Якість товару це сукупність його властивостей і харак­теристик, які додають йому здатність задовольняти обумов­лені або передбачувані потреби покупцяСкачати 110.88 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації02.09.2018
Розмір110.88 Kb.
  1   2   3

http://antibotan.com/ - Всеукраїнський студентський архів

Якість товару - це сукупність його властивостей і харак­теристик, які додають йому здатність задовольняти обумов­лені або передбачувані потреби покупця. Якість містить у со­бі не всі властивості товару, а тільки ті, що пов'язані із задо­воленням конкретних потреб відповідно до призначення то­вару. Крім споживчих властивостей, якість включає й інші властивості товару, які забезпечують задоволення потреб проектувальників, виробників, працівників сфери обігу, які мають відношення до товару.

Важливе завдання товарознавства - якнайповніше виявля­ти закладені в товарі властивості, які формують його якість. Ці властивості можуть виявлятися на всіх стадіях життєвого циклу товару. Якість товару не можна пояснити і виміряти у відриві від його споживчої вартості і корисності. Не можна ототожнювати якість і споживчу вартість. Споживча вартість - це сам товар, який володіє корисністю і є конкретним благом. Товар як споживча вартість є носієм його якості. Підвищення якості невіддільне від прискорення науково-технічного про­гресу, тому що тільки в сукупності рішення цих питань можна забезпечити конкурентноздатність товару на світовому ринку.

Показник якості товару - це кількісна характеристика одного чи декількох властивостей товару, які становлять йо­го якість. Показник якості кількісно характеризує ступінь придатності товару задовольняти певні потреби. Номенкла­тура показників якості конкретного товару залежить від йо­го призначення. У товарів, які виконують декілька різнорід­них функцій, номенклатура показників може бути дуже ши­рока, у товару одноцільового призначення вона буде значно звуженою.

Залежно від характеру властивостей показники якості по­діляються на такі групи: показники призначення (функціона­льні); показники надійності, ергономічні показники; естети­чні, показники технологічності, показники транспортабель­ності; показники стандартизації й уніфікації; патентно-правові показники; екологічні показники; показники безпеки; економічні показники і показники однорідності. На стадії то­варного обігу на внутрішньому ринку показники технологіч­ності, стандартизації й уніфікації і патентно-правові, як пра­вило, не використовуються.

Залежно від кількості властивостей показників, які харак­теризуються, їх поділяють на одиничні і комплексні. Одинич­ний показник кількісно характеризує одну просту властивість. Комплексний показник характеризує одним числом одночасно декілька властивостей товару або складну властивість.

Розрізняють показники фактичні, базові і відносні. Фак­тичний показник - це конкретний одиничний або комплекс­ний показник, встановлений для даного товару. Базовий по­казник - це показник, прийнятий як вихідний при порівнян­ні з фактичним при оцінюванні якості. Відносний показник характеризує співвідношення фактичного і базового показ­ників.

За способом вираження показники бувають розмірними, які виражаються в різних одиницях виміру, і безрозмірними, які виражаються в частках одиниці або у відсотках. Особли­вий вид - інтегральний показник, який виражає співвідно­шення корисного ефекту товару і сумарних витрат на його розробку, виготовлення, обіг і споживання. Отже, це співвід­ношення споживчої вартості і вартості.

Класифікаційне призначення — здатність ряду властивостей і показників виступати в якості класифікаційних прикмет. Так, різні моделі автомобілів можуть бути класифіковані за потужністю двигуна, витратами палива, вантажопідйомністю, функціональним призначенням (вантажні, легкові, спеціальні тощо).

Універсальне призначення - здатність властивостей і пока­зників задовольняти одночасно кілька споживчих потреб. Наприклад, пропагування останніми роками здорового спо­собу життя спонукало використання менш жирних продуктів, запобігає токсичності (небезпеці), тобто вони стали відігра­вати соціальну роль, а в непродовольчій групі з'явилося по­няття спеціального призначення допоміжних предметів та косметики (креми, гелі, пудри) при проведенні оздоровчих заходів для окремих видів спорту тощо.

Надійність - здатність товару зберігати функціональне призначення в процесі збереження або експлуатації впродовж установленого терміну. Залежно від критерію надійності роз­різняють такі підгрупи: довговічність, безвідмовність, ремон­топридатність та зберігання.

Довговічність - здатність товарів зберігати працездатність до наступного стану або встановленого терміну технічного обслуговування і ремонту.

Довговічність - властивість непродовольчих товарів дов­гострокового використання. Воно не характерне для товарів продовольчих, а також непродовольчих, призначених для безпосереднього вживання, в ході якого вони частково або повністю безповоротно втрачаються (наприклад, парфумер­но-косметичні товари). Але треба пам'ятати, що деякі непро­довольчі товари, які володіють значною довговічністю, вхо­дять у протиріччя із соціальним призначенням, оскільки до­строково виходять з моди, морально застарівають. Це стосу­ється   одягу,   взуття,   головних   уборів,   окремих   складнотехнічних товарів. Показниками довговічності можуть бути термін експлуатації виробів, ресурс та ін.

Безвідмовність - здатність товарів виконувати функціона­льні призначення без появи дефектів, які заважають подаль­шій експлуатації. Безвідмовність характеризується терміна­ми, впродовж яких товари експлуатуються безвідмовно з но­рмою передбачених дефектів. Показниками безвідмовності можуть бути середнє напрацювання до першої відмови, інте­нсивність відмов.

Ремонтопридатність - здатність товарів відновлювати свої вихідні властивості, насамперед функціонального при­значення, після усунення виявлених дефектів. Ремонтоприда­тність характерна для багатьох непродовольчих товарів, осо­бливо складнотехнічних, які за цією властивістю поділяються на ремонтопридатні і ремонтонепридатні.

Ремонтопридатність тісно пов'язана з довговічністю, за­вдяки чому збільшується термін експлуатації товару. Ця споживча властивість разом з довговічністю може бути по­кладена в основу формування переваг для того сегменту споживачів, які бережливі або не мають матеріальних коштів для частого повторення покупок аналогічного призначення. Показниками ремонтопридатності є параметр потоку відказав, гарантійне напрацювання, напрацювання на відмову, те­рміни ремонту.

Збереження — здатність товару підтримувати вихідні кі­лькісні та якісні характеристики без значних втрат упродовж певного терміну; якщо ж вони відбуваються, то це повинно бути економічно виправдане. Збереження починається з мо­менту виготовлення товару і продовжується до його утиліза­ції. Етап збереження поділяють на два періоди: складське збереження у виготовлювача, оптовій і роздрібній торгівлі та домашнє збереження у споживача. Показниками збереження споживчих товарів є втрати, вихід товарної (стандартної) продукції, терміни збереження. Збереження тісно пов'язане з факторами, які впливають на товар при транспортуванні, збе­реженні і споживанні. Необхідно враховувати вплив паку­вання, умов транспортування, складування і збереження то­варів.

Методи визначення показників якості:

органолептичний, реєстраційний, розрахунковий, вимірю­вальний, експертний і соціологічний.

Органолептичний метод ґрунтується на визначенні пока­зників за допомогою органів почуттів людини: зору, нюху, слуху, дотику, смаку. Показники виражаються в балах. Цей метод найбільш прийнятний у торгівлі.

Реєстраційний метод ґрунтується на спостереженні і під­рахунку числа визначених предметів, подій, слухів, витрат, явищ. Його використовують при статистичному контролі якості або при дослідному носінні. Розрахунковий метод грунтується на визначенні показників якості розрахунковим шляхом.

Вимірювальний метод найбільш об'єктивний, він дає найточніші результати. Перспективними напрямами цього методу є прискорені експрес-методи, які не руйнують конт­ролю

Нове в торгівлі непродовольчими товарами

Наказом Мінекономіки та з питань європейської інтеграції від 11.03.2004 р. №98 викладено в новій редакції Правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, які практично не змінювалися з 1996 р., коли вони ще називалися Правилами продажу непродовольчих товарів. Зміни, які вони запровадили в торгівлю непродовольчими товарами, революційними назвати важко (крім мовного питання, див. унизу на тлі), але все-таки торговцям та бухгалтерам підприємств, які торгують непродовольчими товарами, знати їх треба.

1. Раніше Правила продажу непродовольчих товарів передбачали, що парфумерно-косметичні товари і мило туалетне продаються також в аптеках.

Тепер ситуація інша - роздрібна торгівля лише виробами лікувально-гігієнічного та медичного призначення може здійснюватися через аптеки або їх структурні підрозділи. Таким чином, парфумерно-косметичні товари вже не можна продавати в аптеках, якщо вони не мають лікувально-гігієнічного ефекту.

2. Торговець повинен на вимогу покупця надати не лише контрольно-вимірювальні прилади, документи про ціни на товари, а й документи про якість та безпеку товару.

3. Змінилися вимоги до продажу товарів, на які надаються гарантійні терміни. Раніше при продажу таких товарів суб’єкт господарювання був зобов’язаний зробити в гарантійному талоні технічного паспорта або іншого документа, що його замінює, відмітку про дату та місце продажу товару за підписом матеріально-відповідальної особи, завірену штампом (печаткою), а також надати інформацію про підприємства (майстерні), що здійснюють гарантійний ремонт. Тепер необхідно у присутності споживача перевірити товар і поінформувати покупця про правила користування ним. А в разі якщо товар потребує робіт із введення в експлуатацію, необхідно надати таку інформацію покупцю або забезпечити встановлення товару власними силами.

4. Тепер чітко передбачено, що за погодженням з адміністрацією підприємства термін зберігання придбаного товару може бути продовжено понад добу шляхом укладання договору схову. Але це не обов’язок підприємства.

5. Збільшився строк пред’явлення вимог за неякісним товаром, на який не встановлено гарантійного терміну. Раніше вимоги розглядалися, якщо недоліки були виявлені протягом 6 місяців. Тепер покупець має право пред’явити суб’єкту господарської діяльності відповідні вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах 2 років від дня передання товару покупцеві.

6. Зник атавізм пострадянського дефіциту - те, що продаж непродовольчих товарів, які мають неістотні недоліки та можуть бути використані за призначенням, допускався за умови відповідного зниження роздрібної ціни та обов’язкового письмового попередження покупців (на ціннику чи товарному ярлику, у паспорті або інструкції) про наявність недоліків. Однак це не означає, що нині не можна здійснювати уцінений продаж товарів, які мають неістотні недоліки.

7. Також зникло положення про те, що суб’єкт господарювання може організувати обслуговування інвалідів (у разі їх звернення) півпарним взуттям вітчизняного виробництва із 50-відсотковою знижкою роздрібної ціни, що встановлена на пару взуття. Півпара взуття, що залишилася, повертається підприємству-виробнику для доукомплектування. Але це не означає, що інвалідів не можна обслуговувати за таким принципом, щоправда, не кожен виробник, тим більше імпортер, на таке погодиться.

8. Круглі лісоматеріали та цеглу тепер будуть зберігати під навісом не просто накритими, а накритими вологонепроникним матеріалом.

А в іншому правила торгівлі окремими видами товарів не змінилися 1. Шкода, що Міністерство економіки не додало нових розділів щодо особливостей продажу таких товарів, як комп’ютери, офісна техніка, засоби телекомунікації, кондиціонери тощо. Час не стоїть на місці, а Міністерство економіки цього ніби не помічає.

1 Швейні, трикотажні, хутряні, овчинно-шубні (кожухові) товари та головні убори, текстиль, взуття, електропобутові товари, телерадіотовари, товари побутової хімії, мінеральні добрива та засоби захисту рослин, меблі, товари для фізичної культури, спорту, туризму, лісоматеріали та будівельні матеріали, парфумерно-косметичні товари і мило туалетне та галантерейні товари.

9. З Правил зник розділ "За­сто­су­вання стандартів та технічних умов на непродовольчі товари", а також додатки "Перелік сезонних товарів, гарантійні терміни за якими обчислюються з початку відповідного сезону", "Перелік товарів, з яких утворюється обмінний фонд" та "Перелік товарів належної якості, що не підлягають обміну (поверненню)".

Ці додатки у Правилах були дублюючими, оскільки їх затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 19.03.94 р. №172 "Про реалізацію окремих положень Закону України "Про захист прав споживачів".

Збільшився строк пред’явлення вимог за неякісним товаром, на який не встановлено гарантійного терміну: покупець має право пред’явити вимоги, якщо недоліки були виявлені протягом розумного строку, але в межах 2 років від дня передання товару покупцеві.Інформація про товари ­- тільки українською

Одним із болючих місць у нових правилах торгівлі непродовольчими товарами стало мовне питання.

Якщо раніше при продажу товарів суб’єкт господарювання був зобов’язаний забезпечити надання покупцям доступної та достовірної інформації про товари державною чи іншими мовами відповідно до Закону УРСР "Про мови в Українській РСР", то тепер інформація про товари має надаватися лише державною, тобто українською, мовою.

Найімовірніше, це спричинить конфлікт торговців з контролюючими органами, як це було з аналогічними вимогами до мови реклами.

Крім того, розширено перелік доступної та достовірної інформації про товари - тепер необхідно додавати дані про основні властивості товару, умови зберігання


Каталог: data -> ukr -> IJnfo dlya stydenta 3
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат На тему: «skype» Про компанію
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат: Схема і пристрій оптичних телескопів План Вступ Схема і пристрій оптичних телескопів Висновок
IJnfo dlya stydenta 3 -> Основні етапи розвитку української державності
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат Започаткування та розвиток авіації в Україні. Київський інститут інженерів авіації з польоту американських братів О. І В. Райт 17 грудня 1903 р почалася світова авіація. Цей епохальний успіх піонерів авіації сприяв розвитку авіації в усіх країнах
IJnfo dlya stydenta 3 -> Архітектура І мистецтво Візантії V-VIII ст
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат на тему: " Роль Адольфа Гітлера у світовій історії" Якось одна людина мені сказала: "
IJnfo dlya stydenta 3 -> Особистi права громадян полiтичнi права економiчнi права
IJnfo dlya stydenta 3 -> Реферат на тему: Природа фашизму
IJnfo dlya stydenta 3 -> Нервова система людини

Скачати 110.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка