Юридична відповідальністьДата конвертації11.03.2019
Розмір83.5 Kb.
Тема: Юридична відповідальність.

Мета: розкрити зміст основних понять: відповідальність, юридична відповідальність, казус; навчити давати визначення поняттям: відповідальність, юридична відповідальність, ви­значати наявність підстав для притягнення до юридич­ної відповідальності; ознайомити учнів з видами юридичної відповідальності; розвивати вміння аналізувати правову ситуацію, формувати навички колективної роботи; виховувати шанобливе ставлення до законів та суб’єктів правовідносин.

Обладнання й матеріали: Конституція України, деякі статті Кримінального кодексу, роздатковий матеріал, таблиці, схеми, засоби мультимедіа, ноутбук, підручник, листочки.

Базові поняття й терміни: юридична відповідальність, види юридичної відповідальності.

Тип уроку: комбінований.

Структура уроку:

І. Вступна частина.

1.Організаційний етап.

2.Перевірка домашнього завдання.ІІ. Основна частина.

 1. Актуалізація опорних знань.

 2. Мотивація навчальної діяльності.

 3. Вивчення нового матеріалу.

а.) Що таке юридична відповідальність.

б.)Види і принципи юридичної відповідальності.

в.)Обставини, що не призводять до юридичної відповідальності.

г.)Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх.

4. Узагальнення та систематизація знань та умінь учнів.

ІІІ. Заключна частина.


 1. Підведення підсумків уроку.

 2. Оцінювання учнів.

 3. Домашнє завдання.


Хід уроку:
Епіграф: «Незнання законів не звільняє від відповідальності» (ст..68 КУ)

 І. Вступна частина. 1. Привітання.

 2. Перевірка готовності до уроку.

ІІ. Основна частина.

1.Перевірка домашнього завдання у формі тестування.

Тести:


1.Точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному та суспільному житті це:

А.)законність;

Б.)суспільний порядок;

В.)дисципліна;+

Г.)правомірна поведінка.

2. Об’єктивні умови і суб’єктивні чинники, а також спеціальні засоби, за допомогою яких забезпечується режим законності це:

А.)юридичні гарантії;

Б.)гарантії законності; +

В.)правосвідомість;

Г.)законність.

3. Дисципліна це:

А.)одна зі складових суспільного порядку, яка полягає у правовій регламентації суспільних відносин та вимозі додержання чинніх правових норм;

Б.)суворе дотримання законів та інших нормативно-правових актів усіма суб’єктами правовідносин;

В.)точне, своєчасне і неухильне додержання встановлених правовими та іншими соціальними нормами правил поведінки в державному та суспільному житті;+

Г.)сукупність передбачених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак суспільно небезпечного діяння, за вчинення якого винна особа несе юридичну відповідальність.

4. За ступенем суспільної небезпечності та характером санкції, що застосовується до суб’єктів, правопорушення поділяються на:

А.)злочин та вину;

Б.)злочин та проступок;+

В.)вину та проступок;

Г.)вину та мотив.

5.Сукупність передбачених законом об’єктивних і суб’єктивних ознак суспільно небезпечного діяння, за вчинення якого винна особа несе юридичну відповідальність це:

А.)склад правопорушення;+

Б.)правопорушення;

В.)правосвідомість;

Г.)суспільний порядок.

(Взаємоперевірка. Діти обмінюються зошитами. Вчитель висвітлює правильні відповіді на мультимедійній дошці. Результати заносяться до бланку оцінювання.)2.Актуалізація опорних знань.

«Мозковий штурм» Постановка проблемного питання:

Чи можна любити людство і не любити одну людину?
Я. Отченашек

Вчитель заслуховує відповіді учнів та робить висновок -

Жити у суспільстві і бути вільним від нього неможливо. У будь – яких життєвих ситуаціях людина повинна корегувати свої вчинки з існуючими у суспільстві нормами і цінностями, інтересами інших людей. Діючи відповідно до них, вона діє відповідально. У свою чергу, суспільство постійно контролює діяльність людини заохочуючи відповідальну поведінку і караючи порушника. Тому відповідальність можна характеризувати, як суспільні відносини між людиною та контролюючою її інстанцією (державою, суспільством).

Якщо ми говоримо про відповідальність, то розуміємо, що в суспільстві має місце порушення Закону.3.Мотивація навчальної діяльності.

Зверніть, будь ласка вашу увагу не епіграф до сьогоднішнього уроку. Давайте відкриємо текст Конституції України ст..68.(один з учнів зачитує) «Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.»

Діти, а що означають слова «Незнання законів не звільняє від відповідальності»?

Діти висловлюють свою точку зору та пояснюють її.

Невід’ємною частиною життя кожної людини є відповідальність. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо юридичну відповідальність знання про яку, допоможуть вам у майбутньому орієнтуватися у сфері суспільних відносин.

4.Вивчення нового матеріалу.

- Розповідь вчителя.(приклеїти на дошку поняття «Юридична відповідальність»)

Юридична відповідальність відносться до категорії соціальних відповідальностей разом з моральною та політичною.

1.   Що таке юридична відповідальність

Юридична відповідальність — це юридичний обов'язок правопорушни­ка зазнати примусового позбавлення певних соціальних благ чи цінностей (матеріальних, духовних чи особистих), які належали йому до факту правопорушення. Появі юридичної відповідальності передує неправомірна поведінка. У ній знаходить відбиття негативне ставлення держави до правопорушен­ня й людини, яка його скоїла.

У підручнику подається дещо інше тлумачення цього поняття с.138, зачитують.

Юридична відповідальність проявляється в певних негативних на­слідках для правопорушника (штраф за безквитковий проїзд у примісь­кій електричці, відшкодування збитку винуватцем автоаварії, догана сту­дентові, який пропускав заняття, і т.д.). Право застосовувати ті чи інші міри впливу надано державним органам (іноді й недержавним) і посадовим особам. Але оскільки в одного є право покарати, то в іншого з'являється обов'язок прийняти це покарання. Саме в цьому обов'язку й полягає суть юридичної відповідальності.

2. Види і  принципи юридичної відповідальності

Будь-який відступ від норм, що прийняті в суспільстві, зустрічає явний чи прихований осуд. Особа, яка здійснила аморальний вчинок, засуджується людьми. Будь-яке правопорушення передбачає певну юри­дичну відповідальність.

Залежно від видів правопорушень розрізняють види юридичної відпові­дальності: (кожне поняття окремо закріплюється на дошку)


 • кримінальна відповідальність — полягає в застосуванні покарання до винної у вчиненні злочину особи;

 • адміністративна відповідальність — полягає в накладенні адміні­стративних стягнень (штрафи, втрата спеціальних прав, поперед­ження та інші) на винних осіб, які порушили правила, що діють у сфері державного управління;

 • цивільно-правова відповідальність — полягає в накладенні цивільно-правових стягнень (неустойки, штрафу, пені, відшкодування збитків) на винну особу за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, або за заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за по­рушення деяких особистих прав (честь, гідність, ділова репутація);

 • дисциплінарна відповідальність — здійснюється у формі накладення адміністрацією підприємств, організацій дисциплінарних стягнень за порушення дисципліни. Розрізняють такі види дисциплінарної відповідальності: трудова, військова, службова, навчальна та інші.

 • матеріальна відповідальність — різновид юридичної відповідаль­ності працівника за майнову (матеріальну) шкоду, заподіяну під­приємству, установі, організації;

 • конституційна відповідальність — особливий вид юридичної від­повідальності, що настає за вчинення конституційного правопору­шення.

Можна сказати, що юридична відповідальність являє собою адек­ватну «відповідь» держави на порушення норм права і ґрунтується на таких принципах:

?     відповідальність винної особи за діяння, а не за виявлення наміру;

?     законність, невідворотність, доцільність і справедливість покладен­ня юридичної відповідальності;

?     гуманність і своєчасність юридичної відповідальності.3.Робота з таблицею:

Види примусового покарання залежно від характеру правопорушення

Види юридичної відповідальностіХарактер правопорушення

Кримінальна

1

1

Відповідальність державних органів або посадових осіб за порушення Конституції (конституційного законодавства)

Адміністративна

2

2

Скоєння дисциплінарного проступку, тобто порушення трудової і службової дисципліни

Цивільно-правова

3

3

Правопорушення перед власником, з яким він перебував у трудових правовідносинах, за завдану ним матеріальну шкоду у зв’язку з виконанням ним трудових обов’язків

Дисциплінарна

4

4

Скоєння злочину

Матеріальна

5

5

Вчинення адміністративного проступку

Конституційна

6

6

Відповідальність фізичної чи юридичної особи перед іншою особою у визначених законом випадках і перед державою за невиконання чи неналежне виконання згідно з договором, а також у випадках заподіяння шкоди

Вибіркова перевірка вчителем виконаного завдання дітьми. Деякі діти коментують вголос – всі інші самостійно перевіряють. Відповіді оцінюються за допомогою фимидок, як засобів заохочення.

Відповіді: 1 – 4; 2 – 5; 3 – 6; 4 – 2; 5 – 3; 6 – 1.4.Фізхвилинка.

5. Робота в групах.

Клас поділяється на 3 групи, кожна з яких отримує юридичну задачу.Завдання: необхідно розглянути задачу, та за допомогою матеріалу підручнику на сторінці 140 «Обставини, що виключають юридичну відповідальність», знайти обставину вирішення юридичної задачі.

Юридична задача.

Чоловік, який вночі почув гуркіт у дверях, намагався переконати непроханих гостей піти геть. Потім він взяв рушницю і, коли двері було вибито, вистрілив у нападника. Коли прибігли люди, то з’ясувалося, що біля дверей лежить тіло 17-річного юнака, вбитого чоловіком пострілом з рушниці.

Вчитель заслуховує відповіді учнів та робить підсумок – висновок:

В юриспруденції є поняття казусу – випадкова дія, яка має зовнішні ознаки провини (злочину), але позбавлена елементу вини, а тому не призводить до кримінальної відповідальності.

Подібна ситуація виникає тоді, коли особа не могла передбачити тих шкідливих наслідків, до яких призведуть її дії.

Наприклад, це водій, що збив пішохода, який раптово вибіг на дорогу з тротуару. І водій, зрозуміло, не міг цього передбачити.6. Види обставин, що виключають юридичну відповідальність.

Розділ VIII Кримінального Кодексу України передбачає різні види обставин, що виключають юридичну відповідальність.

Вчитель роздає учням витяг з Кримінального Кодексу України.

Давайте назвемо статті ККУ, що виключають юридичну відповідальність!

1.Необхідна оборона (ст..36);

2.Уявна оборона (ст..37);

3.Крайня необхідність (ст..39);

4.Фізичний або психічний примус (ст..40);

5.Виконання наказу або розпорядження (ст..41);

6.Діяння пов’язане з ризиком (ст..42);

7.Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст..43).

Вчитель наголошує на тому, що знання цих статтей дає змогу учням орієнтуватися у сфері обставин, що виключають юридичну відповідальність. 1. Особливості юридичної відповідальності неповнолітніх.

Давайте з вами пригадаємо, кого називають неповнолітніми?

Розповідь вчителя

Неповнолітній (особа, яка не досягла 18 років), який скоїв злочин, не­стиме за своє діяння кримінальну відповідальність з 16 років. За деякі зло­чини (убивство, зґвалтування) передбачена відповідальність з 14 років.

До дитини, що скоїла злочин у віці від 11 до 14 років, не можуть бути застосовані кримінальні покарання. Батьки такої дитини сплачуватимуть штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У разі скоєння неповнолітнім адміністративного проступку, він нестиме відповідальність з 16 років (наприклад, за порушення правил дорожнього руху, за образливе чіпляння до перехожих, за порушення громадського порядку і спокою).

Якщо неповнолітнім скоєне цивільне правопорушення (наприклад, на­несення майнової шкоди іншій людині), то обов'язок відшкодувати збитки настає з 14 років, за умови, що він має власне майно чи заробіток. За відсут­ності власного майна чи заробітку шкоду повинні відшкодувати його батьки. На батьків покладається такий обов'язок і до виповнення дитині 14 років.

Потім учитель пропонує учням за методом «Негативна рольова гра» розіграти одну ситуацію, у якій неповнолітні несуть юридичну відповідальність.

інсценіровка

3 хлопчика сидят на лавочці.

1-й хлопчик: Сумно якось, піти нікуди...

2-й хлопчик: Грощі були б, весело було б?

1-й хлопчик: Ще й як?! Ото вже б розважилися...

2-й хлопчик: Може зайняти у кого-небудь?

1-й хлопчик: А віддавати чим будемо?

2-й хлопчик: Ні, займати треба так, щоб не віддавати.

1-й хлопчик: Як це?...

2-й хлопчик: А ось дивись… бачишь, малий іде, зараз у нього візьмемо...

Заходить маленький хлопчик

2-й хлопчик: Гей, шкет, стій! Грощі є?

хлопчик: Нема!

1-й хлопчик: А не брешиш?

хлопчик: Чесно, нема грошей.

2-й хлопчик: Зараз перевіримо твою чесність, вивертай кармани.

хлопчик: Не буду, не маєте права.

2-й хлопчик: А якщо вдарю?..Хлопчик покірно вивертає кармани, в одном – декілька монет.

1-й хлопчик: Ну, ось бачиш, а ты казав «нема грошей».

Хлопчик: Так тут лише гривня, що на неї купишь?

2-й хлопчик: Це неважливо, ты нас обдурив (повертає грощі)! На, забирай свій дріб’язок, а завтра принесешь нам 10 гривень, зрозумів?

Хлопчик: Чому я вам повинен грощі приносити?

1-й хлопчик: А хіба тебя не вчили, що дорослих не можна обманювати? Ось за обман грощі і принесеш. Зрозумів?

Хлопчик: Не принесу!

2-й хлопчик: Не принесешь - отримаєшь, ми ж знаємо, де ти живешь.

1-й хлопчик: А як кому поскаржишься, ми тебе так відлупцюємо, що і мама рідна не впізнає.

Хлопці йдуть насвистуючи.

Який вид правопорушення показаний у сценці?Вимагательство

До якого виду юридичної відповідальності будуть притягнуті хлопці?Кримінальна.4. Узагальнення й систематизація знань та вмінь учнів

Запитання для повторення й обговорення

1.Що таке юридична відповідальність?

2.Які існують види юридичної відповідальності?

3.У якому нормативно-правовому документі закріплені види обставин, що виключають юридичну відповідальність?ІІІ. Заключна частина.

 1. Підсумок уроку.

 2. Виставлення оцінок. Коментоване.

 3. Рефлексія.

Вчитель передає по класу кубик на якому написані слова: пояснюю, визначаю, працюю, висловлюю,знаю. Одна сторона порожня – щасливий випадок. Учні повинні за допомогою 1 речення з використанням слова, яке у них випало, охарактеризувати, чому вони навчилися.

 1. Домашнє завдання.

Читати п.13.Відповідати на?. Повторити п.7-13. Підготуватися до тестування з теми. За допомогою джерел додаткової інформації знайти місця де можна отримати юридичну освіту.
Каталог: doc -> files -> news -> 464
464 -> Урок з природознавства в 2 класі паспорт проекту
464 -> Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності в україні
464 -> «Навчання лексиці на початковому етапі вивчення англійської мови»
464 -> Урок презентація мультимедійного проекту „ сплануй своє свято з точки зору менеджера та економіста”. Сорока А.І., Зсш№92 м. Львів
464 -> Тема. Клавіатура. Клавіша Enter та Caps Loсk. Клавіатурний тренажер Rapid Typing: цифри Мета
464 -> План-конспект уроку в 6 класі Тема уроку: Die Schulsachen (Шкільні речі) Тип уроку: Урок систематизації та узагальнення вмінь та навичок
464 -> Багатства світового океану
464 -> Урок навчання грамоти тема. Звук [дж ]. Позначення його буквосполученням
464 -> Трикутник та його елементи
464 -> «право громадян на свободу зборів, мітингів, демонстрацій, право на звернення»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка