Юридичного факультету


ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІСторінка6/6
Дата конвертації20.03.2017
Розмір1.05 Mb.
1   2   3   4   5   6

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ.

Доповідач: Шапошніков Д.О. студент групи І-91, СумДУ

Науковий керівник: Марченко О.В., ст. викладач кафедри

фізичного виховання
В сучасних умовах всебічний і гармонійний розвиток молодої людини є не тільки бажаним, а й життєво необхідним. Фізичний гарт є невід'ємною складовою гармонійного розвитку молодої людини, що є, в свою чергу, запорукою майбутнього держави. Одним з напрямків, який впливає на стан здоров'я, є активно-спортивний спосіб життя, який має особливе значення для людей молодого віку. Тому заняття фізичною культурою і спортом вже не є самоціллю. Вони стають каталізатором життєвої активності, умовою і невід'ємною частиною гармонійного і повноцінного життя. Україні потрібні фізично міцні, впевнені в собі люди, які не бояться труднощів. Різні види людської діяльності вимагають здоров'я. Немає фізичної тренованості, немає і повноцінного працівника. Досвід переконливо свідчить, що студенти, які займаються фізкультурою і спортом, повністю засвоюють навчальну програму, успішно складають екзаменаційні сесії, досягають добрих результатів в науково-дослідній роботі. Що ж стосується виробництва, то працездатність у фізично тренованих людей на 20-30 % вища від середніх показників, а захворюваність, особливо простудного характеру, значно нижча, ніж у іншого населення (О.П. Григоренко, 1998).Для того, щоб фізкультура і спорт стали частиною життя, необхідно формувати на них міцну орієнтацію. Поруч з такими важливими соціальними інститутами суспільства як сім'я, школа, вагому роль в цьому плані можуть і повинні відіграти медичні працівники, засоби масової інформації, особливо телебачення, яке збирає біля своїх екранів багатомільйонну аудиторію. Через засоби масової інформації медичні працівники, як ніхто інший, можуть донести до свідомості людей інформацію про соціальну значимість фізичної активності, яка б збуджувала зацікавленість до занять фізичними вправами.

Враховуючи те, що абсолютна більшість випускників загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій прагнуть продовжувати навчання і багато часу приділяють вивченню дисциплін для вступу у вищі навчальні заклади, було б доцільним ввести в систему вступних екзаменів у вузи іспит з фізичної підготовленості, який повинен впливати на конкурсний відбір абітурієнтів. Це лише окремі фактори, які повинні сформувати стійку мотивацію до здорового способу життя, досягти гармонійного розвитку і міцного здоров'я [1, c.28].

В самій стислій формі можна сформулювати такі рекомендації, втілення в практику яких дало б можливість посилити роль фізичної культури і спорту в збереженні і зміцненні здоров'я молоді: - забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на пріоритетну проблему -зміцнення здоров'я різних груп населення засобами фізичного виховання і спорту; -створення умов для задоволення потреб кожного громадянина країни в підвищенні рівня здоров'я, фізичному і духовному розвитку; -виховання у населення держави відповідної мотивації і активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя і інші завдання; -широке впровадження в практику щорічного тестування фізичної підготовленості населення, скринінг-методів оцінки фізичного стану і стану здоров'я; -пропаганда фізичної підготовленості як фактору забезпечення здоров'я і дієздатності на підставі нових переконливих даних про її роль в життєдіяльності людини.

Органи державної влади пострадянської України повинні надавати програмного значення питанням фізичного виховання, фізичної культури і спорту, розглядаючи їх як найбільш економічно вигідний і ефективний шлях профілактики захворювань, зміцнення генофонду, підвищення потенціалу трудових ресурсів, психофізичного здоров'я, зростання добробуту населення і вирішення інших соціальних проблем.

Стан здоров'я дітей та дорослих погіршується з кожним роком, який віддаліє нас від часу Чорнобильської трагедії 20 століття. З одного боку через проблеми здоров'я молодих батьків ( покоління дітей, що народилось від ліквідаторів цієї аварії), негативний внесок екології в здоров'я українців, сьогодні великий відсоток новонароджених дітей уже мають проблеми із здоров'ям.

Тому є вкрай важливим завдання укріплення здоров’я через фізичні вправи, заняття спортом та гартування організму.

З давніх-давен фізичні вправи використовуються не тіль­ки для розвитку рухових якостей людини, тренування сили, швидкості та витривалості. Фізична культура здо­була визнання як незамінний засіб розширення й розвит­ку функціональних можливостей організму людей різно­го віку, профілактики й лікування захворювань, досяг­нення довголіття [3, c.32].

Фізичні вправи впливають не тільки на той чи інший орган, а й на весь організм у цілому через основний пус­ковий механізм — нервову систему. Ось чому навіть при невеликих фізичних навантаженнях (ходіння, присідання тощо) ми одразу ж об'єктивно відмічаємо зміни функцій майже всіх органів та систем організму. Так, поглиблю­ється й прискорюється дихання, прискорюється пульс, змінюється артеріальний тиск, активізується функція шлунково-кишкового тракту, печінки та нирок.

Спорт є ефективним засобом фізичного виховання Його цінність визначається стимулюючим впливом на поширення фізичної культури серед різних верств населення, І в цьому плані спорт має міжнародне значення

Але він не зводиться лише до фізичного виховання. Спорт має самостійне загальнокультурне, педагогічне, естетичне та Інші значення Це особливо стосується "великого спорту" Крім того, ряд видів спорту взагалі не є дійовим засобом фізичного виховання або має до нього лише опосередковане відношення (наприклад, шахи) 3 Іншого боку, фізичне виховання не може обмежуватись лише спортом, І він не може розглядатись як універсальний засіб фізичного виховання, тому що ставить підвищені, часто граничні вимоги до функціональних можливостей організму людей, їх віку, стану здоров'я І рівня підготовленості [5, c.276].

Сучасний спорт займає важливе місце як у фізичній, так І духовній культурі суспільства Як суспільному явищу йому притаманні різноманітні соціальні функції

Визначальною функцією спорту є змагальна функція Змагальній діяльності у спорті властиве гостре (але не антагоністичне) суперництво, чітка регламентація взаємодії учасників змагань, уніфікація змагальних дій, умов їх виконання І способів оцінки досягнень Все це обумовлено відповідними (локальними, національними, міжнародними) спортивними класифікаціями та правилами змагань

Під час виконання фізичних вправ внаслідок поглиб­лення дихання збільшується життєва ємкість легенів, і організм засвоює більше кисню. А це важливо при за­хворюваннях легенів і серця.

Професор А. Н. Крестовников підрахував, що у бігу­нів процент засвоєння організмом кисню при невеликому прискоренні дихання збільшується майже вдвічі. Це по­ліпшує харчування тканин киснем, до того ж на саму ро­боту дихального апарата його витрачається менше[4, c.138].

У діяльності серцево-судинної системи відмічається така реакція на фізичні вправи: трохи прискорюється пульс (на 40—50% від вихідного) і збільшується різни­ця між максимальним (систолічним) і мінімальним (діа-столічним) артеріальним тиском. Як зазначають ряд уче­них, таке збільшення амплітуди артеріального тиску свідчить про збільшення ударного об'єму серця (кіль­кість крові, яку серце викидає за одне скорочення). От­же, збільшується й хвилинний об'єм крові (кількість кро­ві, яка надходить у судини за 1 хвилину)-. Органи й тканини одержують за одиницю часу більшу кількість збагаченої киснем крові, що поліпшує їх харчування.

Ось чому в лікуванні хворих із серцево-судинною па­тологією широко застосовують лікувальну фізкультуру.

Під впливом систематичних занять фізичними впра­вами виникають помітні зміни і в обміні речовин. Підви­щується здатність організму розщеплювати і синтезувати глікоген, активізується функція ферментативних систем, пoліпшується функція залоз внутрішньої секреції. У лю­дини поліпшується апетит. Усі функції шлунково-кишко­вого тракту, як-то: моторна, секреторна та хімічна — нормалізуються. При хронічних гастритах і колітах під впливом тривалого застосування лікувальної фізкульту­ри нормалізується кислотність: знижена — підвищуєть­ся, а висока, навпаки, знижується, що великою мірою залежить від методики лікувальної фізкультури [2, c.13].

Жовчовидільна функція печінки та сечовидільна ни­рок під впливом фізичних вправ активізується. Нині роз­роблені спеціальні комплекси фізичних вправ, які допо­магають поліпшити функції згаданих органів.

Як бачимо, систематичні заняття фізичною культу­рою благотворно впливають на організм як здорової, так і хворої людини.

Література:  1. Бокс. - Д. В. Градополов. – М.: Фізкультура і спорт, 1961. – 340 c.

  2. Лижні гонки. - Д.Д. Донський, В.М. Наумов – М.: Фізкультура і спорт, 1957. – c. 31-43.

  3. Основи спортивного тренування. Л.П. Матвєєв – М.: Фізкультура і спорт, 1977. – 280 c.

  4. Основи спеціальної фізичної підготовки спортсменів. - Ю.В. Верхошанський – М.: Фізкультура і спорт, 1988. – 330 c.

  5. Підручник для ІФК. - Д. В. Градополов – 4-е видання. – М.: Фізкультура і спорт, 1965. – 338 c.БОДІБІЛДИНГ ЯК СПОРТ ТА СПОСІБ ЖИТТЯ

Доповідач: Якименко В.В., студентка гр. ЕС-81, СумДУ

Науковий керівник: Малигін А.О., викладач кафедри

фізичного виховання
Бодібілдінг, як вид спорту, зародився у вічному прагненні людства до фізичної й духовної досконалості. Поняття досконалості людського тіла з'явилося ще в стародавньому світі.

Ви можете і сьогодні побачити чудові зразки людської статури, закарбовані майстрами - скульпторами стародавнього середземномор'я. Але у своїх творах майстра відображали не тільки зовнішню красу, але і багатий внутрішній зміст героїв своїх творінь, підтвердженням чому служать описані в літературі незабутні образи Геркулеса, Антея та інших героїв. У стародавніх державах таких як, наприклад, Спарта, де найважливішою вважалося виростити з людини справжнього воїна, величезна увага приділялася всебічному розвитку. Фізичне виховання невід'ємно поєднувалося з духовним і розумовим розвитком. Саме ця вічна ідея гармонійного розвитку особистості і лягла в основу сучасного бодібілдингу. Тут я хочу зробити невеликий відступ і пояснити, що професійний спорт в будь-якому своєму вигляді (будь то бодібілдинг, футбол і т.д.) - це світ рекордів і максимального прояву можливостей людини. Найчастіше спортсмен своїм девізом ставить: результат будь-яку ціну. Боротьба людських характерів перетворюється на боротьбу фармакологічних фірм, але це вже тема для окремої розмови. Багато хто стикався в повсякденному житті чи бачив на телеекрані, рекламних плакатах, журналах спортсменів- бодібілдерів. Чомусь у більшості обивателів складається неправильне ставлення до цього виду спорту як до марного заняття, марної трати часу, бездумного нарощування мускулатури.

Але насправді за цими величезними м'язами стоїть титанічна праця, регулярні тренування, залізна воля. Тільки людина, що володіє величезним прагненням, грунтовними знаннями з анатомії, фізіології, біохімії, дієтології, біомеханіці та істинним бажанням, зможе досягти високих результатів у цьому спорті.

Об'єктом прагнення будь-якого спортсмена є змагання. Змагання в бодібілдингу - це перш за все тактична боротьба, нервова і психічна напруга, важка м'язова робота. На сцені ми бачимо усміхнених спортсменів, і нам здається, що це лише конкурс краси. Але тим самим поглядом можна подивитися і на художню гімнастику, фігурне катання, акробатику, де на подіумі всі виглядають легко і просто. Лише людина, хоч скільки-небудь знайома з будь-яким видом спорту, знає, як важко досягається ця легкість та невимушеність. Основна боротьба завжди протікає за кулісами і в спортивних залах. Не кожен хоче бути спортсменом - професіоналом, і тому не бачить сенсу в заняттях спортом. Але ж спорт існує не тільки заради рекордів, а бодібілдинг - не лише заради м'язів. Бодібілдінг це ще й здоров'я, задоволення, спілкування і нові цікаві знайомства. Займаючись бодібілдінгом, ви зможете поправити своє здоров'я, нормалізувати обмін речовин, позбавитися від зайвої ваги, покращити роботу серцево-судинної системи, позбутися депресії, за бажанням збільшити м'язову масу або привести м'язи в тонус, не змінюючи їх обсягу, знайти красиві форми. У результаті у вас покращиться самопочуття, настрій, ви станете справжнім господарем свого тіла і життя, тому що бодібілдинг, як ніщо інше вчить ставити цілі і щабель за щаблем досягати їх.

Найважливішою ланкою бодібілдингу є його вплив на свідомість. Бодібілдинг робить істотний вплив на мозок. Важкі тренування змушують тіло виділяти ендорфіни (натуральні речовини, схожі на морфій), які піднімають настрій. Дуже сприятливий вплив робить збагачена киснем кров, яка прокачується через організм. Але бодібілдинг надає глибоке вплив і на особистість, спосіб життя, допомагає успішніше адаптуватися в сучасному житті.

Для бодібілдингу виключно важлива дисципліна. Як і здатність концентруватися, ставити собі цілі і досягати їх. Але бодібілдинг, вимагаючи від людини багато чого, віддає йому сторицею.Не було випадку, коли людина домагалася б успіхів у бодібілдингу, не відчуваючи при цьому зростаючого почуття самоствердження, впевненості у своїх силах, не отримуючи великого задоволення від життя.

Почуття власної гідності залежить від реальних досягнень. Не можна просто так, раптом "повірити" в себе. Тренування мозку, відточування своїх здібностей, створення фізично досконалого тіла є способами підвищення самосвідомості. Якщо у вас досконале тіло, то пишатися ним - це не егоїзм, який проявляється тоді, коли ви намагаєтеся приписати собі якості, якими не володієте.

Бодібілдінг змінює вас. Він покращує самопочуття і змінює ставлення інших людей до вас. Цей шлях відкритий для всіх. Чоловік, жінка або дитина можуть поліпшити своє тіло за допомогою тренувань і підвищити разом з тим впевненість у собі. Бодібілдінг допоміг багатьом людям, що мають фізичні вади, подолати свою слабкість і значно зменшити свою неповноцінність.

Я завжди вважав, що бодібілдинг - це хороший спосіб не відриватися від реальності. Коли ви тренуєтеся з холодним залізом у руках, яке можете або не можете підняти, то це реальність. Реально видно і досягнутий прогрес. При правильному тренуванні ви домагаєтеся помітних результатів. Якщо ж тренуєтеся неправильно або як-небудь, то домагаєтеся небагато або взагалі нічого. Тут неможливо обдурити. Ви дивитеся фактам в обличчя.

Людське тіло не створене для сидячого життя. Воно було створене для полювання на шаблезубих тигрів, для походів по сорок кілометрів на день. Коли фізична енергія не знаходить виходу, наростає напруга. Організм неадекватно реагує на дрібні неприємні події. Наприклад, чиєсь неправильне поводження на дорозі сприймається мало не як смертельна загроза - механізм "бий - біжи" спрацював, адреналін виділяється, кров'яний тиск стрімко зростає. Фізичні вправи в цілому, і бодібілдинг зокрема, дають вихід цього напрузі і задовольняють потребу тіла в м'язовій активності.Якщо це справедливо для більшості з нас, то особливо очевидним це у людей, що знаходяться в надзвичайних обставинах, - наприклад, в ув'язнених у в'язницях, учасників Паролімпіад.

Система реабілітаційних тренувань з підняттям тяжкості дуже ефективна. Багато ув'язнених у в'язницях страждають від відсутності поваги до самих себе, від нестачі уваги або поваги до них з боку оточуючих, від своєї економічної та соціальної неповноцінності. Вони відчували ці почуття задовго до того, як опинилися в ув'язненні. Багато хто з них все життя звинувачували інших за свої помилки, намагаючись виправдати свою поведінку, яке постійно приносило їм неприємності, і відмовляючись брати на себе відповідальність за свої ж вчинки. Але коли вони починали серйозно "качати залізо", все це мінялося. Це залізо було реальністю, і неможливо придумати виправдання невдачі. Але в кінцевому рахунку регулярні тренування, зростання сили м'язів і звичка до самодисципліни, без якої не досягти прогресу, впливають на розум і настрій людини. Якщо раніше багато хто з них намагалися привернути увагу до себе за допомогою антисоціальних коштів, то тепер вони залучають захоплену увагу людей, шанобливо відносяться до їхніх досягнень. Ця увага породжує гордість і впевненість у собі. Саме це є однією з причин, за якими тренування з вагами стали настільки популярні в багатьох в'язницях.

Якщо рівень генетичної обдарованості ставить перед вами очевидну межу, це не означає, що треба підняти руки догори. Ні, якщо ви ні до чого не прагнете, то нічого і не доб'єтеся. Самоповага і рішучість грають в бодібілдингу дуже велику роль.

Ставте перед собою серйозні цілі - "серйозні" не за чемпіонськими мірками, а за аматорськими. Нехай навіть ваш генетичний потенціал дуже невеликий - все одно ви зможете змінити себе! Нехай ви не станете Шварценеггером, проте жодна дівчина на пляжі не переплутає вас з нетренованим дохляком. Подумайте: хіба гра не варта свічок? Та й хто знає, наскільки ви обдаровані від природи? І ви самі не дізнаєтеся цього, якщо не почнете наполегливо і планомірно тренуватися рік за роком.

Багато любителів не можуть накачати величезні м'язи (генетика не дозволяє), натомість їм вдається зробити свої тіла потужними і красивими, а іноді і дуже красивими. У них немає відвислого живота і сутулої спини. Ці люди гармонійно складені, стрункі, у них характерна спортивна зовнішність. Класичний приклад - Сильвестр Сталлоне. Так, він зовні дуже далекий від бізнесмена, але до чого ж здорово виглядає його тіло!

Щоб на ваші м'язи було приємно дивитися, зовсім не потрібно накачувати їх до гігантських розмірів - ось істина, яку треба запам'ятати. У багатьох любителів тіла спочатку виглядають непоказно. Що робити - такими вже вони народилися. Тим не менш, ви зможете з гарантією вдосконалити те, що дала вам природа. Повірте, яким би ви не були зараз, зміни на краще будуть, і цілком помітні. Головне, перестаньте порівнювати себе з іншими, особливо з професіоналами, інакше будь-який власний успіх буде здаватися вам нікчемним. Ви не доженете профі, навіть якщо будете ковтати анаболіки жменями. Вам не подобаються такі поради? Що ж, дивитися правді в очі важко. На жаль, на світі, дійсно, існує величезна різниця між "заможними" і "незаможними" культуристами (в сенсі генетичного потенціалу). Повторюю, це не повинно бути причиною зневіри і відчаю. Нам всім потрібно чітко розуміти, яких саме переваг ми позбавлені. Завдяки цьому ми зможемо ставити перед собою реальні, а не маячні цілі та вибирати результативні методи тренінгу, призначені для нас, аматорів.


Список літератури:

1. Книга “Полный курс бодибилдинга. ” Авт. И.Е. Гусев. Минск 2002.

2. Книга “Думай! Бодибилдинг без стероидов”, Стюарт МакРоберт, Изд. "Уайдер спорт", 1997 год.

3. Журнал “Muscle & Fitness”.4. Наукові статті взяті з інтернету.
ЗМІСТ

О дифференцированной зачётной оценке по физическому воспитанию для студентов специальных медицинских групп…….4

Доповідач: Берест Ю.К., доцент кафедри фізичного виховання

Проблемы трансгуманизма в формировании постчеловека………7

Доповідач: Возний А.П., канд.філос.н., доц. кафедри фізичного виховання

Специфика постнеклассической модели в физической культуре на биологическом уровне (синергетический поход)…………………..11 Доповідач: Возний А.П., канд.філос.н., доц. кафедри фізичного виховання

Доповідач:Куриленко О.В., викладач кафедри фізичного виховання

Фізична культура в житті людини…………………………………...17

Доповідач: Гавриленко А.В., студентка гр. ПР-92, СумДУ

Науковий керівник : Індик П.М., ст. викладач кафедри виховання

фізичного

Інформатизація навчального процесу з фізичної культури: використання навігаційних (GPS) та інших електронних пристроїв під час тренувань…………………………………………..20

Доповідач: Дергачова Л., студентка гр. Ю-95, СумДУ

Науковий керівник:Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання

Основні складові успіху в біатлоні…………………………………...24

Доповідач: Джіма Ю., студентка гр. ЖТ-82, СумДУ

Науковий керівник : Сірик А.Є., ст. викладач кафедри фізичного виховання

Новітні технології організації фізичного виховання: досвід Польщі……………………………………………………………….......27 Доповідач: Долгова Н.О., ст.викладач кафедри фізичного виховання

Проблеми організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів…………………………………………………...31

Доповідач: Король С.А., викладач кафедри фізичного виховання

Біологічно активні добавки: за і проти……………………………...35

Доповідач: Короткова Є., студентка гр. МК – 01

Науковий керівник: Долгова Н.О., ст.викладач кафедри фізичного виховання

Бодібілдинг – вірний супутник в повноцінному житті сучасної успішної людини………………………………………………………..40

Доповідач: Лапіна О.С., студентка гр. ЕС - 81, СумДУ

Науковий керівник: Малигін А.О., викладач кафедри фізичного

виховання

Використання нетрадиційних засобів у навчально-тренувальних заняттях, спрямованих на розвиток швидкісних здібностей та спеціальної витривалості у бігунів на середині дистанції………...45 Доповідач: Лисенко О.В., ст. викладач кафедри фізичного виховання

Спортивний клуб СумДУ, його роль в організації та проведенні спортивно-масових заходів……………………………………………51

Доповідач: Павленко Д., студент гр. ПР - 02, СумДУ

Доповідач: Лавський В., студент гр. ЖТ - 02, СумДУ

Науковий керівник: Денисенко В.І., ст. викладач кафедри фізичного виховання

Методы управления командой в мини-футболе (футзале)……….56 Доповідач:Песоцький С.М., ст. викладач кафедри фізичного виховання

Биоэтика – как учение о сохранении жизни………………………..61

Доповідач: Піддубний М., студент гр.809 МІ, СумДУ

Науковий керівник: Возний А.П., канд..філос.н., доц. кафедри фізичного виховання

Вплив різних факторів на соматотипологічні ознаки…………….66

Доповідач: Плещук М., студентка гр. ЛД - 52, СумДУ

Науковий керівник: Шепелєв А.Є., к.б.н., доцент кафедри фізичного виховання

Физкультура и курение………………………………………………..71

Доповідач: Позняков К., студент гр. ГМ - 71, СумДУ

Науковий керівник: Марченко А.В., ст. викладач кафедри фізичного виховання

Нормативно-правове забезпечення фізичного виховання і спорту в Україні…………………………………………………………………75

Доповідач: Сінянський К., студент гр. Ю - 85, СумДУ

Науковий керівник: Бойко В.М., старший викладач кафедри фізичного виховання

Фізична культура і спорт як важливий фактор зміцнення здоров`я молоді…………………………………………………………………….81

Доповідач: Шапошніков Д.. студент гр. І - 91, СумДУ

Науковий керівник: Марченко О.В., ст. викладач кафедри фізичного виховання

Бодібілдинг, як спорт та спосіб життя……………………………….86

Доповідач: Якименко В., студент гр. ЕС - 81, СумДУ

Науковий керівник: Малигін А.О., викладач кафедри фізичного виховання

Наукове виданняНАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВИКЛАДАЧІВ, АСПІРАНТІВ, СПІВРОБІТНИКІВ

ТА СТУДЕНТІВ

ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

у трьох частинах


Частина ІІІ
(Суми, 20 квітня 2011 року)

Відповідальні за випуск: С.І. Дегтярьов, В.І. Горевий


Комп`ютерне верстання С.А. Гром

Стиль та орфографія авторів збережені.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 5,58. Обл.- вид. арк. 5,04. Тираж 40 пр. Зам.№ 1158.

Видавець і виготовлювач Сумський державний університет,


вул. Римського-Корсакова, 2, м.Суми, 40007
Свідоцтво суб`єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.Каталог: retrieve
retrieve -> Навчально-методичний посібник Суми Сумський державний університет 2011 ббк 55. 1
retrieve -> «актуальні питання теоретичної медицини», «актуальні питання клінічної медицини»
retrieve -> Е. В. Колісніченко основи наукових досліджень опорний конспект
retrieve -> Навчальний посібник для слухачів, курсантів та студентів вищих навчальних закладів
retrieve -> Ю. М. Лопаткін фізичний образ світу навчальний посібник
retrieve -> Міністерство освіти І науки України Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф моз україни Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика Сумський державний університет


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка