Яким повинен бути конспект урокуСкачати 215.5 Kb.
Дата конвертації11.03.2019
Розмір215.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Порадник

молодому вчителю

Як підготуватися до урокуСемидуби 2016

розділу

Зміст

сторінки

1

Яким повинен бути конспект уроку (методичні рекомендації)

3

2

Вимоги до поурочних планів

6

3

Структурні елементи комбінованого уроку

7

4

Структура конспекту уроку

9

5

Розвивальна мета уроку

10

6

Виховна мета уроку

11

7

Опорна карта для конструювання навчального заняття

12

8

Структура уроків різних типів в початкових класах

18

9

Типи та структура уроків в старших класах

20

10

Структура системи уроків за лекційно-практичною системою викладання

24

11

Поради вчителю

25

12

70 способів похвалити учня

27

13

Література

29

Яким повинен бути конспект уроку

(методичні рекомендації)

Початок конспекту оформляється за загальною схемою. Спочатку зазначаються:тема, мета заняття, його тип, методи і прийоми проведення, засоби наочності й технічні засоби навчання, використана в процесі підготовки до заняття література.

Дидактична мета визначається, виходячи зі змісту матеріалу програми, вона вказує на результат, який передбачається досягнути.

Доцільно виділити навчальні завдання, які визначають формування умінь і навичок: виконувати конкретну операцію, дію; відрізняти правильне виконання дії, якою необхідно оволодіти, від неправильного; визначати, пояснювати, обґрунтовувати характерні ознаки, принципи правильного виконання дії.

У конспекті слід вказати розвивальну та виховну функції навчання:

• якими логічними операціями та прийомами розумової діяльності оволодіють учні;

• які почуття пробуджуються у процесі навчання (подиву, зацікавленості, успіху, гордості, співпричетності, відповідальності та ін.);

• які цінності для себе відкривають, усвідомлюють учні;

• які уміння соціальної поведінки формуються на занятті.

У конспекті орієнтовно виділяють такі головні етапи навчального заняття:

• актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду школярів;

• розкриття значущості теми та мотивація пізнавальної діяльності учнів;

• формування системи знань, умінь, навичок учнів;

• закріплення, застосування знань, умінь, навичок у різно- манітних ситуаціях;

• домашнє завдання на наступний урок чи інше заняття;

• підведення підсумків обговорення досягнутих результатів, вражень, думок.
Послідовність етапів заняття може бути різною (залежно від його типу).

Молоді вчителі у конспекті зазначають:

• способи, прийоми актуалізації опорних знань (основних понять, визначень, висновків, формул, які учні засвоїли раніше і застосовують у практичній діяльності), необхідних для сприймання учнями нового змісту;

• способи актуалізації позапрограмних знань школярів (знань, набутих з різних джерел інформації, що стали частиною життєвого досвіду); налагодження зв’язку з пройденим матеріалом; поглиблення понять, засвоєних на минулому занятті; форми регулювання роботи класу, отримання

зворотного зв’язку (питання, короткі самостійні повідомлення учнів (бажано вказати прізвища учнів, які будуть залучені до різних видів роботи), індивідуальні завдання, практичні та лабораторні роботи, демонстрація дослідів діючих моделей).


На етапі мотивації пізнавальної діяльності школярів слід визначити способи постановки мети, розкриття особистісної значущості теми для учнів, пробудження у них інтересу до певного змісту, роботи на занятті, створення емоційного настрою класу, тобто здійснення психологічної підготовки школярів до сприймання нового матеріалу. З цією метою, залежно від рівня готовності класу, змісту теми, можна використати незвичайний, навіть парадоксальний матеріал, проблемну ситуацію, аналогію, несподіване порівняння, ілюстрації, наочні посібники, технічні засоби. Можна стисло описати бесіду, діалог чи дискусію, в процесі яких учні висловлюють міркування щодо теми, очікування, уявлення.

Після підготовчого етапу в конспекті описують зміст активного навчання шляхом взаємодії вчителя та учнів:

• виділяють логічно пов’язані етапи організації спільної навчально пізнавальної діяльності вчителя та учнів;

• зазначають нові факти, положення, уміння та навички, якими повинні оволодіти школярі; описують характер організації діяльності учнів, способи співпраці учителя та школярів, застосування методів і прийомів, що забезпечують продуктивне оволодіння матеріалом певним контингентом учнів, форми їхньої навчальної діяльності й міжособистісної взаємодії;

• формулюють різні типи питань, способи стимулювання классу до розв’язання різних типів завдань;

• накреслюють способи перевірки рівня розуміння, осмислення учнями знань, володіння уміннями й навичками, оцінювання досягнутих результатів;

• зазначають прізвища учнів, які будуть залучені до конкретного виду роботи із врахуванням їхніх індивідуальних особливостей. 5

Завершальний етап уроку передбачає відпрацювання; вдосконалення; застосування знань, умінь і навичок учнів, оцінення рівня їх сформованості.


У конспекті також зазначають форми (колективні, групові, індивідуальні) і способи застосування знань у стандартних і змінених умовах (мозкова атака, діалог, дискусії, виконання різноманітних завдань, вправ, лабораторних, практичних робіт); способи мотивації діяльності школярів, організації зворотного зв’язку на певному етапі.

У процесі планування уроку залежно від мети взаємодії вчителя та учнів на певному етапі заняття виділяють також способи, прийоми реалізації виховних можливостей навчання (зміст активних методів навчання, форми організації навчальної діяльності, взаємин учителя і учнів та інших стимулів).

Доцільно в конспекті після кожного етапу заняття передбачити висновок, забезпечити їх взаємозв’язок.

Завершається підготовка до навчального заняття визначенням домашнього завдання на наступний раз.

У конспекті вказується тема вивчення, підручник, де вона висвітлюється (автор, назва, рік видання, назва розділу, номери параграфів, сторінки), диференційовані (усні, письмові, теоретичні, практичні) завдання. У плані слід зазначити обсяг домашнього завдання, час його виконання учнем.

Наприкінці навчального заняття доцільно підвести загальний підсумок, зазначити способи залучення учнів до повідомлення власних вражень, міркувань щодо заняття.Вимоги до поурочних планів

* Чітко визначені тема, мета.

* Поурочний план – логічна схема побудови уроку (не обов’язково план уроку писати як конспект викладання нового матеріалу).

* План повинен демонструвати методи, форми, прийоми роботи з класом, спрямовані на досягнення мети.

* Чітко вказати форми і методи індивідуальної роботи з сильними і невстигаючими учнями.

* Особливу увагу при плануванні треба приділяти самостійній роботі учнів на уроці, самостійному пошуку знань (наше завдання не наповнювати учнів знаннями, а викликати інтерес до знань, навчити здобувати ці знання, творчо мислити).

* Повинні бути сформульовані питання, які пропонуються учням на різних етапах роботи на уроці.

* Поурочні плани повинні передбачати всі елементи структури обраного типу уроку (урок засвоєння нових знань; урок формувань умінь та навичок; урок засвоєння умінь та навичок; урок узагальнення і систематизації знань; урок перевірки знань, навичок і умінь; комбінований урок).

* Поурочні плани повинні бути охайно оформлені.

Зошити (папку) слід обов’язково підписувати (предмет, клас, учитель). Бажано, щоб були поля, а після поурочного плану – вільне місце, де можна робити примітки, зауваження по ходу уроку.


Структурні елементи комбінованого уроку
Етапи. Дидактичні завдання. Показники реального результату розв'язання завдань

 1. Організація початку уроку. Підготовка учнів до роботи на уроці. Повна готовність класу і устаткування, швидке включення учнів в діловий ритм.

 2. Перевірка виконання домашнього завдання. Встановлення правильності і усвідомленості виконання домашнього завдання всіма учнями, виявлення прогалин та їх корекція. Оптимальність поєднання контролю, самоконтролю і взаємоконтролю для встановлення правильності виконання завдання і корекції прогалин.

 3. Підготовка до основного етапу заняття. Забезпечення мотивації і прийняття учнями мети, навчально-пізнавальної діяльності, актуалізація опорних знань і умінь. Готовність учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності на основі опорних знань.

4. Засвоєння нових знань і способів дій. Забезпечення сприйняття осмислення і первинного запам'ятовування знань і способів дій, зв'язків і стосунків в об'єкті вивчення. Активні дії учнів з об'ємом вивчення; максимальне використання самостійності в добуванні знань і опануванні способів дій.

5. Первинна перевірка розуміння. Встановлення правильності і усвідомленості засвоєння нового учбового матеріалу; виявлення прогалин і невірних уявлень та їх корекція. Засвоєння суті засвоюваних знань і способів дій на репродуктивному рівні. Ліквідація типових помилок і невірних уявлень в учнів.

6. Закріплення знань і способів дій. Забезпечення засвоєння нових знань і способів дій на рівні вживання в зміненій ситуації. Самостійне виконання завдань, що вимагають вживання знань в знайомій і зміненій ситуації.

7. Узагальнення і систематизація знань. Формування цілісної системи провідних знань по темі, курсу; виділення світоглядних ідей. Активна і продуктивна діяльності учнів по включенню частин в ціле, класифікації і систематизації, виявленню предметних і міжкурсових зв'язків.

8. Контроль і самоперевірка знань. Виявлення якості і рівня опанування знань способами дій, забезпечення їх корекції. Здобуття достовірної інформації про досягнення всіма учнями запланованих результатів навчання.

9. Підведення підсумків занять. Дати аналіз і оцінку успішності досягнення мети і намітити перспективу подальшої роботи. Адекватність самооцінки учня оцінці вчителя. Здобуття інформації учнями про реальні результати навчання.

10. Рефлексія. Мобілізація учнів на рефлексію своєї поведінки (мотивації, способів діяльності спілкування). Засвоєння принципів саморегуляції і співпраці. Відвертість учнів в осмисленні своїх дій і самооцінці. Прогнозування способів саморегуляції і співпраці.

11. Інформація про домашнє завдання. Забезпечення розуміння мети, змісту і способів виконання домашнього завдання. Перевірка відповідних записів. Реалізація необхідних і достатніх умов для успішного виконання домашнього завдання всіма учнями у відповідності з актуальним рівнем їх розвитку.СТРУКТУРА КОНСПЕКТУ УРОКУ

Тема:
Мета: а) навчальна:

б) розвивальна:

в) виховна:
Тип уроку:

урок вивчення нового матеріалу

урок закріплення знань, навичок, умінь

урок перевірки первинного розуміння й уміння застосування на практиці

теоретичних знань

комбінований

Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.

Урок контролю знань учнів


Форма проведення уроку:

Урок-лекція

Урок-практикум

Урок-залік

Урок-змагання

Урок-екскурсія

Контрольна робота
Наочність та обладнання:

об’єкти навколишнього середовища, макети

таблиці

картки


ілюстрації

ТЗН


книги, підручники, збірники

записи на дошці

комп’ютер

Етапи уроку:

І. Організаційний

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Формування мети й завдань уроку

ІV. Мотивація навчальної діяльності

V. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

VІ. Вивчення нового матеріалу:

теорія,


практика

VІІ. Первинне закріплення і корекція

VІІІ. Підсумки уроку

ІХ. Домашнє завданняХ. Рефлексія.

Розвивальна мета уроку.

 • Розвивати інтелект учнів, уміння аналізувати, класифікувати, порівнювати, робити умовиводи за аналогією.

 • Формувати в учнів загально навчальні вміння: культуру мовлення, чіткість і точність думки, критичність мислення, здатність відчувати красу ідеї, методу розв'язання задачі або проблеми.

 • Розвивати алгоритмічну культуру учнів як здатність діяти за заданим алгоритмом а також уміння самостійно конструювати нові алгоритми на основі аналізу й узагальнення послідовності виконуваних операцій і дій, що ведуть до шуканого результату.

 • Розвивати вміння працювати самостійно а також самостійно здобувати знання.

 • Розвивати логічне мислення, просторову уяву, увагу, пам'ять, розумову активність, інтуїцію, пізнавальну самостійність, пізнавальний інтерес, потребу в самоосвіті, ініціативу, творчість, обґрунтованість суджень.

 • Формувати науковий світогляд, розуміння важливості свідомого і міцного володіння системою математичних знань, навичок і умінь, необхідних у повсякденному житті, майбутній трудовій діяльності, достатніх для вивчення інших дисциплін та продовження освіти.

 • Формувати уявлення про ідеї і методи математики та її роль у пізнанні навколишнього світу, формувати навички математизації ситуацій.

 • Розвивати вміння логічно аргументувати та розвивати тему, формулювати висновок, чітко будувати свою відповідь.


Виховна мета уроку

 • Виховувати інтерес до вивчення математики, потяг до наукової творчості.

 • Виховувати розуміння ролі математики в житті, розуміння важливості математичних знань.

 • Виховувати загальнолюдські цінності: національну свідомість, повагу до національної культури України, уявлення про математику як невід'ємну складову загальнолюдської культури.

 • Виховувати позитивні риси характеру: чесність і правдивість, наполегливість і силу волі, культуру думки і поведінки, відповідальність за доручену справу, ініціативу.

 • Виховувати естетичну, правову, патріотичну, екологічну культуру, здоровий спосіб життя.

 • Виховувати такі людські якості як: сумлінність, здатність до переборення труднощів, працелюбство.

 • Виховувати патріотичну свідомість шляхом ознайомлення учнів з іменами та біографіями видатних учених, що створювали математику, зокрема видатних українських математиків.

 • Виховувати дисципліну, звичку до систематичної розумової праці.

 • Виховувати зібраність, самовладання, комунікативність ( уміння працювати в колективі ).

 • Виховувати позитивне ставлення учнів до навчально-пізнавальної діяльності.

 • Виховувати уміння сконцентруватися, слухати інших, співпереживати, формувати сприятливий моральний клімат.Опорна карта для конструювання навчального заняття

Навчальні задачі етапу

Зміст етапу

Можливі методи та прийоми

1. Організаційний етап
1. Привітання, фіксація відсутніх.

2. Перевірка підготовки учнів до заняття.

3. Перевірка підготовки класного приміщення до заняття.

4. Організація уваги учнів.5. Розкриття загальної мети та плану проведення уроку
1. Привітання, побажання хорошого

настрою.


2. Долонька до долоньки.

3. Рапортичка.4 . Привітання учнів, які після тривалої

відсутності прийшли на заняття

2. Етап перевірки виконання домашнього завдання

1. Установити правильність, повноту

й усвідомленість виконання д/з

більшістю учнів.

2. Виявити прогалини у знаннях і способах дій учнів, з'ясувати

причини їх виникнення.3. Ліквідувати в ході перевірки знайдені прогалини

1. З'ясування ступеня засвоєння

знань і способів дій учнів.

2. З'ясування причин невиконання д/з окремими учнями.

3. Визначення типових недоліківу знаннях і способах дій учнів і причин їх появи.

4. Ліквідація знайдених недоліків1. Тестові завдання.

2. Виконання учнями завдань, які подібні до домашніх.

3. Постановка додаткових запитань.

4. Перевірка д/з під копірку.

5. Продовження іншими відповіді учня.

6. Різнорівневі самостійні роботи.

7. «Торт рішень» (фіксація своїх

утруднень).

8. «Гірлянда асоціацій»


3. Підготовка учнів до роботи на основному етапі

1. Забезпечити мотивацію навчання,

прийняття учнями цілей уроку.

2. Актуалізувати суб'єктний досвід

учнів


1. Повідомлення теми уроку.

2. Формулювання цілей уроку разом з учнями.

3. Показ соціального і практичного значення матеріалу, що вивчається.

4. Постановка перед
учнями навчальної
проблеми.

5.Актуалізація суб'єктного досвіду учнів1. Пояснення учням і цілей уроку одночасно з повідомленням теми."

2. Повідомлення цілей у вигляді евристичного питання, проблемногозавдання, через показ кінцевих результатів, опору на послідовність матеріалу, що вивчається.

3. Асоціативний ряд.

4. Використання результатів


попереднього соціологічного
опитування.

5. Метод доречних задач.6. Усна лічба, предметні диктанти.

7. «Намалюй картину».

8. «Мозковий штурм».

9. Доповнення реальної ситуації фантастикою

4. Етап засвоєння нових знань і способів дії

1. Забезпечити сприйняття,

осмислення та первинне запам'ятовування учнями матеріалу, що вивчається.

2. Сприяти засвоєнню учнями способів, засобів, які привели до
певного висновку.

3. Створити змістові та організаційні умови засвоєння учнями методики відтворення вивченого матеріалу

1. Організація уваги учнів.

2. Повідомлення основної ідеї


матеріалу, що вивчається.

3. Забезпечення осмислення метода дослідження знань,


що вивчаються, способів та засобів, які привели до
зроблених висновків.

4. Забезпечення засвоєння методики відтворення


вивченого матеріалу

1. Робота з визначенням понять, які вводяться.

2. Використання аналогій як способу


включення в зміст суб'єктного досвіду
учнів.

3. Подання матеріалу одночасно в словесній і знаково-символічній
формах, у порівняльних або класифікаційних таблицях.

4. Екстроактивний режим (розповідь,
лекція, повідомлення, пояснення).

5. Інтроактивний режим (навчання


проблемно-модульне, програмоване,
комп'ютерне).

 1. Інтерактивний режим (навчання проблемне, адаптивне, колективне, проектне).

 2. Побудова структурно-логічних схем.

 3. Генетичний метод навчання.

 4. Метод доречних задач


5. Етап перевірки первинного розуміння

 1. Установити правильність усвідомлення вивченого матеріалу.

 2. Виявити прогалини первинного осмислення вивченого матеріалу, неправильні уявлення учнів.

 3. Провести корекцію виявлених прогалин в усвідомленні учнями вивченого матеріалу

Перевірка вчителем розуміння
учнями того, що є суттю основного змісту.

2. Перевірка повноти й усвідомлення учнями нових знань і способів дій.

 1. Виявлення прогалин первинного осмислення вивченого матеріалу.

Ліквідація неясностей осмислення учнями вивченого матеріалу

 1. Асоціативний ряд.

 2. «Бджолиний вулик».

 3. Опорний текст.

 4. Використання завдань на впізнання вивчених об'єктів.

 5. «Опитування експерта».

 6. Наведення учнями своїх прикладів за новим матеріалом

6. Закріплення нових знань і способів дій

 1. Забезпечити закріплення в пам'яті учнів знань та способів дій, які їм необхідні для самостійної роботи за новим матеріалом.

 2. Забезпечити в ході закріплення підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу
 1. Організація діяльності учнів з відтворення суттєвих ознак вивчених об'єктів.

 2. Організація діяльності учнів з відпрацювання вивчених знань

і способів дій через застосування їх за зразком і в змінених ситуаціях.

 1. Закріплення методики вивчення нового матеріалу,
  логіки відповіді при перевірці знань.

4. Відпрацювання логіки алгоритму вивчених правил

 1. Використання на уроці взаємо обернених задач.

 2. Складання карти мисле діяльності.

 3. «Опитування експерта».

 4. «Розбери слово за буквами».

 5. Спілкування «питання-відповідь».

6. Структурна модель.

7. «Що було б, якби...»

8. Придумай свої завдання.

9. Інтелектуальний марафон7. Етап застосування знань і способів дій

1. Забезпечити засвоєння учнями
знань і способів дій на рівні застосування їх у різноманітних
ситуаціях.

2. Забезпечити формування в учнів


умінь самостійно застосовувати знання в різноманітних ситуаціях

1. Організація діяльності учнів із застосування знань і способів дій у змінених і нових ситуаціях

1. Різнорівневі самостійні роботи.

2. Лабіринт дій.3. Проектне навчання.

4. Ділова гра.

5. Спілкування «питання-відповідь».

6. Учбові станції.7. Подвійні асоціації.

8. Групова робота.9. Дебати «за» й «проти».

10. Ринок можливостей.

11. «Завдання по колу».

12. Завдання на само­стійну побудову
алгоритму розв'язування задач певних типів

8. Етап узагальнення й систематизації знань

1. Забезпечити формування цілісної системи провідних
знань учнів.

2. Забезпечити встановлення учнями внутрішньо предметних


та між предметних зв'язків.

3. Забезпечити формування в учнів узагальнених понять1. Організація діяльності учнів з переводу окремих знань і способів дій у цілісну систему знань і умінь

1. Метод кооперації.

2. Складання карти мисле діяльності.

3. Моделювання.

4. Побудова «дерева» теми.

5. Побудова «будинку» теми.

6. «Павучок».

7. Побудова блок-формули.

8. Мозкова атака у письмовій формі.

9. Учбові станції.

10. Завдання з визначення учнями у списку слів, фактів, понять, правил, законів.

11. «Перетин тем»


9 . Етап контролю й самоконтролю знань і способів дій

1. Виявити якості та рівень засвоєння знань і способів дій.

2. Виявити недоліки в знаннях і способах дій учнів.

3. Установити причини виявлених недоліків.4. Забезпечити розвиток у школярів здатності до оціночних дій

1. Глибока й усебічна перевірка знань і способів дій учнів.

2. Перевірка образу мислення учнів.

3. Перевірка рівня сформованості загальних учбових умінь.

4. Коментування відповідей учнів
1. Різнорівневі контрольні й самостійні

роботи.


2. Тестові завдання.

3. Завдання на виявлення всіх ознак поняття і їх зв'язків (повнота знань).

4. Завдання на виділення суттєвих ознак (глибина).

5. Завдання на конструювання кількох способів розв'язування однієї задачі.

6. Завдання з над­лишковими даними, що протирічать (здатність до оціночних дій)


 1. Етап корекції знань і способів дій

1. Відкоректувати

виявлені прогалини в знаннях і способах дій

у межах вивченої теми1. Організація

діяльності учнів з корекції своїх

виявлених недоліків


1. Використання спеціально поділених на дрібні етапи вправ.

2. Застосування розгорнутих інструкцій з регулярним контролем.

3. Тестові завдання.

4. Завдання з «пропусками».5. Структурно-логічні схеми з «пропусками»

 1. Етап інформації про домашнє завдання

1. Забезпечити розуміння учнями

цілей, змісту й способів виконання домашнього завдання

1. Інформація про д/з.

2. Мотивування виконання д/з.

3. Інструктаж з виконання д/з.

4. Перевірка розуміння учнямизмісту й способів виконання д/з

1. Цікава постановка навчальної проблеми, якщо йдеться про

пізнавальні завдання.

2. Різнорівневі д/з.

3. Завдання масивом.

4. Особливе завдання.

5. «Незвичайна звичайність».

6. Ідеальне завдання


 1. Етап підбиття підсумків заняття

1. Дати якісну оцінку роботи класу та окремих учнів

1. Підбиття підсумків навчального заняття

1. Повідомлення вчителем.

2. Підбиття підсумків самими учнями

 1. Етап рефлексії

1. Ініціювати та інтенсифікувати

рефлексію учнів з приводу свого

психоемоційного стану, мотивації

своєї діяльності й взаємодії з учителем

та однокласниками.

2. Забезпечити засвоєння учнямипринципів саморегуляції та співробітництва

1. Мобілізація учнів на рефлексію своєї поведінки

1. Асоціативний ряд.

2. Незакінчені речення.

3. «Торт рішень».

4. Розмова на папері.

5. «Сонечко».

6. «Координати».7. «Листок зворотного зв'язку».

8. «Заключна дискусія».

9. Інтерпретація зображень на листівках.

10. «Письмо самому собі».

11. Барометр настрою.

12. «Телеграма».

13. «Пам'ятки».14. «Пейзаж — дзеркало настрою»


Структура уроків різних типів в початкових класах

Урок засвоєння нових знань

1. Перевірка домашнього завдання

2. Актуалізація і корекція опорних знань учнів.

3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

4. Мотивація учіння школярів.

5. Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу.

6. Осмислення зв’язків і залежностей між елементами виучуваного.

7. Узагальнення і систематизація знань.

8. Підсумки уроку

9. Повідомлення домашнього завданняУрок формування умінь та навичок

1. Перевірка домашнього завдання

2. Актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.

3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

4. Мотивація учіння школярів.

5. Вивчення нового матеріалу (вступні, мотиваційні і пізнавальні вправи)

6. Самостійне застосування учнями знань в стандартних ситуаціях (тренувальні

вправи за зразком, інструкцією, завданням).

7. Творчий перенос знань і навичок у нові ситуації (творчі вправи.

8. Підсумки уроку

9. Повідомлення домашнього завдання

Урок застосування знань, умінь і навичок

1. Перевірка домашнього завдання

2. Актуалізація і корекція опорних знань, умінь і навичок учнів.

3. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

4. Мотивація учіння школярів.

5. Осмислення змісту і послідовності застосування способів виконання дій.

6. Самостійне виконання учнями завдань під контролем і з допомогою учителя.

7. Звіт учнів про роботу і теоретичне обґрунтування одержаних результатів.

8. Сприймання і усвідомлення учнями фактичного матеріалу.

9. Підсумки уроку

10. Повідомлення домашнього завдання

Урок узагальнення і систематизації знань

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

2. Мотивація учіння школярів.

3. Відтворення та узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань.

4. Узагальнення та систематизація основних теоретичних положень і відповідних

ідей науки.

5. Підсумки уроку

6. Повідомлення домашнього завданняУрок перевірки і корекції знань, умінь і навичок

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

2. Мотивація учіння школярів.

3. Перевірка знання учнями фактичного матеріалу й основних понять.

4. Перевірка осмислення учнями знань і ступеня їх узагальнення.

5. Застосування учнями знань в стандартних і змінених умовах

6. Збирання виконаних робіт, їх перевірка, аналіз і оцінка.

7. Підсумки уроку

8. Повідомлення домашнього завдання

Комбінований урок


 1. Перевірка домашнього завдання практичного характеру, перевірка раніше

засвоєних знань.

2. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.

3. Мотивація учіння школярів.

4. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу.

5. Осмислення , узагальнення, систематизація знань..

6. Підсумки уроку

7. Повідомлення домашнього завдання


ТИПИ ТА СТРУКТУРА УРОКІВ В СТАРШИХ КЛАСАХ


 1. Урок вивчення й первинного закріплення нових знань

Види навчальних занять: лекція, екскурсія, дослідна лабораторна робота,

навчальний і трудовий практикум.Мета – вивчення й первинне усвідомлення нового навчального матеріалу,

осмислення зв’язків і відносин в об’єктах вивчення.Етапи уроку:

 • організація початку уроку;

 • мотивація навчальної діяльності;

 • підготовка учнів до засвоєння, актуалізація опорних знань;

 • вивчення нового матеріалу;

 • первинна перевірка засвоєння знань;

 • первинне закріплення знань;

 • контроль і самоперевірка знань;

 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія;

 • інформація про домашнє завдання.
 1. Урок засвоєння навичок і вмінь


Види навчальних занять: практикум, екскурсія, лабораторна робота,

співбесіда, консультація.Мета – вторинне осмислення вже відомих знань, вироблення вмінь і навичок

із застосування.Етапи уроку:

 • організація початку уроку;

 • мотивація навчальної діяльності. Визначення меж (можливостей) застосування

цих знань: що з їх допомогою можна визначити, де застосувати?

 • актуалізація опорних знань та їх корекція;

 • проблемне застосування знань;

 • вправи за зразком і в подібних умовах з метою вироблення вмінь

безпомилкового застосування знань;

 • вправи з перенесенням знань у нові умови;

 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія;

 • інформація про домашнє завдання
 1. Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів


Види навчальних занять: практикум, лабораторна робота, семінар.

Мета – засвоєння вмінь самостійно в комплексі застосовувати знання, уміння

й навички, використовувати їх у нових умовах.Етапи уроку:

 • організація початку уроку

 • актуалізація ЗУН, необхідних для творчого застосування знань

 • узагальнення й систематизація знань і способів діяльності

 • засвоєння зразка комплексного застосування ЗУН

 • застосування узагальнених ЗУН у нових умовах

 • контроль і самоконтроль знань, умінь і навичок

 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія

 • інформація про домашнє завдання 1. Урок узагальнення й систематизації знань


Види навчальних занять: семінар, конференція, круглий стіл.

Мета – засвоєння знань у системі, приведення одиничних знань у систему.

Етапи уроку:

 • організація початку уроку

 • підготовка учнів: повідомлення теми (проблеми). Узагальнення окремих

фактів, понять, явищ

 • повторення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань

 • приведення одиничних знань у систему (самими учнями)

 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія

 • інформація про домашнє завдання
 1. Урок контролю, оцінки й корекції знань учнів


Види навчальних знань: контрольна робота, залік, колоквіум, суспільний огляд знань.

Мета – визначення рівня оволодіння знаннями; корекція знань, умінь, навичок

Підґрунтям навчально-пізнавальної діяльності учнів є діяльність, спрямована

на виконання завдань, що поступово ускладнюється, за рахунок

комплексного охоплення знань, застосування їх на різних рівнях.Етапи уроку:

 • організація початку уроку

 • мотивація навчальної діяльності

 • перевірка знання фактичного матеріалу й уміння розкривати елементарні

зовнішні зв’язки в предметах і явищах

 • перевірка основних понять (законів) і вміння самостійно пояснювати їх

сутність, наводити аргументи, приклади

 • перевірка глибини осмислення знань та їх узагальнення

 • застосування знань у стандартних і змінених умовах

 • збирання виконаних завдань, перевірка, аналіз, оцінювання

 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія

 • інформація про домашнє завдання
 1. Комбінований урок

Комбінований урок передбачає досягнення двох або декілька рівноцінних

цілей: засвоєння нових знань і перевірка раніше вивченого матеріалу, засвоєння

нових знань і застосування раніше набутих навичок і вмінь; формування вмінь і

навичок та їх застосування на практиці та ін.

Етапи уроку:


 • організація початку уроку

 • мотивація навчальної діяльності

 • перевірка домашнього завдання

 • актуалізація опорних знань

 • вивчення нового матеріалу

 • первинна перевірка засвоєння знань

 • первинне закріплення знань

 • контроль і самоперевірка знань

 • підбиття підсумків уроку. Рефлексія

 • інформація про домашнє завдання


Структура системи уроків за лекційно-практичною системою:Кіль

кість уроківФорма уроку

Тип уроку

Дидактична мета

1

2

Урок-лекція з елементами евристичної бесіди

Урок вивчення й первинного усвідомлення нових знань

Забезпечити вивчення й усвідомлення учнями нового навчального матеріалу, осмислення зв’язків в об’єктах вивчення.

2

2-4

Урок розв'язування опорних вправ

Урок засвоєння навичок і вмінь.


Забезпечити первинне застосування учнями знань, вироблення вмінь і навичок при розв'язуванні типових вправ за зразком.

3

1-2

Урок-залік

Урок перевірки первинного розуміння й уміння застосування на практиці теоретичних знань.


Установити правильність усвідомлення вивченого теоретичного матеріалу.

Виявити прогалини первинного осмислення вивченого матеріалу, неправильні уявлення учнів.

Провести корекцію виявлених прогалин в усвідомленні учнями вивченого матеріалу.

4

2-4

Урок розв'язування вправ підвищеної складності

Урок закріплення навичок і вмінь.


Забезпечити засвоєння учнями знань і навичок на рівні застосування їх у різноманітних ситуаціях.

Забезпечити формування в учнів


умінь самостійно застосовувати знання в різноманітних ситуаціях.

Забезпечити в ході закріплення підвищення рівня усвідомлення вивченого матеріалу.

5

2

Урок -змагання

Урок комплексного застосування знань, умінь, навичок учнів.


Забезпечити формування цілісної системи знань учнів.

Забезпечити засвоєння учнями вмінь самостійно в комплексі застосовувати знання, уміння й навички, використовувати їх у нових умовах.

Забезпечити засвоєння учнями принципів саморегуляції та співробітництва.


6

1

Контрольна робота

Урок контролю знань учнів


Виявити якість та рівень засвоєння знань, умінь і навичок учнів.

Виявити недоліки в знаннях і навичках учнів.

Установити причини виявлених недоліків.7

1

Аналіз контрольної роботи

Урок оцінки й корекції знань учнів.


Відкоригувати виявлені прогалини в знаннях і навичках учнів у межах вивченої теми.

Забезпечити розвиток у школярів здатність до оціночних дій.
Поради вчителю

1. Умій радіти маленьким успіхам своїх учнів і співпереживати їх невдачам.

2. Не бійся признатися в своєму незнанні якого-небудь питання. Будь разом з ним в пошуку. Постарайся вселити в учня віру в себе, в його успіх. Тоді багато вершин для нього стануть переборними.

3. Не вимагай на уроці "ідеальної дисципліни". Не будь авторитарним. Пам'ятай, урок - це частинка життя дитини. Він не повинен бути скутим і затиснутим. Формуй в ньому особу відкриту, захоплену, розкуту, здатну творити, всесторонньо розвинену.

4. Прагни до того, щоб твої уроки не стали шаблонними, проведеними "по трафарету". Хай на уроках здійснюються відкриття, народжуються істини, підкоряються вершини, продовжуються пошуки.

5. Входь в клас з посмішкою. При зустрічі заглянь кожному в очі, дізнайся його настрій і підтримай, якщо йому сумно.

6. Пам'ятай, кожен твій урок повинен бути хай маленьким, але кроком вперед, до пізнавання нового, невідомого.

7. Учень завжди в навчанні повинен долати трудність. Бо тільки в трудності розвиваються здібності, необхідні для їх подолання. Умій визначити "планку" трудності. Вона не повинна бути завищеною або заниженою.

8. Учи своїх учнів трудитися. Не шукай легкого шляху в навчанні. Але пам'ятай, як важливо підтримати, підбадьорити, бути поряд у важкій ситуації. Відчувай, де необхідні твоє плече, твої знання, твій досвід.

9. Якщо з двох балів думаєш, який вибрати, - не сумнівайся, постав вищий. Повір в дитину. Дай йому крила. Дай йому надію.

10. Не приховуй від дітей своїх добрих відчуттів, але пам'ятай: серед них ніколи не повинно бути особливого місця для "улюбленчиків". Постарайся в кожній дитині побачити визначене йому, відкрий його йому самому.

11. Пам'ятай про те, що дитині повинно бути цікаво на уроці. Тільки коли цікаво, дитина стає уважною.

12. У спілкуванні з батьками своїх учнів пам'ятай, що їх діти - найдорожче в житті. Будь розумний і тактовний.Знаходь потрібні слова. Постарайся не образити і не принизити їх гідність.

13. Не бійся вибачитися, якщо опинився неправий. Твій авторитет в очах учнів тільки підвищиться.

Будь терплячий і до їх помилок.

14. Живи з дітьми повним життям. Радій і засмучуйся разом з ними. Захоплюйся і дивуйся. Жартуй і наставляй. Учи бути нетерплячими до брехні і насильства. Учи справедливості, завзятості, правдивості.

15. Будь завжди витриманий, терплячий, урівноважений.

16. Ніколи не чекай похвали, а намагайся просто робити свою справу.

17. Якщо до тебе прийшли на урок, згадай, що ти актор, ти кращий педагог країни, ти найщасливіша людина.

18. Говори батькам завжди найкращу правду, яку ти знаєш.

19. Пишайся своїми помилками, і тоді в тебе їх буде з кожним роком усе менше.

20. Вищим проявом педагогічної успішності є посмішка на обличчях дітей.

21. Якщо ти вмієш найзвичайнісінький факт подати як відкриття й домогтися здивування й захоплення учнів, то можеш уважати, що половину справи ти вже зробив.

22. Під час опитування зображуй на обличчі граничний інтерес.

23. Пам'ятай: якщо твій голос стає загрозливо голосним, отже, ти робиш щось не те.

24. Добре, якщо пізнім вечором, коли ти згадуєш своїх учнів, обличчя твоє опромінюється посмішкою.


70 способів похвалити учня

Ти зараз на правильному шляху.

Пречудово!

У тебе це вийшло!

Правильно!

Це добре!

Супер!


Я пишаюся тим, як ти працював.

Ти робиш це дуже добре.

Це набагато краще.

Гарна робота!

Я щаслива бачити цю роботу.

Ти робиш гарну роботу.

Ти близький до істини!

Мої вітання!

Це те, що треба!

Я знала, що ти зможеш це

зробити.

Зараз ти це зрозумів.

Нарешті!

Ти швидко вчишся.

Працюючи так само, ти

досягнеш багато чого.

Я не зуміла б зробити краще.

Це правильний шлях.

З кожним днем у тебе виходить

краще.


Це спосіб!

Ти нічого не прогаяв!

Тик тримати!

Надзвичайно!

Прекрасно!

Це найкраще!

Остаточно!

Сенсаційно!

Тепер нічого тебе не зупинить.

Це була першокласна робота. Чудово!

Ще краще!

Твій мозок попрацював на славу. Відмінно! Це видатний винахід. Фантастика!

Здорово!

Це чудова робота.

Ти робиш це красиво!

Як ти багато зробив! Розумник!

Ти дійсно це покращив.

Прегарно!

Вітаю!

Ти правий!Тримати так!

Ти зробив це вчасно.

Мені подобається хід твоїх думок.

Я пишаюся тобою.

Дуже приємно вчити таких

розумних дітей.

Велика тобі подяка.

Я нічого не бачила кращого.

Твоя робота принесла мені

багато радості

Молодчина!

Ол-райт — повний порядок!

Серйозний порив!

Ось цього я ще не бачила.

Ти неперевершений сьогодні.

Це вже успіх!

Це твоя перемога.

Тепер ти відчуваєш свої

можливості.

Ти справжній майстер.

Щиросердно рада за тебе.

Не можу виразити своє

захоплення.

Грандіозно!

Я вірю в тебе, у тебе завжди виходитиме не гірше.

Ти досягнеш успіху!Література:

«Практична педагогіка для вчителя: 99 схем і таблиць». Н.П. Наволокова, В.М. Андрєєва, Харків, Основа, 2009


«101цікава педагогічна ідея як зробити урок» В.І. Садкіна, Харків, Основа, 2008
«Продуктивний педагог» Настільна книга педагога. І.П.Підласий., Харків, Основа, 2009.
Каталог: 2013
2013 -> Програма для складання вступного іспиту до аспірантури
2013 -> Архітектура та скульптура в Україні 19 століття
2013 -> Київський національний лінгвістичний університет
2013 -> «Архітектура І скульптура XX століття» Неокласицизм
2013 -> Тематичний план занять: Заняття 1 «Патологія червоної крові
2013 -> Медичного факультету
2013 -> Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
2013 -> Методична розробка
2013 -> Коматозні стани при цукровому діабеті. Кетоацидоз. Кетоацидотична і гіпоглікемічна кома. Клініка. Діагноз. Диференціальний діагноз. Лікування

Скачати 215.5 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка