Яськової Алли Олександрівни з питання: «Особистісно-зорієнтоване навчання та розвиток творчого самовдосконалення учнів»Сторінка1/4
Дата конвертації13.12.2016
Розмір0.96 Mb.
  1   2   3   4

З досвіду роботи вчителя географії та економіки Полонського НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, колегіум»

Яськової Алли Олександрівни
з питання: «Особистісно-зорієнтоване навчання та
розвиток творчого самовдосконалення учнів»
Мета досвіду:

 • розвиває творчі можливості учнів, вчить їх навикам самостійної та творчої роботи, творче мислення, творчі здібності та самостійність

 • формувати в учнів цілісний образ планети Земля

 • забезпечувати практичну спрямованість географічних знань

 • ознайомлювати учнів з основами картографії, топографії, геології, кліматології, економіки

 • розкривати роль географії у розв’язанні глобальних проблем людства

 • формувати інтелектуальні та пізнавальні вміння


Анотація

на матеріали досвіду роботи вчителя-методиста вищої категорії

Яськової Алли Олександрівни

А.О.Яськова має педагогічний стаж 26 років, працює вчителем географії та економіки в НВК №2 «ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, колегіум» 21 рік. Кваліфікаційна категорія – «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання – «вчитель-методист».

Педагог з великим досвідом та високим рівнем професіоналізму і почуття обов’язку. Володіє різноманітними формами психолого-педагогічної діагностики та методикою викладання географії та економіки. Матеріали узагальнення педагогічного досвіду відображають основні напрями діяльності вчителя. Працюючи над проблемною темою самоосвітньої діяльності « Особистісно - зорієнтоване навчання та розвиток творчого самовдосконалення учнів», вчителька активно розвиває творчі можливості учнів, вчить їх навикам самостійної та творчої роботи.

Реалізація проблемної теми розкривається в навчальній діяльності учнів відповідно особливостям технології формування творчої особистості. Використання технології сприяє розвитку творчого мислення, творчих здібностей та самостійності учнів.

У матеріалах досвіду дається детальний опис методів, прийомів та педагогічних знахідок, які впроваджуються вчителькою в практичну діяльність з метою самовдосконалення учнів, підвищення їх творчого потенціалу, а саме: проектна діяльність, уроки – подорожі, усні журнали, уроки-дослідження.

А.О.Яськова має вихованців, які стали неодноразовими переможцями ІІ, ІІІ, ІУ етапів Всеукраїнської олімпіади з географії та економіки, є учасниками та переможцями конкурсів - захистів МАН, обласних заочних конкурсів.Вступ

У Концепції загальної середньої освіти зазначено: « Освіта ХХІ століття - це освіта для людини. ЇЇ стрижень – розвивальна, культуро твірна домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання та вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни». Тому

сучасний етап розвитку суспільства вимагає від особистості випускника середньої школи високого рівня сформованих компетентностей як інформаційного так і практичного характеру. Перед школою поставлена проблема всебічно розвинути потенційні можливості школяра, сформувати його як особистість, здатну до творчості, до вирішення проблем, які ставитиме життя.

Стратегічний напрям реформування сучасної системи освіти України полягає у вирішенні проблеми особистісно-зорієнтованого навчання. Саме таке навчання впроваджує вчителька. Воно дає змогу розвивати творчу особистість учня, визнавати унікальну сутність кожної дитини, аналізувати і вдосконалювати форми і методи навчання , розробляти матеріали для самоосвіти та саморозвитку учнів. Орієнтація на особистість школяра, його освітні потреби, розвиток його можливостей – провідна ідея технології особистісно-зорієнтованого навчання є актуальною сьогодні як ніколи, тому що цивілізація та глобалізація суспільного життя ставить щодня нові проблеми.

Хороший урок той, де панує ділова,творча атмосфера, він насичений різноманітними навчальними ситуаціями і кожна з них викликає в учнів запитання, сумніви, здивування. Так народжуються в діяльності учнів моменти, які підводять їх до пошуків, здогадок, до самостійної творчості, до самовдосконалення.


Актуальність досвіду
Навчати пізнанню – значить навчати діяльності, створювати умови для розвитку самостійності особистості.

Саме творчі завдання, інтерактивні вправи, робота над проектом дають змогу само розкритися школяреві ( проникливе спостереження за явищами, вибіркове запам’ятовування,, пильна увага, емоційне натхнення, гнучкість мислення та уяви в їх складному поєднанні). Ось чому актуальним є розвиток творчого самовдосконалення учнів, їх творчого потенціалу, активності в пізнанні, практичного спрямування теоретичних знань. Концепція особистісно-зорієнтованого навчання полягає в розкритті природи і умов реалізації особистості. Відбувається розвиток кожного учня, його самореалізація, самобутність.

Питання розвитку творчої особистості школярів відноситься до числа актуальних проблем сучасної педагогічної науки і практики. Особливе значення особистісно-зорієнтованого уроку в тому, що навчання направлене не тільки на сприйняття навчального матеріалу, але й на формування відношення учня до самої пізнавальної діяльності.

Діяльнісна парадигма освіти передбачає розвиток особистості учня на основі засвоєння універсальних способів діяльності.

Під процесом навчання розуміється не тільки засвоєння системи знань, вмінь, навиків як складових основи компетенцій учнів, але як процес розвитку особистості, отримання духовно - морального і соціального досвіду – саме те, що особливо важливо на сучасному етапі розвитку людства.

Теоретична база досвіду
В основі досвіду лежать педагогічні ідеї видатних педагогів І. Песталоцці, А. Дістверга та інших, загальна ідея в тому,що для успішного навчання та виховання потрібен розвиток пізнавальної активності та творчих здібностей.

Близькою до досвіду є теорія розвитку пізнавальних інтересів Г.І. Щукіної, яка створила модель: Розвиток інтересу – виконання пошукових завдань – вирішення творчих задач.

Творчі здібності розглядаються науковцями як індивідуальний, мотиваційний, соціальний потенціал, що дає змогу отримати високі результати в будь-якій сфері діяльності.

Різні аспекти проблеми розвитку творчих здібностей школярів знайшли своє відображення в працях: психологів Л.С. Виготського, Н.В. Кузьмина, Г.С. Костюка, педагогів: В.О. Сухомлинського, Ш.О. Амонашвілі, М.О. Данилова, М.М. Скаткіна, Я.О. Пономарьова. Методистів – географів М.П.Ковалевської, М.О.Максимова, І.І. Баринової, А.Й. Сиротенка. Найбільш вдало розкрито зміст поняття «творчі здібності» у праці І.Лернера «Проблемне навчання», де вони охарактеризовані найбільш істотними здібностями школяра: пильність у пошуках проблем, готовність пам’яті, цінність сприйняття, гнучкість мислення, легкість генерування ідей, швидкість мови, здатність до напрацювань та ідей. На основі праць Лернера та Скаткіна розроблена діагностика навчальних досягнень учнів відповідно до освітніх рівнів. (Додаток 1)Технологія досвіду
Географія – одна з найдавніших на планеті Земля наук, родоначальники губляться у сивій давнині. Це – одна з не таких вже й численних фундаментальних наук, які складають підвалини загальнолюдського Знання. Саме географія, синтезуючи та інтегруючи надбання інших наук, досліджує планету в усій складності існуючих в ній процесів, явищ, відносин між основними складовими сучасної сфери життя людини: природою, населенням, виробництвом. Саме географія виробляє знання, подає комплексні уявлення про Дім Людства у всьому розмаїтті його явищ і барв, з лісами і горами, морями і річками,, містами і селами, з потужними шарами повітряного океану, який захищає нас від нищівного жару Сонця і холодного дихання Космосу.

Саме з географією пов’язала Яськова Алла Олександрівна свою долю, свою творчу енергію, свій ентузіазм, поступивши до природничо-географічного факультету Брянського педагогічного інституту в 1984 році. І вже в листопаді 1984 року вона провела свої перші уроки географії у школі №56 м. Брянська. Саме тоді, двадцять вісім років тому вчителька запалила вогник інтересу до знань в учнів та вогник творчості у своєму серці, який підтримує щоденною клопіткою працею.Вчителька постійно працює над проблемою вдосконалення методів та прийомів творчого розвитку особистості учнів. Знання та праця – культ її особистості. Життєве та педагогічне кредо вчительки сприяти розвитку творчого самовдосконалення особистості учнів засобами географічної освіти та виховання. Алла Олександрівна вважає, що центром особистісно-зорієнтованого навчання є особистість дитини, її самобутність, самоцінність. Всіма видами своєї професійної діяльності вчителька створює умови для повноцінного розвитку функцій особистості дитини:

 • функції вибірковості (здатність людини до вибору)

 • функції рефлексії (особистість повинна оцінювати своє життя)

 • функції буття ( пошуки сенсу життя та творчості)

 • формувальні функції ( формування образу «Я»)

 • функції відповідальності

 • функції автономності особистості.

Аналізуючи діяльність вчительки на уроці слід відзначити наявність всіх деталей, які відповідають критеріям особистісно-орієнтованого спрямування:

 1. використання проблемних творчих завдань

 2. створення позитивного емоціонального настрою на роботу у всіх учнів на уроці

 3. стимулювання учнів до вибору і самостійного застосування різних способів виконання завдань

 4. застосування вправ, що дозволяють учневі самому вибрати тип, вид і форму матеріалу

 5. оцінка, яка повідомляється учневі аргументується з кількох позицій: правильність, самостійність, оригінальність;

 6. Обговорення з дітьми наприкінці уроку не тільки того, що вони дізнались, а й того що їм сподобалось ( не сподобалось) і чому;

 7. Поради як виконати домашнє завдання та як раціонально організувати свою навчальну роботу вдома.

Досвід вчительки ґрунтується на передових методиках та ідеях:

 • особистісно-зорієнтованого навчання

 • проблемного навчання - ідеї С.М. Лисенкової

 • використання ЛОС – листків опорних схем та сигналів – ідеї В.Ф.Шаталова

 • сугестопедичного навчання – за методиками С.Пальчевського

 • співробітництва вчителя та учня – ідеї В.О. Сухомлинського

Провідна ідея досвіду це :

 • формування самоосвітніх вмінь учнів

 • формування творчих здібностей як здібностей створювати нове, оригінальне

 • формування активної творчої особистості, здатної перетворювати світ.

Для досягнення мети вчителька географії Яськова А.О. передбачає вирішення таких завдань:

 • дає учням основи знань про земну поверхню, природні процеси

 • формує в учнів цілісний образ планети Земля

 • забезпечує практичну спрямованість географічних знань

 • ознайомлює учнів з основами картографії, топографії, геології, кліматології, економіки

 • розкриває роль географії у розв’язанні глобальних проблем людства

 • формує геопросторове мислення у школярів

 • розвиває творчу активність учнів, самостійну пізнавальну діяльність, творче мислення, пошуково-дослідницьку картографічну діяльність

 • формує інтелектуальні та пізнавальні вміння.

Вчителька у своїй роботі вчить бачити виникаючі труднощі, проблеми і шукати шляхи їх розв’язання, має власні розробки завдань, ефективно використовує їх у своїй діяльності.

У середній загальноосвітній школі основною формою навчання географії є урок. Для Яськової А.О. урок – це щоденна творчість. Це клопітка праця. Схема його така: розвиток інтересу - творчий інтерес – творчо розвинута особистість. Вчителька застосовує найрізноманітніші форми та методи навчання на своїх уроках, зорієнтовує процес навчання, ставить проблему, а учні дослідницьким шляхом приходять до її вирішення; досконало володіє і ефективно використовує систему контролю за рівнем знань, вмінь, практичних навичок. Девізом уроків Яськової А.О. є: «мислення починається з подиву». На уроці – вивченні ландшафтів звучать вірші Ліни Костенко . Уявлення про географічні явища ( вулканізм, землетруси) вчителька формує використовуючи твори Жюля Верна. Різноваріативні форми проведення навчальних занять викликають в учнів задоволення від самої діяльності. Розвиток творчої особистості, досвід формування навиків самоосвіти знайшли своє відображення у власних розробках «Географічна самоосвіта учня» «Готуємось до олімпіади з географії». Вчителька впроваджує різні форми організації навчальної діяльності учнів: • урок –аукціон при вивченні теми «Гідросфера» у 6 класі

 • урок – подорож при вивченні теми «Джерела географічних знань» у 8 класі

 • рольові ігри при вивченні галузей господарства в 9 класі

 • урок «Географічні координати» з використанням схем, ЛОС

 • урок-вернісаж із створенням цілісного образу об’єкта за допомогою картин, поезії, літератури, музики.

Яськова А.О. впроваджує в роботу цілісну систему індивідуальних робіт та самостійних завдань, враховуючи потреби та можливості кожного учня. Вчителька створила систему індивідуальної робота з географії складовими якої є: анкетування та діагностика індивідуальних можливостей учнів, система дидактичних засобів, завдання для контролю, алгоритми підготовки до олімпіади, алгоритми розв’язування задач, система індивідуальних творчих робіт.

Враховуючи особливості сучасного розвитку та необхідності реформування освіти України вчителька готує учнів до виконання завдань ЗНО з географії, до конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт МАН.

У щоденній клопіткій роботі Яськова А.О. використовує навчально-методичний комплекс географічного кабінету – творчої лабораторії педагога, який дає змогу забезпечити компетентісний підхід до освітнього процесу. (Додаток 2)
Результативність досвіду

За результатами контрольних робіт, зрізів знань учнів можна зробити висновки, що учні достатньо володіють науковою термінологією,вміють пояснювати природні явища, складають схеми, розв’язують географічні задачі. В своїх відповідях школярі використовують картографічний матеріал кабінету, наочності, матеріали статистики, інформацію мережі Інтернет. (Додаток 3)

Вчителька проводить значну роботу з обдарованими дітьми. Багатогранність цієї ланки роботи дають змогу отримати високі результати (Додаток 4). Насамперед, олімпіади з географії та економіки. За період з 2008 по 2012 рік вчителька підготувала призерів та переможців як районного так і обласного рівнів: 12 призерів районного рівня з географії ( з них 4 перших дипломи), 8 призерів з економіки 9 ( з них 2 перші), з них 9 учасників обласного рівня та 4 призери області.

Творчість вчительки відображається в творчості її учнів: за між атестаційний період під керівництвом Алли Олександрівни написані 3 науково - дослідницькі роботи в системі МАН з географії, ЇЇ учениця стала призером обласного рівня в заочному конкурсі робіт МАН. Окрилена новими ідеями вчителька працювала над розробкою вчительського творчого проекту «Мій проект», відзначеного видавництвом «Основа» дипломом лауреата ( ввійшов в «десятку» кращих проектів вчителів України). (Додаток 6)

Яськова А.О. працює в школі більше 26 років. За між атестаційний період вчителька щедро ділиться досвідом з молодими вчителями, вже 9 років очолюючи районну школу молодого вчителя з географії, а також друкується в фахових журналах видавничої групи « Основа». Так, в 2009 році опублікована стаття «Інвестиції в освіту – забезпечене майбутнє» в журналі «Економіка в школах України», в 2010 році «Діаграми Ейлера та Венна в шкільному курсі географії» в журналі «Географія».

Алла Олександрівна щорічно готує власні доробки на виставку педагогічних інновацій.Висновки

Узагальнивши досвід роботи над проблемою «Особистісно-зорієнтоване навчання та розвиток творчого самовдосконалення учнів» вчительки географії та економіки Яськової А.О. ми прийшли до настуаних висновків: вчителька: • формує в учнів цілісний образ планети Земля

 • забезпечує практичну спрямованість географічних знань

 • ознайомлює учнів з основами картографії, топографії, геології, кліматології, економіки

 • розкриває роль географії у розв’язанні глобальних проблем людства

 • формує геопросторове мислення у школярів

 • розвиває творчу активність учнів, самостійну пізнавальну діяльність, творче мислення, пошуково-дослідницьку картографічну діяльність

 • формує інтелектуальні та пізнавальні вміння.

Вчителька у своїй роботі вчить бачити виникаючі труднощі, проблеми і шукати шляхи їх розв’язання, має власні розробки завдань, ефективно використовує їх у своїй діяльності.

Вчителька застосовує найрізноманітніші форми та методи навчання на своїх уроках, зорієнтовує процес навчання, ставить проблему, а учні дослідницьким шляхом приходять до її вирішення; досконало володіє і ефективно використовує систему контролю за рівнем.Список рекомендованої літератури з проблеми

«Особистісно-орієнтоване навчання та розвиток творчого самовдосконалення учнів»

1. Андреєва В.М., Шматько О.Є. Урок географії в сучасних технологіях.

Харків ВГ «Основа» 2006

2. Врублевська М.О. Секрети успішного уроку географії.- Харків, 2005

3. Довгань Г.Д. Інтерактивні технології на уроках географії. –Харків,2005

4. Душина И. В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии. – М., 1996

5. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний

посібник, авт. – укладення.: О.Пометун., Л.Пироженко. – К., АПН., 2002

6. Інтернет-енциклопедія. Wikipedia.org.

7. Кобернік С.Г. та ін.. Методика викладання географії в школі. К.:Стафед-2,

2000

8. Корнєєв В.П., Чернов Б.О., Методи навчання географії К., 20099. Корнєв В.П.. Форми навчання географії в школі: Посібник для вчителя. –

Кам’янець-Подільський: Абетка-Нова, 2004

10. Корнєєв В.П. Технології в навчанні географії. – Харків ВГ «Основа»., 2004

11. Освітні технології (за ред. О.М.Піхоти) К.А.С.К.,2002

12. Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней

школе . М. Просвещение,2001

13. Пометун О.І. енциклопедія інтерактивного навчання. К. 2007

14. Стадник О.Г. Нетрадиційні форми уроків географії, -Харків, ВГ

«Основа»,2004

15. Філворди на уроках географії (Н.В.Кононенко , «Географія» №22, 2011)

16. Яськова А.О. Інтерактивні методи на уроках географії. «Географія», 2007

Додаток 1Діагностика

навчальних досягнень учнів
Технологія діагностування навчальних досягнень учнів ( розроблена на базі робіт дидактів І.Лернера, М.Скаткіна) охоплює ; рівні навченості:

 1. Рівень запамятовування і відтворення інформації (Механічне відтворення)

 2. Рівень розуміння інформації ( осмисленого відтворення)

 3. Рівень застосування знань ( застосування стандартних вмінь)

 4. Рівень перенесення (творчості)

Приклади ключових слів для діагностики навчальних досягнень:
  • 1-3 бали – назвіть…., в якому році…, де проходило.., напишіть формулу…, перерахуйте…, розкажіть правило…..

  • 4-6 балів – закінчіть фразу…., встановіть взаємозвязок…, характеризуйте обєкт…, розкажіть своїми словами…

  • 7-9 балів - класифікуйте…., що є наслідком…, проаналізуйте причини…, встановіть взаємозвязок…, запропонуйте алгоритм…, систематизуйте…, складіть ланцюжок…

  • 10-12 балів - опишіть переваги…, виділіть критерії…, що ви думаєте про…, складіть алгоритм опису ….явища…

Додаток 2

Географічний кабінет

як лабораторія для формування життєвих компетентностей школярів


Види компетентностей

Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення кабінету

інформаційна

Оформлення кабінету стендами з географічною інформацією, забезпечення тематичними картами, таблицями, портретами, довідниками.

Продуктивної творчої діяльності

Папки «Довідник учня »(пам’ятки для виконання робіт), збірник планів-характеристик, збірник «Інтерактивні методи навчання», «Метод проектів», «Робота з обдарованими дітьми», «Матеріали роботи МАН», «Творчі завдання з географії», «Збірники олімпіад них завдань з економіки та з географії», плани та тематика навчальних проектів

Самоосвіти та саморозвитку

Збірники « Творчі домашні завдання» для курсу географії материків, «Географічне лото», організація виставок творчих робіт МАН та учнівських проектів

полікультурна

Папки «Мала Батьківщина – Полонщина», «Топоніми рідного краю», Збірник «Етнографічні області України в малюнках», збірка віршів та висловів про природу, окремі географічні об’єкти

соціальна

Розробки диспутів, дискусій, олімпіада»Глобальна рівновага»

Здоров’язберігаюча

«Правила поведінки в кабінеті географії», «Правила поведінки на перерві», збірник «Фізкультхвилинки», озеленення кабінету географії, освітлення

комунікативна

Збірки «Рольових ігор», роботи МАН та реферати, Портфоліо «Позакласна робота»

діяльнісна

Навчальні програми з географії та факультативних курсів. Методичні розробки завдань, роздатковий матеріал, папки задач до всіх тем з географії та економіки , розробки «тематичних атестацій», папка «Підготовка до ЗНО»,

Тестові завдання, збірник матеріалів для підготовки «Державна підсумкова атестація»дослідницька

Зразки робіт МАН та матеріали по оформленню робіт, методична література, колекції гірських порід, гербарії, географічні карти та атласи,

Д О Д А Т О К 3

Векторний аналіз навченості учнів на уроках географії

  1. вміння самостійно розв’язувати задачі

  2. навики пошукової діяльності

  3. робота з контурною картою

  4. робота з географічним словничком

  5. розв’язок творчих завдань

с

Каталог

матеріалів з географії та економіки щорічних педагогічних виставок вчителя географії та економіки

Яськової А.О.Навчальний

рік


Назва матеріалу

1

2007-2008

«Готуємось до олімпіади з географії» друкований посібник видавництва м. Камянець-Подільський, 143с.

2

2008-2009

«Репетитор: готуємось до ЗНО з географії»

3

2009-2010

«Міні- практикум з економіки»

4

2010-1011

«Діаграми Ейлера та Венна в шкільному курсі географії»

5

6


2011-2012

2012-2013«Майстер-клас з питання «Інноваційний підхід до проблеми формування творчої особистості з географії»

Мультимедійний урок географії в контексті реалізації компетентісно-зорієнтованого підходу до навчання


В 2009-2010 р. – Диплом ІІ ступеня обласної виставки педтехнологій.РУХ ВОДИ В ОКЕАНІ. ВІТРОВІ ХВИЛІ, ПРИПЛИВИ, ВІДПЛИВИ, ЦУНАМІ, ТЕЧІЇ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯТЕЧІЙ В ОКЕАНАХ

Мета: ознайомити з видами руху води у Світовому і океані; розвивати в учнів географічне мислення, увагу, зв'язне мовлення; вдосконалювати вміння працювати з картами атласу, складати опорні схеми, аналізувати інформацію; виховувати інтерес до вивчення географії.

Обладнання: фізична карта півкуль, атласи, підручники, піддон з водою.

Тип уроку: комбінований.

ХІДУРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань

1. Евристична бесіда

• Перерахуйте фактори, які впливають на солоність води.

• Визначте, скільки грамів солі знаходиться в 1 т води, якщо з 10 т води отримали 250 кг солі?

• В яких місцях Світового океану солоність найвища, а в яких — найнижча?

• Поясніть як змінюється температура води з глибиною?

• Чому океанічна вода не замерзає при температурі 0 °С?2. Прийом «Інтелектуальна розминка» (виконується усно) Дітям пропонується згадати та пояснити поняття:

•' солоність;• крига; • проміле; «рідка руда».III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Біля моря люди кажуть:«Медуз побачиш спокій море втратить»

Про що йде мова у цьому уривку вірша? Які види руху здійснюють води Світового океану, що змушує воду рухатись? Відповісти на ці запитання ви зможете на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивченняновогоматеріалу

1. Прийом «Творча лабораторія»

1) Що таке хвиля?Намалюйте в зошиті хвилю. Підпишіть на малюнку: «гребінь», «підошва», «довжина хвилі», «висота хвилі». Порівняйте свій малюнок з малюнком у підручнику. Прочитайте значення названих термінів.2) Як утворюються хвилі?


Каталог: doki
doki -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Загальні положення
doki -> З досвіду роботи вчителя фізики Салюк Надії Іванівни
doki -> Розробив викладач спец предметів
doki -> Віруси, їх будова та життєві цикли
doki -> Збірник вправ для учнів Міні-збірник вправ професійної спрямованості для учнів з професії «Кухар-офіціант»
doki -> Положення про підготовку та захист магістерської (дипломної) роботи студентами спеціальності 03040101 "Правознавство" освітньо- кваліфікаційного рівня "магістр" затверджено на засіданні кафедри державно-правових дисциплін
doki -> М. Комсомольська Гоєнко Любов Михайлівна
doki -> Для бібліотекарів загальноосвітніх шкіл
doki -> Положення про порядок проведення навчання з питань охорони праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26. 01. 2005 №15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15. 02. 2005 за №231/10511
doki -> Звіт про роботу методичної комісії з професії кухар, офіціант у 2013-2014 н р. Методична проблема


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка