Як буде проведено шкільні іспити у 2016 році Міністерством освіти і науки затвердженоСторінка6/8
Дата конвертації19.11.2018
Розмір0.89 Mb.
#65105
1   2   3   4   5   6   7   8
Друга частина атестаційної роботи може містити одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю на складання блок-схеми алгоритму.

Наприклад:У завданні складіть блок-схему алгоритму розв'язування задачі.

Нехай відомо кількість мешканців у кожному з ЛГ будинків деякої вулиці. Нумерація будинків неперервна, від 1 до ЛГ. З лівого боку вулиці розташовані будинки, що мають непарні номери, а з правого боку - ті, номери яких є парними. Знайдіть, на якому боці вулиці проживає більше мешканців.Третя частина атестаційної роботи виконується на комп’ютері й може містити 2 практичних завдання, одне з яких повинно передбачати написання програми.

Наприклад:

Завдання передбачають безпосереднє їх виконання на комп'ютері з використанням програмних засобів, що вивчалися відповідно до чинної навчальної програми.

1. Засобами текстового процесора створіть новий файл, шо міститиме відомості про шкідливе програмне забезпечення. Для цього:

1) одним з відомих вам способів створіть текстовий документ, до якого додайте таблицю з назвою «Шкідливе програмне забезпечення», що містить дані про різні види шкідливого програмного забезпечення, шляхи їхнього розповсюдження та принципи дії;

2) складіть і запишіть до документа список ознак прояву шкідливих комп'ютерних програм;

3) запишіть у Документ основні рекомендації щодо захисту інформаційної системи від дій шкідливого програмного забезпечення;

4) збережіть документ у файлі з іменем Шкідливі програми.dос у папці Атестація_Прізвище.У завданні 2 запишіть програму відомою вам мовою програмування. При цьому врахуйте, що вхідні дані вводяться з клавіатури, а вихідні виводяться на екран монітора (у консольному варіанті). Файл коду програми та виконуваний файл (ім'я файлів - program. *) збережіть у папці Атестація_Прізвище.

2. Запишіть програму формування та виведення масиву з N елементів (N < 1000). Елементи масиву - перші N простих чисел (просте число - це натуральне число, відмінне від одиниці, яке ділиться тільки на 1 і на себе).

Завдання атестаційної роботи учні виконують на аркушах зі штампом загальноосвітнього навчального закладу. Вихідні файли розв’язки завдань на комп’ютері роздрукувати на аркушах формату А4 або іншого доступного формату із заздалегідь поставленим штампом відповідного загальноосвітнього навчального закладу.

Державна підсумкова атестація з інформатики проводиться протягом 120 хв.

При оцінюванні письмової роботи необхідно користуватися критеріями оцінювання затвердженими наказом МОН від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти». Систему переведення балів у оцінку обґрунтовують і оприлюднюють.

Фізична культура

До складання державної підсумкової атестації допускаються учні основної медичної групи, які мають дозвіл (списки учнів, які здають зазначене випробування завіряються лікарем медичної установи, який обслуговує навчальний заклад).

Випускники 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчали навчальний предмет «Фізична культура», повинні:


 • розуміти значення фізичної культури для особистісного розвитку;

 • мати знання щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання з метою зміцнення здоров’я та підвищення фізичної підготовленості;

 • застосовувати елементарні правила гігієни, прості прийоми самоконтролю;

 • володіти способами організації самостійних занять фізичними вправами різної функціональної спрямованості, корекції постави, надання першої допомоги та страхування під час виконання фізичних вправ;

 • виконувати залікові вправи (навчальні нормативи);

 • уміти використовувати фізичні вправи під час активного відпочинку.

Державна підсумкова атестація з навчального предмета «Фізична культура» проводиться в один день. Вона складається з трьох частин: тестові завдання з теоретико-методичних основ фізичної культури (у формі контрольних робіт), практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.

На виконання тестових завдань відводиться 45 хв., практичних завдань 90 хв. Загальна тривалість атестації не повинна перевищувати 3 академічні години.

Завдання для державної підсумкової атестації з навчального предмета «Фізична культура» для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, складаються навчальним закладом.

Кожен учень, який проходить державну підсумкову атестацію з фізичної культури, отримує індивідуальний варіант роботи (теоретико-методичних основ фізичної культури) та бланк для відповідей підготовлений навчальним закладом зі штампом навчального закладу.

Вибір варіанту атестаційної роботи з теоретико-методичних основ фізичної культури для кожного з учнів повинно бути організовано комісією з державної підсумкової атестації шляхом вибору учнем номерів, наприклад від 1 до 10.

Випробування з теоретико-методичних основ фізичної культури складається з розроблених навчальним закладом варіантів контрольних робіт, кожен з яких складається з тестових завдань, які відповідають вимогам знань випускників 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів з фізичної культури. До кожного із завдань розробляють 4 варіанти відповідей, серед яких є як вірна, так і невірна або вірна частково (неповна відповідь). Правильною вважається та, що найповніше відповідає на поставлені запитання. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Як приклад, максимальна кількість балів - 36, що відповідає 12 балам за 12-ти бальною шкалою оцінювання (табл. 1):Таблиця 1

Рівень навчальних досягнень

Тестові завдання (бали)

Оцінка за 12 -ти бальною шкалою

Низький

0-3

1

4-6

2

7-9

3

Середній

10-12

4

13-15

5

16-18

6

Достатній

19-21

7

22-24

8

25-27

9

Високий

28-30

10

31-33

11

34-36

12

Вибір варіанту практичної частини інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ для кожного з учнів повинно бути організовано комісією з державної підсумкової атестації шляхом випадкового вибору учнями білетів. Білети складаються з двох завдань (практична частина інструктивно-оздоровчого спрямування, залікова вправа), які вчитель розробляє для хлопців та дівчат окремо.Практичні випробування інструктивно-оздоровчого спрямування складаються із завдань, які дозволяють оцінити уміння учнів в організації і проведенні самостійних занять різного спрямування, фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі дня, рухливих ігор та залікових вправ, що оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (табл. 2):

Таблиця 2

Рівень компетентності

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Учень (учениця) розрізнює окремі елементи рухової дії, володіє знаннями, необхідними для виконання певного елементу на рівні розпізнання.

2

Учень (учениця) намагається виконати окремі елементи техніки рухової дії, володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння.

3

Учень (учениця) володіє технікою виконання окремих елементів фізичної вправи (комбінації вправ), але зі значним зниженням результату, виконує нормативний показник початкового рівня.

Середній

4

Учень (учениця) намагається виконати окремі елементи техніки в цілісній структурі та може пояснити умови правильного їх виконання.

5

Учень (учениця) при виконанні рухової дії допустив суттєве відхилення від правильного виконання техніки (одна груба помилка*).

6

Учень (учениця) здатний виконати техніку окремої фізичної вправи не порушуючи структури рухової дії, виконує нормативні показники середнього рівня.

Достатній

7

Учень (учениця) володіє технікою рухової дії з деякими незначними помилками та може пояснити причини неточного їх виконання, виконує нормативні показники.

8

Учень (учениця) виконав рухову дію. Допущено 1-2 незначні помилки, але не порушено структуру рухової дії і практично не знижено кількісний показник, виконує нормативні показники.

9

Учень (учениця) близький до правильного виконання техніки рухової дії, але припускається неточностей в амплітуді, напрямку рухів тощо, виконує нормативні показники достатнього рівня.

Високий

10

Учень (учениця) впевнено володіє технікою та підтверджує її засвоєння кількісним показником високого рівня.

11

Учень (учениця) уміє пояснити, показати та виконувати правильно рухову дію, виконує нормативні показники високого рівня.

12

Учень (учениця) має системні навички техніки виконання рухової дії, володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета; виконує нормативні показники високого рівня.

Примітки: * груба помилка - помилка, яка порушує структуру рухової Дії або її окремі елементи.

При проведенні залікових вправ учитель фізичної культури повинен ураховувати стан здоров’я (на час складання залікових вправ) та рівень фізичного розвитку учнів.

Вимоги до безпечного проведення практичної частини випробувань: • перевірка безпечності місць занять та справності інвентарю;

 • обов’язкова присутність медичного працівника;

 • проведення розминки.

Загальна оцінка за державну підсумкову атестацію є середня арифметична суми трьох випробувань: тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури, практичних завдань інструктивно-оздоровчого спрямування та залікових вправ.

Приклади тестових завдань з теоретико-методичних основ фізичної культури:1. Хто складає олімпійську клятву?

 • А. Спортсмени.

 • Б. Спортсмени і судді.

 • B. Спортсмени, судді і глядачі.

 • Г . Судді.

2. До стройових вправ належать:

 • А. Перешикування.

 • Б. Біг.

 • B. Загальнорозвиваючі вправи.

 • Г. Вправи на гнучкість.

3. Чим відрізняється біг від ходьби?

 • А. Фазою приземлення.

 • Б. Фазою польоту.

 • B. Фазою відштовхування.

 • Г. Фазою підготовки.

4. Скільки фаз має стрибок у довжину з розбігу?

 • А. 3

 • В. 4

 • B. 5

 • Г. 2

Приклади практичних завдань:

1. Скласти і провести з групою комплекс фізкультурної хвилинки.

2. Скласти і провести з групою комплекс фізкультурної паузи.

З. Скласти і провести з групою комплекс ранкової гігієнічної гімнастики з гімнастичною палицею для дітей молодшого шкільного віку.

4. Провести 3 групою рухливу гру «Невід».

5. Провести 3 групою рухливу гру «Вудочка».

Залікові вправи (часові та кількісні показники) для проведення державної підсумкової атестації розробляються окремо для дівчат та юнаків, відповідно до вимог навчальної програми.

11 клас

Іноземні мови

Державна підсумкова атестація з іноземних мов, відповідно до наказу МОН України від 16.09 2015 p. №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році» та внесених до нього змін, проводиться 20 травня за єдиними завданнями. Завдання для державної підсумкової атестації з іноземних мов на 2015/2016 навчального року підготовлені експертною групою та міжнародними організаціями з урахуванням особливостей національного навчально-методичного забезпечення та зорієнтовані на рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової та повної загальної освіти та відповідно до чинних навчальних Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень B1) та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2).

Міністерством підготовлено методичні рекомендації щодо формату, критеріїв оцінювання та зразки тестів Державної підсумкової атестації з іноземних мов, які будуть надіслані безкоштовно до кожного навчального закладу (1 примірник) та розміщені на спеціально-створеному сайті dpa2016.com.ua Навчальні заклади отримають на кожного учня 11-го класу, безкоштовно, тестові зошити з бланками відповіді для проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов.

Зміст і формат ДПА враховує головну мету навчання іноземної мови у загальноосвітніх навчальних закладах формування в учнів комунікативної компетенції, базою для якої слугують комунікативні вміння, сформовані на основі мовних завдань і навичок. Зміст тестових завдань будується на автентичних зразках мовлення, прийнятих у англомовних країнах та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним у шкільній навчальній програмі. Об’єктами контролю визначаються читання і письмо як види мовленнєвої діяльності, а також лексичний і граматичний аспекти іншомовної комунікації через використання мови.Розділ І. Читання та використання мови

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтуються на різні стратегії: з розумінням основної інформації (ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук окремих фактів (вибіркове читання).

Джерелами для добору текстів слугують автентичні інформаційно-довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали, адаптовані за складністю уривки художніх текстів (тільки рівень В2). Зміст текстів узгоджується з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень B1) та для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов (рівень В2).

Деякі тексти містять візуальну інформацію до змісту, шо допоможе випускникам визначити мету повідомлення. До більших за обсягом автентичних текстів, які представлені у вигляді фрагментів із брошур, журнальних оголошень або інформації з веб-сторінок, надаються запитання, спрямовані на пошук окремих фактів. Зміст текстів стосується інформації, з якою випускники можуть зустрітись у реальних ситуаціях спілкування. Послідовність сформульованих запитань відповідає логіці представлення цієї інформації в тексті.

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а для вивчального та вибіркового читання - до 3%, про значення яких можна здогадатись із контексту, за словотворчими елементами, за співзвучністю з рідною мовою (слова- інтернаціоналізми).

Рівень уміння використовувати мову (лексико-граматичний аспект) перевіряється під час читання та письма.

Загальний обсяг текстів складає до 1500 (рівень B1) та до 2000 слів (рівень В2).

Детальний опис завдань рівня B1

Розділ І: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів, представлених у формі листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку, інформаційних повідомлень (друкованих чи письмових).

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію з текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні. Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 400 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.

Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 400 слів.

Мета завдання: Визначити сформованість мовних умінь, навичок та рівень засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).Детальний опис завдань рівня В2

Розділ І: Завдання множинного вибору з трьома варіантами відповіді до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат завдання: Шість коротких окремих текстів (листівки, оголошення, вивіски, інструкції на товарах широкого вжитку, інформаційні повідомлення (друковані чи письмові).

Мета завдання: Перевірка умінь виокремлювати загальну та детальну інформацію iз текстів загального спрямування.

Завдання множинного вибору з чотирма варіантами відповіді до одного тексту (вибір однієї правильної відповіді з чотирьох).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 650 слів. Типи текстів, представлені у завданні, включають статті із періодичних видань, автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії повсякденного життя та відповідають віковим особливостям учнів.

Мета завдання: Перевірка умінь знаходити та аналізувати необхідну інформацію, подану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації, робити висновки з прочитаного; виділяти основну думку/ідею, диференціювати основні факти і другорядну інформацію, аналізувати і зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.

Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).

Формат завдання: Один текст загальним обсягом до 200 слів, що містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання: Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію, переглядати текст з метою пошуку необхідної інформації для виконання певного завдання.

Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.

Формат завдання: Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 500 слів.

Мета завдання: Визначити сформованість мовних та мовленнєвих умінь і навичок, а також якість засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).Розділ ІІ. Писемне мовлення

Метою завдань, розміщених у розділі “Писемне мовлення”, є визначення рівня сформованості у випускників умінь, необхідних для виконання на письмі комунікативних завдань, які пов’язані із повсякденним життям.

Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання та зорієнтований на виконання комунікативно-творчих завдань: написання короткого повідомлення у формі листівки, записки або неофіційного електронного листа (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень В1). Учням загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов на рівень В2 додатково до вищезазначених може бути запропоновано створити розповідь, зробити запис у блозі, на форумі чи написати офіційний лист. Зміст завдань пов’язаний з інтересами та комунікативними потребами учнів загальноосвітніх шкіл, з якими вони можуть стикатися у реальних ситуаціях спілкування.

Завдання для писемного мовлення сформульовані у вигляді мовленнєвих ситуацій, у змісті яких чітко визначені мета і об’єкт спілкування. Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, а відтак, зміст мовленнєвих ситуацій включає як соціокультурні особливості англомовних країн, так і України.

Випускники повинні вміти писати особисті листи, використовувати формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про окремі факти та події свого життя, висловлюючи власні міркування і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію, а також передавати повідомлення у вигляді записки довільної форми. Учні також повинні вміти розповісти про перебіг подій, описати людину, об’єкт, написати повідомлення відповідно до поставленого завдання, зокрема про побачене, почуте та згідно із запропонованою мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну точку зору.

Обсяг письмового повідомлення складає 50-80 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів на рівень B1) та 80-100 слів (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов на рівень В2). Завдання містить вказівки, адресата та мету написання повідомлення і включає три змістові умови, що повинні бути розкриті у письмовому висловлюванні.Орієнтовні вимоги до змісту атестаційних завдань ДПА у разі її проведення у навчальному закладі

Українська мова

Державна підсумкова атестація з української мови проводиться у формі переказу за традиційною методикою. За обсягом тексти переказів повинні містити 350-450 слів. На виконання роботи відводиться 90 хвилин, протягом яких учні сприймають текст, докладно відтворюють його в письмовій формі з урахуванням смислової і структурної цілісності. Відлік часу розпочинається після другого прочитання вчителем тексту переказу.Історія України

Зміст завдань державної підсумкової атестації з історії України для учнів визначається вчителем. При укладанні завдань вчитель має звернути увагу на виявлення засвоєння учнями: основних дат, подій, фактів, імен тощо, а також вміння порівнювати, зіставляти конкретно-історичні процеси і явища, робити висновки та узагальнення на основі їх аналізу; користуватися певними історичними джерелами (аналізувати інформацію, використовувати зміст документів під час відповіді, визначати позицію автора, висловлювати власне ставлення до змісту джерела, формулювати висновки на основі аналізу), застосовувати відому інформацію в нових навчальних ситуаціях, зокрема під час аналізу незнайомого історичного тексту.Математика

При проведенні ДПА вчитель самостійно визначає: час, який відводиться на виконання атестаційної роботи, типи завдань та їх кількість в атестаційній роботі, кількість варіантів атестаційних робіт. Пропонується атестаційну роботу поділити на 3 частини.Перша частина - 12-16 завдань у тестовій формі з однією правильною відповіддю на кожне завдання. Для кожного тестового завдання рекомендується подати чотири-п’ять варіантів відповіді. Завдання з вибором відповіді вважається виконаним правильно, якщо в роботі указана тільки одна літера, якою позначена правильна відповідь. При цьому учень не повинен наводити будь-які міркування, що пояснюють його вибір.

Наприклад:Частина перша (завдання 1-15)
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка