, а також дозволяє зрозуміти місце і значення наступних навчальних дисциплін для формування професійних знань та умінь.
 • 11/10/16

Дисципліни

 • 11/10/16

Цикл гуманітарних і соціально - економічних дисциплін

 • 11/10/16
 • Історія України
 • Іноземна мова
 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Філософія
 • Історія української культури

Цикл природничо - наукових (фундаментальних ) дисциплін

 • Вища математика
 • Загальна фізика
 • Інформатика
 • Нарисна геометрія, інженерна та комп'ютерна графіка
 • Вступ до спеціальності
 • Загальна хімія
 • Екологія

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
 • Теоретична механіка
 • Прикладне матеріалознавство
 • Теорія механізмів і машин
 • Опір матеріалів
 • Технологія конструкційних матеріалов

Цикл професійної та практичної підготовки

 • Деталі машин
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Безпека життєдіяльності. Охорона праці
 • Теоретичні основи теплотехніки
 • Гідравліка, гідро- та пневмоприводи
 • Економіка підприємства
 • 11/10/16

Дисципліни самостійного вибору

 • Психологія
 • Основи економічної теорії
 • Соціологія
 • Політологія
 • Правознавство
 • Теорія технічних систем
 • Історія науки і техніки
 • Основи теорії вирішення винахідницьких задач
 • 11/10/16

Дисципліни самостійного вибору

 • Основи сучасних технологій в гідромашинобудуванні
 • Об'ємні гідро- та пневмомашини
 • Комп'ютерне забезпечення
 • Теорія автоматичного керування та динаміка гідропневмосистем
 • Методи обчислювальної математики в ГПА
 • Механіка рідини і газу
 • 11/10/16

Дисципліни самостійного вибору

 • Мехатроніка в гідропневмоавтоматиці
 • Автоматизовані системи графіки
 • Експлуатація, обслуговування та надійність гідравлічних машин і гідроприводів
 • Системи гідропневмоприводів
 • Ситуаційне моделювання систем гідропневмоавтоматики
 • Гідродинамічні машини і передачі
 • Виробництво елементів гідропневмосистем
 • 11/10/16

В результаті вивчення навчальноїдисципліни «Вступ до спеціальності» студенти повинні знати:

 • структуру НТУ ”ХПІ”, факультету, кафедри;
 • права та обов`язки студента, режим дня, особливості організації навчального процесу в вузі;
 • зміст навчального плану та кваліфікаційні вимоги до спеціалістів з інженерної механіки;
 • сфери майбутньої професійної діяльності та перспективи працевлаштування;
 • роль інженера-механіка на підприємстві;
 • значення і перспективи розвитку гідроприводобудування в Україні;
 • основні тенденції розвитку гідроприводобудування за кордоном та заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства в ринковій економіці.
 • 11/10/16

В результаті вивчення навчальної дисципліни«Вступ до спеціальності» студент повинен вміти:

 • користуватися своїми правами та оптимально планувати свій режим дня, організовувати свою роботу, побут і відпочинок;
 • користуватися бібліотечними каталогами, спеціальною літературою, вести конспекти лекцій;
 • оцінювати комплексність та фундаментальність знань та вмінь, які він здобуде як майбутній фахівець;
 • визначати роль, перспективи та значимість своєї майбутньої професії.
 • 11/10/16

Список рекомендованої літератури

 • Гладкий П.М. Оптимальне проектування гідро-пневмосистем і їх елементів /Навчальний посібник/: НТУ «ХПІ»., 2003. - 240 с.
 • Сергель О.С. “Прикладная гидрогазодинамика”. М.: Машиностроение, 1981. – 374с.
 • Пневмоавтоматика. Под редакцией Таля А.А. М.: Наука, 1974. -241 с.
 • Залмазон Л.А. Специализированные аэрогидродинамические системы автоматического управления. М.: Наука, 1978.- 400 с.
 • Левицький Б.Ф., Лещій Н.П. Гідравліка. Загальний курс. – Львів: «Світ», 1994. – 264 с.
 • В начале творческого пути. Советы студентам технических вузов./ И.Н.Орлов, В.Г.Герасимов и др. – М.: Высш. шк., 1986. – 128 с.
 • Горцевский А.А. Организация самостоятельной работы студента. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1988. – 48 с.
 • 11/10/16

Структура управления университетом

 • Ректор
 • Проректор
 • Декан
 • Декан
 • Декан
 • Зав. кафедрой
 • Зав. кафедрой
 • Зав. кафедрой
 • Проректор
 • 11/10/16

РЕКТОР

 • Л.Л.Товажнянский -ректор Национального Технического Университета «Харьковский политехнический институт» с 1999 г.
 • 11/10/16
 • Национальный технический университет
 • «Харьковский политехнический институт»
 • 11/10/16
 • Гідропневмоавтоматики и гідропривода
 • Зав. кафедри проф. П.М.Гладкий
 • Інтегрованих технологій машинобудування
 • Зав. кафедри проф. А.И.Грабченко
 • Деталей машин і прикладної механіки
 • Зав. кафедри проф. А.С. Гайдамака
 • Вищої математики
 • Зав. кафедри проф. Ю.Л. Геворкян
 • Підйомно-транспортних машин
 • Зав. кафедри проф. О.В. Григоров
 • Технології машинобудування і металорізальних верстатів
 • Зав. кафедри проф. Ю.В. Тимофеев
 • кафедри

Кафедра гідропневмоавтоматики та гідроприводу

 • Гладкий П.М. - завідувач кафедри, професор, член Академії наук вищої школи України, член методичної комісії Міністерства освіти і науки України, член Міжнародної Асоціації промислової гідравліки
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • крупный специалист по гидродинамике, ученик Н.Е.Жуковского. В 1909 г. он читает первую в Украине лекцию по теории воздухоплавания, вызвавшую небывалый интерес у студентов, и основывает в Харькове Воздухоплавательный отдел, печатным органом которого стал журнал "Тяжелее воздуха", где преподаватели ХТИ имели возможность публиковать свои статьи, а в 1912 году в ХТИ строится под его руководством одна из первых в России аэродинамическая труба
 • Г.Ф.Проскура
 • 11/10/16
 • 6.050502 – Инженерная механика
 • Квалификациябакалавр инженерной механики
 • Квалификационная характеристика Деятельность специалиста направлена на анализ, синтез и моделирование гидравлических процессов и объектов на микро-, макро- и глобальном уровнях, прогнозирование, программирование и оптимизацию гидропневмосистем.
 • 11/10/16

Бакалавр

 • Бакалаврце освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який отримав базову вищу освіту, відповідну професійну підготовку, здобув спеціальні уміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці, має адекватну практичну підготовку і здатний професійно вирішувати типові завдання в межах відповідного напряму та присвоєної кваліфікації у певному виді професійної діяльності.
 • 11/10/16
 • Коротка характеристика спеціальності 7.05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика
 • Галузь професійної діяльності випускників даної спеціальності - машинобудування, пов’язане з розробкою технологічного та енергетичного обладнання, об’єктів авіаційоної і космічної техніки, транспортних та будівельно-дорожніх машин, а також інших технічних пристроїв.
 • Навчання студентів за спеціальностю 7.05050205 – гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика на кафедре ГПА здійнюється в лабораторіях: механіки рідини та газу, об’ємних гідромашин і гідропередач, динамічних гідромашин і гідродинамічних передач, гідроавтоматики і гідропривода, пневмоавтоматики, електрогідравлічного слідкуючго привода, теорії керування та динаміки гідропневмосистем.
 • Для більш якісного засвоєния спеціальних дисциплін частка занять проводиться ведучими спеціалістами філії кафедри.
 • ГПА
 • НТУ «ХПИ»
 • Кафедра
 • Гидропневмоавтоматики и гидропривода
 • 11/10/16
 • Вода - основа всего живого на Земле
 • Вода покрывает 70,8% земной поверхности
 • 11/10/16
 • С давних времен человечество искало способы покорения жидкости
 • От древних водоводов
 • и акведуков
 • К современной гидроэнергетике
 • • как получать энергию из потока?
 • как перемещать жидкость на расстояние?
 • как заставить жидкость работать?
 • Ответы на эти вопросы вы узнаете, обучаясь на
 • кафедре Гидропневмоавтоматики
 • и гидропривода
 • Кафедра Гидропневмоавтоматики
 • и гидропривода
 • готовит инженеров и магистров
 • по направлениям :
 • - гидравлические машины
 • - гидроприводы
 • - гидропневмоавтоматика
 • Основой любой ГЭС
 • является гидравлическая турбина - гидравлическая машина, преобразующая энергию жидкости в электроэнергию
 • 11/10/16
 • Другая гидравлическая машина, преобразующая электроэнергию в энергию жидкости - насос
 • получил широкое распространение во всех областях промышленности и коммунального хозяйства.
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • 11/10/16
 • Военно-промышленный комплекс
 • 11/10/16
 • ГИДРОПРИВОД
 • развивает большие усилия при малых размерах
 • 11/10/16
 • Управление различными механизмами
 • самолета с помощью гидравлических приводов,
 • входящих в состав сложной гидравлической системы
 • 11/10/16
 • Гидропривод системы стабилизации
 • танкового вооружения в
 • вертикальной плоскости
 • Гидропривод
 • поворота башни
 • 11/10/16
 • Гидроцилиндр
 • Распределитель
 • золотникового
 • типа
 • Насос
 • Устройство гидропривода
 • 11/10/16
 • FESTO
 • Кафедра гидропневмоавтоматики и гидропривода сотрудничает с авcтрийско-германской фирмой «Фесто», являющейся мировым лидером в области пневмоавтоматики
 • 11/10/16
 • Фирма «Festo» предоставила кафедре уникальный учебный класс европейского уровня, в котором студенты изучают дисциплины по гидропневмоатоматике
 • 11/10/16
 • Оборудование фирмы «FESTO» дает возможность приобрести
 • практические навыки по разработке, монтажу и испытаниям систем автоматики
 • 11/10/16
 • Приглашаем Вас учиться на специальности
 • Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика
 • ГПА
 • 11/10/16

МОЛОДЫЕ ГОДЫ

 • Помните, что каждый день решает бесповоротно вашу судьбу! В каждом из них лежит зародыш будущего, дальнейшая судьба зависит от молодых лет, которые кладут основание всей жизни. Поэтому не пропускайте ни одного дня без работы над собою; дайте себе ясный отчет о состоянии вашей души и с юных лет трудитесь над искоренением в ней зла, имея всегда перед собой высокий идеал, к которому все мы должны стремиться.
 • Дорожите же этим драгоценным даром молодости, смотрите на него как на вверенное вам сокровище, не теряйте даром времени, не упускайте случая, который уже не вернется, а пользуйтесь, пользуйтесь молодыми годами, в которых вы можете сделать так много для себя и для других!
 • Благодарю за внимание !



Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка