Ю.Є. Полянський комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни (модуля) транснаціональна злочинність


ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬСторінка3/3
Дата конвертації05.11.2017
Розмір2.64 Mb.
1   2   3

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 5Форма заняття: семінар

Тема 8

Протидія транснаціональній економічній злочинностіМета вивчення -

формування всебічного розуміння сутності транснаціональної економічної злочинності, її окремих проявів, а також основних напрямків протидії ним.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний:

1. Визначати поняття та ознаки транснаціональної економічної злочинності.

2. Розрізняти види транснаціональних економічних злочинів

3.Надавати характеристику особливостям злочинності у внутрішньо- та зовнішньоекономічній сфері України.

4. Визначати суб’єкти, заходи та правову регламентацію протидії транснаціональної економічної злочинності в Україні.Література

 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15.11.2011 р. № 4025-VI

 2. Про організацію діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю Міністерства внутрішніх справ України: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 3 вересня 2012 р. № 769 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1588-12

 3. Про першочергові заходи щодо детінізації економіки та протидії корупції: Указ Президента України від 18 листопада 2005 року// Урядовий кур’єр вiд 22.11.2005 р. – № 222

 4. Берзін П.С. Незаконні реконвертаційні операції: тлумачення окремих ознак // Юридичний журнал. – 2003. – № 7. – С. 62-68.

 5. Берзін П.С. Кримінальна відповідальність за незаконну конвертацію грошових коштів, що вчиняється за допомогою використання банківських платіжних карток // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ. – 2002. – № 3. – С. 280-283.

 6. Білецький В.О. Кримінологічна характеристика та профілактика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Одеса, 1999. – 19 с.

 7. Білоус В.В. Злочинні технології організації та діяльності конвертаційних центрів // Науковий вісник Юридичної академії, Міністерства внутрішніх справ. – 2002. – № 3. – С. 271-280.

 8. Бойко А.М. Теоретичні концепції економічної злочинності в зарубіжній кримінології // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – 2001. – С. 93-95.

 9. Бойко А.М. Детермінація економічної злочинності в Україні в умовах переходу до ринкової економіки (теоретико-кримінологічне дослідження) : монографія / А.М. Бойко. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Івана Франка, 2008. – 380 с.

 10. Витвицкий А. А. Преступления в сфере внешнеэкономической деятельности (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учебное пособие. Серия «Юридическая практика». – Ростов-на-Дону, 2003. – 112 с.

 11. Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - СПб.: Изд. «Юрид. центр Пресс», 2002.

 12. Городиський О.М. Методика розслідування злочинів, що скоюються організованими групами шляхом приховування валютної виручки за межами України // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600с.

 13. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: Монографія. – К.: Юридична практика, 2003. – 924 с.

 14. Економічна безпека України/ В.В. Роговий, А.Ю. Сменковський, І.В. Гнибіденко та ін. – К., Академпрес, 2006. – 272 с.

 15. Журавлев Н.А., Туляков В.А. Организованная преступность и предприниматели / Научно-практическое пособие. – Одесса: Юрид. лит-ра, 2004. – 106 с.

 16. Кальман О. Г. Стан та головні напрямки попередження економічної злочинності в Україні: теоретичні і прикладні проблеми. – Харків: Гімназія, 2003. – 352 с.

 17. Коміссарчук Ю.А. Детінізація економічних відносин в Україні (кримінально-правове та кримінологічне забезпечення): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – К., 2006. – 20 с.

 18. Мельничук Т.В. Організовані форми злочинної діяльності у зовнішньоекономічній сфері: кримінологічне дослідження : автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.08. «Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» / Тетяна Володимирівна Мельничук. – Одеса, 2009. – 19 с.

 19. Мельничук Т.В. Криминологическая характеристика и особенности детерминации организованной преступной деятельности во внешнеэкономической сфере / Татьяна Владимировна Мельничук / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с. – С. 135-161.

 20. Озерский И.В. Организованная экономическая преступность в Украине как инструмент взаимодействий властных структур // Економіка, фінанси, право. – 2004. - №4.- С.25-27.

 21. Попович В.М. Економіко-кримінологічна теорія детінізації економіки: Монографія. – Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2001. – 546 с.

 22. Преступность в сфере внешнеэкономической деятельности / В.Д. Ларичев, Е.В. Милякина, Е.А. Орлова и др. – М.: «Издательство «Экзамен», 2002. – 512 с.

 23. Стрельцов Є.Л. Економічні злочини: внутрідержавні та міжнародні аспекти: Навч. посібник. – О.: АстроПринт, 2000. – 476 с.

 24. Туляков В.О. Віктимізація підприємництва і організована злочинність // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. Книга 2. – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2002. – 600 с.

 25. Ущаповський В. Тіньова економіка як інфраструктура організованої злочинності: сутність, тенденції розвитку, кримінально-правові проблеми // Право України. – 2000. – № 2. – С.61-64.

 26. Ущаповський В. Ф. Деформація економічних відносин як одна з умов розвитку організованої злочинності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2004. - №6. – С.110-117.


Питання заняття

 1. Поняття та ознаки транснаціональної економічної злочинності. Транснаціональний кримінальний бізнес та економічна злочинність в структурі тіньової економіки.

 2. Види транснаціональних економічних злочинів. Кримінологічні показники економічної злочинності транснаціонального характеру.

 3. Особливості злочинності у внутрішньо- та зовнішньоекономічній сфері України.

 4. Проблема втечі капіталу. Можливості застосування амністії капіталів.

 5. Суб'єкти, заходи і правова регламентація протидії транснаціональній економічній злочинності в Україні.

 6. Проблема кримінальної відповідальності юридичних осіб.Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:
Особливості «втечі капіталу» в Україні на окремих прикладах за матеріалами практики.
Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Студенти презентують заздалегідь складені проекти. Відбувається обговорення проекту в групі. Викладач звертає увагу на переваги та недоліки, можливі способи усунення.


Рекомендовані теми рефератів:


 1. Кримінологічна характеристика економічних транснаціональних злочинів.

 2. Учасники організованої економічної злочинності транснаціонального характеру.

 3. Взаємозв’язок легальної та кримінальної транснаціональної діяльності.

 4. Незаконні реконвертаційні операції в структурі транснаціональної злочинності.

 5. Комерційне шахрайство на міжнародному рівні: проблеми протидії.

 6. Зони вільної торгівлі у механізмі транснаціональних економічних злочинів.

 7. Монополізація кримінальних ринків: проблеми протидії.

 8. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 6Форма заняття: семінар
Тема 9

Протидія відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом
Мета вивчення -

формування всебічного розуміння методики протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний: 1. Визначати поняття «предикатних злочинів» та знати їх особливості.

 2. Характеризувати моделі та стадії відмивання брудних грошей.

 3. Знати основні напрямки протидії відмиванню брудних коштів у транснаціональних масштабах.

 4. Надавати характеристку системи фінансового моніторингу в Україні.Література

 1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. // Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем: Сб. нормативно-правовых актов, международных документов, комментарии. – К.: Аттика, 2003.

 2. Конвенция Совета Европы от 8 ноября 1990 г. об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем: Сб. нормативно-правовых актов, международных документов, комментарии. – К.: Аттика, 2003.

 3. Конвенція Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму 16.05.2005 // Урядовий кур'єр від 15.12.2010. – № 235.

 4. Сорок рекомендаций Специальной финансовой комиссии по проблемам "отмывания" денег 1990 г. с изменениями 1996 г. (FATF -Financial Action Task Force on Money Laundering) // International Legal materials. Current documents, 1996. – P. 1291-1305.

 5. Директива Совета ЕС 91/308 от 10 июня 1991 г., по предотвращению использования финансовой системы для "отмывания" денег // Российский юридический журнал, 1997. – № 3. – С. 137-154.

 6. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14 жовтня 2014 року // Відомості Верховної Ради, 2014. – № 50-51. – Ст. 2057 (з наступними змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1702-18/page

 7. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. N 315-р «Про схвалення Концепції розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму на 2005-2010 роки // Офіційний вісник України вiд 26.08.2005; 2005 р. – № 32. – стор. 354. – стаття 1951.

 8. Про Положення про Державну службу фінансового моніторингу України: Указ Президента України вд 13 квітня 2011 р. // Офіційний вісник Президента України від 21.04.2011. – 2011. – № 12. – стор. 39. – стаття 632.

 9. Про Державний комітет фінансового моніторингу України: Указ Президента України від 28 вересня 2004 року № 1144/2004 // Офіційний вісник України вiд 15.10.2004. – 2004 р. –№ 39. – С. 21. – Стаття 2582, код акту 30201/2004

 10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15 квітня 2005 р. № 5 «Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0005700-05

 11. Баліна С.Н. Боротьба з відмиванням коштів як необхідна умова підриву економічних засад організованої злочинності та тероризму // Боротьба

 12. з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – № 4. – 2001. – С. 66-76.

 13. Беницкий А.С. Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем: проблемы квалификации и совершенствования законодательства: Монография / МВД Украины, Луган. ин-т внутр. дел / А.С. Беницкий. – Луганск: РИО ЛИВД, 2001. – 352 с.

 14. Берзин П.С. Противостояние теневому существованию. Законодательные способы противодействия легализации теневых доходов требуют усовер¬шенствования // Юридическая практика. - 2000. - № 19.

 15. Доля Л. Про практику міжнародного співробітництва в питаннях протидії легалізації доходів, отриманих протиправним шляхом // Вісник прокуратури. – 2002. - №3 (15). – с.108-120

 16. Дрёмин В.Н. «Отмывание» доходов: законодательное определение / В.Н. Дремин // Юридический вестник. – 2000. – № 2. – С. 80-81.

 17. Иванов, Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним / Э.А. Иванов. ─ М. : Рос. Юрид. Издат. Дом, 1999. ─ 176 с.

 18. Киевец Е. Роль международных организаций по борьбе с отмыванием денег (на примере FATF) // Підприємництво, господарство і право. – 2003. – №7. – с. 79-81

 19. Лопашенко Н. А. Бегство капиталов из России как способ отмывания преступных доходов: проблемы ответственности и возвращения // http://sartraccc.ru/i.php?oper=read_file&filename=Pub/lopashenko(20-09-04).htm

 20. Мельничук Т.В. Протидія економічній злочинності у світлі ХІІ Конгресу ООН з попередження злочинності та кримінального правосуддя // Правове життя сучасної України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції професорсько-викладацького і аспірантського складу / Відп. ред. д-р юрид. наук, проф.. Ю.М. Оборотов // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2010. – 810 с. - С. 554-556.

 21. Рымарчук А. И., Лысенков Ю. М., Капустин В. В., Синянский С. А. Под редакцией профессора Рымарчука А. И. Отмывание грязных денег: международные и национальные системы противодействия. – К.: Юстиниан, 2003. – 544 с.

 22. Тимошенко В. Кримінологічна характеристика відмивання (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом у сфері наркобізнесу // Вісник академії правових наук України. – 2006. – №2. – С. 193-203.

 23. Філаткіна С. Неузгодженість українських державних інституцій на тлі боротьби з відмиванням «брудних» грошей // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2003. – №3. – С. 275-281


Інтернет-ресурси:

 1. Баліна С.Н. Боротьба з відмиванням грошей у контексті протидії організованій злочинності. Міжнародний досвід [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/7_2003

 2. Доля Л.М. Діяльність організованих злочинних угруповань у сфері “відмивання” доходів, отриманих злочинним шляхом [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/5_2002

 3. Попович В.М. Взаємозв’язок організованої злочинності, «відмивання» доходів незаконного походження та «тіньової» економіки // Боротьба з організованою злочинністю та корупцією (теорія і практика). – 2002. - №5. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/5_2002

 4. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України – http://www.sdfm.gov.ua/.


Питання зайняття


 1. Історія виникнення та розвитку відмивання брудних коштів як транснаціональної злочинної діяльності.

 2. Стандарти криміналізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

 3. Відмивання коштів, отриманих від наркобізнесу: особливості протидії.

 4. Банк (фінансова установа) як суб’єкт певинного фінансового моніторингу: приватний інтерес проти моніторингу та передачі інформації про сумнівні операції.


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Задача 1.

Два українських підприємства-імпортери перерахували за кордон понад 28 млн. дол. компанії-нерезиденту в якості оплати за товар. Фактично поставки товару на територію України не здійснювалися. Для забезпечення перерахування валютних коштів за кордон імпортерами були представлені банківській установі підроблені вантажно-митні декларації.

Під виглядом виконання зовнішньоекономічних контрактів вони поверталися в Україну на рахунки двох українських підприємств-експортерів. Далі шляхом купівлі-продажу векселів й ощадних сертифікатів українські підприємства-експортери знову направляли ці кошти на рахунки підприємств-імпортерів. Гроші "прокручувались" кілька разів. Чи можна такі дії вважати легалізацією (відмиванням) брудних коштів? Дайте правову оцінку описаній ситуації.

Задача 2.

У Польщі громадянин Н. організував будівельну організацію, яка діяла за принципом фінансової «піраміди». Він отримував від населення кошти для будівництва житлової нерухомості, але наміру виконувати роботи не мав. Таким чином, заволодів шахрайським способом значні суми. Частину розподіленої «виручки» від злочину Н. переказав на банківський рахунок в Україні своєму знайомому К, якому був винен борг. К. знав, що отримані ним кошти мають незаконне походження, але перевів їх у готівку та використав у господарській діяльності свого підприємства. Під час слідства, яке вели польські правоохоронці, Н. помер від тяжкої хвороби і за цією підставою кримінальна справа щодо нього була закрита.

Чи існують правові підстави притягати громадянина К. до кримінальної відповідальності в Україні за використання коштів, наданих йому гром. Н.? Відповідь обґрунтуйте. За цією справою, подайте характеристику предикатних злочинів.
Задача 3.

До України звернулися компетентні органі держави Х. із запитом щодо надання інформації про фінансові операції, які були здійснені громадянином цієї держави Н. через банківські установи України, оскільки вказаний громадянин Н. обґрунтовано підозрюється у вчиненні корупційних злочинів на території держави Х. Українська сторона відмовила у наданні інформації, посилаючись на банківську таємницю. Оцініть правову позицію України.


Задача 4.

До суду звернувся громадянин Х. щодо відшкодування шкоди, яка були йому заподіяна діями працівника банку Н. Х. заявив, що даний працівник банку розголосив дані щодо його фінансового стану та тієї операції, яка здійснювалася ним, крім того, трансакції за його рахунками були припинені строком на 5 днів, внаслідок чого він втратив значні кошти.

Назвіть умови, при наявності яких дії працівника банку будуть правомірними.

Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті студентів. Заняття посинати з обговорення запропонованого та заздалегідь перечитаного студентами кейсу.Рекомендовані теми рефератів

 1. Історія виникнення та розвитку відмивання брудних коштів як транснаціональної злочинної діяльності.

 2. Стандарти криміналізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

 3. Відмивання коштів, отриманих від наркобізнесу: особливості протидії.

 4. Банк (фінансова установа) як суб’єкт певинного фінансового моніторингу: приватний інтерес проти моніторингу та передачі інформації про сумнівні операції.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


ПереглянутоПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
Заняття № 7

Форма заняття: практичне заняття
Тема 10

Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу та проблеми протидії

Мета вивчення -

формування повного та глибокого розуміння студентами кримінологічної характеристики наркобізнесу та проблеми протидії на міжнародному та національному рівнях


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний: 1. Визничити поняття та соціально-правову характеристику транснаціонального наркобізнесу

 2. Дати кримінологічну характеристику транснаціонального наркобізнесу.

 3. Характеризувати стан та тенденції обігу наркотичних засобів в Україні.

 4. Знати національні та міжнародні заходи та суб’єкти боротьби.Література

 1. Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 г. Протокол 1972 р. про поправки до Єдиної Конвенції про наркотичні засоби 1961р. - ст. 4. - Нью-Йорк: ООН, 1977 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_177

 2. Конвенція про психотропні засоби від 21 лютого 1971 року // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_176

 3. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин від 20 грудня 1988 р. (Конвенцію ратифіковано Постановою ВР N 1000-XII від 25.04.91) // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_096

 4. Декларация ООН о руководящих принципах сокращения спроса на наркотики. Принята резолюцией S-20/3 Генеральной Ассамблеи от 10 июня 1998 года // Доклад Комиссии по наркотическим средствам, выступающей в качестве подготовительного органа специальной сессиии Генеральной Ассамблеи, посвященной борьбе с незаконным сбытом, спросом, оборотом и распространением наркотических средств и психотропных веществ и связанной с этим деятельностью, о работе ее второй сессии (A/S-20/4), стр. 22–27.

 5. Рішення про Програму співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та їх прекурсорів на 2008-2010 роки: СНД; Рішення, Програма, Міжнародний документ вiд 05.10.2007 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_g35.

 6. Закон України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 10. – Ст. 60.

 7. Закон України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» 1995 р. (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради. – 1995. – № 10. – Ст. 62.

 8. Положення про Державну службу України з контролю за наркотиками: Указ Президента України вiд 13 квітня 2011 р. № 457/2011 // Офіційний вісник Президента України від 20.04.2011. – 2011 р. – № 11. – Стор. 102. – Стаття 620 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/457/2011

 9. Концепція реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки: Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2010 р. № 1808-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1808-2010-р

 10. План заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки: Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2010 р. № 2140-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2140-2010-р

 11. Про судову практику в справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: Верховний Суд; Постанова вiд 26.04.2002 № 4 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-02.

 12. Annual Report on the State of the Drugs Problem in the European Union. Lisboa: EMCDDA, 1997.

 13. Баулин Ю.В. Организованный наркобизнес в Украине: общая характеристика и противодействующие стратеги // Организованная преступность и коррупция. – 2003. – №4. – С.31-43.

 14. Доброрез І.О. Кримінологічна характеристика та попередження незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту (за матеріалами Автономної Республіки Крим) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / І.О. Доброрез ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Х., 2005. – 20 с.

 15. Зеленов Е.А. О некоторых проблемах международного антинаркотического сотрудничества государств - участников СНГ // Российский следователь. – 2003. – №7. – С.44-46.

 16. Илько С.А. Наркотизм в механизме детерминации преступности и криминализации общества // / [В.Н. Дрёмин, А.А. Березовский, Н.А. Орловская и др.] // Преступность и криминологические основы уголовной юстиции: монография / Под ред. В.Н. Дрёмина. – О.: Фенікс, 2007. – 280 с.

 17. Іващенко В. Міжнародні питання боротьби із злочинами у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів // Підприємництво, господарство і право. – №9. – 2005. – С.135-138.

 18. Всемирный доклад о наркотиках за 2012 год / Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью. – Вена [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/WDR_2012_Russian_web.pdf

 19. Кретова Е.Е. Нормативно-правовое регулирование предупреждения наркомании и наркобизнеса в странах Евросоюза и США // Российский следователь. – 2005. – № 7. – С. 57-61.

 20. Курінний Є.В. Питання принципів організації моделі протидії незаконному обігу наркотиків в Україні // Наук. вісн. Юрид. акад. МВС. – 2005. – Спец. випуск № 2 (25). – С. 116–117.

 21. Мирошниченко Н.А., Козаченко О.В. Уголовно-правовые проблемы борьбы с распространением наркомании: Учебное пособие. – О., 2004. – 100с.

 22. Момотенко Т.Д. Взаємодія у заходах щодо протидії наркобізнесу між Службою безпеки України, правоохоронними органами та іншими державними органами України // Юриспруденція : теорія і практика.– 2007. - №9. – С. 3-7.

 23. Наркозлочинність: кримінологічна характеристика та запобігання: Науково-практичний посібник / А.А. Бова, В.І. Женунтій, А.П. Закалюк та ін.; за загальн. ред. А.П. Закалюка. – К.: 2006. – 296 с.

 24. Негодченко О.В. Проблеми використання досвіду США щодо протидії зловживанню та незаконному обігу наркотичних засобів // Наук. вісн. Юрид. акад. МВС. – 2004. – Спец. випуск № 2 (19).

 25. Пшеничный В., Пищенко Г. Роль и место международных организаций в системе контроля за наркотиками // Право України. – 2004. – №9. – С.143-145.

 26. Расюк Е. Кримінологічні ознаки та класифікація організованих груп, які вчиняють злочини у сфері незаконного обігу наркотиків // Підприємництво, господарство і право. – №5 – 2004. – С.117-120.

 27. Расюк Е.В. Кримінологічна характеристика та запобігання транснаціональному наркобізнесу в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Е.В. Расюк ; Нац. акад. внутрішніх справ України . ─ К., 2005. ─ 20 с.

 28. Смирнова І.В. Тенденції формування національної антинаркотичної політики України // Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К.: Міжвідомч. наук.– дослід. центр з проблем боротьби з орг. злочинністю. – 2006. – № 14 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/14_2006

 29. Смирнова І.В. Досвід Адміністрації США з питань боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) // Боротьба з орг. злочинністю і корупцією (теорія і практика). – К.: Міжвідомч. наук. – дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю, 2005. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mndc.com.ua/menus/view/12_2005


Інтернет-ресурси:

 1. Тропина Т. Наркоситуация в мире и транснациональный наркобизнес [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kiev-security.org.ua/box/4/86.shtml

 2. Транснациональный наркобизнес // Э лектронный учебник“Теневая экономика и экономическая преступность” [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kiev-security.org.ua/b/232/ch6p4.shtml.

 3. Козаченко А.В. Вопросы противодействия распространению наркотизма

 4. (по материалам Николаевской области) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=1384


Питання зайняття

 1. Поняття та соціально-правова характеристика транснаціонального наркобізнесу. Причини та умови наркоторгівлі.

 2. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу.

 3. Незаконний обіг наркотичних засобів в Україні: стан та тенденції.

 4. Механізм функціонування транснаціональних наркокартелей (наркосиндикатів).

 5. Міжнародні, регіональні та національні правові акти у сфері протидії наркобізнесу.

 6. Заходи та суб'єкти боротьби з наркобізнесом в Україні.


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Завдання 1. Проаналізувавши сучасні тенденції наркобізнесу Україні, складіть проект державної програми протидії цьому виду злочинності на наступний рік.

Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.


Рекомендовані теми рефератів

 1. Регіональні особливості транснаціонального наркобізнесу.

 2. Легалізація наркотичних речовин як засіб протидії транснаціональному наркобізнесу: за і проти. Досвід Нідерландів.

 3. Мережева торгівля наркотичними засобами: особливості протидії.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 8Форма заняття: семінар
Тема 11

Торгівля людьми та нелегальна міграція у структурі транснаціональної злочинності: взаємозв’язок та проблеми протидії
Мета вивчення -

формування всебічного повного та глибокого розуміння студентами проблем протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції, їх співвідношення та взаємозв’язку.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний:

1. Визначати поняття та форми торгівлі людьми.

2. Знати механізм та фактори торгівлі людьми.

3. Характеризувати кримінологічні показники торгівлі людьми в Україні та світі.

4. Аналізувати взаємозв’язок нелегальної міграції та торгівлі людьми.


Література

 1. Конвенция о рабстве: Подписана в Женеве 25 сентября 1926 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/convention_slavery.shtml.

 2. Конвенція про примусову чи обов’язкову працю № 29 від 10 червня 1930 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_136 .

 3. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, прийнята на IV сесії Генеральної Асамблеєї ООН 2 грудня 1949 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_162 .

 4. Додаткова конвенція про скасування рабства, работоргівлі та інститутів і звичаїв подібних до рабства, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 7 вересня 1956 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_160 .

 5. Конвенція про скасування примусової праці № 105, 5 червня 1957 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_013 .

 6. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, 18 грудня 1979 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_207

 7. Конвенція про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці № 182, прийнята Міжнародної організації праці 17 червня 1999 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_166

 8. Конвенція про зловживання в галузі міграції і про забезпечення працівникам-мігрантам рівних можливостей і рівного ставлення № 143 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_163

 9. Конвенція про працівників-мігрантів (переглянута 1949 року) № 97 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_159

 10. Конвенция Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми от 16.05.2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_858 .

 11. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.

 12. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності. Прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 листопада 2000 р.

 13. Венская декларация о преступности и правосудии: ответы на вызовы XXI века. Принята на Десятом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Вена, 10 - 17 апреля 2000 года // http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/vendec.shtml

 14. Угода про співпрацю держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав в боротьбі з незаконною міграцією. Угоду ратифіковано із застереженням Законом України N 497-XIV ( 497-14 ) від 17.03.1999 // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/997_078

 15. Закон України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за торгівлю людьми та втягнення в заняття проституцією», № 3316-IV від 12 січня 2006 р. // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3316-15 .

 16. Концепція Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року: Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2012 р. № 90-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2012-р

 17. Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року: Затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 350 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/350-2012-п .

 18. Албул С.В. До питання про віктимність нелегальних мігрантів / С.В. Албул // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 4. – С. 37-39.

 19. Ахтирська Н. М. Торгівля людьми в Україні через призму судової практики і протидія торгівлі людьми / Ахтирська Н. М., Огурецький В. П., Фрич Т. В. – Київ. – 2008. – 79 с.

 20. Ахтирська Н. Протидія торгівлі людьми : правові питання практичної реалізації / Н. Ахтирська // Судоустрій і судочинство в Україні. – 2007. – № 2. – С. 78-90.

 21. Бандурка А.М.. Противодействие торговле людьми / Бандурка А.М., Куц В.Н. - Учебное пособие. – Киев-Харьков: Консум, 2003. – 312 с.

 22. Батыргареева В.С. Торговля людьми: уголовно-правовые и криминологические проблемы / В.С. Батыргареева // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – 2002. – Вип.4. – C.254-270.

 23. Борисов В.І. Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми / За ред. Борисова В.І., Гуртової Н.О. - Х.: Одіссей, 2005. – 288 с.

 24. Вилкс А. Торговля людьми и органами человека: криминологические, политические и социальные проблемы. Взгляд на криминальные реалии 21 в. / Андрей Вилкс. – Рига. – 2005. – 154 c.

 25. Денисова Т.А. Торговля женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации: криминологический аспект / Т.А. Денисова // Правові проблеми боротьби зі злочинністю. – Х.: Схід.-регіон. центр гуманіт.-освіт.ініціатив, 2002.

 26. Іващенко В. Рабство: сучасні форми, стан та основні тенденції / Віта Іващенко // Юридичний журнал: Аналіт. матеріали. Коментарі. Судова практики. – 2005. – № 11. – С. 117-121.

 27. Куц В.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми / Куц В.М., Орлеан А.М. Науково-практичний посібник. – К.: Варта, 2007. – 165 с.

 28. Лизогуб, Я.Г. Протидія торгівлі людьми: аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства / Я.Г. Лизогуб, С.С. Яценко. – К. : Атіка, 2005. – 240 с

 29. Мозоль А.П. Кримінологічні проблеми нелегальної міграції в Україні: Автореф. дис. канд. юрид. наук. Спеціальність 12.00.08. - К: Національна академія внутрішніх справ України, 2002.

 30. Навчальний посібник у сфері протидії торгівлі людьми для суддів та прокурорів. Ознайомчі матеріали для держав-членів ЄС, асоційованих членів і держав-кандидатів на вступ. – К., 2007. – 215 с.

 31. Наден, О.В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія. – К.: Атіка, 2004. – 288 с.

 32. Надьон О. Нелегальна міграція: міжнародні та національні правові проблеми // Право України. - 2004. – №6. – С.13-17.

 33. Нелегальна міграція та торгівля жінками у міжнародно-правовому аспекті: У 2 кн. / Під заг. ред. Ю. С. Шемшученко. - К.: ІДП ім. В.М. Корецького НАН України, НАВСУ, 2001.

 34. Олефір B.I. Теоретико-концептуальні засади міжнародно-правового визначення нелегальної міграції // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2005. – №1. – С.158-164.

 35. Олефір В. Протидія нелегальній міграції як форма забезпечення громадського порядку // Право України. – 2005. – № 1. – С.82-85.

 36. Олефір В., Цвігун Д. Еволюція та сутність поняття нелегальної міграції // Право України. – 2005. - № 4 – С. 81-84.

 37. Підгородинський В.М. Еволюція нормативного регулювання торгівлі людьми в історії людства / В.М. Підгородинський // Юридический вестник. – 2008. – № 1. – С. 27-34.

 38. Скулиш Є.Д. Транснаціональна торгівля людьми / Є.Д. Скулиш // Ерліхівський збірник : наук. доповіді та повідомлення. – 2005. – Вип. 4-5. – 232 с.

 39. Шваб І.А. Соціально-демографічні характеристики осіб, потерпілих від торгівлі людьми // Право і безпека : науковий журнал. – 2003. – № 4. – С. 191-195

 40. Щокін Ю.В. Компетенція Європолу в галузі боротьби з нелегальною імміграцією/ Щокін Ю.В. // Митна справа. – 2003. – № 3. – С. 91-97.


Інтернет-ресурси:

 1. Баранник М.И. Криминологические и правовые проблемы борьбы с незаконной миграцией. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.law.edu.ru/script/cntsource.asp?cntID=100087549

 2. Козаченко А. Незаконная миграция и торговля людьми на юге Украины: уровень распространенности и способы противодействия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://inter.criminology.onua.edu.ua/?p=530

 3. Всемирный доклад о торговле людьми. Резюме [Электронный ресурс] / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. – 2014. – Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_russian.pdf


Питання заняття

 1. Поняття та форми торгівлі людьми: міжнародний та національний нормативні підходи.

 2. Механізм та фактори торгівлі людьми.

 3. Кримінологічні показники торгівлі людьми в Україні та світі.

 4. Організація незаконної міграції як вид транснаціональної злочинності: кримінологічна характеристика. Взаємозв’язок нелегальної міграції та торгівлі людьми.

 5. Правова основа та суб’єкти протидії торгівлі людьми в Україні. Роль недержавних організацій та громадськості у протидії торгівлі людьми.

 6. Міжнародне співробітництво у протидії нелегальній міграції та торгівлі людьми. Додаткові протоколи до Конвенції ООН проти транснаціональної злочинності.

 7. Захист та реабілітація жертв торгівлі людьми.Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Задача 1.

Неповнолітня С., за походженням громадянка Того, була «віддана в оренду» громадянкою Д. парі друзів, що проживали у Франції, щоб допомогти їм у роботі по господарству та нагляду за малими дітьми. С. стала виконувати всю роботу для цієї пари, яка примушувала її працювати з 7.30 до 22.30 щодня без вихідних, надаючи їй особливий дозвіл сходити до церкви. С. ніколи не отримувала зарплатні, тільки двічі їй надали кошти у сумі 70 євро; спала у дитячій кімнаті на матраці та носила зношений одяг, не відвідувала школи.

Таким чином, будучи неповнолітньою, С. не мала коштів для існування, була вразлива та ізольована; перебувала у владі родини, оскільки її документи були конфісковані (їй пообіцяли потурбуватися про її імміграційний статус, проте цього не сталось). С. боялася, що її заарештує поліція, тому не мала жодної свободи пересування або вільного часу.

Дайте правову оцінку описаній ситуації. Проведіть розмежування примусової праці, рабства та підневільного стану.


Задача 2.

Як багато інших українських жінок, 19-річна О. поїхала з сільської місцевості у столицю м. Київ з метою пошуку роботи. Безробіття найбільше зачіпає інтереси жінок, у країнах Східної Європи вони складають близько 80 % безробітних. Незабаром після приїзду до Києва О. зустріла агента, який набирав танцівниць до для нічних клубів у Західній Європі. О. радо погодилась на його пропозицію виїхати до Австрії, адже поміж іншим він пообіцяв оформити візу та узяти на себе усі необхідні витрати на дорогу, які дівчина зможе відплатити потім. Як слідує із показань О, їй дали підроблений польський паспорт, а тоді вивезли через Словаччину до маленького містечка в Австрії, де передали власникові нічного клубу. У перший же день власник пояснив, що О. повинна надавати послуги сексуального характеру клієнтам клубу, а коли О. почала відмовлятися, їй нагадали, що вона має відплатити борг. • Прокоментуйте згоду, надану О.

 • Якими є положення законодавства України та Додаткового Протоколу до Конвенції ООН 2000 р. щодо згоди потерпілого від торгівлі людьми?


Задача 3.

У результаті спецоперації по виявленню каналів транснаціональної торгівлі людьми 17-річна громадянка К., яка попередньо була вивезена до Туреччини для надання сексуальних послуг, була повернута в Україну. Під час досудового слідства вона відмовлялася визнавати себе жертвою торгівлі людьми; у своїх показах заявляла, що претензій до обвинуваченого С. не має, вона добровільно погодилась на виїзд та, на її думку, добре заробляла закордоном. У свою чергу обвинувачений твердив, що ніякої торгівлі не було, тому що грошей він не отримував, знайшов дівчину для роботи у борделі та допоміг їй виїхати, бо був винен послугу своєму турецькому знайомому.

Дайте правову оцінку діям С. Відповідь обґрунтуйте.
Задача 4.

У Бразилії було арештовано осіб, які нелегально переправляли дітей до США та передавали їх бразильським батькам, котрі перебували у США без дозволу на проживання. За доставку кожної дитини батьки платили $ 13–15 тис. Злочинці підробляли документи на дітей для того, щоб отримати американські візи. При цьому дітей навчали, як себе вести під час співбесіди в американських консульствах.

Чи можна дії осіб вважати торгівлею дітьми? Відповідь обґрунтуйте.
Задача 5.

До Вас звернулася особа, яка вважає себе потерпілою від торгівлі людьми. Надайте їй правову консультацію, роз’ясніть права та можливості отримання допомоги за законодавством України.
Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті студентів. Заняття посинати з обговорення запропонованого та заздалегідь перечитаного студентами кейсу.


Рекомендовані теми рефератів:

 1. 1 Транскордонна міграція: фактори та особливості протидії.

 2. Кримінологічна характеристика торгівців людьми.

 3. Жінки та діти як жертви торгівлі людьми.

 4. Гарантії прав жертв торгівлі людьми.

 5. Торгівля людськими органами та тканинами як вид транснаціональної злочинної діяльності.

 6. Соціально-економічні заходи протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 9Форма заняття: семінар

Тема 13

Кримінологічна характеристика та протидія контрабанді
Мета вивчення:

формування повного та глибокого розуміння студентами кримінологічної характеристики та протидії контрабанді як прояву транснаціональної організованої злочинності


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний: 1. Характеризувати контрабанду як транскордонний злочин.

 2. Аналізувати види та фактори контрабандної діяльності.

 3. Оцінювати динаміку, структуру та географію контрабанди в Україні та світі.

 4. Визначати основні механізми протидії контрабанді.


Література

 1. Базярук, І. Міжнародне співробітництво як один із невід'ємних напрямків боротьби з контрабандою / І. Базярук // Митна справа (Митний комплект) : Митні правила. 2010. № 2. ─ С. 79-83.

 2. Базярук, Інна Миколаївна. Кримінологічна характеристика та запобігання контрабанді в Україні [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Базярук Інна Миколаївна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л., 2013. - 17 с.

 3. Бусол О. Ю. Стан боротьби з контрабандою та порушенням митних правил в Україні [Електронний ресурс] / О. Ю. Бусол, В. Ю. Ложкін // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2008. - Вип. 18. - С. 40-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2008_18_5.pdf.

 4. Гайворонський Є. П. Контрабанда культурних цінностей: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Є. П. Гайворонський ; Нац. юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2009. — 19 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2009/09gephdz.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

 5. Гуцуляк М. Я. Деякі питання щодо визначення об’єкта та предметів контрабанди за ст. 201 Кримінального кодексу України [Електронний ресурс] / М. Я. Гуцуляк, Г. В. Дан // Митна справа . - 2013. - № 6. - С. 66-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Ms_2013_6_11.pdf.

 6. Косяк Є. Л. Кримінологічний аналіз рівня та динаміки контрабанди в Україні [Електронний ресурс] / Є. Л. Косяк // Форум права . - 2011. - № 4. - С. 416-421. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2011_4_68.pdf.
  Косяк Є. Л. Нормативно-правова детермінація контрабанди в Україні: характеристика та протидія : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Є. Л. Косяк; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. - Х., 2012. - 17 c.

 7. Люблін, Віталій Давидович. Сучасні підходи та особливості боротьби з контрабандою та порушенням митних правил: теорія і практика [Текст] : монографія / В. Д. Люблін, А. П. Мицак, Н. Я. Сай ; Львів. нац. ун-т вет. медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. - Львів : Сполом, 2014. - 126 с.

 8. Мота А. Ф. Боротьба з контрабандою в діяльності Державної прикордонної служби України: організаційно-правові та процесуальні аспекти [Електронний ресурс] / А. Ф. Мота // Форум права . - 2008. - № 3. - С. 374-379. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2008_3_54.pdf.

 9. Омельчук О. М. Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права . - 2003. - № 3-4. - С. 207-215. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2003_3-4_39.pdf.

 10. Омельчук О. М. Стан, структура та динаміка контрабанди в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Омельчук // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права . - 2004. - № 3. - С. 170-174. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Unzap_2004_3_30.pdf.

 11. Процюк О. В. Кримінальна відповідальність за контрабанду : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / О.В. Процюк ; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2006. — 18 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2006/06povkvk.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1.

 12. Скулиш Є. Д. Контрабандний транзит наркотиків через територію України: стан, загрози та напрями протидії [Електронний ресурс] / Є. Д. Скулиш // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2013. - № 1. - С. 80-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/boz_2013_1_12.pdf.

 13. Сорока С. О. Контрабанда наркотичних засобів: проблеми протидії : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / С. О. Сорока ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Л., 2010. — 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10SSOZPP.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1

 14. Хараберюш О. І. Виникнення і розвиток законодавства України щодо відповідальності за контрабанду: історичний аспект / О. І. Хараберюш // Європейські перспективи . - 2014. - № 2. - С. 35-42..

 15. Хоменко Н. А. Мотивація і запобігання контрабанді [Електронний ресурс] / Н. А. Хоменко // Вісник Академії митної служби України. Сер. : Право . - 2010. - № 1. - С. 157-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2010_1(4)__30.pdf.

 16. Шевченко А. Є. Протидія контрабанді засобами спеціальної техніки [Електронний ресурс] / А. Є. Шевченко, О. І. Хараберюш // Публічне право . - 2014. - № 2. - С. 129-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/pp_2014_2_19.pdf.Питання заняття

 1. Контрабанда як транскордонний злочин: соціально-правова характеристика.

 2. Види та фактори контрабандної діяльності (за предметами контрабанди).

 3. Динаміка, структура та географія контрабанди в Україні та світі.

 4. Національний, регіональний та міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді (правова основа, заходи, суб’єкти).

 5. Органи митної діяльності Державної фіскальної служби України: засади діяльності та співробітництва з міжнародними інституціямиЗавдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:

 1. Перспективні напрямки вдосконалення світових напрацювань з попередження контрабанди.

 2. Дослідити структуру контрабанди в Україні та світі.


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.


Рекомендовані теми рефератів:

 1. Контрабанда як транскордонний злочин: соціально-правова характеристика.

 2. Види та фактори контрабандної діяльності (за предметами контрабанди).

 3. Контрабанда наркотичних засобів у структурі транснаціональної злочинності.

 4. Контрабанда зброї.

 5. Взаємозв’язок «чорної археології» та контрабанди культурних цінностей.

 6. Національний, регіональний та міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді (правова основа, заходи, суб’єкти).

 7. Криміногенно активні ділянки кордону України. Участь жителів прикордонних регіонів України у контрабандній діяльності.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 10Форма заняття: семінар
Тема 14

Транснаціональна кіберзлочинність та порушення прав інтелектуальної власності
Мета вивчення:

формування повного та всебічного розуміння студентами транснаціональної кіберзлочинності та порушення прав інтелектуальної власності.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний: 1. Визначати поняття та сутність транснаціональної кіберзлочинності

 2. Знати види кіберзлочинів та типологію кіберзлочинців.

 3. Дати визначення поняття «промислове шпигунство».

 4. Знати основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочиності.


Література

 1. Конвенція про кіберзлочинність від 23 листопада 2001 року (Конвенцію ратифіковано із застереженнями і заявами Законом N 2824-IV від 07.09.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.71).

 2. Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року // Офіційний вісник України вiд 27.11.2006 - 2006 р., № 46, стор. 207, стаття 3104, код акту 37853/2006 (Дата набуття чинності для України: 17.01.1994)

 3. Всемирная конвенция об авторском праве (пересмотренная) (Париж, 24 июля 1971 года).

 4. Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20 березня 1883 року(переглянута у Брюсселі 14 грудня 1900 р., у Вашингтоні 2 червня 1911 р., у Гаазі 6 листопада 1925 р., у Лондоні 2 червня 1934 р., у Лісабоні 31 жовтня 1958 р., у Стокгольмі 14 липня 1967 р., змінена 2 жовтня 1979 р.)// Зібрання чинних міжнародних договорів України - 1990 р., № 1, стор. 320

 5. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів. Паризький Акт від 24 липня 1971 року змінений 2 жовтня 1979 року // Офіційний вісник України вiд 18.10.2007 - 2007 р., № 75, стор. 173, стаття 2809, код акту 41116/2007

 6. Угода про співробітництво по припиненню правопорушень у сфері інтелектуальної власності (м. Москва, 6 березня 1998 року).

 7. Преступления, связанные с использованием компьютерной сети // Десятый конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями //A/CONF.187/10.

 8. Борисова Л.В. Суб'єкт (особа) транснаціонального комп'ютерного злочину : криміналістичні й психофізіологічні аспекти / Л.В. Борисова // Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць . 1994-. - 2008. - Вип. 44 . 356 с. С. 76-81.

 9. Зелинская Н. А. Преступность в киберпространстве: международно-правовой дискурс / Н. А. Зелинская // Актуальні проблеми держави і права* : зб. наук. праць . 1994-. - 2012. - Вип. 67 . 768 с. С. 465-477.

 10. Зозуля Є.В. Діяльність органів державної влади та управління України щодо нормативно-правового та організаційного забезпечення міжнародного співробітництва у боротьбі з кіберзлочинністю / Є.В. Зозуля // Право і суспільство*. - 2011. - № 4. С. 80-85.

 11. Карпов Н., Вертузаев М. К вопросу о борьбе с компьютерными преступлениями в Украине // Закон и жизнь. – 2004. - №7. - С.29-32.

 12. Крылов В.В. Информационные компьютерные преступления: Учебное и практическое пособие. – М.: Инфра-М – Норма, 1997. – 285 с.

 13. Кузьменок Н. Актуальные вопросы международного сотрудничества по борьбе с преступностью в сфере высоких технологий / Наталия Кузьменок // Інформаційний бюлетень. - 2008. - № 2. С. 151-166.

 14. Минин, А. Я. О специфике противодействия киберпреступности / Анатолий Яковлевич Минин // Российский следователь. - 2013. - № 8. С. 37-39.

 15. Номоконов В.А. Актуальные проблемы борьбы с киберпреступностью // Інформаційні технології та безпека. Збірка наукових праць. Киів, 2003 Вип. 3. С. 85-91

 16. Панфилова Е. И., Попов А. Н. Компьютерные преступления: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и уголовном процессе» /Науч. редактор проф. Б. В. Волженкин. СПб. - 1998. - 48 с.

 17. Тратта Т.Л. Киберпреступность и кибертерроризм: договоримся о понятиях // Проблемы преступности: традиционные и нетрадиционные подходы. М., - 2003. - С. 14-21.

 18. Цимбалюк В. С. Кримінолого-криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються організованими групами з використанням комп’ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. Випуск другий. – Харків, 2001. – 168 с.

 19. Ястребов Д.А. Институт уголовной ответственности в сфере компьютерной информации (опыт международно-правового сравнительного анализа) // Государство и право. – 2005. - №1. - С.53-63.Питання заняття

 1. Поняття та сутність транснаціональної кіберзлочинності. Використання інформаційного простору у кримінальних цілях.

 2. Види кіберзлочинів та типологія кіберзлочинців.

 3. Контрафакт як порушення прав інтелектуальної власності та його криміногенне значення.

 4. Промислове шпигунство як вид транснаціональної злочинної діяльності.

 5. Основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочинності.

 6. Правовий захист прав інтелектуальної власності.Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:

 1. Перспективні напрямки вдосконалення світових напрацювань з попередження транснаціональної кіберзлочинності.

 2. Значення та ефективність правового захисту прав інтелектуальної власності.


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.


Рекомендовані теми рефератів:

 1. Глобалізація інформаційних процесів як фактор кіберзлочинності.

 2. Кримінологічна характеристика інформаційної зочинності.

 3. Порушення прав інтелектуальної власності як об’єкт кримінологічного впливу.

 4. Особливості відповідальності за промислове шпигунство.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ


Заняття № 11

Форма заняття: семінар

Тема 15

Протидія транснаціональній корупції

Мета вивчення -

формування повного та глибокого розуміння студентами сутності, основних проявів транснаціональної корупції, а також основних напрямів протидії.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний:

1. Надавати соціальну та правову характеристику корупції.

2. Визначити види корупційних правопорушень .

3. Оцінювати особливості прояву та детермінації транснаціональної корупції.4. Аналізувати заходи протидії корупції в Україні.
Література

 1. Декларація ООН про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996.

 2. Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 17 грудня 1979 р. // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. – Київ., 1999.

 3. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции від 31 жовтня 2003 року // http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-r.pdf (ратифікована 18.10.2006).

 4. Конвенція про корупцію у контексті кримінального права (ETS 173): прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 4 листопада 1998 р і відкрита для підписання 27 січня 1999р. // Матеріали міжнародного семінару “Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції”. – Київ, 15-16 травня 2002 року. (Конвенцію ратифіковано із заявою Законом № 252-V (252-16) від 18.10.2006, ВВР, 2006, N 50, ст.497) та Додатковий протокол до неї від 15.05.2003.

 5. Конвенція про корупцію у контексті цивільного права (ETS 174): прийнята Радою Європи (м. Страсбург) 9 вересня 1999 р. і відкрита для підписання Україною 4 листопада 1999 р. // Матеріали міжнародного семінару “Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції”. – Київ., 15-16 травня 2002 року.

 6. Міжамериканська конвенція проти корупції, прийнята на третій пленарній сесії 29 березня 1996 року // Матеріали міжнародного семінару «Антикорупційні розслідування та стратегія попередження корупції”. – Київ, 15-16 травня 2002 року.

 7. Угода про створення групи держав по боротьбі з корупцією (GRECO) 05.05.1998 року.

 8. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_102

 9. Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 1 липня 2011 року // Голос України від 15.06.2011. - № 10.

 10. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII // Голос України від 25.10.2014 — № 206

 11. Закон України «Про Національне антикорупційне бюро України» від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII // Голос України від 25.10.2014 — № 206

 12. Указ Президента України «Про Національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» від 21.10.2011 № 1001/2011 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001/2011

 13. Указ Президента України «Про Національну раду з питань антикорупційної політики» від 14 жовтня 2014 року № 808/2014 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/808/2014

 14. Богатирьов В.О. Кримінологічні засади запобігання злочинам корупційної спрямованості у пенітенціарній системі України : навч. посібник / І. Г. Богатирьов, В. О. Лисенко ; за заг. ред. О. Г. Колба. Київ : Дакор, 2014. 196 с.

 15. Дрёмин В.Н. Коррупционная практика: Актуальные вопросы уголовно-правового воздействия // Правовые проблемы противодействия организованной преступности: Сб. науч. статей / Под ред. М.Ф. Орзиха, В.Н. Дремина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса: Феникс, 2005, С.99-108

 16. Дремин В.Н. Общественное мнение о коррупции в судебных и правоохранительных органах / В.Н. Дремин //  Коррупция: региональные и отраслевые тенденции : сб. науч. ст. 2003 . 240 с. С. 108-114. 

 17. Зелинская Н.А. Международно-правовые стандарты криминализации коррупции // Коррупция: региональные и отраслевые тенденции (Сборник научныъх статей). – Одесса : Фенікс, 2003 . – С. 123-137.

 18. Камлик М.І. Корупція в Україні /М.І.Камлик, Є.В.Невмержицький.- К.: Знання,1998.-188с.

 19. Киричко В. М. Кримінальна відповідальність за корупцію / В. М. Киричко. Харків : Право, 2013. 424 с. 

 20. Крупко Д.І. Відповідальність за хабарництво за кримінальним правом Німеччини, Швейцарії та України (порівняльно-правове дослідження): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Д.І. Крупко ; Акад. адвокатури України. — К., 2005. — 20 с.

 21. Куракин А.В. Коррупция: понятие, характеристика и формы проявления в сфере государственного управления// Cовременное право.-2002.-№3.-С.33-38.

 22. Лунеев В. В. Коррупция: политические, экономические, организационные и правовые проблемы // Государство и право. 2000. № 4. С. 99 – 111.

 23. Мельник М.І. Корупція - корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії): Монографія. - К.: Юридична думка, 2004.- 400 с.

 24. Мельник М.І. Корупція й організована злочинність: проблема співвідношення // Боротьба з організованою злочинністю. – 2004. – № 9.

 25. Мельник М.І. Корупція-корозія влади (соціальна сутність,тенденції та наслідки,заходи протидії) : монографія.-К.: Юрид.думка,2004.- 400с.

 26. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Правові та організаційні заходи протидії корупції: зарубіжний досвід // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1998. - № 4.

 27. Михайленко Д.Г. Кваліфікація корупційних злочинів : навч.-метод. посібник для студ. 5-го курсу Ін-ту прокуратури та слідства / Д. Г. Михайленко ; НУ "ОЮА". Одеса : Юрид. л-ра, 2013. 136 с.

 28. Практичні заходи боротьби з корупцією, підготовлені Економічною та Соціальною Радами Секретаріату ООН. Матеріали восьмого Конгресу ООН з попередження злочинності та поводження із правопорушниками. – Гавана, Куба. – 27 серпня-7 вересня 1990 р. – ООН, Нью-Йорк, 1991.

 29. Хавронюк М. І. Науково-практичний коментар до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" / М. І. Хавронюк. К. : Юрид. думка, 2012. 424 с.
 1. Інтернет-ресурси:

 2. Офіційний Інтернет-сайт Громадської організації «ТTransparency International Україна» [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://ti-ukraine.org/


Питання заняття:

 1. Соціальна та правова характеристика корупції. Ознаки та особливості транснаціональної корупції.

 2. Види корупційних правопорушень згідно законодавства України і міжнародних угод.

 3. Особливості прояву та детермінації транснаціональної корупції в державному та приватному секторах. Підкуп у міжнародних комерційних операціях.

 4. Правове регулювання міжнародного співробітництва в протидії транснаціональній корупції.

 5. Проблеми і стандарти криміналізації корупції.

 6. Заходи протидії корупції в Україні.Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.Рекомендовані теми рефератів:

 1. Особливості корупції в органах правосуддя.

 2. Особливості корупції в міжнародних комерційних операціях.

 3. Методика оцінки рівня корумпованості країн на міжнародному рівні.

 4. Кримінологічне вивчення особистості корупціонера транснаціонального рівня.

 5. Критерії та гарантії доброчесності державних службовців.

 6. Можливості громадського контролю за корупцією.Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто
ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

Заняття № 12Форма заняття: семінар
Тема 16

Тероризм як транснаціональна проблема
Мета вивчення -

формування повного та глибокого розуміння студентами тероризма як транснаціональної проблеми.


Результати навчання

Після лекції здобувач вищої освіти буде спроможний: 1. Визначати поняття,ознаки та види міжнародного тероризму.

 2. Знати види терористичих діянь за законодавством України.

 3. Оцінювати суб’єкти протидії тероризму.

 4. Розробляти стратегію сумісної діяльності науковців, громадськості, правозастосовувачів та законодавця для вирішення актуальних питань діяльності з протидії тероризму.


Література

 1. Міжнародна конвенція про боротьбу з актами ядерного тероризму від 13 квітня 2005 року// Офіційний вісник України вiд 19.04.2006 - 2006 р., № 14, стор. 15, стаття 957 (Конвенцію ратифіковано Законом N 3533-IV від 15.03.2006)

 2. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом, прийнята Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 15 грудня 1997 року

 3. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників, прийнята в Нью-Йорку 17 грудня 1979 р.

 4. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням терроризму. Принята резолюцией 54/109 Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1999 года (Конвенцію ратифіковано із заявою ЗакономN 149-IV від 12.09.2002).

 5. Конвенція Ради Європи про запобігання тероризму від 16 травня 2005 року. Конвенцію ратифіковано з заявами і застереженнями Законом N 54-V від 31.07.2006 // Офіційний вісник України вiд 06.09.2006 - 2006 р., № 34, стор. 9, стаття 2414.

 6. Закон України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 р. № 638-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 25 ст.180.

 7. Адельханян Р. Современный терроризм // Законность. - 2004 - №11. – С. 33-36.

 8. Антипенко В. Борьба с современным терроризмом. Международные правовые подходы. - К.:ЮНОНА, 2002 . - 723 с.

 9. Антипенко, В. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції : монографія / В. Антипенко. К. : Друк. МВС України, 2008. 407 с.

 10. Антипенко, В.Ф. Міжнародна кримінологія: досвід дослідження тероризму : монографія / В.Ф. Антипенко ; НУ "ОЮА", рец. Зелінська Н.А. Одеса : Фенікс, 2011. 321 с. 

 11. Антонян Ю.М.Терроризм. Криминологическое и уголовно-правовое исследование. - М.: Щит-М, 2001 . - 306 с.

 12. Багрій-Шахматов, Л.В. Постатейний науково-практичний коментар до закону України "Про боротьбу з тероризмом" / Л.В. Багрій-Шахматов, С.І. Бердяга ; Одес. нац. морський ун-т. К. : Юстініан, 2006. 488 с. 

 13. Боротьба з тероризмом : навч. посібник : рекомендовано МОН України / авт. кол. : О. М. Джужа, Д. Й. Никифорчук, В. А. Ліпкан та ін. Київ : Скіф, 2013. – 585 с.

 14. Гаврилин Ю.В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. - М.: Книжный мир, 2003 . - 66 с.

 15. Емельянов В.П. Злочини терористичної спрямованості / Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності Академії правових наук України. - Харків, 1997. - 160 с.

 16. Емельянов В.П. Терроризм и преступления с признаками терроризирования: уголовно-правовое исследование. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. — 291 с. Ємельянов, В. П. Терористичні злочини : монографія : кримінально-правова характеристика та питання вдосконалення антитерористичного законодавства / В. П. Ємельянов, Л. В. Новікова, М. В. Семикін. Харків : Кроссроуд, 2007. 216 с.

 17. Ліпкан, В. А. Боротьба з тероризмом : моногр. дослідж. / В. А. Ліпкан, Д. Й. Никифорчук, М. М. Руденко. Київ : Знання України, 2002. 254 с. 

 18. Лунеев В.В. Организованная преступность и терроризм в условиях глобализации. // Социологические исследования. 2002. - № 5 – С. 60-76

 19. Лунеев В.В. Тенденции терроризма и уголовно-правовая борьба с ним // Государство и право. 2002. № 6. С. 35-39.

 20. Международно-правовые основы борьбы с терроризмом. - М.:ИНФРА-М, 2003 . - 480 с.

 21. Международный терроризм: истоки и противодействие. - СПб.:Секретариат Совета Межпарламент. Ассамблеи, 2001 . - 292 с.

 22. Науково-практичний коментар до закону України "Про боротьбу з тероризмом" / В.А. Ліпкан, О.А. Івахненко, І.М. Рижов та ін. К. : КНТ, 2009. 208 с. 

 23. Ольшанский Д.В. Психология терроризма. - СПб.: Питер Принт, 2002 . - 288 с.

 24. Панфілова, Ю. М. Міжнародно-правовий механізм протидії проявам актів насильства у водах Світового океану : монографія / за наук. ред. Г. О. Анцелевича. Одеса : Фенікс, 2012. 216 с. 

 25. Саматов О. Глобализация и борьба с международным терроризмом // Современное право. - № 10 – 2004. - с.24-25.

 26. Скулиш Є.Д. Полняття транснаціональної організованої злочинності та її співвідношення з тероризмом / Є.Д. Скулиш, В.О. Глушков // Право і суспільство*. - 2012. - № 2. С. 190-194.

 27. Социально-правовые аспекты терроризма: Монография / Под ред. С.В. Кивалова, В.Н. Дрёмина. – Одесса: Феникс, 2003. – 232 с.

 28. Юрченко А.Ф. Організаційні та правові заходи протидії тероризму та організованій злочинності // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ №1. – 2004. - С.277-285.Питання заняття:

 1. Насилля та терор у механізмі транснаціональної злочинності.

 2. Поняття, ознаки та види міжнародного тероризму: нормативний та науковий підходи.

 3. Види терористичних діянь за законодавством України.

 4. Міжнародно-правове та внутрішньодержавне регулювання протидії тероризму.

 5. Суб'єкти протидії тероризму.


Завдання або кейси для поточного контролю знань і вмінь здобувачів вищої освіти
Ситуації для аналізу:

Провести аналіз особливостей особистості терориста та механізму злочинної поведінки (на матеріалах конкретних кримінальних проваджень (кримінальних справ)). 


Критерії оцінювання під час поточного контролю

Від здобувача вищої освіти вимагається обов’язкове відвідування лекцій і семінарів, активна робота на семінарах. На оцінку впливає поряд з відвідуванням лекційних та семінарських занять, якість виконання завдань, активна робота на семінарах. Особливо оцінюються активна робота на семінарах, правильні відповіді на запропоновані запитання за темами курсу.Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

A

90-100

відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

B

82-89

вище середнього рівня з кількома помилками

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

непогано, але зі значною кількістю недоліків

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

потрібно попрацювати перед тим, як отримати залік

F

0-34

необхідна серйозна подальша робота


Методичні вказівки (рекомендації̈) для викладачів, які проводять семінарські / практичні заняття:

Опитування проводити у формі дискусії, звертаючи особливу увагу на проблемні питання; залучати до дискусії усіх присутніх на заняті здобувачів. Обговорення кейсів (практичних завдань) зосереджувати у другій половині заняття після теоретичних питань.


Рекомендовані теми рефератів:

 1. Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом.

 2. Фактори міжнародного тероризму.

 3. Проблеми протидії фінансуванню тероризму.

 4. Збройні конфлікти та тероризм.

 5. Психологія тероризму.

 6. Кримінологічна характеристика кібертероризму.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


ПереглянутоДодаток до навчальної (робочої навчальної) програми 4ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Формою самостійної роботи згідно з силабусом (навчальною програмою) визначено есе – твір невеликого обсягу та вільної композиції, який виражає індивідуальні враження та думки з певного питання.Теми есе:

 1. Поняття організованої злочинності за законодавством України.

 2. Історичні основи виникнення та розвитку організованої злочинності.

 3. Порівняльно-правовий аналіз організованої злочинності в Україні у радянський та пострадянський період.

 4. Проблема криміналізації організованої злочинної діяльності.

 5. Транснаціоналізація як сучасна тенденція злочинності.

 6. Концепція транснаціональної злочинності у вітчизняній кримінології.

 7. Концепція транснаціональної злочинності в зарубіжній кримінології.

 8. Проблема подвійної криміналізації.

 9. Транснаціональні злочинні корпорації: особливості функціонування.

 10. Соціально-психологічна характеристика учасників організованих злочинних груп.

 11. Участь працівників правоохоронних органів в організованій злочинній діяльності.

 12. Проблема етнічної організованої злочинності.

 13. Проблема зрощування бізнесу, політики та організованої злочинності.

 14. Глобалізація злочинності в механізмі світової глобалізації.

 15. Кримінальна культура як світовий феномен.

 16. Економічна глобалізація як один з факторів транснаціонального злочинного бізнесу.

 17. Проблема глобалізації злочинності у вітчизняній кримінології.

 18. Проблема факторів транснаціональної злочинності у зарубіжній кримінології.

 19. Механізм розширеного відтворення злочинності.

 20. Основні напрямки міжнародного співробітництва у сфері протидії транснаціональній злочинності.

 21. Загальна характеристика міжнародно-правових документів у сфері протидії транснаціональній злочинності.

 22. Значення додаткових протоколів до конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000 р.).

 23. Регіональні системи протидії транснаціональній злочинності.

 24. Захист жертв транснаціональних злочинів.

 25. Кримінологічна характеристика економічних транснаціональних злочинів.

 26. Учасники організованої економічної злочинності транснаціонального характеру.

 27. Взаємозв’язок легальної та кримінальної транснаціональної діяльності.

 28. Незаконні реконвертаційні операції в структурі транснаціональної злочинності.

 29. Комерційне шахрайство на міжнародному рівні: проблеми протидії.

 30. Зони вільної торгівлі у механізмі транснаціональних економічних злочинів.

 31. Монополізація кримінальних ринків: проблеми протидії.

 32. Сучасні стратегії протидії економічній злочинності.

 33. Історія виникнення та розвитку відмивання брудних коштів як транснаціональної злочинної діяльності.

 34. Стандарти криміналізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

 35. Відмивання коштів, отриманих від наркобізнесу: особливості протидії.

 36. Банк (фінансова установа) як суб’єкт первинного фінансового моніторингу: приватний інтерес проти моніторингу та передачі інформації про сумнівні операції.

 37. Регіональні особливості транснаціонального наркобізнесу.

 38. Легалізація наркотичних речовин як засіб протидії транснаціональному наркобізнесу: за і проти. Досвід Нідерландів.

 39. Мережева торгівля наркотичними засобами: особливості протидії.

 40. Транскордонна міграція: фактори та особливості протидії.

 41. Кримінологічна характеристика торгівців людьми.

 42. Жінки та діти як жертви торгівлі людьми.

 43. Гарантії прав жертв торгівлі людьми.

 44. Торгівля людськими органами та тканинами як вид транснаціональної злочинної діяльності.

 45. Соціально-економічні заходи протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції.

 46. Контрабанда як вторинна злочинна діяльність.

 47. Кримінологічна характеристика способів вчинення контрабанди.

 48. Участь працівників митних органів у контрабандній діяльності.

 49. Декриміналізація товарної контрабанди: за та проти.

 50. Застосування технічних засобів у протидії контрабанді (електронне декларування товарів, інформаційно-аналітичні системи контролю осіб, транспортних засобів та вантажів тощо).

 51. Глобалізація інформаційних процесів як фактор кіберзлочинності.

 52. Кримінологічна характеристика інформаційної злочинності.

 53. Порушення прав інтелектуальної власності як об’єкт кримінологічного впливу.

 54. Особливості відповідальності за промислове шпигунство.

 55. Особливості корупції в органах правосуддя.

 56. Особливості корупції в міжнародних комерційних операціях.

 57. Методика оцінки рівня корумпованості країн на міжнародному рівні.

 58. Кримінологічне вивчення особистості корупціонера транснаціонального рівня.

 59. Критерії та гарантії доброчесності державних службовців.

 60. Можливості громадського контролю за корупцією.

 61. Міжнародне співробітництво в боротьбі з тероризмом.

 62. Фактори міжнародного тероризму.

 63. Проблеми протидії фінансуванню тероризму.

 64. Збройні конфлікти та тероризм.

 65. Психологія тероризму.

 66. Кримінологічна характеристика кібертероризмуПідготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто


Додаток до навчальної (робочої навчальної) програми 5ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ


Формою підсумкового контролю знань та вмінь студентів згідно з силабусом (навчальною програмою) визначено іспит (у 10 семестрі).
Підсумковий контроль за навчальний рік у виді іспиту за наступним списком питань :

 1. Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину.
 2. Ознаки та властивості транснаціональної організованої злочинності.


 3. Відмежування транснаціонального злочину від суміжних понять.

 4. Загальна характеристика Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000).

 5. Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1995 року).

 6. Транснаціональна організована злочинність як соціальна і правова проблема.

 7. Особливості структури транснаціональних злочинних організацій.

 8. Тенденції розвитку транснаціональної організованої злочинності у світі.

 9. Рівні протидії транснаціональній злочинності: загальна характеристика.

 10. Основні поняття Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.).

 11. Подвійна (численна) криміналізація: правовий аналіз поняття за Конвенцією ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

 12. Види та форми транснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.

 13. Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України.

 14. Соціально-психологічна основа формування і функціонування транснаціональних злочинних організацій.

 15. Організована злочинна група: порівняльний аналіз національного та міжнародно-правового визначення.

 16. Співвідношення понять «організована злочинна група» та «злочинна організація» за законодавством України.

 17. Особливості національних організованих злочинних структур, що беруть участь у транснаціональній злочинній діяльності.

 18. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні.

 19. Кримінальний професіоналізм та рецидив як фактори стійкості транснаціональної злочинності.

 20. Застереження України до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності: правовий аналіз.

 21. Додаткові протоколи до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.

 22. Законодавство України у сфері протидії організованій злочинності: загальна характеристика.

 23. Основні напрямки протидії організованій злочинності у країнах Європи.

 24. Поняття та класифікація факторів транснаціональної організованої злочинності.

 25. Взаємозв’язок факторів організованої злочинності на національному та міжнародному рівнях.

 26. Соціально-економічні фактори транснаціональної організованої злочинності.

 27. Культурологічні фактори транснаціональної організованої злочинності.

 28. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності.

 29. Кримінологічна характеристика транснаціональних економічних злочинів.

 30. Кримінологічна характеристика видів транснаціональних економічних злочинів.

 31. Структура тіньової економіки та види організованої злочинної діяльності.

 32. Поняття та кримінологічна характеристика предикатних злочинів.

 33. Державна служба фінансового моніторингу України: особливості правового статусу.

 34. Фінансовий моніторинг у системі протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

 35. Основні напрямки протидії транснаціональній економічній злочинності.

 36. Втеча капіталів та проблема протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

 37. Організаційно-правові заходи протидії відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом.

 38. Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, та легалізація (амністія) капіталів: порівняльний аналіз.

 39. Значення боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для протидії організованій злочинності.

 40. Діяльність FATF у сфері протидії відмиванню брудних коштів.

 41. 40 рекомендацій FATF: правовий аналіз.

 42. Кримінальна відповідальність юридичних осіб у системі протидії транснаціональній злочинності.

 43. Поняття транснаціонального кримінального бізнесу та його види.

 44. Кримінологічна характеристика транснаціонального наркобізнесу.

 45. Основні моделі протидії наркобізнесу.

 46. Заходи та суб'єкти боротьби з наркобізнесом в Україні.

 47. Тенденції транснаціонального наркобізнесу.

 48. Національні нормативні акти у сфері протидії наркобізнесу.

 49. Міжнародно-правові акти у сфері протидії наркобізнесу.

 50. Поняття та ознаки міжнародного тероризму.

 51. Тенденції та фактори міжнародного тероризму

 52. Взаємозв'язок тероризму з іншими видами транснаціональної злочинності.

 53. Види терористичних діянь за законодавством України.

 54. Система суб'єктів боротьби із тероризмом за законодавством України

 55. Антитерористичне законодавство України: загальна характеристика.

 56. Суб’єкти та заходи протидії тероризму на міжнародному рівні.

 57. Основні напрямки протидії фінансування тероризму.

 58. Боротьба з тероризмом та проблема забезпечення прав людини.

 59. Міжнародне співробітництво у боротьбі з тероризмом.

 60. Поняття та види контрабанди.

 61. Кримінологічна характеристика предметів контрабанди.

 62. Стан та фактори транснаціональної контрабанди.

 63. Міжнародне співробітництво у протидії контрабанді.

 64. Розмежування понять «торгівля людьми» та «нелегальна міграція».

 65. Детермінація торгівлі людьми та нелегальної міграції.

 66. Організація нелегальної міграції як вид транснаціональної злочинності.

 67. Тенденції розвитку нелегальної міграції у світі. Місце України у міграційних процесах.

 68. Протидія організації нелегальної міграції в країнах Європи: сучасні виклики.

 69. Міжнародне співробітництво у сфері протидії нелегальній міграції

 70. Правові засади та проблеми діяльності Національного бюро Інтерполу в Україні.

 71. Кримінологічна характеристика транснаціональної торгівлі людьми.

 72. Основні ознаки торгівлі людьми.

 73. Суб’єкти та заходи протидії торгівлі людьми в Україні.

 74. Поняття та форми торгівлі людьми: соціально-правовий аналіз.

 75. Міжнародно-правові акти у сфері боротьби із торгівлею людьми.

 76. Кримінологічна характеристика жертв торгівлі людьми та форми їх експлуатації.

 77. Захист та реабілітація жертв торгівлі людьми.

 78. Віктимологічна профілактика торгівлі людьми.

 79. Основні напрямки міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми.

 80. Порушення прав інтелектуальної власності як вид транснаціональної злочинності.

 81. Основні напрямки протидії транснаціональній торгівлі зброєю.

 82. Кримінологічна характеристика та класифікація кіберзлочинів.

 83. Транснаціональна кіберзлочинність як кримінологічна проблема.

 84. Взаємозв’язок кіберзлочинності з іншими видами транснаціональної злочинної діяльності.

 85. Основні напрямки протидії транснаціональній кіберзлочинності.

 86. Підкуп у міжнародних комерційних операціях: детермінація та протидія.

 87. Поняття та ознаки транснаціональної корупції.

 88. Суб’єкти протидії корупції в Україні та світі.

 89. Насилля та корупція у механізмі транснаціональної злочинності.

 90. Види корупційних діянь згідно із законодавством України та міжнародними угодами.

 91. Проблема доброчесності державних службовців. Кодекси етичної поведінки посадових осіб як засіб боротьби із транснаціональною корупцією.

 92. Діяльність міжнародних організацій у сфері протидії корупції.

 93. Протидія транснаціональній корупції у світлі нового антикорупційного законодавства України.

 94. Оцінка рівня корумпованості країн на міжнародному рівні за методикою Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International).

 95. Міжнародне співробітництво у протидії транснаціональній корупції.

 96. Принципи, основні напрямки та форми міжнародного співробітництва в боротьбі з транснаціональною злочинністю.

 97. Міжнародні стандарти криміналізації транснаціональних злочинів.
 98. Міжнародні поліцейські інституції та їх роль у боротьбі зі злочинністю.


 99. Роль ООН у вивченні транснаціональної злочинності та організації міжнародного співробітництва.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто 1. Додаток до навчальної (робочої навчальної) програми 6ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант № 1

Завдання
І. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 1. Види та ознаки організованих злочинних угруповань за законодавством України.

 2. Визначення та ознаки транснаціонального організованого злочину.


ІІ. Практичне завдання

Неповнолітня С., за походженням громадянка Того, була «віддана в оренду» громадянкою Д. парі друзів, що проживали у Франції, щоб допомогти їм у роботі по господарству та нагляду за малими дітьми. С. стала виконувати всю роботу для цієї пари, яка примушувала її працювати з 7.30 до 22.30 щодня без вихідних, надаючи їй особливий дозвіл сходити до церкви. С. ніколи не отримувала зарплатні, тільки двічі їй надали кошти у сумі 70 євро; спала у дитячій кімнаті на матраці та носила зношений одяг, не відвідувала школи.

Таким чином, будучи неповнолітньою, С. не мала коштів для існування, була вразлива та ізольована; перебувала у владі родини, оскільки її документи були конфісковані (їй пообіцяли потурбуватися про її імміграційний статус, проте цього не сталось). С. боялася, що її заарештує поліція, тому не мала жодної свободи пересування або вільного часу.

Дайте правову оцінку описаній ситуації. Проведіть розмежування примусової праці, рабства та підневільного стану.

Варіант № 2
Завдання
І. Дайте розгорнуту відповідь на питання:


 1. Відмежування поняття «транснаціональний злочин» від суміжних понять «міжнародний злочин», «транскордонний злочин».

 2. Застереження України до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності: правовий аналіз.


ІІ. Практичне завдання

Громадяни України у кількості 11 чоловік попередньо зорганізувалися для вчинення злочину - незаконного переправлення осіб через державний кордон України. При цьому, вони спільно узгодили порядок своїх дій, який був відомий усім учасникам цієї групи, оскільки було чітко визначено роль кожного із учасників та розподілено між ними функціональні обов’язки в злочинній діяльності (переміщення нелегальних мігрантів по території України різними її учасниками в складі окремих підгруп на певних відрізках маршруту слідування з метою їх подальшого переправлення до Словаччини), встановлені загальні правила поведінки (конспірації). Існування даної групи було стабільним, оскільки її учасниками у тому ж складі, було неодноразово було незаконно переправлено осіб через державний кордон України.

Охарактеризуйте ознаки організованої злочинності, керуючись даною кримінальною справою. Вкажіть, чи підпадає злочинна діяльність цих осіб під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант № 3Завдання
І. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 1. Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (11 критеріїв 1995 року).

 2. Види та форми транснаціональної організованої злочинності: загальна характеристика.


ІІ. Практичне завдання

Посадові особи ТОВ «Д» встановлювали обладнання в лікарні. Згідно з актами, роботи були проведені в повному обсязі та належним чином. Відповідно, з поточного рахунку лікарні на рахунок підприємства перераховано бюджетні кошти в сумі 417,8 тис. грн. Однак, фактично роботу із встановлення обладнання вони не проводили, а перераховані кошти перевели в готівку та привласнили. Крім того, зазначене ТОВ «Д» уклало з іншим підприємством договір підряду на будівництво, відповідно до якого отримало 40,1 тис. грн. Але насправді об’єкт, який необхідно було збудувати, вже було здано в експлуатацію ще минулого року (майже 7 місяців тому). Завдяки своїй протиправній діяльності ТОВ «Д» незаконно отримало кошти в сумі 457,9 тис. грн. та використало їх у фінансово-господарській діяльності підприємства.

Чи можна дії групи осіб вважати легалізацією (відмиванням) брудних коштів? Дайте правову оцінку описаній ситуації.

Варіант № 4Завдання
І. Дайте розгорнуту відповідь на питання:

 1. Особливості структури транснаціональних злочинних організацій

 2. Поняття та класифікація факторів транснаціональної організованої злочинності.


ІІ. Практичне завдання

Власник сільськогосподарського приватного підприємства «А», пан Н., уклав з банком договір на відкриття кредитної лінії на суму 200 тис. грн. і отримав кредит в повному обсязі. Заставою для цього договору було власне майно вартістю понад 500 тис. грн. В подальшому пан Н. зареєстрував підприємство «В», з метою уникнення розрахунків з кредиторами. Цьому підприємству без згоди та відома банка-кредитора було передано заставне майно (згідно договору купівлі-продажу). В документи були внесені завідомо неправдиві відомості щодо фактичної наявності дебіторської заборгованості з боку підприємства «В», пов’язаної з передачею цього майна. Відповідно, підприємство «А», не розрахувалось з кредитором через відсутність активів та було визнане банкрутом. Чи можна такі дії вважати легалізацією (відмиванням) брудних коштів? Дайте правову оцінку описаній ситуації.

Варіант № 5

Завдання
І. Дайте розгорнуту відповідь на питання:


 1. Глобалізація як фактор транснаціональної злочинності

 2. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками в Україні.ІІ. Практичне завдання

Громадянин України В. виїхав до Російської Федерації з метою придбання декількох одиниць вогнепальної зброї часів Другої світової війни для своєї приватної колекції. Оскільки купував він її нелегально та відповідних документів на цю зброю не мав, то назад в Україну ввіз її у тайнику багажника свого автомобіля.

Чи є протиправними дії гром-на В.? Чи можна такі дії вважати транснаціональним злочином? Чи підпадає діяння В. під сферу дії Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 р.?


Критерії оцінювання виконання комплексної контрольної роботи1

У відповідності до визначених критеріїв виконання завдання контрольної роботи оцінюють за визначеною силабусом (робочою навчальною програмою) системою.

Загальна сума балів (при наявності 100% вірних відповідей) з теоретичної частини ККР повинна складати 60 балів (по 20 балів за кожне теоретичне питання), тестів – 10 балів (вірна відповідь на кожне тестове завдання оцінюється 2 балами), визначення основних понять - 30 балів.

Після розрахунку балів за теоретичну і практичну частину завдання передбачається подальше переведення їх загальної суми у систему оцінювання відповідно до силабусу (табл. 1).


Таблиця 1. Шкала оцінювання навчальної діяльності здобувача вищої освіти2


Оцінка за шкалою силабусу

Кількість набраних балів

Критерії оцінювання

Здобувач вищої освіти …

A

90-100

виявив високу теоретичну підготовку, вміння аналізувати додаткову літературу, логічно та послідовно викладати фактичний матеріал, робити висновки. У процесі виконання практичної роботи чи аналізу поставлених завдань студент показує вміння планувати, ставити та інтерпретувати отримані результати відповідно до досягнень науки

B

82-89

виявив високий рівень теоретичних знань програмного матеріалу, вміння послідовно його викласти та застосувати засвоєні знання у процесі постановки і виконання практичної роботи, але допускає невеликі помилки у проведенні розрахунків, несуттєві неточності у відповідях

C

74-81

в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

D

64-73

в основному вірно висвітив питання, але допускає суттєві помилки у ході розв'язування завдань і показує задовільні знання теоретичного матеріалу

E

60-63

виконання задовольняє мінімальні критерії

Fx

35-59

виявив прогали у знаннях з теоретичного курсу дисципліни, що не задовольняє мінімальні критерії

F

0-34

виявив поверхневі, фрагментарні знання з теоретичного курсу дисципліни та фактичне невміння застосувати його на практиці.


Перелік нормативної довідкової літератури, використання якої дозволяється при виконанні комплексної контрольної роботи

 1. Збірники, що містять офіційну статистичну інформацію щодо стану злочинності.


Додатки

 1. Рецензія на комплексну контрольну роботу
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто


 1. Додаток до навчальної (робочої навчальної) програми 7

ПИТАННЯ, ЗАДАЧІ, ЗАВДАННЯ АБО КЕЙСИ ДЛЯ ПІСЛЯАТЕСТАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ НАБУТИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ1Питання

 1. Організована злочинність та організована злочинна діяльність: співвідношення понять.

 2. Моделі організованої злочинності (за Дж. Шеллі).

 3. Організовані злочинні угруповання з міжнародними зв’язками.

 4. Європейський підхід до розуміння організованої злочинності (за законодавством трьох країн на вибір).

 5. Закон RICO (США) щодо організованої злочинності.

 6. Економічне розуміння організованої злочинності.

 7. Концепція транснаціональної злочинності за Неапольською конференцією 1994 р.

 8. Європейський підхід до трактування організованої злочинності (11 критеріїв 1995 року).

 9. Північно-Американські критерії транснаціональної злочинності.

 10. Значення регіональних декларацій у розумінні транснаціональної злочинності (Буенос-Айреська 1995 р., Дакарська 1997 р., Манільська 1998 р.).

 11. Історія прийняття та значення Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000).

 12. Застереження України до Палермської конвенції.

 13. Соціально-кримінологічні передумови виникнення феномену транснаціональної злочинності

 14. Історія розвитку окремих регіональних транснаціональних злочинних організацій (японська якудза, китайські тріади, італійська мафія, колумбійські наркокартелі тощо).

 15. Історія організованої злочинності в Україні: від радянських часів до сучасних транснаціональних форм.

 16. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (Палермо, 2000): питання історії прийняття та значення.

 17. Транснаціональна злочинність на сучасному етапі: стан та тенденції розвитку.

 18. Кримінальний професіоналізм і рецидив як фактор стійкості організованої злочинності.

 19. Особливості лідерства в організованих злочинних групах.

 20. Злочинний синдикат та злочинна мережа.

 21. Інфраструктура транснаціональної злочинності.

 22. Методика вивчення факторів транснаціональної злочинності.

 23. Взаємозв’язок факторів на національному та міжнародному рівнях.

 24. Криміногенна роль Інтернету та ЗМІ.

 25. Правовий нігілізм і недоліки правового регулювання як фактори транснаціональної злочинності.

 26. Європейський підхід до протидії організованій злочинності.

 27. Діяльність урядових та неурядових організацій у протидії транснаціональній злочинності.

 28. Роль Інтерпола у протидії транснаціональній злочинності.

 29. Засади та проблеми діяльності Національного бюро Інтерполу в Україні.

 30. Основні напрямки діяльності Європола.

 31. Роль та значення Конвенцій ООН та Ради Європи в сфері протидії транснаціональній злочинності.

 32. Проблема уніфікації законодавства. Модельні закони.

 33. Віктимологічні аспекти профілактики транснаціональної злочинності.

 34. Роль ООН та її органів у координації дій держав у боротьбі з транснаціональною злочинністю

 35. Особливості організації протидії транснаціональній злочинності на регіональному рівні.

 36. Прокуратура як суб’єкт координації діяльності національних органів із протидії транснаціональній злочинності

 37. Повноваження Міністерства юстиції України у реалізації Конвенції ООН проти ТОЗ 2000 року.

 38. Порядок надання та виконання запитів про міжнародну правову допомогу.

 39. Інститут офіцерів зв’язку та його роль у протидії ТОЗ.

 40. Діяльність місії EUBAUM на кордоні України з Молдовою.

 41. Проблеми реалізації інформаційної взаємодії у протидії ТОЗ. Доступ до баз даних Інтерполу.

 42. Транснаціональні корпорації як суб’єкти злочинної економічної діяльності.

 43. Проблема транснаціонального рейдерства.

 44. Фактори транснаціональної економічної злочинності.

 45. Мотивація транснаціональних економічних злочинів.

 46. Методика виявлення латентних транснаціональних економічних злочинів.

 47. Міжнародні комерційні операції та розрахунки як об’єкт кримінологічного впливу.

 48. Проблема співвідношення репресивних та економічно-позитивних заходів протидії тінізації світовій економіці.

 49. «Легалізація» та «відмивання» коштів, отриманих злочинним шляхом: термінологічне розмежування.

 50. Особливості функціонування офшорних зон та відмивання коштів.

 51. Операції, які підлягають фінансовому моніторингу за законодавством України.

 52. Повноваження суб’єктів фінансового моніторингу.

 53. 40 рекомендацій ФАТФ та їх значення у протидії легалізації брудних коштів.

 54. Конфіскація коштів та майна, отриманого злочинним шляхом.

 55. Співвідношення понять «наркотичні засоби», «обіг наркотичних засобів», «наркобізнес».

 56. Глобальні огляди наркоситуації у світі.

 57. Взаємозв’язок наркобізнесу з іншими видами транснаціональної злочинності.

 58. Кримінологічна характеристика учасників злочинних груп у сфері наркобізнесу.

 59. Основні стратегії та моделі протидії наркобізнесу.

 60. Діяльність Управління по боротьбі з наркотиками та профілактиці злочинності ООН.

 61. Нормативні трактування термінів «рабство», «звичаї, подібні до рабства», «експлуатація», «експлуатація проституції третіми особами» та суміжних.

 62. Способи вербування, перевезення та експлуатації. Методи контролю над жертвами торгівлі людьми.

 63. Відповідальність жертв торгівлі людьми за зайняття проституцією: за та проти.

 64. Згода жертви на вивезення та продаж: проблемні питання.

 65. Торгівля людьми та суміжні злочини: проблема розмежування.

 66. Торгівля дітьми в Україні без мети експлуатації (за матеріалами кримінальних справ та ЗМІ).

 67. Взаємозв’язок, взаємодетермінація та розмежування торгівлі людьми та нелегальної міграції.

 68. «Ла Страда», «Екпат» та їх регіональні представництва у протидії торгівлі людьми.

 69. Діяльність спецпідрозділів правоохоронних органів України у протидії торгівлі людьми та нелегальній міграції.

 70. Торгівля людьми та торгівля органами й тканинами: співвідношення понять

 71. Торгівля органами та тканинами людини: питання механізму злочинної поведінки.

 72. Фактори, що сприяють торгівлі людьми, їхніми органами та тканинами.

 73. Проблема «чорної» трансплантації органів та тканин в Україні.

 74. Тенденції торгівлі органами та тканинами людини.

 75. Контрабанда як транскордонний злочин: соціально-правова характеристика.

 76. Види та фактори контрабандної діяльності (за предметами контрабанди).

 77. Контрабанда наркотичних засобів у структурі транснаціональної злочинності.

 78. Контрабанда зброї.

 79. Взаємозв’язок «чорної археології» та контрабанди культурних цінностей.

 80. Національний, регіональний та міжнародно-правовий механізм протидії контрабанді (правова основа, заходи, суб’єкти).

 81. Криміногенно активні ділянки кордону України. Участь жителів прикордонних регіонів України у контрабандній діяльності.

 82. Державна митна служба України: засади діяльності та співробітництва з міжнародними інституціями

 83. Особливості субкультури кіберзлочинців.

 84. Міжнародні стандарти та зарубіжний досвід криміналізації комп’ютерних злочинів.

 85. Взаємозв’язок кіберзлочинності з іншими видами транснаціональної злочинної діяльності.

 86. Історичне становлення контрафакту.

 87. Співвідношення понять «контрафакт» та «фальсифікат».

 88. Співвідношення хабарництва, посадових злочинів, підкупу та корупції.

 89. Основні види відповідальності за корупцію.

 90. Активний та пасивний підкуп.

 91. Конфлікт інтересів державного службовця та способи його вирішення.

 92. Показники індексу хабародавців та індексу сприйняття корупції за Трансперенсі Інтернешнл.

 93. Фінансовий контроль у системі протидії корупції.

 94. Антикорупційні можливості підрозділів внутрішніх розслідувань.

 95. Кримінологічна характеристика найбільш відомих міжнародних терористичних організацій.

 96. Оцінка дій терористичного характеру 11 вересня 2001 року у США.

 97. Особливості особи терориста.

 98. Особливості проведення антитерористичних операцій.

 99. Напрямки протидії терористичним актам та морі та у повітрі.
Підготовлено

Дрьомін Віктор Миколайович, завідувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», д.ю.н., професор, v.n.dryomin@gmail.com, (0482) 32-07-08

Ізовіта Андрій Миколайович, к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», izovita1987@yandex.ua, (0482) 32-07-08

Стрелковська Юлія Олександрівна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», strelkovskaya@inbox.ru, (0482) 32-07-08

Цитряк Віктор Ярославович, та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», к.ю.н., доцент, citryachok@gmail.com, (0482)32-07-08

Чернишов Георгій Михайлович, асистент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НУ «ОЮА», chernyshov.georgiy@gmail.com, (0482)32-07-08


Переглянуто
1 Повністю формулюються розробником додатку. Відомості наведені як приклад.

2 Читайте: Вакарчук І. Екзаменаційна сесія як вона є. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/02/27/3768269/view_print/?attempt=1

1 Призначення післяатестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни – встановлення рівня остаточних знань у здобувачів вищої освіти через певний проміжок часу після підсумкового контролю.

Освітньо-професійна програма

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня магістра на Факультеті підготовки слідчих Інституту кримінальної юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»

у галузі знань – 08 Право (спеціальність 081 – Право) спеціалізацій «Слідча діяльність»

дисципліна «Транснаціональная злочинність»
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
2016 -> Програма навчальної дисципліни аграрне право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс
2016 -> Черкаський інститут банківської справи Університету банківської справи
2016 -> Програма навчальної дисципліни господарське право опис навчальної дисципліни форма навчання Курс Семестр
2016 -> Методичні Рекомендації Запобігання і виявлення
2016 -> Програма додаткового вступного випробування з фаху для вступників на здобуття ос
2016 -> Кз «Веселівська районна різнопрофільна гімназія» Веселівської районної ради
2016 -> Урок №3 Реферативна робота
2016 -> Лекція №1 Вступна лекція: Екологія як наука Екологія мета, завдання, методи, основні терміни та визначення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка