Європейські історичні студіїСторінка1/9
Дата конвертації23.03.2019
Розмір1.33 Mb.
#85077
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА НОВОЇ ТА НОВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ

ЄВРОПЕЙСЬКІ

ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ

ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ

4 – 2016Рекомендовано Вченою радою історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 12 від 30 червня 2016 р.)

Європейські історичні студії: науковий журнал. – № 4. – К., 2016. – 284 с.

У цьому номері журналу опубліковано статті учасників Міжнародної наукової конференції «Україна і США: досвід та перспективи співпраці (присвячена пам’яті проф. Б. М. Гончара)» (17-18 березня 2016 р.), також статті присвячені актуальним проблемам європейської історії.

УДК 94

Тематика згідно з галуззю науки «07.00.00 – Історичні науки» відповідно до чинного переліку галузей наук. Висвітлюються європейські інтеграційні процеси, зовнішня політика країн Європейського Союзу, євроінтеграція України, європейська історія та міжнародні відносини.

Редакційна колегія

Машевський О. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка) (голова редколегії)

Мартинов А. Ю. д-р іст. наук, проф. (Інститут історії України НАНУ) (заступник голови редколегії)

Купчик О. Р. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка) (заступник голови редколегії)

Пількевич В. О. к.і.н., ас. (КНУ імені Тараса Шевченка) (відповідальний секретар)

Банті Р. доктор філософії (Історія) (Міністерство освіти Ізраїлю, Єрусалим, Ізраїль)

Гасимли М. Джафар огли – д-р іст. наук, проф. (Бакинський Державний Університет, Азербайджан)

Добронські А. Ч. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Дьомін О. Б. д-р іст. наук, проф. (Одеський національний університет ім. І. Мечникова)

Іванов О. Ф. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Капелюшний В. П. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Кожокару Л. Д. д-р іст. наук, доц. (Державний університет Молдови, Кишинів, Молдова)

Малько В. доктор філософії (Історія) (Каліфорнійський університет, Фресно, США)

Миронович Є. д-р габілітований, проф. (Університет м. Білосток, Республіка Польща)

Мордвінцев В. М. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Патриляк І. К. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Руккас А. О. к.і.н., доц. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Слюсаренко А. Г. д-р іст. наук, проф., акад. НАПН України (КНУ імені Тараса Шевченка)

Ставнюк В. В. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Хакаміес П. д-р іст. наук, проф. (Університет Турку, Фінляндія)

Щербак М. Г. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)

Яровий В. І. д-р іст. наук, проф. (КНУ імені Тараса Шевченка)Рекомендовано Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка

до поширення через мережу Інтернет

Електронний журнал Європейські історичні студії включений до переліку електронних фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за спеціальністю «історичні науки».

(Наказ МОН України від 09.03.2016 № 241 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 25 лютого 2016 року»)

Рецензенти :

Бурьян М. С. д-р іст. наук, проф. (ЛНУ ім. Тараса Шевченка)

Потєхін О. В. д-р іст. наук, проф., головний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Адреса редакційної колегії:

01601, Київ, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

Тел. (044) 239 34 24, e-mail: european.historical.studies@gmail.com

Сайт журналу: http://www.eustudies.history.univ.kiev.ua

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Видавець: історичний факультет, кафедра нової та новітньої історії зарубіжних країн

Періодичність наукового видання – тричі на рік
Recommended by the Academic Council of historical faculty Kyiv National Taras Shevchenko University to spread through the Internet (Protocol № 12 of June 30, 2016)

European historical studies: scientific journal. – № 4. – K., 2016. – 284 р.

Materials of International conference «Ukraine and USA: experience and prospects for cooperation (is dedicated to prof. B. M. Gonchar.)» – (17-18 March, 2016.) and articles about actual problems of European history.

UDK 94

Topics under the branch of science "07.00.00 – Historical sciences" according to the current list of sciences. Highlights European integration processes, foreign policy of the European Union, the European integration of Ukraine, European history and international relations.

Editorial board

Mashevskyy O. P. Sc. D. (History), Professor (Kyiv National Taras Shevchenko University) (Chairman of Editorial Board)

Martynov A. Y. Sc. D. (History), Professor (Institute of History of Ukraine NASU) (Deputy Chairman of Editorial Board)

Kupchik O. R. Ph.D. (History), associate professor (Kyiv National Taras Shevchenko University) (Deputy Chairman of Editorial Board)

Pilkevich V. O. Ph.D. (History), assistant professor (Kyiv National Taras Shevchenko University) (executive secretary)

Banti R. Ph.D (History), Ministry of Education of Israel, Jerusalem, Israel)

Gasimli M. Jafar oglu Sc. D. (History), Professor (Baku State University, Azerbaijan)

Dobronski Charles A. Sc. D. (History), Professor. (University of Bialystok, Poland)

Demin O. B. Sc. D. (History), Professor (Odessa Mechnikov National University)

Ivanov O. F. Ph.D. (History), associate professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Kapelushnyi V. P. Sc. D. (History), Professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Cojocaru L. D. Sc. D. (History), associate professor (State University of Moldova, Chisinau, Moldova)

Malko W. Ph.D. (History), associate professor (University of California, Fresno, United States)

Myronovych E. Sc. D. (History), Professor (University of Bialystok, Poland)

Mordvintsev V. M. Sc. D. (History), Professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Patryliak I. K. Sc. D. (History), Professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Rukkas A. O. Ph.D. (History), associate professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Slyusarenko A. G. Sc. D. (History), Professor, Acad. NAPS Ukraine (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Stavnyuk V. V. Sc. D. (History), Professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Hakamies P. Sc. D. (History), Professor (University of Turku, Finland)

Shcherbak M. G. Sc. D. (History), Professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)

Yaroviy V. I. Sc. D. (History), Professor (Kyiv National Taras Shevchenko University)Recommended by Academic Council of the Faculty of History,

Kyiv National Taras Shevchenko University to spread through the Internet

Electronic journal European historical studies is included in the list of professional electronic journals of Ukraine, in which can be published results of dissertations for degree of doctor and candidate of sciences, speciality "historical science".

(Order of Ministry of education Ukraine from 09.03.2016 № 241 "On Approval of decisions concerning the Certifying Board of the Ministry of academic councils of 25 February 2016")

Reviewers:

Buryan M. S. Sc. D. (History), Professor (Lugansk Taras Shevchenko National University)

Potekhin O. V. Sc. D. (History), Professor, Chief Researcher (Institute of World History NASU)

Editorial address:

01601, Kyiv, Vladimirska str., 60, Kyiv National Taras Shevchenko University, Faculty of History, Department of Modern and Contemporary History of foreign countries

Phone: (044) 239 34 24, e-mail: european.historical.studies@gmail.com

Web-page: http://www.eustudies.history.univ.kiev.ua

Founder: Kyiv National Taras Shevchenko University

Publisher: Faculty of History, Department of Modern and Contemporary History of Foreign Countries

Frequency of scientific journal – three times a year

Зміст

Європейська інтеграція: історія та сучасність

Дмитро Кругляк Значення ратифікації Європейської хартії

місцевого самоврядування у реформуванні

муніципальної системи в Україні 6

Олег Машевський, Андрій Бойко Вплив європейської інтеграції

на формування зовнішньої політики

Турецької республіки (2003 – 2014 рр.) 19

Богдан Ференс Проблематика формування політичного простору

України та ЄС 32Актуальні проблеми європейської історії та міжнародних відносин

Андрій Бойко Сирійський фактор у зовнішній політиці Туреччини

(2003­–2014 рр.) 44Ілля Гавриленко Особливості здійснення публічної та

культурної дипломатії США 59Богдан Грушецький Сучасний стан і перспективи

американсько-болгарських відносин 71Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка