З історії появи поняття… Вперше «компетенція»Дата конвертації23.11.2018
Розмір4.79 Mb.

«Викортстання інноваційних технологій на уроках історії, як засіб формування предметних компетентностей» Підготувала: вчитель історії та правознавства Бодня Т. В.

 • www.themegallery.com

З історії появи поняття

 • Вперше «компетенція», «ключові компетенції» стали використовуватися в США в сфері бізнесу в 70-х роках XІX ст.
 • Продуктивність діяльності залежить від вміння орієнтуватися в інформації, ініціативності, уміння вирішувати проблеми, самостійно вчитися.

— компетенція:

 • — компетенція:
 • а) добра обізнаність з чим - небудь;
 • б) коло повноважень установи, особи.
 • — компетентність — властивість, від. «компетентний»:
 • а) який має достатні знання в якій - небуть галузі, добре обізнаний, кваліфікований;
 • б) який має певні повноваження.

В Україні активні дослідження, пов’язані з компетентнісним підходом в освіті, були розгорнуті на початку ХХІ століття. 

 • В Україні активні дослідження, пов’язані з компетентнісним підходом в освіті, були розгорнуті на початку ХХІ століття. 
 •  
 • Г. Фрейдман, В. Курилов,
 • Л. Жарова, І. Мішина, І. Родинна,
 • С. Щишов, А. Хуторський та ін…
 • О. Пометун
 • К. Баханов

3. Структура компетентності

 • • наукові
 • • глибокі
 • • міцні
 • • систематичні
 • • різнобічні
 • Знання.
 • Діяльність
 • Комплекс особистісних якостей
 • Методи навчальної
 • діяльності учнів:
 • Метод проектів
 • Інтерактивні методи
 • Технології “Дебати” та
 • “Розвиток критичного мислення”
 • 4.Вимоги до педагогічного процесу.
 • Форми навчальної
 • діяльності учнів:
 • Індивідуальна
 • Групова:
 • Робота в парах
 • Робота в групах
 • Підручники,
 • навчальні
 • Посібники.
 • комп'ютерна
 • техніка,
 • медіазасоби.
 • Реальні об'єкти,
 • виробництва,
 • споруди.
 • Засоби навчання:

Функції вчителя:

 • “Транслятор” інформації
 • Організатор
 • Консультант
 • Управлінець

5.Види компетенцій.

 • І.Надпредметні (ключові):
 •    соціальні
 •     полікультурні
 •     інформаційні
 • продуктивної,
 • творчої діяльності
 • Рада
 • Європи

Українська версія ключових компетенцій:

 • 1. Навчально-пізнавальна компетенція.
 • 2. Загальнокультурна компетенція.
 • 3. Соціальна компетенція.
 • 4. Здоров'язберігаюча компетенція.
 • 5. Компетентність з інформаційних і комунікаційних технологій.
 • 6. Громадянська компетенція.
 • 7. Підприємницька компетенція.

ІІІ. Предметні компетенції:

 • :«Якщо ти даси людині рибу, ти нагодуєш її один раз, але якщо ти навчиш її ловити рибу, вона ніколи більше не буде голодною».
 • 1.   Просторова передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному просторі:
 • *    співвідносити розвиток історичних явищ і процесів з географічним положенням країн та природними умовами;
 • *     користуючись картою, пояснювати причини і наслідки історичних подій, процесів вітчизняної та всесвітньої історії, основні тенденції розвитку міжнародних відносин;
 • *  характеризувати, спираючись на карту,
 • історичний процес та його регіональні особливості.

Завдання на локалізацію іст. фактів на карті та визначення події на основі знання дат, хрон. меж.

 • Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?
 • А Наступ 80-тисячної польської армії генерала
 • Ю. Галлера в травні 1919р. під час українсько-польської війни.
 • Б Наступ УГА в червні 1919 р. під час українсько-польської війни.
 • В Відхід УГА за Збруч 17 липня. Окупація Галичини польськими військами,
 • Г Перший зимовий похід армії УНР.
 • Історія України, 10 кл. К/о
 • Всесвітня історія, 10 кл.Тема: “Італія(1919-39 рр.)”
 • Укажіть, коли відбулося звільнення від нацистських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі.
 • А На кінець грудня 1942 р
 • Б На березень-квітень 1943 р.
 • В На вересень-листопад 1943 р.
 • Г На квітень-травень 1944 р.
 • Завдання на вміння локалізувати у просторі факти та визначати час відображених на карті подій, явищ і процесів
 • Історія України, 11 кл. К/о.
 • 2. Хронологічна – передбачає вміння учнів орієнтуватися в історичному часі:
 • -        розглядати суспільні явища в розвитку та в конкретно-історичних умовах певного часу;
 • -        співвідносити історичні події, явища з пріодами, орієнтуватися в науковій періодизації історії;
 • -        використовувати періодизацію як спосіб пізнання історичного процесу.
 • • завдання на встановлення подій за датами або дат за подіями;
 • • завдання на встановлення тривалості події, віддаленості її від сьогодення;
 • • завдання на співвіднесення подій та дат зі століттям (або тисячоліттям), його початком (чи половиною) та кінцем;
 • • завдання на встановлення та групування дат на основі певних подій, явищ, процесів; •завдання на встановлення синхронності фактів, подій, історичних періодів;
 • • завдання на встановлення хронологічної послідовності подій (уривків з документів, візуальних джерел, історичних малюнків (картин)) тощо

На якому фото зображено події 1943 р.?

 • 3
 • 2
 • 1
 • 4
 • Укажіть хронологічні межі
 • явища доби УСРР, про яке йдеться в уривкові зі «Щоденника» С. Єфремова?
 • “... Просто стогін і ґвалт стоїть по установах. Виданий був наказ, щоб усі службовці вміли по-українському, але як ніхто із росіян і «тоже - малоросов» того всерйоз не брав, то граматики і словники любенько собі спочивали під спудом. Аж тут почали іспити робити і, хто не складе, - виганяти. От тут от і почалося...”
 • А 1919-1923 рр,
 • Б 1921-1923 рр.
 • В 1923-1933 рр.
 • Г 1939-1945 рр.
 • Установіть початок події, про яку йде мова в документі.
 • Із постанови РНК УСРР
 • “…Совет Народных Комиссаров постановил:
 • 1. Все население Республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее читать и писать, обязано обучаться грамоте….»
 • А 1919
 • Б 1920
 • В 1921
 • Г 1922
 • 3. Логічна – передбачає вміння учнів визначати та застосовувати теоретичні поняття, положення, концепції для аналізу й пояснення історичних фактів, явищ, процесів:
 • -        визначати теоретичні поняття та застосовувати їх для пояснення історичних явищ і процесів;
 • -        аналізувати, синтезувати та узагальнювати значний обсяг фактів, простежуючи зв’язки і тенденції історичного процесу;
 • -        визначати причини, сутність, наслідки та значення історичних явищ та подій;
 • -        визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні мотиви та зовнішні чинники діяльності історичних осіб.
 • завдання на визначення (встановлення) причин і наслідків, значення історичних подій;
 • • завдання на порівняння причин і наслідків однотипних подій;
 • • завдання на характеристику альтернатив розвитку окремих ситуацій; пояснення того, чому події склалися саме так, а не інакше;
 • *завдання на встановлення спільного та відмінного в порівнюваних об'єктах;
 • • завдання на зіставлення й протиставлення подій за певними ознаками;
 • • завдання на виявлення характерних рис подій, процесів;
 • завдання на розкриття сутності подій, явищ, процесів
 • • завдання на характеристику та опис історичних пам'яток;
 • завдання на визначення відповідності між історичним фактом, іменем тощо та явищем, процесом;
 • • завдання на аналіз, узагальнення фактів і встановлення за ними процесу;
 • • завдання на застосування історичних термінів та понять;
 • • завдання на пояснення історичних назв, термінів, висловлювань тощо
 • Задання на співвідшення одиничних фактів (подій) з історичними явищами й процесами (текстовий матеріал може бути замінено візуальними джерелами)
 • Яка спільна риса властива голодним рокам в Україні:
 • 1921-1923,1932-1933,1946-1947 рр?
 • А Катастрофічні посухи.
 • Б Повоєнна розруха.
 • В Боротьба радянської влади з «куркульським бандитизмом».
 • Г Примусові державні хлібозаготівлі.
 • Історія України, 9 клас. Тема: “Нова українська література і театр
 • як відображення тенденцій суспільного розвитку”
 • Які явища суспільного життя висміює І. Котляревський в поемі “Енеїда”?
 • 4.  Мовленнєва – передбачає вміння учнів будувати усні та письмові висловлювання щодо історичних фактів, історичних постатей та історичної теорії:
 • -        реконструювати образи минулого у словесній формі у вигляді опису, оповідання, образної характеристики;
 • -        викладати історичні поняття, зв’язки і тенденції історичного розвитку застосовуючи пояснення, доведення, міркування, узагальнюючу характеристику.
 • Всесвітня історія 9 клас. Тема:”США
 • Запитання: ”Чи хотіли б ви проживати в США , якби були:
 • А) підприємцем;
 • Б) чорношкірим
 • В) інданцем?”
 • Творче завдання:
 • “Скласти текст листа заможнього бізнесмена своєму родичеві”
 • 5   Інформаційна – передбачає вміння учнів працювати з джерелами історичної інформації:
 • -        користуватися довідковою літературою, Інтернетом тощо для самостійного пошуку інформації;
 • -        систематизувати історичну інформацію, складаючи таблиці , схеми, різні типи планів;
 • -        самостійно інтерпретувати зміст історичних джерел;
 • -        виявляти різні точки зору, визнавати і сприймати таку різноманітність;
 • -        критично аналізувати, порівнювати та оцінювати історичні джерела, виявляти тенденційну інформацію й пояснювати її необ’єктивність.
 • 6    Аксіологічна – передбачає вміння учнів формулювати оцінки і версії історичного руху й розвитку:
 • -        порівнювати й оцінювати факти та діяльність історичних осіб з позиції загальнолюдських та національних цінностей, визначати власну позицію щодо суперечливих питань історії;
 • -        виявляти інтереси, потреби, протиріччя в позиціях соціальних груп і окремих осіб та їх роль в історичному процесі, тенденції і напрями історичного розвитку;
 • -        оцінювати різні версії й думки про минулі історичні події, визнаючи, що деякі джерела можуть бути необ’єктивними.
 • Аксіологія (з грец. «цінність») — філософське вчення про природу цінностей, їх місце в реальності та структурі ціннісного світу
 • Формулювання завданнь: «оцініть», «висловіть своє ставлення, думку», «поясніть, як розумієте», «запропонуйте коментар до події, факту, явища», «поясніть, що є тут найціннішим і найважливішим саме
 • для вас», «запропонуйте свій варіант розвитку подій».


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка